Sunday, August 12, 2012

ေဒါသကင္းေ၀း ေနႏုိင္ေရး၊၊ ၊၊လူတုိ႔၏ရင္ထဲႏွလုံးသားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအပူမ်ားစြာရွိသည္၊၊ ေဒါသအပူသည္ အျခားအပူမ်ားထက္ပိုမုိ ၍ေလာင္ကြ်မ္းအား ျပင္းထန္တတ္သည္၊၊


ရင္ထဲတြင္ ေဒါသအပူလႈိင္း၀င္ေရာက္လာေသာအခါ လူတြင္ျငိမ္းေအးမႈမ်ားအားလုံးေပ်ာက္ဆုံးျပီး၊ ပတ္၀န္း က်င္ကိုအႏၱရာယ္ျပဳခြင့္ရလ်င္ရ၊ မရခဲ့လ်င္မိမိကိုယ္မိမိျပန္၍ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ျပဳတတ္ေလသည္၊၊


အမ်က္ေဒါသျဖစ္ျခင္းတြင္ အေၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ အ မ်က္ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ရာအာရုံႏွင့္၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေပၚေစရန္ မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္၊၊


တစ္စုံတစ္ခုအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေဒါသျဖစ္မိခဲ့လ်င္၊ ထုိေဒါသအမ်က္ ကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္လ်င္အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေပ၊ အကယ္၍အမ်က္ေဒါသကို မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ခဲ့လ်င္ အၿငိဳး အေတးအျဖစ္သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲျပီး သံသရာဘ၀မ်ားအထိပင္လိုက္ပါ၍ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းျပဳ တတ္ေလသည္၊၊


သာဓကအေနျဖင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ဇာတ္လမ္းတြင္ စူဠသုဘဒၵါမိဖုရားၾကီး၏ မေက်ႏုိင္သည့္ေဒါသျဖင့္ ဘ၀ အဆက္ဆက္ခ်စ္လင္ကို သတ္ခြင့္ရေစရန္ဆုေတာင္းပုံမ်ားႏွင့္၊ အျခားသာဓကဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ေတြ ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္၊၊


လူတို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္လည္း အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားၾကရာမွ မႈခင္းမ်ဳိးစုံႏွင့္၊ အမွားမ်ဳိးစုံကိုျပဳေနၾကသည္ ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားမႈသည္ ပညာမဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္၍ မည္သို႔မွ်အက်ဳိးမျဖစ္ေစဘဲ၊ ဆုိး က်ဳိးမ်ားကိုသာျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊


အရပ္ပုသူမ်ားက“ငါကလူပု စိတ္တုိကြ”ဟု အမ်က္ေဒါသၾကီးရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္တက္ေလဟန္ေျပာ ဆုိေလ့ရွိၾကသည္၊၊ အမွန္မွာစိတ္တုိျခင္း၊ အမ်က္ေဒါသၾကီးျခင္းမ်ားသည္ မည္သူ႔တြင္ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ စ၊ ျဖစ္ေပၚသူႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို မတည္ျငိမ္မႈႏွင့္၊ ေဘးဒုကၡကိုသာျဖစ္ေပၚေစတတ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါ မည္၊၊


ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားမွ ေသရိ၀၀ါရိဇာတ္၊ ရြဲကုန္သည္ဇာတ္လမ္းတြင္ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းရြဲကုန္ သည္သည္ ထုိဘ၀တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အမ်က္ေဒါသကိုေျပေပ်ာက္ေအာင္ မျငိမ္းႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလး အသေခ်ၤ၊ ကမၻာတစ္သိမ္းဘ၀မ်ားစြာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းမ်ဳိးစုံ ကိုျပဳခဲ့သည္မွာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ဘ၀အထိပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊


ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းရြဲကုန္သည္သည္ ငရဲအၾကိမ္ၾကိမ္က်ေရာက္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးဘ၀တြင္ မဟာအ၀ီစိငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္၊၊ ေျပေပ်ာက္ေအာင္မျငိမ္းႏုိင္ေသာ အမ်က္ေဒါသမ်ားသည္ အမ်က္ထြက္ခံရသူကို သာမက၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားသူကိုယ္တုိင္ကိုလည္း အႏၱရာယ္မ်ားစြာျဖစ္ေစတတ္သည္၊၊


စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္မႈ၊ အမွားမ်ားစြာကိုျပဳမိမႈ၊ ေဘးဒဏ္သင့္မႈႏွင့္ ေရာဂါဆုိးမ်ားပြား မ်ားလာမႈ၊ ၾကမၼာဆုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္သာေတြ႔ဆုံေနရမႈစသည္တုိ႔သည္ အမ်က္ေဒါသၾကီးသူမ်ား ဧကန္မုခ်ခံ စားရမည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊


စာေပႏွင့္သမုိင္းသခၤန္းစာမ်ားတြင္ အမ်က္ေဒါသၾကီးသျဖင့္ မထင္မွတ္ဖြယ္ရာအျပစ္ၾကီးမ်ားကို ျပဳၾကသူ မ်ား၊ သမုိင္းမလွသူမ်ား၊ အရွက္ကင္းမဲ့သူမ်ား၊ အေၾကာက္ကင္းမဲ့သူမ်ား၊ ပညာကင္းမဲ့သူမ်ားစြာတုိ႔၏သ မုိင္းအတၱဳပၸတၱိမ်ားစြာကို ေလ့လာရရွိႏုိင္ပါသည္၊၊


အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိးအေကာင္းကိုေ၀ဖန္ႏုိင္သည့္ ပညာကင္းမဲ့ေန ခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပဳမိသမွ်အမွားမ်ားသာျဖစ္ေနတတ္ပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေဒါသ ႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးမွတ္သားဖြယ္မိန္႔ဆုိခ်က္တစ္ခုကို ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊
“ေကာေဓာ အတၳံ နဇာနာတိ=အမ်က္ေဒါသသည္ အက်ဳိးကိုမသိ”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အက်ဳိးကိုမသိဟုဆုိထားသျဖင့္ အေၾကာင္းကိုလည္း မသိဟူ၍ပင္မွတ္သား ရပါေတာ့မည္၊၊ ဆုိလုိသည္မွာ “ပညာမတတ္၍ ေဒါသျဖစ္သည္”ဟုမွတ္ယူရပါမည္၊၊


အက်ဳိးအေၾကာင္းကိုမသိသူမ်ားသည္ ေဒါသၾကီးတတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စ ကားရပ္ျဖင့္ သိသာႏုိင္ပါသည္၊၊ ေဒါသအေလ်ာက္ေျပာသမွ်၊ ျပဳသမွ်၊ ၾကံစည္စိတ္ကူးသမွ်တုိ႔သည္ ဆင္ျခင္ တုံတရားကင္းမဲ့ေနသည့္အတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုသာထြက္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


“လူမွန္မ်ားသည္ စိတ္တုိတတ္ၾကသည္”ဟု ဆုိေလ့ရွိသည္၊၊ လုံး၀မွားယြင္းသည့္ အဆုိျဖစ္ပါသည္၊၊ လူမွန္သာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါက စိတ္တုိေတာ့မည္၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်၊၊ 

အေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမွန္ဟူသည္မွာ ပညာတတ္၊ ပညာရွိ၊ အသိရွိသူကိုေခၚေ၀ၚေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္၊၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အမ်က္ေဒါသ၏အျပစ္မ်ားစြာကို ပါဠိစာေပ၏ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေဟာေျပာ သင္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေအးမႈရေအာင္ ၾကဳိးစားသင့္လွပါသည္၊၊

 လူတုိ႔၏စိတ္ ကို မျငိမ္းခ်မ္းေစသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားတြင္ အမ်က္ေဒါသသည္ အဆုိး၀ါး ဆုံးႏွင့္အၾကမ္းတမ္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာရပါသည္၊၊

သာမန္အမ်က္ေဒါသမွ အၿငိဳးအေတးအျဖစ္သို႔ကူးစက္သြားခဲ့လ်င္ အလြန္တရာေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း သည့္ အႏၱရာယ္ျပဳမႈမ်ားကိုျပဳတတ္ေလသည္၊၊ “ေက်ာင္းေတာ္မွ ရန္ၿငိဳးမ်ား”ဟူ၍ ေျပာဆုိေနၾကသည္ကို ၾကားရဖူးပါသည္၊၊


မွန္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အတူေန၊ အတူတက္၊ အေနနီးစပ္ၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည့္ရန္ျငွဳိးရန္စမ်ားသည္“အမႈိက္ ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္”ဆုိသကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံမ်ားအထိကိုပါ ပ်က္ စီးေအာင္ျပဳႏုိင္စြမ္းရွိေလသည္၊၊


ထုိမွ်အထိေဘးဆုိးမ်ားလြန္းသည့္ အမ်က္ေဒါသကိုျဖစ္လ်င္ျဖစ္ျခင္း ျငိမ္းေအးမႈရေစရန္ေျဖရွင္းနည္း(၅) မ်ဳိးကုိ ပါဠိစာေပတြင္အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊
(၁) ေမတၱာကိုျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၂) ကရုဏာကုိျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၃) ဥေပကၡာကိုျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း
(၄) ေမ့ေဖ်ာက္၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၅) ‘သူ႔ကံႏွင့္သူရွိပါေစေတာ့’ဟုႏွလုံးသြင္း၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊၊


အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားသည့္ အမ်က္ေဒါသေျဖေဖ်ာက္နည္း၊ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္းမ်ား သည္ အမွန္တကယ္ပင္အသုံး၀င္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၾကဳိးစားက်င့္သုံးရန္လည္း လြယ္ကူသည့္ နည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊


“ေမတၱာကုိျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”

မႏွစ္သက္သူႏွင့္မုန္းသူမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ေမတၱာထားရပါမည္နည္းဟု ေမးၾကပါသည္၊၊ လူတုိင္းလူတုိင္းတြင္
ေကာင္းသည့္အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္အျခင္းအရာမ်ား၊ ေကာင္းသည့္အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ 
မေကာင္းသည့္ အျပဳမူမ်ားဟူ၍ရွိေနၾကပါသည္၊၊


မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူ၌ရွိသည့္ ေကာင္းသည့္အျခင္းအရာႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုရွာေဖြၾကည့္ရႈျပီး စိတ္ ထားတည္ျငိမ္လာသည္ႏွင့္ ေမတၱာထားႏုိင္လာပါသည္၊ ေမတၱာပို႔လႊတ္ႏုိင္လာပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ျပဳဖန္မ်ား လာေသာအခါ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးျပီး၊ ပုံမွန္ျပည္လည္၍ဆက္ဆံႏုိင္လာပါသည္၊၊


ဤေနရာတြင္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူ၏အထံ၌ ေလးစားဖြယ္အရည္အျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိသုံး သပ္ဆင္ျခင္ႏုိင္လ်င္လည္း အမ်က္ေဒါသအထိုက္အေလ်ာက္ေျပေပ်ာက္ျပီး၊ ျငိမ္းေအးမႈကုိရရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္၊၊


အေၾကာင္းမွာ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ အနီးေနအတူေနဖူးသူမ်ားအေပၚ၌သာ အျဖစ္ မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အတူေနအနီးေနသူတုိ႔သည္ အျခင္းျခင္းတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေက်းဇူးႏွင့္၊ အ သိမွတ္ျပဳဖြယ္အရည္အျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ဤသည္မွာ မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူအေပၚတြင္ ပါဠိစာေပႏွင့္အညီ ေဒါသကင္းေ၀းျငိမ္းေအးနည္း ျဖစ္ ပါသည္၊၊


“ကရုဏာကုိျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”

တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသည္ႏွင့္ ထုိသူကိုရန္ျပဳလုိျခင္းႏွင့္၊ အက်ဳိး ပ်က္ျပား ေစလိုသည့္ စိတ္ရုိင္းမ်ား၀င္ေရာက္လာတတ္ပါသည္၊၊


ထုိသုိ႔စိတ္ရိုင္းမ်ား၀င္လာသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး၊ ကရုဏာစိတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ၾကဳိးစားႏုိင္ပါ လ်င္ အမ်က္ေဒါသေျပျငိမ္းျပီး၊ စိတ္ေအးခ်မ္းရပါသည္၊၊ ကရုဏာဟူသည္မွာ သနားျခင္းကိုေခၚပါသည္၊၊


လူတုိ႔သည္“ဟန္ကိုယ့္ဖုိ႔”လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္း လူတုိင္းတြင္အခက္အခဲကိုယ္စီႏွင့္ အၾကပ္အတည္း ကိုယ္စီရွိေနတတ္ၾကသည္ကိုအမွတ္ရၿပီး၊ သနားသည့္စိတ္ကိုေမြးျမဴႏုိင္ပါလ်င္ အမ်က္ေဒါသမျဖစ္ေတာ့ရုံ မွ်မက ကူညီအားေပးလိုသည့္စိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္၊၊


သနားၾကင္နာသည့္စိတ္ ကရုဏာျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားေျပေပ်ာက္ျပီး၊ ကူညီရုိင္းပင္းမႈ မ်ားႏွင့္၊ အက်ဳိးလုိလားစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္၊၊
မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူအေပၚတြင္ သနားေလာက္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈသုံးသပ္ၿပီး၊ ကရုဏာ ထားျခင္းျဖင့္ အမ်က္ေဒါသဘ၀သံသ ရာမ်ားအထိ မလိုက္ပါေတာ့ဘဲေအးျငိမ္းရပါေတာ့သည္၊၊


“ဥေပကၡာကိုျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”

လူမ်ားႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားမွာ ထုိလူမ်ား အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္မိမိသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


မိမိႏွင့္တစ္စုံတရာပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသည့္ အရာ၀တၳဳႏွင့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ခဲလွပါသည္၊၊ ဥေပကၡာ၏သေဘာမွာ လူမ်ားႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမပါရွိဘဲ ဆက္စပ္မႈမရွိေအာင္ေနလိုက္ျခင္းကို ေခၚပါသည္၊၊


အခ်ဳိ႔စာေရးသူမ်ားသည္ ဥေပကၡာဟူသည္ကို မုန္းလြန္း၍လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပတတ္ ၾကပါသည္၊၊ မမွန္ပါ၊၊ ဥေပကၡာ၏မူလသေဘာမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ ကင္းရွင္းေအာင္ေန လိုက္ ျခင္းကို ေခၚပါသည္၊၊


မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူႏွင့္ တစ္စုံတရာပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ဘဲ လုံး၀ကင္းေ၀းေအာင္၊ ကင္း ရွင္း ေအာင္ျဖတ္ေတာက္လ်က္ေနႏုိင္လ်င္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးေသာအမ်က္ေဒါသမ်ားအနည္ထုိင္ျပီး ျငိမ္းေအးႏုိင္ပါ သည္၊၊


“ေမ့ေဖ်ာက္၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”

ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ သံေယာဇဥ္ဆယ္မ်ဳိးရွိပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းကိုသာ သံေယာဇဥ္ဟုထင္ေနတတ္ ၾကသည္၊၊ အမွန္စင္စစ္ အမုန္းသည္လည္း သံေယာဇဥ္အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိသူနည္းပါးလွ ပါသည္၊၊


အမုန္းသံေယာဇဥ္ကို ပါဠိေ၀ါဟာရအားျဖင့္“ပဋိဃသံေယာဇန”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ခ်စ္သူကိုမွ စြဲလန္းတမ္းတသည္ မဟုတ္၊ မုန္းသူကိုပိုမုိ၍ပင္ သတိရေနတတ္ပါသည္၊၊ မုန္းသူကို အၾကိမ္ၾကိမ္သတိ ရေနမိရာမွ အမ်က္ေဒါသပိုမုိျဖစ္ေပၚလာျပီး စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္၊၊


အမ်က္ေဒါသျဖစ္သူႏွင့္ ေဒါသျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာဆုိးမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ၾကဳိး စားလ်င္ အမ်က္ေဒါသမ်ားျငိမ္းေအးေစႏုိင္ပါသည္၊၊ သံေယာဇဥ္သေဘာအရ မုန္းသူအေၾကာင္းကိုမွ ထပ္ခါထပ္ ခါေတြးေနမိျခင္းသည္ပင္ အမ်က္ေဒါသကုိပိုမုိတိုးပြားေအာင္ အားထုတ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊


ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူႏွင့္ အမ်က္ေဒါသကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းဆုိးမ်ား ကို ေမ့ေပ်ာက္ျပစ္ျခင္းျဖင့္ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးျပီး၊ စိတ္လက္ေပါ့ပါးသည့္ ေန႔စဥ္ဘ၀သာယာမႈကိုရ ရွိ ႏုိင္ပါသည္၊၊


“သူ႔ကံႏွင့္သူရွိပါေစေတာ့ဟုႏွလုံးသြင္း၍ အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေအးနည္း”

လူတုိ႔သည္ ကံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဘ၀မ်ဳိးစုံကို ရရွိလာၾကပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ႏွင့္အျခား သူကို ျဖက္ဆီးရန္သာျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စုံတရာေကာင္းက်ဳိးကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေခ်၊၊


လူတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အမ်က္ေဒါသျပင္းထန္လြန္းျပီး လက္စားေခ်ျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈကိုစနစ္တက်စီမံ၍ ၾကံစည္၍ျပဳျခင္း၊ ရန္းကားမႈကိုျပဳျခင္းမ်ားသည္ အျပဳခံရသူႏွင့္အတူ မိမိတြင္ပါအေျခပ်က္ျပီး၊ နင့္နာမႈကို အညီအမွ် ရရွိပါသည္၊၊ 


အမ်က္ေဒါသကိုျငိမ္းေအးေစရန္“ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူအေဟာင္း၊ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူသာ ရွိပါေစေတာ့” ဟု ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္၍ စိတ္ႏွလုံးကိုထိမ္းသိမ္းႏုိင္လ်င္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူအေပၚတြင္ အမ်က္ေျပျပီး၊ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊


လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကံအေလ်ာက္ ဘ၀ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရရွိထားၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “သူျပဳသမွ် သူခံ၊ ကုိယ္ျပဳသမွ် ကုိယ္ခံ”ဟုသေဘာထားႏုိင္လ်င္ အမ်က္ေဒါသကိုျငိမ္းေအးေစႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါ မည္၊၊


ဤတြင္ ေဒါသကင္းေ၀းေနႏုိင္ေရးစာတမ္း ျပည့္စုံပါၿပီ၊၊ ဘ၀သံသရာအဆက္ဆက္ အပူမီးပြားေစမည့္အ မ်က္ေဒါသမွတဆင့္ အျငဳိးအေတးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုတားဆီးႏုိင္ေစရန္ ပါဠိစာေပမွေလ့လာရွာေဖြလ်က္ ေဒါ သေျပေပ်ာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို စာဖတ္သူသုိ ႔ေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါသည္၊၊


စာဖတ္သူမ်ား ေလာင္စာရန္ၿငိဳး၊ မီးဆက္၍မပ်ဳိးမိေစၾကဘဲ၊ အမ်က္မရွိသည့္ႏွလုံးသားမ်ားျဖင့္ ေလာကႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာသည့္ဘ၀မ်ားကို ရရွိပုိင္ဆုိင္ၾက ပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳလ်က္ စာတမ္းကို အဆုံးသတ္အပ္ပါသည္၊၊          ၊၊


{မွတ္ခ်က္/အံ-၅၊ အာဃာတ၀ဂ္၊ အာဃာတပဋိ၀ိနယသုတ္ကုိကိုးကား၍ ဤစာတမ္းကိုေရးသားတင္ျပ အပ္ပါသည္၊၊} ေမတၱာျဖင့္---
         အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
            {မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}
      www.ko-thitsar.blogspot.com
       မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
         ကုိလံဘုိျမိဳ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
                 (10/08/2012)

အျပည့္အစံုသို႔....

Thursday, August 2, 2012

"သီဟုိဠ္ကြ်န္းမွ ၀ါဆုိေအာင္ပြဲ"


ယေန႔ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္၊ ဓမၼစၾကၤာေန႔မွာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ မကုဋာရာမျမန္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီးတင္းသုံး လ်က္ အဆင့္ျမင့္စာေပပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယူေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားအား ကုိျဖဳိးေအေက်ာ္ (စကၤာပူႏုိင္ငံ)ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားမွစုေပါင္း၍ ၀ါဆုိေန႔ဆြမ္း၊ ၀ါဆုိသကၤန္းႏွင့္၊ စတီးလင္ဗန္းအၾကီးစား(၁၀)ခ်ပ္တုိ႔ ကို ေစတနာသဒၶါရက္ေရာစာျဖင့္ လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ၾကသည့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ား ကုိ"အလင္းစက္"စာ ဖတ္သူမ်ားၾကည္ႏူးပီတီျဖင့္ ကုသိုလ္မွ်ေ၀ရယူႏုိင္ေစရန္ တင္ျပလုိက္ပါသည္၊၊

မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံမ်ားအားလုံးကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္---

War So-Lunch,Yellow robes and Text Donation - sri khemananda - Picasa Web Albums 

၀ါဆုိသကၤန္း၊ ေန႔ဆြမ္းႏွင့္ စတီးလင္ဗန္းၾကီးမ်ား၏အလွဴရင္မ်ားသည္ ယေန႔မွအစျပဳ၍စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းၿပီး က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္၊၊

"အလင္းစက္"၀က္ဆုိက္တြင္ဆြမ္းအလွဴႏွင့္ စာေပေရးရာမ်ားကိုေလ့လာၾကသည့္ စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးတုိ႔ သည္  ယေန႔ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္၊ ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္တုိင္ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေခြ်အပ္ပါသည္၊၊

ဆြမ္းအလွဴသို႔ၾကြေရာက္၍ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူၾကသည့္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားအားလုံးႏွင့္၊ ၀ုိင္း၀န္း ခ်က္ျပဳပ္ေပးၾကသည့္ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္မ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ လိုလားေတာ္မူၾကသည့္ပညာရပ္ေအာင္ပန္း မ်ားကို အျမန္ဆုံးဆြတ္ခူးႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အလွဴရွင္မ်ား၏ကိုယ္စား ဘုရားတပည့္ေတာ္မွ ဆုေတာင္းေပးအပ္ပါသည္၊၊                        ၊၊

အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကိုလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP