Saturday, May 28, 2011

ရင့္က်က္မႈႏွင့္ အက်ဳိးကိုၿပီးေစၿခင္း၊၊ ၊၊

လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ အလုပ္ကိုယ္စီကို ၿပဳလုပ္ေနၾကသည္၊၊ အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ေအာင္ၿမင္မႈကိုရရွိသည္ ဟုကား မဆုိသာေပ၊၊ ထုိသို႔ၿဖစ္ရၿခင္းတြင္ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိမည္ၿဖစ္သည္ကို သတိၿပဳရမည္၊၊

အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ၾကီးပြားတုိးတက္ၾကမည္ဆုိလ်င္ ဘ၀တြင္ဆင္းရဲတြင္းနစ္ေနသူဟူ၍ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်၊၊ လုံး၀ပ်င္းရိၿပီး ထုိင္ေနသူပင္လ်င္ သူႏွစ္သက္ရာအလုပ္တစ္ခုေတာ့ လုပ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊
သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္တုိင္း၊ အလုပ္လုပ္သူတုိင္း ေအာင္ၿမင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္မလာတတ္သည္ကား အ့ံၾသဖြယ္တစ္ခုပင္ ၿဖစ္ေနသည္၊၊

စာေပႏွင့္ ထုိထုိပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကိုေလ့လာသၿဖင့္ သိရွိရေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ “ရင့္က်က္မႈမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္လ်င္ ေအာင္ၿမင္မႈကို မရရွိႏုိင္”ဟူ၍ၿဖစ္သည္၊၊ ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခမ်ားစြာရွိေသာ အဆုိၿဖစ္သည္၊၊ အလုပ္လုပ္ေနသူတုိင္း ရင့္က်က္သူမ်ား မဟုတ္ၾကသည္ကို သတိၿပဳမိၾကမည္ ၿဖစ္သည္၊၊

တခ်ဳိ႔တခ်ဳိ႔လူမ်ားသည္ အလုပ္ကိုစမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖင့္ လုပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ ရင့္က်က္မႈမပါေသာ ထုိသူတို႔၏ အလုပ္မ်ားသည္လည္း ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတုိင္သုိ႔ဦးမတည္၊ ေခါင္းမေမာ့ဘဲ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားစြာၿဖင့္ အဆုံးသတ္ၾကရသည္၊၊ ထုိအခါစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားမ်ားယုတ္ေလ်ာ့လာၿပီး လမ္းလြဲမ်ားကုိအသုံးၿပဳသည့္ အေၿခအေနသုိ႔ေရာက္ရသည္၊၊ ဤသို႔ၿဖင့္ အမွားမ်ားစြာကိုၿပဳလုပ္မိၿပီး ရုံးမထြက္ႏုိင္ ၿဖစ္ရၿပန္သည္၊၊

အလုပ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈသည္ လူတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ “အလုပ္ကုိ ရင့္က်က္မႈၿဖင့္ၿပဳလုပ္လ်င္ လိုခ်င္သည့္ပန္းတုိင္ကို ေသၿခာေပါက္ရရွိမည္ ၿဖစ္သည္၊၊” ေပါ့ေပါ့ရွပ္ရွပ္၊ မွန္းဆၿပီးလုပ္ရေသာအလုပ္သည္ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတုိင္သုိ႔ထက္ အမွားသုိ႔သာဦးတည္မည္ ၿဖစ္သည္၊၊

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ “ရင့္က်က္မႈၿဖင့္လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ ရင့္က်က္မႈမရွိဘဲ အလုပ္ကိုေသြးတုိးစမ္းသည့္သေဘာၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ က်ရႈံးရမည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊”

လုိအပ္သည့္ရင့္က်က္မႈမရရွိေသးေသာ လူတုိ႔သည္ အလုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဟုိဟာေအာင္ၿမင္လိမ့္ႏုိးႏုိး၊ သည္ဟာေအာင္ၿမင္လိမ္ႏုိးႏုိးၿဖင့္ ဘယ္အရာကုိမွမဆုပ္ကိုင္မိဘဲ စိတ္ဓာတ္က်၊ ပ်က္စီးသြားသည္မ်ားလည္း ရွိသည္၊၊

ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီးေသာသူမ်ားမွာမူ “အမွန္တကယ္ မိမိလိုခ်င္သည့္အရာကို ေသၿခာခြဲၿခားနားလည္ၿပီး၊ ထုိအရာကိုပင္ မရမေနၾကဳိးစားသၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္မႈကုိ ရရွိၾကရသည္၊၊” ရင့္က်က္မႈသည္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ စီစဥ္ရာတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ေနရာတုိင္းတြင္ အေရးပါသည္၊၊

“ရင့္က်က္မႈကုိ အရြယ္ႏွင့္အမွ် ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
ပညာတတ္ဘြဲ႔ရ၍ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
စီးပြားရွိလာၿပီးမွ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
ေနရာအေၿခတက်ရွိၿပီးမွ ရလာတတ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားမွ ရလာတတ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
ရာထူးအဆင့္ၾကီးမွ ရလာတတ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆုိၾကသည္၊၊ “


သုိ႔ေသာ္ အရြယ္ၾကီးသူတုိင္း ရင့္က်က္သည္မဟုတ္၊ ပညာတတ္သူတုိင္း ရင့္က်က္မႈရွိသည္မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာသူတုိင္း ရင့္က်က္သူမ်ားမဟုတ္၊ ေနရာအေၿခက်ၿပီးသူတုိင္း ရင့္က်က္သည္မဟုတ္၊ အေတြ႔ အၾကဳံမ်ားသူတုိင္း ရင့္က်က္ၾကသည္မဟုတ္၊ ရာထူးၾကီးသူတုိင္း ရင့္က်က္ၾကသည္ မဟုတ္သည္မ်ားကို စာဖတ္သူတုိ႔ သိၿပီးပင္ၿဖစ္ပါမည္၊၊

မရင့္က်က္၍ပင္ အရြယ္ၾကီးကာမွ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ရသူမ်ား၊ ပညာတတ္လ်က္ ကိုယ္က်င့္တရားမဲ့ေနသူမ်ား၊ အေၿခတက်ေနရာမ်ားမွ လက္လႊတ္ရသူမ်ား၊ သခၤန္းစာေပါင္းမ်ားစြာရထားၿပီးလ်က္ ဆက္တုိက္အမွားကို က်ဴးလြန္ေနသူမ်ား၊ ရာထူးၾကီးၾကီးမွေနၿပီး ၿမဳပ္ကြယ္သူသြားရသူမ်ားကို ေတြ႔ေနရၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊

ထုိသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္“ရင့္က်က္မႈ”သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ဆုိရၿခင္းၿဖစ္သည္၊၊ လူတြင္ ရင့္က်က္မႈအေၿခခုိင္ပါက အရြယ္ၾကီးလ်င္ ေလးစားခံရသည္၊ ပညာတတ္လ်င္ ဂုဏ္ရွိသည္၊ ေနရာအေၿခ
က်လ်င္ ဘ၀တင့္တယ္သည္၊ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားလ်င္ အမ်ားအားကုိးမႈခံရသည္၊ ရာထူးၾကီးသူၿဖစ္လ်င္ သမာဓိရွိသည္၊ စသည္စသည္မ်ားမွာ ရင့္က်က္မႈစံမွ ေပါက္ဖြားလာရသည္မ်ား ၿဖစ္သည္၊၊

ရင့္က်က္မႈသာ အေၿခမခိုင္သူၿဖစ္ပါက အရြယ္၊ ပညာ၊ စီးပြား၊ ရာထူးမည္မွ်ၾကီးပြားေစကာမူ တစ္ေန႔တြင္အမွန္ ေလ်ာက်ရမည္ ၿဖစ္သည္၊၊

ကိုအလင္းစက္ေရ “စိတ္ထဲရွိသမွ် ေၿပာေနတတ္သူမ်ား၊ စိတ္ထင္ရာကို အထင္ရွိတုိင္း ၿပဳလုပ္တတ္သူမ်ား၊ စကားအရ အၾကီးအက်ယ္ေတြ ေၿပာေနသည့္တုိင္ ေနာက္ကြယ္ကေၾကာက္ေနတတ္သူမ်ားမွာ မရင့္က်က္
သူမ်ား ၿဖစ္တယ္ဗ်ာ၊၊”
ဤစာသားစုေလးမွာ အလင္းစက္၏သူငယ္ခ်င္း စာေပေဒါက္တာတစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ၿပဳသည့္စာစုၿဖစ္သည္၊၊

ရင့္က်က္မႈသည္ ေလာကစီးပြားေရးႏွင့္၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈတြင္မွ လုိအပ္သည္မဟုက္၊ ေလာကုတၱရာနယ္ပယ္ ၿဖစ္ေသာ ဓမၼကိုရွာေဖြရာတြင္လည္း မ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း စာေပအေထာက္အထားမ်ားက ဆုိပါသည္၊၊ ရင့္က်က္မႈမရေသးဘဲ တရားမည္မွ်အားထုတ္ေသာ္လည္း တရားထူးကိုမရရွိႏုိင္ေၾကာင္း “ေမဃိယ၀တၳဳ”တြင္ ေလ့လာရပါသည္၊၊

တေန႔ေသာအခါ “ေမဃိယ”အမည္ေခၚေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ႏွင့္ ဆြမ္းခံအတူၾကြရာမွ သရက္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို လမ္းေဘးတြင္ေတြ႔ရသည္၊၊ သရက္ဥယ်ာဥ္ဟုဆုိေသာ္လည္း ပန္းမ်ဳိးစုံဖူးပြင့္ေနၿပီး၊ ေက်းငွက္တုိ႔၏ေတးသံ၊ စမ္းေခ်ာင္းေလး၏ေအးၿမမႈ၊ ပန္းအလွကိုခုံမင္သည့္ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား၏ ခ်ဳိလြင္သည့္ရယ္ေမာသံေလးမ်ားၿဖင့္ ဥယ်ာဥ္ၾကီးသည္
အလြန္လွပၿပီး၊ သာယာေနသည့္အတြက္ ေမဃိယရဟန္းသည္ ထုိဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၿပီးတရား အားထုတ္လိုစိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာသည္၊၊

(မူရင္းဇာတ္လမ္းတြင္မူ ေမဃိယရဟန္းသည္ ထုိသရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ထုိေက်းငွက္၊ ထုိပန္း၊ထုိမိန္း
မလွေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဘ၀ငါးရာတိတိ စမ္းေရအတူေသာက္၊ ပန္းေၾကြအတူေကာက္ၿပီး၊ ခ်စ္ၿခင္းဖြဲ႔သံစဥ္ ေတးအလွမ်ားကို စပ္ဆုိသီက်ဴးခဲ့သူၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဆုိထားပါေသးသည္၊၊)

ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလးကို ဗုဒၶရွင္ေတာ္မွ သရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္း တရားအားမထုတ္ရန္ သုံးၾကိမ္တုိင္တား ၿမစ္ေသာ္လည္း နာခံမႈမရွိဘဲ ဥယ်ာဥ္အတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းေလး၏နံေဘးတြင္ အခ်ိန္အတန္အသင့္
ၾကာသည္အထိ တရားရႈမွတ္အားထုတ္ခဲ့သည္၊၊

တရားရႈမွတ္အားထုတ္ေနစဥ္အတြင္း ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလး၏စိတ္ထဲတြင္ ရာဂစိတ္မ်ား၊ ေဒါသစိတ္မ်ား၊ ေမာဟစိတ္မ်ား ထၾကြေသာင္းၾကမ္းလာခဲ့ပါသည္၊၊

အရွင္ေမဃိယသည္ “သရက္ဥယ်ာဥ္အတြင္း တရားအနည္းငယ္မွ်အားထုတ္ရႈမွတ္လိုက္လ်င္ သူသည္ဧကန္မုခ် တရားထူးမ်ားကိုရရွိမည္”ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသူၿဖစ္သည္၊၊ ယၡဳအခါတရားထူးမ်ားကို မရရုံမွ်မက ရွိထားၿပီး “သမာဓိ”မ်ားပါေပ်ာက္ပ်က္ၿပီး အေတြးဆုိးအေတြးရုိင္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရေလသည္၊၊ ေမဃိယရဟန္းေတာ္ေလးသည္ မိမိကိုယ္မိမိမ်ားစြာအံ့ၾသမႈၿဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္အထံသုိ႔ တစ္ဖန္ၿပန္လာခဲ့ရသည္၊၊

အရွင္ေမဃိယ၏ ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကုိ သိရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ အရွင္ေမဃိယအား “လူသည္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးဘဲ၊ ဘယ္အရာကိုမွ မရရွိ၊ မေအာင္ၿမင္ႏုိင္၊၊”ဟု ဆုံးစကားေၿပာၾကား၊ သင္ၿပၿပီး၊ လူသား၏ဘ၀တြင္ ရင့္က်က္မႈသုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးကုိ ညြန္ၿပခဲ့ပါသည္၊၊

လူတစ္ေယာက္ရင့္က်က္သူၿဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္း (၅)မ်ဳိး၊
(၁) သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ရွိၿခင္း၊
(၂) ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းၿခင္း၊
(၃) စကားတည္တည္ တန္႔တန္႔ေၿပာဆုိတတ္ၿခင္း၊
(၄) လုံလရွိၿခင္း၊၊
(၅) ပညာတတ္ၿခင္း၊
တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

အထက္ပါ အဂၤါငါးရပ္ႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္ အသက္ငယ္သည္ ၾကီးသည္၊ ဘဲြ႔ဒီဂရီမ်ားမ်ားရွိသည္ မရွိသည္၊ ခ်မ္းသာသည္ ဆင္းရဲသည္၊ ေနရာအေၿခက်သည္ မက်သည္၊ အေတြ႔မၾကဳံမ်ားသည္ နည္းသည္၊ ရာထူး ၾကီးသည္ ငယ္သည္၊ မဓာနမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စင္စစ္ရင့္က်က္သူ၊ တည္ၾကည္သူ၊ ေလးနက္သူၿဖစ္ လာရပါသည္၊၊ ထုိသူၿပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းသည္လည္း ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ ၾကီးပြားရပါသည္၊၊

စာေပအေထာက္အထားမ်ား၊ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘ၀တြင္က်ရႈံးသြားၿပီးမ်ားစြာတုိ႔၏ သမုိင္းၿဖစ္ ရပ္အစုံကုိ ေလ့လာၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးသည့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာၿဖင့္ ပညာေရးေအာင္ပန္း၊ စီးပြားေရးတက္လမ္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုမရရွိႏုိင္ေၾကာင္းထင္ရွားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊၊၊

ရင့္က်က္မႈသည္ အက်ဳိးၿပီးစီးမႈဟုေခၚတြင္ႏုိင္ေသာ အလုပ္ေအာင္ၿမင္မႈတြင္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကုိ စာဖတ္သူ ဤမွ်ၿဖင့္သေဘာက်ႏုိင္ၿပီဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္၊၊ စာဖတ္သူမ်ား ရင့္က်က္မႈၿဖင့္ သာယာလွပ၊ တုိးတက္ေသာဘ၀မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္၊ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အလင္းစက္အရွင္ ဆုေတာင္း ေမတၱာၿပဳရင္း စာတမ္းကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါသည္၊၊

ေမတၱာၿဖင့္-
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
မကုဋာရာမ ၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကိုလမ္ဘိုၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP