Thursday, December 26, 2013

သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအျမင္၊၊ ၊၊
ယေန႔ေခတ္ကမၻာသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအလြန္တုိးတက္သည့္ ေခတ္ဟုဆုိၾကပါသည္၊၊ ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ၏အျပဳအမူအေနအထုိင္ပုံစံတုိ႔ အျခားတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္႔ပြားကူးစက္ လြယ္သည့္ေခတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊
 
ေခတ္တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားသည္ဟု ဘာသာေရးဆရာတုိ႔က ဆုိၾကပါသည္၊၊ အမွန္တကယ္ ယေန႔ေခတ္လူတုိ႔ ကုိယ္က်င့္တရားခြ်တ္ယြင္းမႈရွိ၊ မရွိကုိမူေရွးေခတ္လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀ေနထုိင္ၾကပုံကုိ သုေတသနျပဳၾကည့္မွ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရခြံေဟာင္းကိုခြ်တ္လုိက္သည့္အလား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္၊ က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔သည္လည္း ယခင္ထက္တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္၊၊

ျမန္မာအမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသၼီးတုိ႔၏ လူေန႔မႈပုံစံအဆင့္ႏွင့္ တုိးတက္လာသည့္ႏုိင္ငံအေျခအေနအေပၚ လက္ခံက်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ားသည္လည္း ယခင္ႏွင့္မတူအထူးေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္၊၊ ေခတ္ေပၚပစၥည္းဆန္းမ်ဳိးစုံကို အသုံးျပဳခြင့္ရသျဖင့္ ၀မ္းသာၾကရေသာ္လည္း ၀င္ေငြမေလာက္ငသည့္ ျပႆနာကို အေျဖရွာရာမွ မလုိအပ္သည့္ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆုိင္လာၾကရပါသည္၊၊ 

ယခင္ႏွစ္က မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဆရာ၀န္မတစ္ဦးမွ “အမ်ဳိးသၼီးမ်ား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်လ်င္ မည္သုိ႔အျပစ္ျဖစ္ပါသလဲဘုရား”ဟု ေမးခဲ့ပါသည္၊၊ လူအမ်ားေရွ႔မွာမုိ႔ “မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ”ဟုသာ အေျဖေပးခဲ့မိပါသည္၊၊ ယၡဳတစ္ခါ “သားဖြားဆရာ၀န္မတစ္ဦး”မွပင္ အလားတူေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းလာေသာေၾကာင့္ ယၡဳစာတမ္းျဖင့္အေျဖေပးလုိက္ရပါသည္၊၊

အမ်ဳိးသၼီးတုိ႔၏ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပဋိသေႏၶ(၄)မ်ဳိးကုိ တိတိက်က် ေဆြးေႏြးထားပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ေဟာေျပာမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ေဆးသိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အတုိင္းအတာအမ်ားစုတူညီသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

“ပဋိသေႏၶ=ကုိယ္၀န္(၄)မ်ဳိး”

(၁) သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶ၊
(၂) ၾသပပါတိက ပဋိသေႏၶၶ၊
 (3) အ႑ဇ ပဋိသေႏၶၶ၊
(၄) ဇလာဗုဇ ပဋိသေႏၶ၊  

ပုိးေလာက္လန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေရညႇိ၊ ရႊန္႔ညႊန္အစရွိသည့္စုိစြက္သည့္အရာမ်ားတြင္ကိုယ္၀န္ယူျခင္းႏွင့္၊ သစ္ပင္၊ အမႈိက္ပုံတုိ႔တြင္ သေႏၶတည္ျခင္းကုိ “သံေသဒဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ 

နတ္တုိ႔သည္ မိခင္၏၀မ္းဗုိက္တြင္ ကုိယ္၀န္မယူၾကဘဲ အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္ပုံစံျဖင့္ နတ္ျပည္တြင္ နတ္သား နတ္သၼီးျဖစ္ၾကရပါသည္၊၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖင့္ သေႏၶယူျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ “ၾသပပါတိကပဋိ သေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

ၾကက္ငွက္စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဥမွကုိယ္၀န္ေဆာင္ယူျခင္းကုိ “အ႑ဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ ဥ-သေႏၶ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္၊၊ 

လူတုိ႔သည္ မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ပဋိသေႏၶေနၾကရပါသည္၊၊ မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရ ေသာေၾကာင့္ “ဇလာဗုဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူတစ္ေယာက္ မိခင္၏၀မ္းတြင္းကုိယ္၀န္စတင္တည္ေနပုံကို အေသးစိတ္ေဟာေျပာထားပါသည္၊၊ ယေန႔ေခတ္ေပၚ Embryology ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း မ်ားစြာပင္ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

Buddhist Cosmology ဗုဒၶဘာသာမွလက္ခံထားသည့္ သက္ရွိသတၱ၀ါတုိ႔၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ဘုံအမ်ဳိးအစား(၃၁)မ်ဳိးထဲတြင္ “လူဘုံသည္ ရရွိရန္အခက္ခဲဆုံးႏွင့္၊ အျမင့္ျမတ္ဆုံးဘုံဘ၀”ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ လူဘုံသုိ႔လူသားမ်ဳိးဆက္တစ္ဦးေရွာက္ရွိလာမည္ကို ေႏြးေထြး စြာလက္ကမ္းၾကဳိဆုိသင့္လင့္ကစား ျဖက္ဆီးျပစ္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားစြာရွိေနပါသည္၊၊

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္၊၊

= ပညာမတတ္ျခင္း၊
= အသုိင္းအ၀ုိင္း ဆင္းရဲမႈ၊
= စီးပြားေရးမေျပလည္မႈ၊
= စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေန၊
= အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပမႈ၊
= မိသားစုအေျခအေန၊
= ကုိယ္က်င့္တရား မေစာင့္ထိမ္းမႈ၊
= အသက္ငယ္ျခင္း၊
= ဗလကၠာရအျပဳခံရျခင္း၊ စသည္စသည္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

အေနာက္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ Family Plan-၏ေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုိမရွိေသးလ်င္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်သည့္အတြက္ ဘာသာေရးအျပစ္ႏွင့္၊ ဥပေဒဆုိင္ရာျပစ္မႈမရွိဟု ယူဆၾကပါသည္၊၊ အိႏၵိယႏွင့္ တရုပ္ျပည္ကဲ့သုိ႔ လူဦးေရးမ်ားလြန္းေနသည့္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာျပစ္မႈဟူ၍ မယူဆေတာ့ေပ၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ 1883-ခုႏွစ္မွစတင္၍ “Abortion=ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း”ကုိ ျပစ္မႈၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး၊ မိခင္၏အသက္ကိုကာကြယ္ရန္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရျခင္းမွတပါး ကုိယ္၀န္ျဖက္ခ်ျခင္းမျပဳ- ရန္ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္၊၊

သေႏၶတားျခင္း၊ သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးမွတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အမ်ဳိးသၼီးတုိင္းနီးပါမွ် ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ သေႏၶတားဆီးျခင္းသည္ အခန္႔မသင့္လ်င္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ရုံမွ်ခံစားရျပီး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဥပေဒအရအျပစ္မရွိဟု ေလ့လာရပါသည္၊၊ သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္းမွာမူ ဘာသာေရးအရႏွင့္၊ ဥပေဒအရပါ အျပစ္ၾကီးလွပါသည္၊၊ (အခ်ဳိ႔ဘာသာတြင္မူ အျပစ္မရွိဟု သိရပါေသးသည္၊၊)

ပါဠိစာေပတြင္ (သေႏၶ)ကိုယ္၀န္တစ္ခုေအာင္ျမင္ေစရန္ အဂၤါ(၃)ခုမွ်လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္၊၊ 

(၁) အမ်ဳိးသား+အမ်ဳိးသၼီး သံ၀ါသျပဳျခင္း၊
(၂) အမ်ဳိးသၼီး၏ ရာသီပန္းပြင့္ျပီးစျဖစ္ျခင္း၊
(၃) သေႏၶသားျဖစ္လာမည့္ သတၱ၀ါတစ္ဦးဦး၏ မိခင္၀မ္းတြင္းသုိ႔သေႏၶယူရန္ အဆင္သင့္ရွိ ေနျခင္း၊

အနည္းဆုံး အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အေျခအေန(၃)မ်ဳိးျပည္စုံလ်င္ အမ်ဳိးသၼီးတြင္ ကုိယ္၀န္ရႏုိင္ပါသည္၊၊ ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာအလုိအရ “ကုိယ္၀န္တည္ျခင္း=conception” ဆုိသည္မွာ “သားသေႏၶႏွင့္အတူတကြ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း”ကို ဆုိလုိပါသည္၊၊

ဆုိလုိသည္မွာ “မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ကေလးငယ္၏သားတစ္(Fetus)ႏွင့္အတူတကြ အသိစိတ္ (Cousciousness)ပါျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိ ကိုယ္၀န္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေခၚပါသည္၊” အသိစိတ္၏ပံ့ပုိးမႈ- ျဖင့္ သားတစ္မွတဆင့္ထက္တဆင့္ လူသားရုပ္သြင္ပီျပင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

သေႏၶေအာင္ျပီး တခဏအတြင္းမွာပင္ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျပီး သတၱ၀ါ(သုိ႔မဟုတ္)လူသားဟု ေခၚဆုိ ႏုိင္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္  သေႏၶပ်က္ေဆးတမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သေႏၶဖ်က္နည္းတစ္နည္းနည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ Abortion=ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်လ်င္ လူသတ္မႈေျမာက္ျပီျဖစ္ပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာေရးအျမင္ျဖင့္ၾကည့္လ်င္ “ပါဏာတိပါတ”ကံ ထုိက္ပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ မိသားတစ္စုတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္တေယာက္ရရွိလာျခင္းမွာ မဂၤလာတစ္မ်ဳိးဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္၊၊ 
 သုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲမွ အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Birth Control=ကိုယ္၀န္တားဆီးရျခင္း၊ သားေၾကာျဖတ္ရျခင္း(Sterilization)ႏွင့္၊ Abortion=ကိုယ္၀န္ျဖက္ခ်ရျခင္းမ်ားကုိ ျပဳေနၾကပါသည္၊၊

ဘာသာေရးအရ အျပစ္မရွိသည့္ “ကိုယ္၀န္တားေဆး”သုံးျခင္းသည္ပင္လ်င္ က်န္းမာေရးအရဆုိးက်ဳိး မ်ားလွသည့္အတြက္ တစ္ခဏတာစိတ္ခံစားမႈကိုအလုိမလုိက္ၾကဘဲ တန္ဖုိးရွိသည့္အပ်ဳိစင္ဘ၀ကုိ ထိမ္းသိမ္းသင့္လွပါသည္၊၊ 

အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသၼီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း အရြယ္တိတိက်က်ေရာက္ျပီးမွ လက္ထက္သူမ်ားျဖစ္- ၾကလ်င္ မိမိရင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သား/သၼီးကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ မိဘတာ၀န္ေက်သင့္ လွပါသည္၊၊ 

အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီးကို သံ၀ါသမျပဳရ၊ ျပဳမိခဲ့လ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္လွပါသည္၊၊ ေစာင့္ေရွာက္ မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီး(၂၀)မ်ဳိးမွ်ရွိေၾကာင္းပါဠိစာေပတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္၊၊

(၁) မိခင္ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (မာတုရကၡိတ)
(၂) ဖခင္ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ပိတုရကၡိတ)
(၃) မိဘႏွစ္ပါး ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (မာတုပိတုရကၡိတ)
(၄) အစ္ကုိ၊ ေမာင္ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဘာတုရကၡိတ)
(၅) အစ္မ၊ ညီမ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဘဂိနီရကၡိတ)
(၆) ေဆြမ်ိဳး ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဉာတိရကၡိတ)
(၇) အမိ်ဳးအႏြယ္ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ေဂါတၱရကၡိတ)
(၈) တရားက်င့္သူအခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဓမၼရကၡိတ)
(၉) မဖြားမွီကတည္းက ကတိထားျပီးေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (သာရကၡ)
(၁၀) မင္းမိန္႔ထုတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (သပရိဒ႑)
(၁၁) ၀ယ္ယူထားေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (ဓနကၠီတ)
(၁၂) အလိုတူ၍ အတူေနေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (ဆႏၵ၀ါသိနီ)
(၁၃) ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ေပး၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ေဘာဂ၀ါသိနီ)
(၁၄) အ၀တ္အစားလက္ေဆာင္ေပး၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ပဋ၀ါသိနီ)
(၁၅) ေရခြက္၌ လက္ဆံုခ်၍လက္ထပ္ထားျပီးေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ၾသဒပတၱကိနီ)
(၁၆) အလုပ္မခုိင္းဘဲ ေခါင္းခုကိုခ်ေစ၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ၾသဘဋစုမၺဋာ)
(၁၇) ကၽြန္မ၊ (ဒါသီ)
(၁၈) အလုပ္သမ (ကမၼကာရီ)
(၁၉) စစ္သုန္႔ပန္းမ၊ (ဓဇာဟဋာ)
(၂၀) အခေငြျဖင့္ ခဏအငွားခံထားရေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (မုဟုတၱိကာ)

ေဖာ္ျပထားသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီး(၂၀)တြင္ နံပတ္(၁)မွ (၈)အထိအမ်ဳိးသၼီးမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳမိလ်င္ အမ်ဳိးသားတြင္သာ “ကာေမသုမိစၦာစာရကံ”ထုိက္ျပီး၊ က်န္အမ်ဳိးသၼီးမ်ားႏွင့္အလုိတူ သံ၀ါသျပဳလ်င္ ႏွစ္ဦးစလုံး“ကာေမသုမိစၦာစာရကံ”ထုိက္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာၾကည့္လ်င္ အေစာင့္အေရွာက္မရွိေသာ အမ်ဳိးသၼီးဟူ၍ မရွိသေလာက္ရွားသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ အေစာင့္အေရွာက္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီးကုိ သံ၀ါသျပဳမိလ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ျပီး၊ သံသရာတြင္ ဘ၀မစင္ၾကယ္ေတာ့မည့္ေဘးကို ေတြးေတာဆင္ျခင္သင့္လွပါသည္၊၊

စာတမ္းကိုအဆုံးမသတ္မွီ “အလင္းစက္စာဖတ္သူမ်ား”ကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္လုိပါသည္၊၊ ယၡဳစာ- တမ္းမ်ဳိးသည္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ဳိးႏွင့္၊ Conceptual Problem-ကုိအေျဖေပးရဆုံးျဖတ္ရသည့္ စာတမ္း မ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးအႏႈံးမယဥ္ေက်းသည္မ်ားကုိေတြ႔ရပါက ခြင့္ျပဳၾကေစလုိေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းရပါသည္၊၊

“Abortion=ကုိယ္၀န္ျဖက္ခ်မႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအျမင္”ကို ေမးျမန္းခဲ့သည့္ဆရာမမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ႏုိင္ၾကမည္ဟု ယူဆရပါသည္၊၊ အလင္းစက္စာဖတ္ သူမ်ားအားလုံး ယၡဳႏွစ္-တြင္က်ေရာက္ေသာခရစ္မတ္မွသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါ ေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္”မွ ဆုမြန္ေခြ်လိုက္ရပါသည္၊၊         ၊၊(က်မ္းကုိး/ သာေလယ်ကသုတ္၊ မဇ္၊ အႆလာယနသုတ္၊ မဇ္၊  Prof.Dr.Rajatha Pushpakumara’s 2013, Research lectures at University of BPU,Sri Lanka. Suppatheyya, Sangiti Sutra subcommentary. Prof. Dr.Oliver Abenayake’s Research on Five precepts, Buddhist foundation of Ethics)အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{B.A-Eng, M.A-Phil-Sri Lanka}
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘိုျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
 (26/12/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP