Sunday, June 24, 2012

“ပရဟိတ”ေလ့လာခ်က္၊၊ ၊၊
ယေန႔ေခတ္တြင္“ပရဟိတ”ဟူေသာစကားလုံးေ၀ါဟာရကုိ ေနရာမ်ားစြာတြင္အသုံးၿပဳေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရ သည္၊၊ မည္သုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ဳိးသည္ ပရဟိတအစစ္အမွန္ၿဖစ္သည္ႏွင့္၊ ပရဟိတေ၀ါဟာရ၏မူလရင္းၿမစ္အ ဓိပၸါယ္ကို စာဖတ္သူသုိ႔တင္ၿပေဆြးေႏြးလုိက္ရပါသည္၊၊

ၿမန္မာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုအေၿခၿပဳထားသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏မူလစာေပၿဖစ္သည့္ ပါဠိစာေပမွေ၀ါဟာရစကားလုံးမ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ဘ၀လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္အသုံးၿပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရႏုိင္ပါ သည္၊၊

“ပရဟိတ”ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ မူလအားၿဖင့္ ပါဠိစာေပေ၀ါဟာရတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တုိ႔သည္္ ၿမန္မာေ၀ါဟာရကိုထက္ ပါဠိစကားလုံးကိုပုိ၍ႏွစ္သက္စြာအသုံးၿပဳခဲ့ၾကရာမွ“ပရဟိတ”ဟုၾကားလိုက္ လ်င္ ‘အမ်ားအက်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္း’ဟူ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအထိပင္ နားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကသည္၊၊

ပါဠိေ၀ါဟာရစကားလုံးမ်ားကို ၿမန္မာတုိ႔ကသာအေလးအနက္တန္ဖုိးထားၿပီး ေန႔စဥ္သုံးစကားမ်ားတြင္ထည့္ သြင္း၍ေၿပာဆုိၾကသည္ဟု အထင္ရွိခဲ့ဖူးသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ေသာအခါတြင္မွ ၿမန္မာတုိ႔ထက္သီရိ လကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔က ပါဠိစာေပေ၀ါဟာရမ်ားကိုပိုမုိ၍ႏွစ္သစ္ၿပီး၊ အေလးအနက္ထား အသုံးၿပဳသည္ကို သတိၿပဳ မိေတာ့သည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ပါဠိေ၀ါဟာရမ်ားကိုအသုံးၿပဳရာတြင္ ၿမန္မာတုိ႔ကဲ့သုိ႔စကားလုံးတုိက္ရိုက္အ သုံးမၿပဳဘဲ ေဒသအသံထြက္မ်ားႏွင့္ေရာေႏွာၿပီး အသုံးၿပဳၾကေလသည္၊၊ ဥပမာ-ၿမန္မာတုိ႔သည္ တစ္စုံတစ္ ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အဆင္မေၿပၿဖစ္လ်င္“ဒုကၡ,ဒုကၡ”ဟုဆုိၾကသည္၊၊ သီရိလကၤာတုိ႔ကမူ“ဒုကၡဳိက္, ဒုကၡဳိက္”ဟု ဆုိၾကေလသည္၊၊

ပါဠိစကားလုံးေ၀ါဟာရအားၿဖင့္“တစ္နံပတ္=ဧက”ကို‘ဧကုိက္’၊“ႏွစ္နံပတ္=ေဒြ”ကို‘ေဒကိုက္’၊“သုံးနံပတ္=ေတ” ကုိ‘တူႏုိက္’စသည္အားၿဖင့္ ဂဏန္းေ၀ါဟာရမ်ားတြင္လည္း ပါဠိေ၀ါဟာရကိုပင္ ေဒသသံေရာလ်က္အသုံးၿပဳ ၾကေလသည္၊၊

ထုိ႔ၿပင္ ထမင္းစားသည္ကို ပါဠိေ၀ါဟာရအားၿဖင့္ ‘ခါဒတိ’ဟုေခၚသည္ကို သီရိလကၤာတုိ႔သည္ထမင္းစား ရန္ေၿပာေသာအခါ‘ခါန၀’ဟု၄င္း၊ ေရေသာက္သည္ကို‘ေဘာန၀’ဟု၄င္း၊ အိပ္သည္ကို‘နိတိ’ဟု၄င္း၊ သြား သည္ကို‘ယာန၀’၊ လာသည္ကို‘ဧန၀’ဟု၄င္း၊ ပါဠိစကားလုံးမ်ားကိုခ်ည္းအသုံးၿပဳထားၾကသည္ကို ေလ့လာရ သည္၊၊ 

လူနာမည္မ်ားကိုလည္း ပါဠိလိုအမည္မွည့္ေခၚၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ ၿမန္မာတုိ႔သည္ ပါဠိစကားလုံးဆုိလ်င္ ဘုရားစကားေတာ္မ်ားၿဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႔ေ၀ါဟာရမ်ားကို မသုံးရဲၾကေပ၊၊ သီရိလကၤာတုိ႔ကမူ ပါဠိစကားလုံးတုိင္း ကိုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အသုံးၿပဳၾကေလသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတြင္ကပ္ေနသည့္ အရက္သမားကပၸိယၾကီး၏ အမည္သည္“တဏွ ကၤရ”ဟူ၍မွည့္ထားပါသည္၊၊ ၿမန္မာစာသင္သားသံဃာေတာ္တုိ႔ ဘုရားဖူးႏွင့္ဟုိဟုိသည္သည္သြားရာတြင္ အသုံးၿပဳငွားရန္းသည့္ကားသမားေလး၏အမည္သည္“ဇနက”ဟူ၍ေခၚပါသည္၊၊

အၿခား “သိဒၶတၳ”ဟူ၍နာမည္မွည့္ထားသူ၊ “ရာဟုလ”အမည္မွည့္ထားသူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရသည္၊၊ ထုိအမည္ မ်ားအားလုံးပင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားအမည္ႏွင့္ ရဟႏၱာသာ၀ကၾကီးမ်ား၏အမည္မ်ားၿဖစ္ပါသည္၊၊ အမ်ဳိးသၼီး အမည္မ်ားသည္လည္း ပါဠိအမည္မ်ားၿဖစ္ပါသည္၊၊

သီရိလကၤာ ဘာသာေဗဒပညာရွင္တုိ႔၏အဆုိအရ သီရိလကၤာ၏ေန႔စဥ္သုံးေ၀ါဟာရစကားလုံးတစ္ရာမွ ရွစ္ဆယ္ ရာခုိင္ႏႈံးသည္ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရမ်ားခ်ည္းသာၿဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊ က်န္ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈံးသည္ “တမီးလ္”ႏွင့္၊ “သကၠတ”ေ၀ါဟာရမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္၊၊

သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ၿမန္မာတုိ႔သည္ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို သီရိလကၤာမ်ားအထံမွ ရရွိထားသည္ ၿဖစ္ရကား သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔၏အတုကိုလိုက္၍ ပါဠိေ၀ါဟာရစကားလုံးမ်ားကိုအေလးထားၿပီး၊ အသုံးၿပဳခဲ့ၾက ဟန္ရွိေၾကာင္း အကဲခပ္ရပါသည္၊၊

“အလင္းစက္အရွင္”ႏွင့္ခင္မင္သည့္ သီရိလကၤာလွပ်ဳိၿဖဴေလး၏အမည္သည္“အဘယရတနာ”ဟုေခၚပါသည္၊၊ ပုဂံရာဇ၀င္အဆုိအရ ၿမန္မာတုိ႔ခ်စ္မၿငီးသည့္“က်န္စစ္သားမင္းၾကီး”တြင္ မိဗုရားအေခ်ာအလွေလးေယာက္ မွ်ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊

အၾကီးဆုံးမိဗုရားေခါင္ၾကီးကို“အပါယ္ရတနာ”ဟုေခၚပါသည္၊၊ ၿမန္မာသမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးမွ“အပါယ္ရတ နာမိဖုရားၾကီး”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမဳပ္ကြယ္ေနသည့္သမုိင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုကိုေဆြးေႏြးထားသည္ကို မဂၢ ဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ဖတ္ရဖူးပါသည္၊၊

အပါယ္ရတနာသည္ ၿမန္မာလူမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံဟုယၡဳအခါေခၚသည့္၊ ေရွးေခတ္အေခၚ“တမ ၺဒီပ”ႏုိင္ငံေတာ္မွ သီရိလကၤာတုိ႔အေခၚအားၿဖင့္“ရာမညဘုရင္-က်င္စြတ္သား”အားဆက္သထားသည့္“တမၺ ဒီပ”လွပ်ဳိၿဖဴတစ္ပါးသာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အမည္စင္စစ္မွာ “အဘယရတနာ”ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ၿပ ထားပါသည္၊၊

အေၾကာင္းၿပခ်က္အေနအားၿဖင့္ အကုသိုလ္မ်ားသၿဖင့္ က်ေရာက္ခံစားရမည့္အပါယ္ေလးမ်ဳိးကို မည္သူကမွ
“ရတနာ”တပ္၍ ေခၚဆုိမည္မဟုတ္ဘဲ၊ “အဘယရတနာ”ဟူေသာအမည္ကသာ ေခတ္မ်ားစြာေၿပာင္းလဲၿပီး၊ သဒၵေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာအသံေၿပာင္းလဲရာမွ “အဘယ္ရတနာ”(သုိ႔မဟုတ္)“အပါယ္ရတနာ”ဟုေခၚတြင္ခဲ့ၾက ဟန္ ရွိေၾကာင္း ဆုိပါသည္၊၊

သမုိင္းေၾကာင္းအရ အေနာ္ရထာေခတ္တြင္ သီရိလကၤာတုိ႔သည္ ၿမန္မာတုိ႔အထံမွစစ္ေရးအကူအညီ မ်ားစြာကို အကူအညီေတာင္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ေရွးေခတ္ဘုရင္မ်ားသည္သၼီးဆက္သ၍ အင္အားၾကီးသည့္တုိင္းၿခား ဘုရင္မ်ားကုိမိတ္ဖဲြ႔ေသာ အစဥ္အလာရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္၄င္း ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိသည္ဟုဆုိပါသည္၊၊

ပါဠိေ၀ါဟာရမ်ားကို ေန႔စဥ္သုံးစကားတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ၿမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔အသုံးၿပဳၾကပုံၿခင္းတူပုံကို ထင္သာ သည့္အေၾကာင္းကိုတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊ 

“အမ်ားအက်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္း”ဟု ၿမန္မာလုိအသုံးၿပဳလ်င္ၿပည့္စုံေနပါလ်က္ႏွင့္“ပရဟိတ”ဟူ၍ပါဠိေ၀ါဟာရကုိအ သုံးၿပဳလိုက္သၿဖင့္ ပို၍ၿမင့္ၿမတ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ေလးနက္သည့္အလုပ္တစ္ခုဟူ၍ ၿမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ယူဆၿပီး “ပရဟိတ”နာမည္တပ္၍ အသင္းၾကီးအသင္းငယ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခၚဆုိေလ့ရွိၾကပါ သည္၊၊

“အလင္းစက္၀က္ဆုိက္”၏ စာဖတ္ေလ့လာၾကသူမ်ားအထဲတြင္ ပရဟိတလုပ္ေနသူမ်ားစြာပင္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊ မည္သုိ႔ေသာအလုပ္ကို ပရဟိတဟူ၍ေခၚေၾကာင္းႏွင့္၊ ပရဟိတလုပ္လုိသူ တစ္ေယာက္တြင္ ရွိရမည့္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိေမးၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊ 

အရွင္အေနၿဖင့္ “ပရဟိတ”အေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပတြင္ေဖာ္ၿပထားသည့္အတုိင္း အေသးစိတ္တင္ၿပေဆြးေႏြး ပါမည္၊၊ “ပရဟိတ”ပါဠိေ၀ါဟာရကိုနားလည္ရန္အတြက္ “အတၱဟိတ”ေ၀ါဟာရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေလ့လာရပါ မည္၊၊

အတၱဟိတပုဒ္ကို“ကုိယ္က်ဳိး”ဟူ၍ ေလ့လာရပါသည္၊၊ ပရဟိတပုဒ္ကုိ“အၿခားသူ၏အက်ဳိး”ဟူ၍ မူရင္းပါဠိ ပုဒ္၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ၿဖင့္ သိရပါသည္၊၊ စကားလုံး၏ရင္းၿမစ္ကိုေလ့လာၾကည့္လ်င္ “အတၱဟိတ”ကုိ မိမိ၏ ကိုယ္က်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟုဆုိလိုေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

(အဂၤလိပ္လို အတၱဟိတကို Self Welfare, ပရဟိတကုိ Social Welfareဟု ဘာသာၿပန္ႏုိင္ပါသည္၊၊ တခ်ဳိ႔ ပါဠိစကားလုံးမ်ားကို အဂၤလိပ္လုိဘာသာၿပန္လိုက္လ်င္ ပို၍နားလည္ရလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လုိမွတ္ လုိသူမ်ား မွတ္သားႏုိင္ပါသည္၊၊)

“ပရဟိတ”ဟူသည္မွာ အမ်ားအက်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟူ၍ ေယဘုယ်အဓိပၸါယ္သတ္ႏုိင္ေၾကာင္းေလ့ လာရပါသည္၊၊

ပရဟိတအေၾကာင္းကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သင္ၿပထားသည့္ ေဟာေၿပာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအတုိင္းမေလ့လာမွီ “လူ တစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ အတၱဟိတႏွင့္ပရဟိတမည္သည္က ပို၍အေရးပါေၾကာင္းကုိသုံးသပ္ရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္၊၊”

သကၠတက်မ္းမ်ားတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀အတြက္ အတၱဟိတသည္ပို၍အေရးပါေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပထား သည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊ အတၱဟိတကုိၿပည့္စုံလုံေလာက္သည္အထိက်ဳိးစားၿဖည့္ဆည္းၿပီးမွ ပရဟိတကို လုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆုိထားပါသည္၊၊

ပါဠိစာေပတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေဖာ္ၿပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာကိုမေတြ႔ရေသာ္လည္း အတၱဟိတကုိၿပည့္စုံေစရန္ မၿဖည့္ ဆည္းဘဲ ပရဟိတကိုလုပ္သူထက္၊ အတၱဟိတကိုေအာင္ၿမင္တုိးတက္ရန္က်ဳိးစားသူကသာ ပုိ၍ၿမင့္ၿမတ္သည္ ဟု ေဖာ္ၿပထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္၊၊

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးရလ်င္ အတၱဟိတကိုခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္က်ဳိးစားၿပီးမွသာ ပရဟိတကိုက်ဳိးစားသင့္ သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ“အတၱဟိတ(ေခၚ)ကုိယ္တုိင္တြင္ၿပည့္စုံမႈမရွိဘဲ၊ ပရဟိတကိုေၿခ လွမ္းမိလ်င္ ထုိပရဟိတအထဲမွ ကိုယ္က်ဳိးရွာမိတတ္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊”

မွန္ပါသည္၊၊ မ်ားစြာေသာပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ကိုယ္က်ဳိးရွာမိၾကရာမွ ၿပႆနာမ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚၿပီး အဖြဲ႔အစည္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပ်က္ၿပားရုံမွ်မက၊ အဖြဲ႔ပ်က္ၿပားၾကသည္အထိၿပႆနာၾကီးမ်ားၿဖစ္ေလ့ ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ကမၻာေလာကအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသမွ်ပရဟိတပါရမီရွင္မ်ားအထဲတြင္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ စံနမူနာၿပဳရန္ အေကာင္းဆုံးပရဟိတသမားၿဖစ္ေၾကာင္း ဆုိၾကပါသည္၊၊ ဗုဒၶ၀င္က်မ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္လည္း အတၱဟိတကိုအေကာင္းဆုံးၿပည့္စုံသည္အထိ ၿဖည့္ဆည္းက်ဳိးစားၿပီးမွ အဆုံး စြန္ေအာင္ၿမင္သည့္ပရဟိတလုပ္ငန္းကို ၿပဳလုပ္သြားသူၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊

အထက္ပါေဆြးေႏြးတင္ၿပခ်က္ႏွင့္သာဓကမ်ားကိုသုံးသပ္၍ တိက်သည့္အေၿဖကုိထုတ္ၾကည့္လ်င္ လူ တစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ အတၱဟိတ(ေခၚ)မိမိဘ၀ၿပည့္စုံမႈကုိ ဦးစြာအေလးထားၿပီး၊ က်ဳိးစားၿဖည့္ဆည္း သင့္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊

မိမိဘ၀တြင္ အေၿခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ခုိင္မာၿပည့္စုံသည္အထိက်ဳိးစားၿပီးမွသာ ပရဟိတလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္၊ သုိ႔မွသာလ်င္ ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ အမ်ားေလးစားအတုယူအားက်ရေလာက္သည့္ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္တိက်ေသာ ပရဟိတသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ၿပလုိက္ရပါသည္၊၊   
                   
ပရဟိတႏွင့္ဆက္စပ္၍ မူလေ၀ါဟာရမ်ားတည္ရွိရာ ပါဠိစာေပက်မ္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပ ထားသည့္အတုိင္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ကမၻာေလာကတြင္ လူအမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိးရွိသည္ဟု “အတၱဟိတသုတ္”တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ အတၱဟိတ သုတ္တြင္ အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ၿပထားသည္ကုိ “ရာဂ၀ိနယသုတ္”ႏွင့္အၿခားသုတ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အက်ယ္ဖြင့္ဆို ထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊

“လူ(၄)မ်ဳိး”
(၁) ကုိယ္က်ဳိးတစ္ခုတည္းကုိသာၿပဳလုပ္သူ၊ (အတၱဟိတသမား)
(၂) အၿခားသူ၍၏အက်ဳိးကိုသာၿပဳလုပ္သူ၊ (ပရဟိတသမား)
(၃) ကိုယ္က်ဳိးလည္းမၿပဳလုပ္၊ အမ်ားအက်ဳိးလည္းမၿပဳသူ၊ (လူမုိက္)
(၄) ကိုယ္က်ဳိးၿပဳလုပ္၍၊ အမ်ားအက်ဳိးလည္းၿပဳသူ၊ (လူလိမၼာ)

လူအမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိးတြင္ ပရဟိတတစ္ခုတည္းကုိသာၿပဳသူသည္ ၿမတ္သည္ဟုဆုိပါသည္၊၊ အတၱဟိတတစ္ခု တည္းကိုၿပဳလုပ္သူသည္ ပရဟိတသီးသန္႔ၿပဳသူထက္ပုိ၍ ၿမတ္သည္ဟုဆိုပါသည္၊၊ 

အတၱဟိတလည္း မၿပဳလုပ္၊ ပရဟိတလည္းမၿပဳလုပ္သူသည္ ယုတ္မာသူ၊ လူမုိက္ဟုေခၚဆိုရၿပီး၊ အစြန္းႏွစ္ဘက္ တြင္မီးေတာက္ေနၿပီး၊ အလည္တြင္မစင္ေပက်ံေနသည့္ တုတ္ေၿခာင္းႏွင့္တူသည္ဟု ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊

အတၱဟိတကိုၿပည့္စုံေစၿပီး၊ပရဟိတကုိၿပဳသူသည္ လူေလးမ်ဳိးတုိ႔တြင္ အသာဆုံးအၿမတ္ဆုံးလူမ်ဳိးၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းတြင္စိတ္၀င္စားသည့္ “အလင္းစက္” စာဖတ္သူမ်ား သင့္ေတာ္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ၿပဳႏုိင္ၿပီဟုယူဆပါသည္၊၊

မူလပါဠိစာေပတစ္ရပ္လုံးတြင္ အသုံးၿပဳေဖာ္ၿပထားသည့္ “ပရဟိတ”စကားလုံးသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ က်ယ္၀န္း သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ “ငါ”ႏွင့္ “အၿခားသူ”ဟူ၍မရွိဘဲ ခႏၶာငါးမ်ဳိးတုိ႔အခ်ဳိးက်ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားသည္ကုိ “လူ”ဟူ၍ေခၚဆုိသည္ၿဖစ္ရကား မိမိကုိယ္တုိင္ထမင္းဆာသၿဖင့္ ထမင္းစားသည္ ကိုပင္ ပရဟိတဟူ၍ေခၚႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္၊၊

အၿခားေသာမိမိဘ၀ၿပည့္စုံမႈအတြက္ ပညာသင္ယူၿခင္း၊ စီးပြားရွာေဖြၿခင္း၊ မိသားစုကုိၿပဳစုလုပ္ေကြ်း ၿခင္းမ်ားကို ပရဟိတဟူ၍ေခၚဆုိႏုိင္ေၾကာင္းကို သိသာလွပါေတာ့သည္၊၊ အဂၤလိပ္စာေပတြင္ Charity Begins at Home. ဟုဆုိပါသည္၊၊ “ဒါနဆုိတာ မိမိအိမ္မွစတင္ၿပဳလုပ္ရသည္ဟု ဆုိလိုပါသည္၊၊”

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပရဟိတဟူသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားတည္ေထာင္၍ ဆုိင္းဘုတ္နာမည္ၾကီးၾကီးမ်ားခ်ိပ္ဆြဲၿပီး လုပ္ကိုင္မွ မဟုတ္ေပ၊ မိမိဘ၀အတြက္ ၿပည့္စုံေအာင္က်ဳိးစားၿခင္းမ်ား၊ မိသားစုကိုလုပ္ေကြ်းၿခင္းမ်ားအားလုံးပင္ ပရဟိတနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ေလသည္၊၊

ထုိ႔ထက္ပုိ၍အစြမ္းရွိခဲ့ပါလ်င္ လူသားအက်ဳိးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအလွဴဒါနလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင့္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား တြင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္၍လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူၿဖစ္ပါမူ အတုိင္းထက္အလြန္ေလာကတာ၀န္ေက်ပြန္သူ၊ လူလိမၼာဟူ၍ေခၚ ဆုိထုိက္ပါေတာ့သည္၊၊

ဤတြင္ ပရဟိတအေၾကာင္း ေလ့လာတင္ၿပခ်က္စာတမ္းသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုမွ်ၿပည့္စုံၿပီဟု ယူဆပါသည္၊၊ အလင္းစက္အရွင္၏အၿမင္ကိုတင္ၿပပါပါမူ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္မိမိဘ၀ၿပည့္စုံမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္က်ဳိးစား သင့္လွပါသည္၊၊ 

က်ဳိးစားေအာင္ၿမင္ၿပီးမွသာလ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေလာကအက်ဳိးအမ်ားအက်ဳိး စြမ္းအားရွိသမွ်ၿပဳလုပ္သင့္သည္ ဟုယူဆပါသည္၊၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္မူဘဲ ပညာေရးတစ္ပုိင္းတစ၊ စီးပြားေရးတစ္ပုိင္းတစမွ်ႏွင့္ ဘ၀တြင္ေယာင္၀ါး၀ါး ၿဖင့္အဆုံးမသတ္သင့္ဟု ၿမင္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”ေရးသားသမွ်စာတမ္းမ်ားသည္ ပညာရပ္သုေတသနဆန္စြာ ပညာေရးရႈေဒါင့္ၿဖင့္ခ်ည္းကပ္တင္ ၿပသည့္အတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ဘာသာေရးစာေပမ်ားအေပၚတြင္  ရုိးရာအစြဲရွိသူမ်ားအေနၿဖင့္ ၾကမ္းရွသည့္ေရး သားဟန္မ်ားအၿဖစ္ ၿမင္ရတတ္ပါသည္၊၊

ထုိ႔အၿပင္ ေရးသားမႈတြင္ အမွားၿပဳၿပင္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္၊ မူလစာေပ၏အာေဘာ္ႏွင့္လြဲေခ်ာ္သည့္ေရးသားခ်က္ မ်ားေတြ႔ရွိလ်င္ အၾကံၿပဳေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ရုိးသားပြင့္လင္းစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္၊၊ 

“အလင္းစက္”၀က္ဆုိက္တြင္ ဗုဒၶစာေပႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈၾကသူမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ ဗုဒၶစာေပၿဖင့္မိမိတို႔၏ဘ၀ကို အလင္းေပးႏုိင္သူမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး၊ ကမၻာ့လူအမ်ားကိုလည္း စာေပအလင္း၊ ဘ၀အ လင္းေပးႏုိင္သူမ်ားၿဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္၊၊        ၊၊                                                                       အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္) 
                                                                          {မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ} 
                                                                      မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                        ကုိလံဘုိၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊{က်မ္းညြန္း/ အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ စတုကၠနိပါတ-ဆ၀ါလာတသုတ္၊ ခိပၸသႏၱိသုတ္၊ အတၱဟိတသုတ္၊ သိကၡာပဒသုတ္ႏွင့္၊၊ ပဥၥကနိပါတ-ပ.ဒု.တ.စ.ပဥၥမဟိတသုတ္၊၊ အဌကနိပါတ-မဟာနာမသုတ္၊ ဇီ၀ကသုတ္တုိ႔ကိုကုိးကားလ်က္ ဤစာတမ္းကိုေရးသားအပ္ပါသည္၊၊}

အျပည့္အစံုသို႔....

Friday, June 1, 2012

အစြမ္း အစ၊၊ ၊၊ဘ၀တြင္ အေၿခခံအားၿဖင့္ရရွိသင့္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားစြာရွိသည္၊၊ ပညာေရးပန္းတုိင္၊ စီးပြားေရးပန္း တုိင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးပန္းတုိင္ႏွင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္စသည္တုိ႔ ၿဖစ္ၾကသည္၊၊

လူတုိင္း၏ဘ၀အတြက္ ပညာေရးသည္ အဓိကလုိအပ္သည္၊၊ စီးပြားေရးသည္လည္း အေရးပါသည့္လုိအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သည္၊၊ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးေအာင္ၿမင္တုိးတက္မႈအေပၚတြင္အေၿခတည္၍ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာစုိၿပည္ မႈႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏုိင္မႈတုိ႔သည္ အလုိအေလ်ာက္ၿပည့္စုံလာရသည္၊၊
 
ပညာေရးပန္းတုိင္ကို ရရွိသင့္သည့္အရြယ္ေရာက္သည့္တုိင္ မရရွိထားလ်င္ အမ်ားတကာအလယ္တြင္ သိမ္ငယ္ စိတ္၊ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့စိတ္၊ မ၀ံ့မရဲစိတ္တုိ႔ၿဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်ဳိ႔ယြင္းမႈမ်ား၊ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္၊၊

စီးပြားေရးသည္လည္း လူတုိင္းတြင္ၿပည့္စုံသင့္သေလာက္ ၿပည့္စုံေစရန္က်ဳိးစားထားသင့္သည္၊၊ စီးပြားေရး မၿပည့္စုံသည္ေလာက္ ဘ၀အေနခက္၊ အေနက်ပ္သည္ကို အထူးေၿပာဖြယ္လုိအပ္မည္ မထင္ေပ၊၊ 

အရာရာတြင္ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ၿခင္း၊ မ်က္ႏွာငယ္ၿခင္း၊ လူေတာမတုိးၿခင္း၊ အစားအေသာက္ေၿခြတာ ရၿခင္းမ်ားႏွင့္၊ ပညာကိုၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူခြင့္မရၿခင္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးကိုအမ်ားတန္းတူ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ သည္အထိ မၾကိဳးစားႏုိင္၍ၿဖစ္ရသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပတ္တစ္အေရးၾကီးဆုံးမွာ ပညာရပ္တစ္ခုကို နယ္ပယ္ဆုံးသည္အထိသင္ယူသင့္ၿပီး၊ ဒုတိယအေန ၿဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေၿခက်လူလုံးလွေအာင္ ၾကဳိးစားရယူထားရန္ လုိအပ္ပါသည္၊၊ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေအာင္ၿမင္ၿပီဆုိလ်င္၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းေအးမႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ အခက္ အခဲမရွိေတာ့ေပ၊၊

ပန္းတုိင္တစ္ခုသို႔ ၾကဳိးပမ္းခ်ီတက္ရာတြင္ လူ၏အေၿခခံစိတ္သေဘာထားသည္ မ်ားစြာပင္အေရးၾကီးလွသည္၊၊ ဥပမာအားၿဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္သည္ထိသင္ယူရရွိရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာႏွင့္၊ ေငြမ်ားစြာပင္ ကုန္ရတတ္သည္၊ မိသားစုႏွင့္ေ၀းရာတြင္လည္း ေနရတတ္သည္၊၊

ပညာရပ္ၿပီးဆုံးေသာအခါ မည္သည့္ဆုလာဘ္ရရွိမည္နည္းဟု ေမးခြန္းေမးခဲ့လ်င္ အေၿဖမွာစမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖစ္ေန တတ္သည္၊၊ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ၿခင္းကို အားမရၿဖစ္ရာမွ၊ “ဘြဲ႔ရေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာတုန္း၊ ပါရဂူၿပီးလ်င္ဘယ္သူက ဘယ္ တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခန္႔မွာတုန္း”စသည္စသည္အေတြးမ်ားၿဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ မသင္ယူေတာ့ဘဲ လမ္းေၾကာင္းေၿပာင္းၾကသည့္ လူငယ္မ်ားစြာကိုေတြ႔ရသည္၊၊

ပညာေရးမွတပါး အၿခားေသာစီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔တြင္လည္း စီးပြားေရးအေပၚ သေဘာထား၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚသေဘာထားႏွင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚသေဘာထားတုိ႔မွာ အထူးအေရးၾကီး လွသည္၊၊

ပညာမၿပည့္မစုံၿဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သုိ႔ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ေသာအခါတြင္ စိတ္ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ဘဲ လမ္း လြဲမ်ားသို႔သာက်ေရာက္ၿပီး ဘ၀ပ်က္ၾကသည့္အေၿခအေနဆုိက္ၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပန္သည္၊၊

လုိအပ္သည့္ပညာအရည္အေသြး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိမပါဘဲ ေအာင္ၿမင္သည့္လုပ္ငန္းဟူ၍ မရွိသည္ကို သေဘာက်ထားရန္ အထူးလိုအပ္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ တုိးတက္ေအာင္ၿမင္သည့္ လူေတာ္ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္ ပညာေရးတစ္ခုခုကိုၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူသင့္လွသည္၊၊

ပညာေရးၾကဳိးစားလ်က္ကပင္ အတုိင္းအတာပညာေရးရင့္က်က္မႈရရွိလာၿပီဆိုလ်င္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအားထုတ္ မႈတစ္ခုခုကို စတင္ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္၊၊ ဆိုလိုသည္မွာ ပညာေရးသည္ ခရီးရွည္ၿဖစ္တတ္၍ ပညာေရးၿပီးဆုံး သည္အထိမေနေတာ့ဘဲ ပညာေရးကိုသင္ယူလ်က္ စီးပြားေရးတစ္ခုခုကို အေၿခစတင္ခ်ထားရန္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိကဲ့သို ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိုယွဥ္တြဲလ်က္ ၾကဳိးစားလုပ္ကိုင္ႏုိင္လ်င္“ကြ်ဲကူးေရပါ”ဟူေသာၿမန္မာစကား ကဲ့သုိ႔ ပညာေရးဆုံးခန္းေရာက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးသည္လည္း အစတည္ေဆာက္ၿပီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ဘ၀ႏွင့္မကင္းေသာ ပညာေရးပုံစံကိုရရွိလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ပညာသင္ယူၿပီးၿဖစ္ပါလ်က္ စာတစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် မေရးရဲ မေရးတတ္၊ မေၿပာရဲ မေၿပာတတ္ဟုထင္ေနသူ မ်ား၊ ေငြေၾကးလုံေလာက္ေနပါလ်က္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔၀င္ေရာက္မစြန္႔စားရဲသူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရေသးသည္၊၊ ဤ ကဲ့သို႔ အေၿခအေနမ်ားတြင္“အစြမ္းအစ”မရွိၿခင္းဟုသာ သုံးသပ္ရပါမည္၊၊

အစြမ္းအစမရွိၿဖစ္ေနၿခင္းကို အလြယ္ကူဆုံးေက်ာ္ၿဖတ္နည္းမွာ ေၿပာရန္အခြင့္အေရးၾကဳံလာပါက တမုဟုတ္ၿခင္း ထေၿပာရန္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေရးသားရန္အခြင့္အေရးၾကဳံလာလ်င္လည္း အၿမန္ဆုံးေရးသားလိုက္ရန္သာ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆုိလုိသည္မွာ“အစရွိလ်င္ အစြမ္းေပၚလာတတ္သည္”ဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ေၿပာတတ္ပါလ်က္မေၿပာရဲၿခင္းမွာ စမေၿပာေသး၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ေရးတတ္ပါလ်က္ မေရးရဲၿခင္းမွာလည္း စမေရးေသးေသာေၾကာင့္  ၿဖစ္ရပါသည္၊ လုပ္တတ္ပါလ်က္ မလုပ္ရဲၿခင္းမ်ားမွာလည္း စၿပီးမလုပ္ဖူးေသးေသာေၾကာင့္သာၿဖစ္ရေၾကာင္း မွတ္သားရပါ မည္၊၊

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စြန္႔စားရန္အစြမ္းအစမရွိၿဖစ္ေနၿခင္းမွာလည္း အခြင့္အေရးေပၚလာသည့္လုပ္ငန္းကို အေကာင္ ထည္ေဖာ္ၿပီး စမလုပ္ဖူးေသးေသာေၾကာင့္သာ ၿဖစ္ရပါသည္၊၊ အစရွိသြားေသာအခါ မိမိတြင္ငုတ္လ်ဳိးေနေသာ အစြမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ေအာင္ၿမင္သည့္ေဟာေၿပာသူ၊ စာေရးသူအၿဖစ္ထင္ေပၚလာတတ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးတြင္ လည္း ေအာင္ၿမင္သည့္စီးပြားေရးသမား ၿဖစ္လာႏုိင္ပါသည္၊၊

မွန္စင္စစ္ ထုိက္သင့္သည့္ပညာႏွင့္ စီးပြားအရင္းအႏွီးရရွိၿပီးလ်င္ ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ၿမင္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ခုခုကို စတင္ၿပဳလုပ္ရန္သာၿဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာသင္ၿပီးလ်က္က ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အလုပ္ကို မၿပဳ လုပ္ၿခင္း၊ အရင္းအႏွီးရွိၿပီးပါလ်က္ လုပ္ငန္းမတည္ေထာင္ၿခင္းမ်ားမွာ ထုိပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးကို ထုိင္းမႈိင္းေစမႈ မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္၊၊

ပါဠိစာေပတြင္ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ စာရႈသူအေနၿဖင့္ မိမိတြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပမည့္ စြမ္းအားငါး မ်ဳိးမရွိေသးလ်င္ ရယူပ်ဳိးေထာင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ရွိၿပီးၿဖစ္လ်င္ပုိ၍သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ရန္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(၁) ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား၊
(၂) လုံ႔လစြမ္းအား၊
(၃) အမွတ္သတိစြမ္းအား၊
(၄) ေလးနက္တည္ၾကည္မႈစြမ္းအား၊
(၅) ပညာစြမ္းအား၊၊


“ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား”
ယုံၾကည္ခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမွ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ရန္ မၿဖစ္ႏုိင္ေပ၊၊ မိမိတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရည္အၿခင္းႏွင့္၊ စြမ္းရည္အေပၚအေၿခတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ၿမင္ရမည္၊ တုိးတက္ရမည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိၿခင္းကို ယုံၾကည္မႈစြမ္းအားရွိၿခင္းဟု ေခၚပါသည္၊၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ေနရာတုိင္းတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား မၿဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္၊၊

ယုံၾကည္ခ်က္မရွိဘဲ “ၿဖစ္မွ ၿဖစ္ပါ့မလား၊ ရႈံးမ်ား ရႈံးေလမလား”စသည္ၿဖင့္ မိမိ၏အစြမ္းအစကို စိတ္မခ်၊ လုပ္ ငန္းအေပၚမယုံၾကည္မႈမ်ားၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ ေသၿခာေပါက္ ရႈံးနိမ့္ဖုိ႔ပင္ၿဖစ္ေတာ့သည္၊၊

 လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ အေၿခခ်လုပ္ကုိင္မည့္သူသည္ မိမိ၏အစြမ္းအစႏွင့္၊ လုပ္ငန္းကို ‘အၾကြင္း မဲ့ေအာင္ၿမင္ရမည္၊ တုိးတက္ရမည္’ဟု ယုံၾကည္ခ်က္ရွိၿခင္းသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္တုိးတက္ေစရန္ အထူး လ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ 

“လုံ႔လစြမ္းအား”
အားထုတ္မႈ‘လုံ႔လစြမ္းအား’သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ၿမင္တုိးတက္ရန္ အေရးအပါဆုံးလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္ပါ သည္၊၊ 

ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုကို အတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးလ်င္၊ အစြမ္းကုန္က်ဳိးစားၿခင္း၊ ကုိယ္ စိတ္ႏွစ္လ်က္က်ဳိးစားၿခင္းကို လုံ႔လစြမ္းအားရွိၿခင္းဟု ေခၚပါသည္၊၊ မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆုိ လုံ႔လစြမ္းအားအ ၿပည့္အ၀ၿဖင့္ အခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ပါလ်င္လုံး၀ေသၿခာေပါက္ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီး၊ ဘ၀အေၿခခံခုိင္မာမႈကိုေပး တတ္သည္ခ်ည္းၿဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊


“အမွတ္သတိစြမ္းအား”
နေမာ္နမဲ့ေပါ့ေပါ့ဆဆၿဖင့္ မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မွ ေအာင္ၿမင္သူမၿဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္၊၊ စီး ပြားေရးေလာက ပညာေရးေလာကမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္ၾကသည့္သူမ်ားစြာတုိ႔၏အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ လ်င္ ေလးနက္သည့္သတိစြမ္းအားမ်ားရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္၊၊

ေတြ႔ၿမင္ၾကားသိရသမွ် သတင္းႏွင့္အတင္းအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာသုံးသပ္တတ္ၿခင္း၊ ရန္သူႏွင့္မိတ္ ေဆြကိုခြဲၿခား၍သတိၿပဳတတ္ၿခင္း၊ အေၿခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါတုိ႔၏ေၿပာင္းလဲမႈကို မွတ္သားတတ္ ၿခင္းမ်ားကို သတိစြမ္းအားေကာင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္၊၊

သတိစြမ္းအားကိုသာ ခုိင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္လ်င္ ဘ၀တြင္ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးအၿဖစ္ႏွင့္ ထုိက္တန္ပါေတာ့သည္၊၊


“ေလးနက္တည္ၾကည္မႈ စြမ္းအား”
ၾကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေနရာတြင္ ထည္၀ါခန္႔ၿငားစြာေနႏုိင္ၿပီး၊ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္လုိသူအတြက္ အေနအထုိင္ တည္ၾကည္ေလးနက္မႈရွိၿခင္းသည္ လုိအပ္သည့္စြမ္းအားတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေလးနက္တည္ၾကည္မႈဟုဆိုရာတြင္ အေတြးအေခၚေလးနက္ၿခင္း၊ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ပုံေလးမႈရွိၿခင္း၊ ေၿပာဟန္ ဆုိဟန္ေလးနက္မႈရွိၿခင္းတုိ႔အၿပင္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေလးနက္တည္ၾကည္မႈရွိၿခင္းကိုပါ ဆိုလိုပါသည္၊၊

အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာႏွင့္အေၿခအေနကို မသုံးသပ္ဘဲေၿပာဆုိမိၿခင္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈလြဲမွားၿခင္း၊ ကေလး ကလားဆန္သည့္ၿပဳမူလုပ္ကုိင္ပုံအမူအရာမ်ားမွာ အေသးအမႊားမွ်ပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိ၏မရင့္က်က္မႈကိုေဖာ္ ၿပရာေရာက္သည့္အတြက္ အထူးသတိထားဆင္ၿခင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္၊၊

စကားေၿပာဟန္ဆုိဟန္ ေလးနက္လ်က္၊ ကိုယ္ဟန္တည္ၾကည္ၿပီး အ၀တ္အစားေသသပ္စြာ ၀တ္ဆင္တတ္သူ ကို အမ်ားကအေလးထားၿမတ္ႏုိးတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀တြင္တုိးတက္ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ အ မ်ား၏အေလးထားမႈကိုရရွိလုိသူအဖုိ႔ ေလးနက္တည္ၾကည္မႈစြမ္းအားကို တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွတ္ သားသင့္ပါသည္၊၊

 
“ပညာစြမ္းအား” 
ဘ၀တြင္“ပညာစြမ္းအား”မည္မွ် အေရးပါအရာေရာက္ပုံကုိ အထူးတတည္ေရးသားေဆြးေႏြးရန္ပင္ လိုအပ္ မည္မထင္ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ေနစဥ္ဘ၀တြင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမွ် ပညာမပါဘဲမၿပီးစီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ အေရးအရာ အားလုံးတြင္ ပညာစြမ္းအားသည္ အေရးအၾကီးဆုံးလိုအပ္လွပါသည္၊၊ ရင့္က်က္သည့္ ပညာမပါဘဲေၿပာဆုိသမွ်၊ လုပ္ကုိင္ သမွ်တုိ႔သည္ လုပ္ကိုင္စဥ္တြင္မၿမင္သာေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းေသာအခါ ၿပင္ရန္ခက္ေသာအမွားၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ရတတ္သည္၊၊

ရင့္က်က္သည့္ပညာမပါဘဲ ၿပဳလုပ္ခဲ့မိသည္မ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါၿပဳၿပင္လိုလ်င္ ၿပဳၿပင္ႏုိင္သည္ခ်ည္းသာ ၿဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္“လူဟူသည္ သူတကာအမွားကို ၿမင္တတ္သမွ်၊ ကိုယ္တုိင္၏အမွားကိုမူ လက္ခံႏုိင္ခဲ သည့္စိတ္ အေၿခအေနရွိတတ္ပါသည္၊၊”

ဤသို႔ၿဖင့္ အမွားတစ္ခုကိုၿပဳလုပ္မိၿပီး ေနာက္ထပ္အမွားတစ္ခုၿဖင့္ဖုံးအုပ္ရန္က်ဳိးပမ္းရာမွ အမွားမ်ားစြာကုိဆက္ တုိက္ၿပဳလုပ္မိၿပီး၊ “လူမုိက္ၾကီးမ်ား၊ လူၾကမ္းၾကီးမ်ား၊ ဆုိးညစ္သူၾကီးမ်ား”ဟုကင္ပြန္းတပ္ခံရသည့္“ကမၻာ့ ဆုိးေပၾကီး”မ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါေသးသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ေနရာတကာတြင္ ပညာစြမ္းအားအထူးလုိ အပ္လွေၾကာင္း ဆုိရပါသည္၊၊

အထူးသတိၿပဳသင့္သည္မွာ အရြယ္ႏွင့္ပညာခ်ိန္ခြင္မညီမွ်သူမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိ၏သိမ္ငယ္စိတ္ကိုဖုံးကြယ္ရန္ အတြက္ မရွိသည့္အစြမ္းအစႏွင့္ပညာကိုပိုမုိဟန္ၿပၿပီး၊ အရွိန္လြန္ကာမွ အရွိန္ကိုမထိမ္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ အၿမင့္ မွေလ်ာက်တတ္သည္ကို သတိၿပဳရပါမည္၊၊

အရြယ္ႏွင့္အမွ် တတ္ထုိက္သည့္ပညာကိုတတ္ၿပီး၊ ရသင့္သမွ်ပညာကိုရရွိထားေစရန္ က်ဳိးစားထားသင့္လွပါ သည္၊၊ ရင့္က်က္သည့္ပညာၿဖင့္ေတြးေခၚဆင္ၿခင္ၿပီး၊ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုစနစ္တက်ၿပင္ဆင္၍ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္လ်င္ ေအာင္ၿမင္မႈကိုရရွိရန္ ေသၿခာလွပါသည္၊၊

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပထားသည့္ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္မဆုိထားဘိ၊ တစ္မ်ဳိးႏွင့္အၿပည့္အ၀ၿပည့္စုံ လ်င္ပင္ ဘ၀တစ္ခုအတြက္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ ေအာင္ၿမင္မႈကိုရရွိႏုိင္သည္ဟု ပါဠိစာေပတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္ ကိုေလ့လာရပါသည္၊၊ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးလုံးႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္မူ ဆုိဖြယ္ရာမရွိ၊ စိတ္တုိင္းက်သည့္ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတုိင္ကို ရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္၊၊


“အလင္းစက္”စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အစြမ္းငါးမ်ဳိးကုိရရွိၿပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိးစားႏုိင္ၾကၿပီး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္မ်ားကို အလြယ္တကူရယူဖန္တီးႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းအာသီသၿပဳလ်က္“အစြမ္းအစ” စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္၊၊               ၊၊                                                                                  အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                                    {မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}
                                                                                မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                                  ကုိလံဘိုၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

(မွတ္ခ်က္/ ဗုိလ္(၅)ပါး၊ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၊၊ ကုိကိုးကားလ်က္ ဤစာတမ္းကို ေရးသားအပ္ပါ သည္၊၊)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP