Wednesday, March 14, 2012

သစၥာၿဖင့္ေအာင္ၿမင္ၿခင္း၊၊ ၊၊


ဘ၀တြင္လူတုိ႔သည္ ဘ၀လုိအပ္ခ်က္ ဘ၀ပန္းတုိင္ႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားကုိနည္းလမ္းမ်ားစြာၿဖင့္ ၾကဳိးစားရယူေလ့ ရွိၾကသည္၊၊
မ်ားေသာအားၿဖင့္ လူတုိ႔၏ၾကဳိးစားမႈမ်ားသည္ အက်ဳိးလက္ေတြ႔ရတတ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ခါတရံတြင္မူ လူတုိ႔၏ၾကဳိး စားမႈမ်ားသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုထင္ရွားမရဘဲ စိတ္ဓာတ္က်ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္၊၊
မိမိၾကဳိးစားအားထုတ္ပါလ်က္ အက်ဳိးကုိမရရွိမခံစားသည္ေလာက္ စိတ္ကုိအနာတရၿဖစ္ေစတတ္သည့္အရာဟူ၍ လည္း ေလာကတြင္ရွိအံ့မထင္၊၊ အင္အားကုန္ၾကဳိးစား အားထုတ္သူမ်ားသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ဘယ္သည္ဘယ္ ၀ယ္ ေရာက္ရွိသြားသည္ကိုမသိၾကသည့္အခါ လမ္းလြဲနည္းမ်ားၿဖင့္အက်ဳိးကိုရွာေဖြၾကရင္း ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈႏွင့္ေ၀း သည္ထက္ ေ၀းရသည္မ်ားလည္းရွိသည္၊၊
ေဗဒင္ေမးၿခင္း၊ ဓာတ္ရိုက္၊ ယၾတာေၿခၿခင္း၊ ဘုိးေဘာ္၊ ဘြားေတာ္ဆုိသူမ်ားကို ဆည္းကပ္ၿခင္း၊ နာနာဘာ၀နတ္တေစၧ မ်ားကိုပူေဇာ္ပသၿခင္းမ်ားမွာ လူတုိ႔အမ်ားဆုံးအားၿဖင့္ အက်ဳိးတရားကိုလမ္းလြဲနည္းၿဖင့္ ရွာေဖြသည့္ပုံစံမ်ားၿဖစ္ၾက သည္၊၊
အၿခားေသာရုိးသားမႈမရွိ၊ ပညာကင္းမဲ့သည့္နည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ အက်ဳိးကိုရွာေဖြသည္မ်ားလည္း ရွိသည္၊၊ ေလာင္းက စားမ်ဳိးစုံကုိ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ သမၼာအာဇီ၀မၿဖစ္သည့္ စီးပြားေရးအလုပ္မ်ားကိုၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ လိမ္လည္ၿခင္း၊ ခုိးယူၿခင္း စသည္မ်ားမွာလည္း ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈကိုနည္းလမ္းအမွားၿဖင့္ရွာေဖြၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊
ေလာင္းကစားဟုဆုိရာတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ေခတ္စားသည့္ေလာင္းကစားမ်ားကိုမွဆုိလုိသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ၿမန္မာၿပည္တြင္ ေခတ္စားသည့္ ခ်ဲထီ၊ တစ္လုံးထီ၊ ႏွစ္လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီစသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္၊၊ ဆုိခဲ့ၿပီး နည္းမွားမ်ားၿဖင့္ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈဘ၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းေအးမႈကုိမည္သည့္အခါမွမရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သာဓကမ်ား စြာက သက္ေသၿပဳလ်က္ရွိသည္၊၊
ထုိသုိ႔ဆုိလ်င္ ဘ၀တြင္ၾကဳိးစားပါလ်က္ ေအာင္ၿမင္မႈကိုမရရွိေသးသည္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လဲဟု အေၿဖရွာရေတာ့မည္၊၊ ၾကဳိးစားပါလ်က္ေအာင္ၿမင္မႈမရရွိၿခင္းသည္ ဘာသာတရားမ်ား၏အလိုအရ ကံမေကာင္းေသး ၍ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊ ပတ္၀န္းက်င္မွမိမိကိုမနာလုိသူမ်ား၏ အကြက္ခ်တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊
ေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ ၾကဳိးစားမႈနည္းလမ္း မမွန္ကန္ေသး၍လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အေၿခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ ေနရာ မမွန္ေသး၍လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ အင္အားနည္းေနေသး၍လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အၾကံေကာင္း ညာဏ္ေကာင္း မရရွိေသး၍လည္းၿဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊
သတိၿပဳသင့္သည္မွာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ေနရာေဒသမမွန္ေသးလ်င္ ဘုရားပင္ေသာ္မွမပြင့္ႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားမွာလည္း အေၿခအေနအခ်ိန္အခါက်ေရာက္မွသာ ရရွိတတ္ေလသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မည္မွ်ပင္ၾကဳိး စားေစကာမူ အေၿခအေနအခ်ိန္အခါက်ေရာက္သည္အထိ စိတ္ဓာတ္မက်ဆင္းဘဲ ေစာင့္ဆုိင္းႏုိင္ၿခင္းသည္ ဂုဏ္ၿပဳ သင့္သည့္သတၱိတစ္မ်ဳိးပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊
ၾကဳိးစားအားထုတ္ပါလ်က္ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုမခံစားရသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုရရွိခံစားရေစရန္ေရွးေဟာင္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို တင္ၿပေဆြးေႏြးလိုပါသည္၊၊ ထုိနည္းမွာအၿခားမဟုတ္ဘဲ သစၥာၿပဳ၍အက်ဳိးကိုရရွိစံစား နည္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ပါဠိစာေပတြင္ သစၥာၿပဳၿပီးအက်ဳိးကိုရွာေဖြသည့္သာဓကမ်ားစြာကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ ေအာင္ၿမင္ႏုိင္ေလာက္သည့္ စြမ္းအားရွိေသာအလုပ္ကိုၿပဳလုပ္ပါလ်က္ ေအာင္ၿမင္မႈအက်ဳိးကိုမရရွိေသာအခါ ေရွးေခတ္လူအမ်ားတုိ႔သည္ သစၥာၿပဳ ၍ အလုိရွိအပ္ေသာအက်ဳိးမ်ားကို ေတာင္းတၾကသည္ကို ပါဠိစာေပတြင္ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ဤေနရာတြင္ “သစၥာၿပဳ၍လိုအပ္ေသာ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈအက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ရရွိႏုိင္သလားဟု ေမးလ်င္ ရရွိႏုိင္ပါသည္ဟု အေၿဖေပးရပါမည္၊၊” မွန္ပါသည္၊၊ စင္စစ္မွန္ကန္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကိုသက္ေသၿပဳ၍ သစၥာဆုိၿပီးလုိအပ္သည့္အက်ဳိး၊ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈကိုေတာင္းတယူလ်င္ ဧကန္မုခ်ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သာဓကမ်ား စြာတြင္ ေတြ႔ရပါသည္၊၊
သစၥာဆုိရာတြင္ လိုအပ္ေသာအဂၤါရပ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း အခ်ဳိ႔စာေရးသူတုိ႔ကဆုိၾကေသာ္လည္း ပါဠိစာေပအေထာက္ ထားသာဓကကုိ မေတြ႔ရေခ်၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္သစၥာဆုိရာတြင္ အေၾကာင္းအရာမွန္ၿခင္းသည္သာပဓာနၿဖစ္ၿပီး၊ သစၥာဆုိသူ တြင္မၿဖစ္မေန ရွိရမည့္အဂၤါရပ္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္းမွတ္သားရပါမည္၊၊
ထူးၿခားသည္မွာ သစၥာဆုိရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည္အေၿခအေနကိုမွ သာဓကၿပဳႏုိင္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ အေၿခအေနဆုိး ပင္ၿဖစ္ေစကာမူ တကယ္စင္စစ္မွန္ကန္လ်င္ သာဓကၿပဳ၍သစၥာဆုိႏုိင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိဆုိေသာသစၥာ စကားသည္ လုံး၀ၿပည့္စုံမွန္ကန္ေနဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါသည္၊၊
ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ သစၥာၿပဳၿခင္းကို ပါရမီတစ္ပါးအၿဖစ္ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ၿမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘုရား ၿဖစ္ရန္ၾကဳိးစားအားထုတ္ က်င့္ၾကံၾကဳိးစားေနစဥ္ဘ၀မ်ားစြားတြင္ အခက္အခဲအမ်ားအၿပားကုိ ေတြ႔ၾကဳံရင္ဆုိင္ခဲ့ရ သည္၊၊
ထုိအခက္အခဲမ်ားစြာကို သစၥာဆုိ၍ေက်ာ္လႊားေအာင္ၿမင္ခဲ့ရသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစၥာသည္သာမန္အခက္အခဲႏွင့္ ဘ၀ ၿပႆနာေလးမ်ားကိုမဆုိထားဘိ ၾကီးေလးသည့္အခက္ခဲမ်ား၊ ဘ၀ၿပႆနာမ်ားကိုပင္ ေအာင္ၿမင္ေစႏုိင္သည့္သတၱိ ထူးရွိေသာအရာတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္၊၊ အားကုိးသမႈၿပဳသင့္သည့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုဟု ဆုိရပါမည္၊၊
ဘုရားအၿဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူၿပီးသည့္အခါတြင္လည္း ၿမတ္စြာဘုရားရွင္သည္သစၥာၿပဳဖူးေၾကာင္း ေလ့လာရ သည္၊၊ ေရွးေခတ္ဆရာေတာ္ၾကီးအမ်ားသည္ သစၥာၿပဳ၍ဘ၀ၿပႆနာမ်ားကိုေၿဖရွင္းၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္ မ်ားကို စာအုပ္စာတမ္းတုိ႔တြင္ ေလ့လာရရွိႏုိင္သည္၊၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကိုယ္တုိင္လည္းသစၥာၿပဳ၍ သာသနာၿပဳၾက သည္မ်ား ေက်ာင္းကန္တည္ေထာင္ၾကသည္မ်ား ရွိပါသည္၊၊
“ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန”ဟူေသာ ပါဠိစာေၾကာင္းကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ သိၾကပါသည္၊၊ ပရိတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အထက္ပါ စာေၾကာင္းကို ေနရာမ်ားစြာပင္ေတြ႔ရသည္၊၊ “ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္ ငါသည္ ခ်မ္းသာပါရေစ၊ က်န္းမာ ပါရေစ၊ ေဘးကင္းပါရေစ၊” စသည္အားၿဖင့္သစၥာဆုိ၍ ဘ၀အက်ဳိးမ်ားကိုရွာေဖြထားသည့္ စာေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊
ယဥ္ေက်းသည္ႏွင့္အမွ် ရုိးသားလြန္းသည့္ ဘ၀အက်ဳိးရွာေဖြနည္းတစ္မ်ဳိးပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ သစၥာဆုိၾကသူတုိင္း သည္ပင္ ေတာင္းတရွာေဖြေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိၾကသည္ကိုအံ့ၾသ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္၊၊
သုိ႔ေသာ္ သာဓကၿပဳတုိင္တည္ခ်က္စကားမွာ လုံး၀ၿပည့္စုံမွန္ကန္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္၊၊ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတြင္ သားႏွစ္ေယာက္ရွိေသာ မိခင္တစ္ဦးသည္ ေသလြန္ေလာက္သည့္ ေရာဂါကိုၿပင္းထန္စြာခံစားေနရပါ သည္၊၊ ေဆးဆရာမွ ယုန္သားလတ္လတ္ဆပ္ဆပ္ကို ဓာတ္စာအၿဖစ္စားသုံးရလ်င္ ေရာဂါေ၀ဒနာ သက္သာေပ်ာက္ ကင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၿပာဆုိညႊန္ၾကားေလသည္၊၊
အစ္ကိုအၾကီးၿဖစ္သူမွ ညီငယ္အားယုန္တစ္ေကာင္ရွာေဖြရန္ ေတာသုိ႔လႊတ္လိုက္ေလသည္၊၊ ညီငယ္သည္ေတာၾကီး အတြင္းမွယုန္တစ္ေကာင္ကုိ ဖမ္းမိေလသည္၊၊
ညီငယ္သည္ ယုန္ေလးကိုၾကည့္၍ “သတၱ၀ါတစ္ေယာက္အသက္ခ်မ္းသာအတြက္ အၿခားသတၱ၀ါတစ္ေကာင္ကို သတ္ရန္မသင့္ေတာ္”ဟုစဥ္းစား၍ ယုန္ေလးကိုလႊတ္လိုက္သည္၊၊ အိမ္သုိ႔ၿပန္ေရာက္ေသာ္အၿဖစ္မွန္ကုိ အစ္ကုိၾကီး အားေၿပာၿပေသာအခါ အစ္ကိုၾကီးမွဆူပူၾကိမ္းေမာင္းေလသည္၊၊ညီငယ္သည္ မိခင္အုိေဘးတြင္ရပ္လ်က္ "ငါသည္မည္သည့္ သတၱ၀ါ၏အသက္ကုိမွ် မသတ္စဖူး၊ ဤသစၥာစကားမွန္ ကန္ပါလ်င္ ငါ၏မိခင္တြင္ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းပါေစသတည္း၊"ဟုဆုိလိုက္ေသာအခါ သတိ ေမ့ေၿမာေနေသာမိခင္ၾကီးသည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းလ်က္အသက္ခ်မ္းသာရာ ရရွိသြားေလသည္၊၊“သု၀ဏၰသာမဇာတ္”တြင္ မိခင္ၿဖစ္သူ‘ဒုကူလ’သည္ မွ်ားဆိပ္တက္၍ေသေတာ့မည့္သားၿဖစ္သူကုိၾကည့္၍ “ငါသည္ သု၀ဏၰသာမအား ငါ၏အသက္ထက္ပင္ ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးပါသည္၊ ဤသစၥာစကားမွန္ကန္ပါက သု၀ဏၰသာမတြင္ခံ စားေနရေသာ မွ်ားဆိပ္ေပ်ာက္၍အသက္ခ်မ္း သာပါေစသတည္း၊၊”ဟုသစၥာဆုိလိုက္ေသာအခါ သု၀ဏၰသာမသည္ မွ်ားဆိပ္မ်ားေပ်ာက္ကင္း၍ အသက္ခ်မ္းသာရာရရွိခဲ့ ဖူးေလသည္၊၊
အၿခားေသာသစၥာဆုိ၍ ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားစြာကိုရရွိၾကသည့္ သာဓကမ်ားလည္း အမ်ားအၿပားပင္ရွိပါသည္၊၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း သစၥာဆုိ၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားပင္ရွိ ပါသည္၊၊ တရားႏွင့္ညီညြတ္၍ ပညာရွင္ဆန္ေသာ အေလ့အက်င့္ရွိသူမ်ားဟု ဆုိရပါမည္၊၊
တင္ၿပခဲ့ၿပီး သာဓကမ်ားကုိေထာက္ဆေသာအားၿဖင့္ သစၥာဆုိ၍ဘ၀တြင္လိုအပ္ေသာအက်ဳိးမ်ားကို ရွာေဖြရယူၿခင္း သည္ လက္ေတြက်ၿပီး၊ တကယ္ စြမ္းရည္ရွိေသာဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာတစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္ သူတုိ႔ေတြ႔ရပါမည္၊၊ စာဖတ္သူတို႔၏ဘ၀တြင္လည္း မိမိအမွန္တကယ္ၾကဳိးစားခဲ့ဖူးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာပင္ရွိေနၾက မည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊
ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကိုသက္ေသၿပဳ၍ ေတြ႔ၾကဳံရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဘ၀အခက္အခဲမ်ား၊ ဘ၀ၿပႆနာမ်ားကို သစၥာၿပဳ၍ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္၊ မိမိတုိ႔၏ဘ၀ပန္းတုိင္မ်ားကို သစၥာၿပဳ၍ရရိွႏုိင္ပါေၾကာင္းကို တင္ၿပေဆြးေႏြးလိုက္ရပါသည္၊၊ “အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ား သစၥာၿဖင့္ဘ၀တြင္ တုိးတက္ေအာင္ၿမင္သူမ်ားၿဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ၿပဳလ်က္ စာတမ္းကိုအဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္၊၊ ၊၊အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊ကုိလမ္ဘိုၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊{14/03/2012}


0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP