Sunday, September 4, 2011

တက္လူ၊၊ ၊၊
ၿမန္မာစာတြင္ “တက္လူ၊ က်လူ”ဟူ၍ စကားလုံးေ၀ါဟာရႏွစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္၊၊ မည္သုိ႔စံခ်ိန္ စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ၿပည့္စုံသူကုိ “တက္လူ”ဟူ၍ေခၚဆုိၿပီး၊ မည္သည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ဳိးရွိေနသူကုိ “က်လူ”ဟူ၍ေခၚ သည္ကိုမူ တိတိက်က်သိႏုိင္ခဲသည္၊၊အမ်ားအားၿဖင့္ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသူမ်ားကုိ “တက္လူ”ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္၊၊ အသက္အ ရြယ္ၾကီးၿပီးေသာသူမ်ားကိုမူ “က်လူ”ဟူ၍ လြယ္လြယ္ပင္သတ္မွတ္လုိက္ၾကသည္၊၊ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို “တက္လူ”ဟုေခၚဆုိသည္မွာ ေယဘုယ်အားၿဖင့္မူ မွန္ကန္သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္၊၊ အခါခပ္သိမ္းအားၿဖင့္မူ မွန္ကန္သည္ဟု မဆုိႏုိင္၊၊ အသက္အရြယ္အားၿဖင့္ ၾကီးၿပီးေသာသူမ်ားကို ေယဘုယ်အားၿဖင့္ “က်လူ”ဟူ၍ေခၚဆုိသည္မွာလည္း ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိသည္၊ အခါခပ္သိမ္းတြင္မူ မၿဖစ္ႏုိင္ေပ၊၊တစ္ခ်ဳိ႔လူငယ္မ်ားသည္ အရာရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး၊ လုပ္ခ်င္၊ ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိသည္၊ ရည္မွန္း ခ်က္ၾကီးမားသည္၊ သတၱိရွိသည္၊ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္တတ္သည္၊ သည္သုိ႔ေသာလူငယ္မ်ားကို ခြ်င္းခ်က္ မရွိ “တက္လူ”ဟူ၍ ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊တစ္ခ်ဳိ႔အသက္အရြယ္ၾကီးၿပီးေသာသူတုိ႔သည္ အစစတြင္ေလးလံထုိင္းမႈိင္းၿပီး၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ၊ ေခ်ာင္ၾကဳိေခ်ာင္ၾကားတြင္သာ ဘ၀ကိုၿမွဳပ္ႏွံလုိက္ခ်င္ေတာ့သည္၊ ဤသို႔ေသာလူၾကီး မ်ားကုိ “က်လူ”ဟူ၍လြယ္ကူစြာပင္ သတ္မွတ္ရရွိႏုိင္သည္၊၊သုိ႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုရုန္းကန္ေနၾကေသာလူမ်ားစြာကို ေလ့လာအကဲခပ္ၾကည့္ေသာအခါ လူငယ္တုိင္း တက္လူမဟုတ္ၾကသလုိ၊ လူၾကီးတုိင္း က်လူမၿဖစ္ေသးသည္ကို သတိၿပဳမိသည္၊၊ ငယ္ရြယ္သူ အခ်ဳိ႔သည္ ဘ၀ကိုတက္တက္ၾကြၾကြၿဖင့္ ေလ်ာက္လွမ္းၿပီးပန္းတုိင္ကို ၿမဲၿမဲဖမ္းကုိင္ရမည့္အစား၊ ပ်င္းရိ ေလးတြဲလ်က္၊ ေပါ့ဆလြန္းသည္မ်ားကို မ်ားစြာေတြ႔ရသည္၊၊
ဤသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားကို “တက္လူ”ဟုမေခၚဆုိႏိုင္ရုံမွ်မက “က်လူ”ဟူ၍ပင္ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္သည္၊ ဘ၀တက္လမ္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ တခ်ဳိ႔လူငယ္တုိ႔သည္လည္း မိမိ၏ရုန္းကန္မႈအ ေပၚတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာေသာကိုယ္ပိုင္ႏွင့္၊ မိဘပုိင္ပစၥည္းကုိ မခြဲၿခားတတ္ၿဖစ္ေနၿပန္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မိဘ၏ပုိင္ဆုိင္မႈေခြ်းႏွဲစာကို ေသာက္ကာ၊ စားကာ ႏွင့္ၿဖဳန္းတီးေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္၊၊ အားကိုးရာမိဘပစၥည္းကုန္ေသာအခါႏွင့္၊ မိဘတုိ႔မရွိ ေတာ့ေသာအခါ အားကုိးရာမဲ့ ဘ၀ပ်က္ရေတာ့သည္၊၊အရြယ္ရွိၿပီးေသာလူၾကီးအခ်ဳိ႔သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ တက္ၾကြလ်က္ရွိသည္ကို အံ့ၾသ ဖြယ္ေတြ႔ရသည္၊၊ ဘ၀ကိုေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ေစရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ၊ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းၿဖင့္ အားမာန္အၿပည့္ၿဖစ္လ်က္ ရွိသည္၊၊လုပ္သမွ်အလုပ္တုိ႔သည္လည္း အေတြ႔အၾကဳံတြင္အေၿခခံထားသည့္အတြက္ ေသၿခာသည္၊ စနစ္ရွိ သည္၊ သပ္ရပ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ရသည္၊ တုိးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ရသည္၊၊ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုတြင္ တက္လူႏွင့္ က်လူဟူသည္ကုိ အသက္အရြယ္ၿဖင့္ တုိင္းတာသတ္မွတ္ၿခင္း သည္ လုံး၀မွားယြင္းသည့္ စံတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ အမွန္မွာ တက္ၾကြမႈ၊ အလုပ္၊ သတၱိတို႔ၿဖင့္သာ “တက္လူ ႏွင့္၊ က်လူ”ဟူသည္ကို သုံးသပ္ရမည္၊၊လူတစ္ေယာက္သည္ မည္မွ်ငယ္ရြယ္သူ၊ ႏုပ်ဳိသူၿဖစ္ေစကာမူ တက္ၾကြမႈ မရွိ၊ အလုပ္မလုပ္၊ သတၱိညံ့ ၿဖင္းလ်င္ က်လူပင္ၿဖစ္သည္၊၊ အသက္ပင္ၾကီးေစကာမူ တက္ၾကြမႈ ရွိသည္၊ အလုပ္လုပ္သည္၊ သတၱိရွိ သည္ဆုိလ်င္ ဧကန္တက္လူပင္ၿဖစ္ပါသည္၊၊ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလ်င္ “တက္လူ”ဟူသည္မွာ ဘ၀ကိုေအာင္ၿမင္သည္ထက္ ေအာင္ၿမင္ေစရန္၊ တုိးတက္ သည္ထက္ တုိးတက္ေစရန္ အားမာန္အၿပည့္၊ စိတ္ဓာတ္ၿပင္းၿပင္းၿဖင့္ ခ်ီတက္ေနသူမ်ားကို ေခၚဆုိ သည္၊၊ ဘ၀တြင္ေလးနက္မႈ မရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္မပါ၊ အေတြ႔အၾကဳံမရွိ၊ စိတ္ဓာတ္ေလးကန္သူမ်ားကို “က်လူ”ဟူ၍ ေခၚဆုိရပါမည္၊၊မ်ားစြာေသာလူငယ္တုိ႔သည္ အသက္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသူၿဖစ္ပါလ်က္ တက္ၾကြမႈနည္းလြန္းသည္၊ အလုပ္ တြင္ေလးလံထုိင္မႈိင္းလြန္းသည္၊ “ေအးေအးေလးသာ ေနခ်င္လွသည္”ဟုလည္း လက္ေတြ႔အလုပ္ မပါ ဘဲ ေၿပာဆုိတတ္သည္၊၊ လူငယ္ဟူသည္မွာ ေအးေအးတစ္ေယာက္တည္းေနသည္ထက္ ပတ္၀န္းက်င္ အလယ္တြင္ ေနသင့္သည္ကုိ ေရွာင္ဖယ္ခ်င္သည္၊၊အမွန္မွာ ငယ္ရြယ္သူၿဖစ္လ်က္ ဤသုိ႔ၿဖစ္ေနၿခင္းသည္ အခက္ခဲႏွင့္၊ ဘ၀ကုိရင္မဆုိင္ရဲၿခင္း ၿဖစ္သည္၊ ၿပင္းရိၿခင္းတစ္မ်ဳိးဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္သည္၊၊ ေအးခ်မ္းသည့္ဘ၀ဟူသည္မွာ ၿပင္းရိသူအတြက္ မဟုက္၊ အခက္ခဲႏွင့္ဘ၀ကုိ ရင္မဆုိင္၀ံ့သူအတြက္ မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔အက်ပ္အတည္း၊ ၿပႆနာမ်ားမွ ထြက္ ေၿပးတတ္သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဟူသည္ကုိ မသိတတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊“Fortune favours the brave.=ဘ၀ဟူသည္ သတၱိရွိရွိစြန္႔စား၀ံ့သူမ်ားကို ဆုလာဘ္ပုိေပးေလ့ရွိ ေၾကာင္း”သတိၿပဳရမည္၊၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အားၿဖင့္ ေတြးေခၚယူဆၾကည့္လ်င္“ဘ၀ကိုေရသာခုိလ်င္ အမ်ားသနားမွ စားရသည့္ဘ၀သုိ႔ေရာက္ရတတ္သည္”ဟု မွတ္သားရမည္၊၊ဘ၀တြင္ တက္လူအၿဖစ္၊ က်လူအၿဖစ္ကုိ အဆုံးအၿဖတ္ေပးေသာစံတစ္ခုကုိ ႏုိဘယ္ဆုရ စာေရးဆရာ “ဟဲမင္းေ၀”ေရးသည့္ “ပင္လယ္ၿပာႏွင့္ တံငါအုိ”စာအုပ္တြင္လည္း ေတြ႔ရသည္၊၊ ဟဲမင္းေ၀က ဤသုိ႔ တင္ၿပထားသည္၊၊“လူသည္ ဘ၀တြင္တစ္စုံတစ္ခုေသာေၾကာင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ ရႈံး နိမ့္မႈကို ခံရႏုိင္သည္၊(defeat and destroy)” အရႈံးေၾကာင့္ဘ၀ပ်က္ခံလ်င္ အမွန္တကယ္ရႈံးနိမ့္ သြားသူၿဖစ္ၿပီး၊ က်လူဟူ၍ ေခၚဆုိရသည္၊၊
ရႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္မခံဘဲ အရႈံးကုိစနစ္တက်သုံးသပ္ၿပီး၊ ဘာေၾကာင့္ရႈံးတယ္၊ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ရႈံးတယ္စသည္တုိ႔ကို သခၤန္းစာယူၿပဳၿပင္ၿပီး၊ အေတြးသစ္၊ အၾကံသစ္တုိ႔ၿဖင့္ တဖန္ၿပန္စတတ္လ်င္ တစ္ ၾကိမ္တစ္ခါ ရႈံးနိမ့္သြားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ရႈံးနိမ့္သူမၿဖစ္ေတာ့ဘဲ အရႈံးသည္ပင္ ေအာင္ၿမင္မႈ အတြက္ ေထာက္တုိင္ၿဖစ္ရေတာ့သည္၊၊အရွင္ ငယ္စဥ္ကပင္အလြတ္ရေနသည့္ ၿမန္မာကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္သည္လည္း တက္လူႏွင့္ က်လူကို အဆုံးအၿဖတ္ေပးသည့္ ကဗ်ာေလးၿဖစ္ေနမွန္း သတိထားလုိက္မိသည္၊၊“ေလထန္တုိင္းသာ၊ ပြင့္ေၾကြပါမူ၊ ဘယ္မွာပန္းေတြ၊ က်န္မည္နည္း၊


လႈိင္းပုတ္တုိင္းသာ၊ ကမ္းၿပဳိပါမူ၊ ဘယ္မွာေၿမၾကီး၊ က်န္မည္နည္း၊


က်ရႈံးတုိင္းသာ၊ ငိုရပါမူ၊ ဘယ္မွာမ်က္ရည္၊ က်န္မည္နည္း၊


အေမွာင္တစ္၀က္၊ လင္းတစ္၀က္နဲ႔၊ တစ္ရက္တစ္ခါ၊ ၾကဳံၿမဲသာတည္း၊၊


အရႈံးတစ္လွည့္၊ ႏုိင္တစ္လွည့္မွာ၊ မ်က္လွည့္ပမာ၊ ေတြ႔ၿမဲသာတည္း၊၊


ဘ၀သည္ကား၊ တုိက္ပြဲမ်ားပင္၊


လႈပ္ရွားရေသာ၊ လူ႔ရြာေတာ၀ယ္၊


လင္းေသာ-ေမွာင္ေသာ၊


ေအာင္ေသာ-ရႈံးေသာ၊


မုန္းေသာ-ခ်စ္ေသာ၊


သစ္ေသာ-ေဟာင္းေသာ၊


ပူေသာ-ေအးေသာ၊


ႏုေသာ-ၾကမ္းေသာ၊


ေစာေၾကာစိတ္ၿဖာ၊ မေနသာေပ၊၊


လဲရာက ထ၊ က်ရာက တက္၊


ပ်က္ရာက ေဆာက္၊ ေရွ႔သုိ႔ေလ်ာက္၍၊


ေရာက္ရာဘ၀၊ အားမာန္ၿပရင္း၊ ရုန္းရကန္ရမည္တကား၊၊”မွန္သည္၊၊ ဘ၀ဟူသည္ အခ်ဳိသီးသန္႔ကို ခံစားခြင့္ရသည့္ေနရာတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ၊ ခါးသက္သည့္အရ သာကုိလည္း အၾကိမ္မ်ားစြာခံစားရသည့္ ေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ မည္သုိ႔ဆုိေစ ရလာသည့္အေၿခအ ေနကို လက္ခံႏုိင္ၿပီး၊ အေကာင္းဆုံးအၿဖစ္ဖန္တီးႏုိင္သူမ်ားသည္ “ဘ၀တက္လူ”မ်ား ၿဖစ္ရသည္၊၊လူသည္ ရံခါမ်ားစြာတြင္ “သတၱိ”ဟူသည္ကို အဓိပၸါယ္မၿပည့္မစုံ ေကာက္ယူတတ္ၾကသည္၊၊ အသာစံ၀ံ့ သည္ကုိသာ“သတၱိ”ဟုအထင္ရွိတတ္ၾကၿပီး၊ ဘ၀ေလာကဓံမ်ား၏ အထုအေထာင္းခံႏုိင္သည္ကို လည္း“သတၱိ”ဟု ေခၚတြင္ရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္၊၊ေလာကဓံမ်ားအထုအေထာင္းမ်ားကို ေပေတခံႏုိင္ၿခင္းသည္ ဘ၀ေအာင္ၿမင္သူ တက္လူအၿဖစ္ကို ရရွိရန္အေၾကာင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္၊၊ ေရႊစစ္ မစစ္ေပတင္သည့္သေဘာပင္ ၿဖစ္သည္၊၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ လ်င္ ဘ၀တြင္တက္လူအၿဖစ္ကို- -(၁) အလုပ္လုပ္မႈ၊

(၂) စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈ၊

(၃) သတၱိရွိမႈ၊ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ သုံးမ်ဳိးတုိ႔ၿဖင့္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသက္ငယ္မႈ၊ ၾကီးမႈသည္အဓိက လုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သုံးသပ္ႏုိင္သည္၊၊အလင္းစက္ စာဖတ္သူမ်ား တက္လူအၿဖစ္ကို “အလုပ္၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈ၊ သတၱိ”တို႔ၿဖင့္ ရရွိၾကပါ ေစေၾကာင္း၊ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား၊ တုိးတက္သူမ်ား၊ ဘ၀ကုိအလွပဆုံးပုံေဖာ္ႏုိင္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါေစ ေၾကာင္းဆႏၵၿပဳလ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္၊၊ ၊၊

ေမတၱာၿဖင့္- - -အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)


မကုဋာရာမ-ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊


သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (၂၁.၈.၂၀၁၁)၊၊

1 comments:

သမီးစံ September 4, 2011 at 2:35 AM  

တက္လူျဖစ္ရန္...ၾကိဳးစားေနတုန္းပါဘုရာ့။
ရိုေသစြာျဖင့္...

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP