Wednesday, July 16, 2014

ပညာ၊၊ ၊၊လူတုိ႔သည္ ဘ၀၏ပထမအရြယ္တြင္ ပညာသင္ယူေလ့ရွိပါသည္၊၊ ဒုတိယအရြယ္တြင္ မိသားစုတည္ ေဆာက္ေလ့ရွိျပီး၊ တတိယအရြယ္တြင္ တရားဘာ၀နာက်င့္သုံးေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊


ဤသုိ႔ဆုိလုိက္သျဖင့္ “လူဘ၀တြင္ ပညာသင္ယူျခင္း၊ အိမ္ယာတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္၊ တရားဘာ၀နာ က်င့္သုံးျခင္းကို မလိုက္နာမေနရ အခ်ိန္စည္းကမ္းခ်မွတ္ထားသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူႏုိင္ေပ၊” အေၾကာင္း မွာ ပညာဟူသည္ကို အသက္ရွင္ေနသမွ်အားထုတ္ေနရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


တရားဘာ၀နာက်င့္သုံးမႈသည္လည္း သိတတ္စအရြယ္မွစတင္ျပီး အသက္ရွင္ေနထုိင္သမွ် က်င့္သုံး ရန္ လိုအပ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ ဘ၀တစ္ခုမည္သည့္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ရမည္ဟူ၍ မသိ ႏုိင္ဘဲ၊ ေကာင္းမႈမရွိဘဲလည္း အနာဂတ္ဘ၀ မေကာင္းစားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


အရြယ္လြန္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္မွလူအမ်ားတုိ႔ ကဲ့ရဲ့အတင္းဆုိေလ့ရွိပါသည္၊ အမွန္စင္စစ္ လူတုိင္းနီးပါးမွ် အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ရွိျပီး မည္သည့္က်မ္းတြင္မွ “ငယ္ရြယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သာ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ အသက္ၾကီးကာမွ အိမ္ေထာင္မျပဳရ”ဟု တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေပ၊၊


မည္သည့္အရြယ္တြင္ အိမ္ယာတည္ေထာင္သည္ျဖစ္ေစ လူသားဆန္သည့္အျပဳအမူတစ္ခုကို ျပဳသည္ ဟုပင္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္၊၊ ကဲ့ရဲ့အတင္းဆုိျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတည္ေဆာက္ သည့္အိမ္ယာကိုမူ ရႈေထာင့္စုံမွစည္ပင္သာယာေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္၊၊


သုိ႔ေသာ္“တစ္တခါတရံ လူသားႏွစ္ေယာက္၏ဘ၀သည္ ေ၀းစဥ္ကခ်စ္ၾကည္လ်က္ရွိျပီး၊ အတူနီးလိုက္ ကာမွ သူ႔ဘ၀လည္းပ်က္၊ ကိုယ့္ဘ၀လည္းမလွ ျဖစ္တတ္ပါေသးသည္၊၊” အဆိပ္မိသည့္ ခ်စ္ျခင္းမ်ား သည္ ပ်ဳိးေထာင္မိသည့္ဥယ်ာဥ္မွဴးကို ေလာင္ျမဳိက္ေစတတ္ပါသည္၊၊


အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံးလုပ္ငန္းတာ၀န္ၾကီး(၃)ခုကို မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္မဆုိ ျပဳႏုိင္ခြင့္ရွိျပီး၊ ၾကီးပြားတုိးတက္ေစရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသတိျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ပညာသင္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာေရးသူကိုယ္တုိင္ ငတ္မြတ္လြန္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္ကိုဂရု မျပဳမိဘဲ ျဖစ္ရပါသည္၊၊ မ်ားစြာေသာပညာေရးသမားတုိ႔သည္လည္း နည္းတူျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆရပါ သည္၊၊ 


စာေရးသူ၏ အကုိဆရာတစ္ေယာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က စာေပပါရဂူဘြဲ႔ကို ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရ ရွိသြားပါသည္၊၊ အသက္(၅၀)၀န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာသင္ယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး သူ၏စကားသည္ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


“က်ဳပ္ကို ဒီအရြယ္အထိစာသင္ေနတာ၊ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလားလုိ႔ လူေတြအမ်ားၾကီးက ခဏ ခဏေမးတာ ခံရတယ္ဗ်၊ ေမးခံရတဲ့အခါတုိင္း က်ဳပ္ျပန္ေျဖလိုက္တာကေတာ့- စာသင္ေနျခင္းသည္ပင္ ငါ့ အလုပ္ပဲ၊”လုိ႔ ျပန္ေျဖလုိက္တယ္၊၊


မွန္ပါသည္၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခါးေတာင္းၾကဳိက္ျပီး တစ္စုံတရာကိုလုပ္ကိုင္မွ အလုပ္ဟု ထင္ျမင္ ေနတတ္ၾကပါသည္၊၊ အမွန္စင္စစ္ ပညာသင္ယူျခင္းသည္ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံး တာ၀န္ၾကီး သုံးခုထဲက ပို၍အေရးအပါဆုံးအလုပ္ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊


ပညာသင္ယူေနရင္း အကယ္၍ေသဆုံးသြားလ်င္ပင္ အလုပ္မလုပ္လိုက္ရဘဲ ေသဆုံးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အထူးအေရးပါသည့္အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ရင္းဘ၀တစ္ခု အဆုံးသတ္သြားသည္ဟု မွတ္သားရပါမည္၊၊ သင္ယူျခင္းသည္ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံးအလုပ္ဟု တိတိက်က်ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


သင္ယူမႈမရွိေတာ့သည့္ ဘ၀တစ္ခုသည္ အသက္ရွင္လ်က္ေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိသူ အလြန္နည္းပါသည္၊၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔တက္ေရာက္ျပီးပညာသင္ယူမွ သင္ယူသည္ ဟု ေခၚဆုိသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို မွတ္သားေနျခင္းသည္ပင္ ပညာသင္ယူ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊


လူသည္ အျခားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္စာလ်င္ ပညာကိုအားကိုးရသည့္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္၊၊ အျခားသတၱ ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အင္အားဆုိင္ရာအစြမ္းတစ္မ်ဳိးစီရွိေသာေၾကာင့္ ပညာမလို အပ္ေခ်၊ လူတြင္မူ ပညာမတတ္လ်င္ စားေန၀တ္အတြက္အျခားအားကိုးဖြယ္ရာမရွိ၍ အထူးလိုအပ္လွ ပါသည္၊၊


ထုိ႔အျပင္ ပညာမရွိသူမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္၊ ေနရာေဒသ၊ အေျခအေနမ်ားသည္ တုိးတက္မႈတစ္စုံတရာကို လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ၊ ျပႆနာမ်ဳိးစုံသာတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊


သေဘာထားအလြန္ေကာင္းသူမ်ားသည္ပင္ ပညာေရးအေျခခံမရွိပါက ေကာင္းသမွ်စိတ္သေဘာထား မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆုိးက်ဳိးေပးဖုိ႔ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနျခင္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေန တတ္ပါသည္၊၊


ပညာေရးသည္ သည္မွ်အထိအေရးပါလွ ပါသည္၊၊ မိတ္ေဆြၾကီးတစ္ေယာက္သည္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရျပီး၊ မိသားစုႏွင့္စီးပြားေရးေျပလည္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္၊၊ တစ္ေန႔တြင္ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာျပီး ဖတ္ၾကည့္ ေသာအခါ Ph.D တန္းအၾကဳိ၊ M.Phil တန္းတက္ရန္တကၠသိုလ္မွ အေၾကာင္းၾကားသည့္စာ ျဖစ္ေနပါ သည္၊၊


အသက္(၅၆)၀န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္ M.Phil တန္းဆက္လုပ္မယ္ဟု ဆုိပါသည္၊၊“ခမ်ား ဒီအ ရြယ္ေရာက္ေနတာ ဆက္သင္ယူအုံးမလိုလား”ဟု ေမးလုိက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာတည္သြားျပီး၊ “ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔ဘာအတြက္ အသက္ရွင္ေနၾကတာလဲ”ဟု ေမးခြန္းျပန္ထုတ္သည္ကို ခံရဘူးပါသည္၊၊


မိတ္ေဆြၾကီးကို မည္ကဲ့သို႔ အေျဖျပန္ေပးရမည္ကိုမသိေတာ့ဘဲ သူ၏ေမးခြန္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ဆင္ျခင္ ေနမိပါသည္၊၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ လူဘ၀သည္ပညာသင္ယူရန္ အသက္ရွင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာ တစ္ခုခုကို မသင္ယူေတာ့သည့္ေန႔သည္ ေသဆုံးသြားသည့္ေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ရန္ကုန္ျမဳိ့မွ အထူးထင္ရွားသည့္ အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီး ဦးျမၾကဳိင္သည္ ေက်ာင္းသား(၁၀၀၀)ခန္႔တက္ သည့္ သူ၏သင္တန္းခန္းထိပ္တည့္တည့္တြင္ စာတမ္းတစ္ခုကိုေရးသား ခ်ိပ္ဆြဲထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ ရပါသည္၊၊


“သင္, အစာမစားလ်င္
ရုပ္ခႏၶာေသမည္၊
စာမသင္ေတာ့လ်င္
အေတြးအေခၚ ေသမည္၊၊”


“ဆရာၾကီး၏ အေတြးအေခၚကို သင္တန္းတက္ေနခဲ့စဥ္က ေကာင္းေကာင္းသေဘာမေပါက္ခဲ့”ဟု ၀န္ခံရပါမည္၊၊ မိမိကိုယ္တုိင္ ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းေနရျခင္းႏွင့္အတူ၊ ပညာေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚတြင္အေတာ္အတန္မွ် အေျခခ်မိလာျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္မူ ဆရာၾကီးကုိ အထူးေလးစား ေနမိပါေတာ့သည္၊၊


အစားမစားသျဖင့္ ရုပ္ခႏၶာေသဆုံးျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ခုကိုအဆုံးသတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဘ၀သစ္တစ္ခုကို စတင္လုိက္ရုံပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ဟု မေခၚႏုိင္ေပ၊၊


စာမသင္ေတာ့သျခင့္ အေတြးအေခၚေသလ်င္မူ ဘ၀ျပႆနာအၾကီးစား ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အရြယ္ရွိလာသည့္လူတုိင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုခုကို ေခါင္းေဆာင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူကိုယ္တုိင္က အေတြးအေခၚေသေနသူျဖစ္လ်င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံး အမွားပင္ လယ္၊ အမွားသမုဒၵရာတြင္ ေမ်ာရုံသာျဖစ္ပါေတာ့သည္၊၊ တုိးတက္မႈတစ္စုံတရာလည္း ရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာမ်ားသာတုိးပြားေနပါေတာ့သည္၊၊


ပညာသည္ ေခါင္းေဆာင္တြင္မွလိုအပ္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေနာက္လိုက္မ်ားတြင္လည္း အထူးလိုအပ္ ပါသည္၊၊ မိဘတြင္မွလိုအပ္သည္မဟုတ္ဘဲ သားသၼီးမ်ားတြင္လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္၊၊ ပညာမရွိ သည့္မိသားစုသည္ ခဏပိုင္းအဆင္ေျပေနသည့္တုိင္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကုန္လြန္ျပီးေသာအခါ မြဲျပာက် သည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရပါသည္၊၊


တစ္ေခတ္တခါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူေဌးၾကီး “ဆာဦးသြင္ႏွင့္၊ ျဗိတိသွ်-ဗားမား ဦးညြန္႔”ဟူ၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္မွပင္ ေငြေခ်းရေလာက္ေအာင္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ သူေဌးၾကီးႏွစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊၊ သူေဌးၾကီး ႏွစ္ဦးထဲမွတစ္ေယာက္သည္ သူ၏မ်ဳိးဆက္ကုိ ပညာအေမြမေပးႏုိင္ခဲ့ေပ၊၊


သူ၏ျမစ္မ်ားလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အဘုိးအဘြားမ်ားပုိင္ခဲ့သည့္ ဧရာမတုိက္ႏွင့္ျခံကို အျခား သူထံအပ္ႏွံခဲ့ရျပီး၊ အလုပ္သမားတန္းလ်ားတြင္ အေစခံဘ၀ျဖင့္ေနေနရသည္ကုိ စာေရးသူ၏အရင္း ႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သျဖင့္ သိခဲ့ရပါသည္၊၊


“သူေဌးၾကီး၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လူလိမ္ခံရေသာေၾကာင့္ ယၡဳကဲ့သို႔ဆင္းရဲသြားၾကရသည္”ဟု အခ်ဳိ႔က ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း ပညာအေမြမရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဘုိးဘြားအေမြကို မစံစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမည္သူမွ မေျပာၾကေခ်၊၊


တစ္ကိုယ္ေရ ဆင္းရဲျခင္း၊ မိသားစုဆင္းရဲျခင္း၊ ေက်းရြာဆင္းရဲျခင္း၊ ျမဳိ့နယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွာ “အရင္းစစ္လ်င္ အျမစ္ေျမမွ”ဆုိသကဲ့သို႔ ပညာမတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၀န္ခံၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္၊၊


“ေဒသတစ္ခုတြင္ ပညာရွိတစ္ေယာက္ရွိလ်င္ပင္၊ ထုိေဒသ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ႏုိင္ေၾကာင္း”ကို ဓမၼပဒ က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ အျခားေသာ ပညာရွိမ်ားစြာကလည္း ေထာက္ခံ၍နည္းတူပင္ ေျပာဆုိေရး သားၾကပါသည္၊၊


ျမန္မာေနာက္ဆုံးမင္းႏွင့္၊ သီရိလကၤာ ေနာက္ဆုံးမင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ တူညီ သည့္အခ်က္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ပညာမတတ္တာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာမတတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ အမတ္မ်ားကို အားကိုးခဲ့ရျပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ႔ကြ်န္ဘ၀သုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး က်ေရာက္ခဲ့ၾကရပါေတာ့ သည္၊၊


ပို၍ဆုိးသည္မွာ ပညာမတတ္ေသာမိဘမ်ားျဖစ္သည့္ နန္းက်ဘုရင္မ်ားသည္ သားေတာ္ သၼီးေတာ္မ်ား ကိုလည္း မည္သို႔မည္ပုံသင္ျပရမွန္းမသိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ထီးေသြး နန္းေသြးမ်ားသည္ အိႏၵိယ ကုလား၊ မုတ္ဆိပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္၊၊


ဇာတ္နာေစရန္ရည္ရြယ္၍ သည္မွ်အထိေရးသားသည္ မဟုတ္ပါ၊ ပညာသည္ လူ႔ဘ၀ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကိုသတိျပဳၾကေစရန္ ထင္ရွားသည့္သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပရျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈကို အၾကီးမားဆုံးျပဳေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္၊၊ အမိျမန္မာႏုိင္ငံသူ/ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ ပညာတတ္ၾကလ်င္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္ျပီး၊ ပညာမဲ့သည့္အေလ်ာက္ လူမုိက္တုိ႔လမ္းေၾကာင္းကို ေလ်ာက္ၾကလ်င္မူ ဧကန္မုခ် “ေရနက္ နစ္ၾကမည္” ျဖစ္ပါသည္၊၊


ျမန္မာစကားပုံတြင္ “ေရတိမ္ နစ္သည္”ဟူ၍သာ အဆုိရွိျပီး၊ “ေရနက္ နစ္သည္”ဟု အဆုိမရွိပါ၊၊ အမွန္ စင္စစ္ ေရတိမ္တြင္ပင္ နစ္ႏုိင္ေသးလ်င္၊ ေရနက္တြင္ ဆုိဖြယ္ရာမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဆုိရုိးမျပဳခဲ့ၾက ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ 


ပညာမတတ္လ်င္ လူ႔ဘ၀တြင္ ေရနက္နက္တြင္နစ္သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ျပီး၊ ဘ၀ျမဳပ္ကြယ္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသတိျပဳ မွတ္သားၾကရန္လိုပါသည္၊၊ စာေရးသူ၏ဘ၀တြင္ ေရနက္တြင္ နစ္လုနီးနီး အခ်ိန္တစ္ခုရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊၊


ထုိအခ်ိန္က အားမာန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ တြင္းအားေပးခဲ့သည့္ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိ တင္ျပလ်က္စာ တမ္းကို အဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္၊၊


“သမုိင္းရုပ္တု ကဗ်ာ”

လူတုိင္းလူတုိင္း
သမုိင္းရုပ္တု၊ ကိုယ္တုိင္ထုသည့္
ပန္းပုဆရာမ်ားခ်ည္းသာ၊၊

လူတုိင္းလူတုိင္း
သမုိင္းရုပ္တု၊ ကိုယ္တုိင္ထုမွ၊
သမုိင္းရုပ္လုံး၊ ကိုယ္တုိင္မႈန္းမွ၊
သမုိင္းရုပ္ၾကြ၊ ကိုယ္တုိင္သမွ၊၊

ကိုယ့္သမုိင္းရုပ္၊ ကိုယ္မလုပ္ဘဲ၊
မ်က္ႏွာလႊဲထား၊ သူတစ္ပါးကို၊ ငွား၍မရ၊၊               ၊၊


                                               (အမည္မသိ စာေရးဆရာ)
(မွတ္ခ်က္/ 26/07/2014-ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ စာေရးသူ၏ေမြးေန႔ အထူးေဆာင္းပါးအျဖစ္ ယၡဳ စာတမ္းကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္၊၊)

                                                                       အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                             M.Phil (Thesis)
                                                                        {မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ}
                                                                    www.ko-thitsar.blogspot.com

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP