Friday, June 1, 2012

အစြမ္း အစ၊၊ ၊၊ဘ၀တြင္ အေၿခခံအားၿဖင့္ရရွိသင့္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားစြာရွိသည္၊၊ ပညာေရးပန္းတုိင္၊ စီးပြားေရးပန္း တုိင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးပန္းတုိင္ႏွင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္စသည္တုိ႔ ၿဖစ္ၾကသည္၊၊

လူတုိင္း၏ဘ၀အတြက္ ပညာေရးသည္ အဓိကလုိအပ္သည္၊၊ စီးပြားေရးသည္လည္း အေရးပါသည့္လုိအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သည္၊၊ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးေအာင္ၿမင္တုိးတက္မႈအေပၚတြင္အေၿခတည္၍ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာစုိၿပည္ မႈႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏုိင္မႈတုိ႔သည္ အလုိအေလ်ာက္ၿပည့္စုံလာရသည္၊၊
 
ပညာေရးပန္းတုိင္ကို ရရွိသင့္သည့္အရြယ္ေရာက္သည့္တုိင္ မရရွိထားလ်င္ အမ်ားတကာအလယ္တြင္ သိမ္ငယ္ စိတ္၊ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့စိတ္၊ မ၀ံ့မရဲစိတ္တုိ႔ၿဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်ဳိ႔ယြင္းမႈမ်ား၊ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္၊၊

စီးပြားေရးသည္လည္း လူတုိင္းတြင္ၿပည့္စုံသင့္သေလာက္ ၿပည့္စုံေစရန္က်ဳိးစားထားသင့္သည္၊၊ စီးပြားေရး မၿပည့္စုံသည္ေလာက္ ဘ၀အေနခက္၊ အေနက်ပ္သည္ကို အထူးေၿပာဖြယ္လုိအပ္မည္ မထင္ေပ၊၊ 

အရာရာတြင္ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်ၿခင္း၊ မ်က္ႏွာငယ္ၿခင္း၊ လူေတာမတုိးၿခင္း၊ အစားအေသာက္ေၿခြတာ ရၿခင္းမ်ားႏွင့္၊ ပညာကိုၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူခြင့္မရၿခင္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးကိုအမ်ားတန္းတူ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ သည္အထိ မၾကိဳးစားႏုိင္၍ၿဖစ္ရသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပတ္တစ္အေရးၾကီးဆုံးမွာ ပညာရပ္တစ္ခုကို နယ္ပယ္ဆုံးသည္အထိသင္ယူသင့္ၿပီး၊ ဒုတိယအေန ၿဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေၿခက်လူလုံးလွေအာင္ ၾကဳိးစားရယူထားရန္ လုိအပ္ပါသည္၊၊ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေအာင္ၿမင္ၿပီဆုိလ်င္၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းေအးမႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ အခက္ အခဲမရွိေတာ့ေပ၊၊

ပန္းတုိင္တစ္ခုသို႔ ၾကဳိးပမ္းခ်ီတက္ရာတြင္ လူ၏အေၿခခံစိတ္သေဘာထားသည္ မ်ားစြာပင္အေရးၾကီးလွသည္၊၊ ဥပမာအားၿဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္သည္ထိသင္ယူရရွိရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာႏွင့္၊ ေငြမ်ားစြာပင္ ကုန္ရတတ္သည္၊ မိသားစုႏွင့္ေ၀းရာတြင္လည္း ေနရတတ္သည္၊၊

ပညာရပ္ၿပီးဆုံးေသာအခါ မည္သည့္ဆုလာဘ္ရရွိမည္နည္းဟု ေမးခြန္းေမးခဲ့လ်င္ အေၿဖမွာစမ္းတ၀ါး၀ါးၿဖစ္ေန တတ္သည္၊၊ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ၿခင္းကို အားမရၿဖစ္ရာမွ၊ “ဘြဲ႔ရေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာတုန္း၊ ပါရဂူၿပီးလ်င္ဘယ္သူက ဘယ္ တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခန္႔မွာတုန္း”စသည္စသည္အေတြးမ်ားၿဖင့္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ မသင္ယူေတာ့ဘဲ လမ္းေၾကာင္းေၿပာင္းၾကသည့္ လူငယ္မ်ားစြာကိုေတြ႔ရသည္၊၊

ပညာေရးမွတပါး အၿခားေသာစီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔တြင္လည္း စီးပြားေရးအေပၚ သေဘာထား၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚသေဘာထားႏွင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚသေဘာထားတုိ႔မွာ အထူးအေရးၾကီး လွသည္၊၊

ပညာမၿပည့္မစုံၿဖင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သုိ႔ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ေသာအခါတြင္ စိတ္ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ဘဲ လမ္း လြဲမ်ားသို႔သာက်ေရာက္ၿပီး ဘ၀ပ်က္ၾကသည့္အေၿခအေနဆုိက္ၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပန္သည္၊၊

လုိအပ္သည့္ပညာအရည္အေသြး အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိမပါဘဲ ေအာင္ၿမင္သည့္လုပ္ငန္းဟူ၍ မရွိသည္ကို သေဘာက်ထားရန္ အထူးလိုအပ္သည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ တုိးတက္ေအာင္ၿမင္သည့္ လူေတာ္ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္ ပညာေရးတစ္ခုခုကိုၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူသင့္လွသည္၊၊

ပညာေရးၾကဳိးစားလ်က္ကပင္ အတုိင္းအတာပညာေရးရင့္က်က္မႈရရွိလာၿပီဆိုလ်င္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအားထုတ္ မႈတစ္ခုခုကို စတင္ၾကဳိးစားသင့္ပါသည္၊၊ ဆိုလိုသည္မွာ ပညာေရးသည္ ခရီးရွည္ၿဖစ္တတ္၍ ပညာေရးၿပီးဆုံး သည္အထိမေနေတာ့ဘဲ ပညာေရးကိုသင္ယူလ်က္ စီးပြားေရးတစ္ခုခုကို အေၿခစတင္ခ်ထားရန္ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိကဲ့သို ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိုယွဥ္တြဲလ်က္ ၾကဳိးစားလုပ္ကိုင္ႏုိင္လ်င္“ကြ်ဲကူးေရပါ”ဟူေသာၿမန္မာစကား ကဲ့သုိ႔ ပညာေရးဆုံးခန္းေရာက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးသည္လည္း အစတည္ေဆာက္ၿပီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ဘ၀ႏွင့္မကင္းေသာ ပညာေရးပုံစံကိုရရွိလိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ပညာသင္ယူၿပီးၿဖစ္ပါလ်က္ စာတစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် မေရးရဲ မေရးတတ္၊ မေၿပာရဲ မေၿပာတတ္ဟုထင္ေနသူ မ်ား၊ ေငြေၾကးလုံေလာက္ေနပါလ်က္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔၀င္ေရာက္မစြန္႔စားရဲသူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ရေသးသည္၊၊ ဤ ကဲ့သို႔ အေၿခအေနမ်ားတြင္“အစြမ္းအစ”မရွိၿခင္းဟုသာ သုံးသပ္ရပါမည္၊၊

အစြမ္းအစမရွိၿဖစ္ေနၿခင္းကို အလြယ္ကူဆုံးေက်ာ္ၿဖတ္နည္းမွာ ေၿပာရန္အခြင့္အေရးၾကဳံလာပါက တမုဟုတ္ၿခင္း ထေၿပာရန္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေရးသားရန္အခြင့္အေရးၾကဳံလာလ်င္လည္း အၿမန္ဆုံးေရးသားလိုက္ရန္သာ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆုိလုိသည္မွာ“အစရွိလ်င္ အစြမ္းေပၚလာတတ္သည္”ဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ေၿပာတတ္ပါလ်က္မေၿပာရဲၿခင္းမွာ စမေၿပာေသး၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ေရးတတ္ပါလ်က္ မေရးရဲၿခင္းမွာလည္း စမေရးေသးေသာေၾကာင့္  ၿဖစ္ရပါသည္၊ လုပ္တတ္ပါလ်က္ မလုပ္ရဲၿခင္းမ်ားမွာလည္း စၿပီးမလုပ္ဖူးေသးေသာေၾကာင့္သာၿဖစ္ရေၾကာင္း မွတ္သားရပါ မည္၊၊

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စြန္႔စားရန္အစြမ္းအစမရွိၿဖစ္ေနၿခင္းမွာလည္း အခြင့္အေရးေပၚလာသည့္လုပ္ငန္းကို အေကာင္ ထည္ေဖာ္ၿပီး စမလုပ္ဖူးေသးေသာေၾကာင့္သာ ၿဖစ္ရပါသည္၊၊ အစရွိသြားေသာအခါ မိမိတြင္ငုတ္လ်ဳိးေနေသာ အစြမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ေအာင္ၿမင္သည့္ေဟာေၿပာသူ၊ စာေရးသူအၿဖစ္ထင္ေပၚလာတတ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးတြင္ လည္း ေအာင္ၿမင္သည့္စီးပြားေရးသမား ၿဖစ္လာႏုိင္ပါသည္၊၊

မွန္စင္စစ္ ထုိက္သင့္သည့္ပညာႏွင့္ စီးပြားအရင္းအႏွီးရရွိၿပီးလ်င္ ဘ၀တုိးတက္ေအာင္ၿမင္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ခုခုကို စတင္ၿပဳလုပ္ရန္သာၿဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာသင္ၿပီးလ်က္က ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အလုပ္ကို မၿပဳ လုပ္ၿခင္း၊ အရင္းအႏွီးရွိၿပီးပါလ်က္ လုပ္ငန္းမတည္ေထာင္ၿခင္းမ်ားမွာ ထုိပညာႏွင့္အရင္းအႏွီးကို ထုိင္းမႈိင္းေစမႈ မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္၊၊

ပါဠိစာေပတြင္ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ စာရႈသူအေနၿဖင့္ မိမိတြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပမည့္ စြမ္းအားငါး မ်ဳိးမရွိေသးလ်င္ ရယူပ်ဳိးေထာင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ ရွိၿပီးၿဖစ္လ်င္ပုိ၍သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ရန္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(၁) ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား၊
(၂) လုံ႔လစြမ္းအား၊
(၃) အမွတ္သတိစြမ္းအား၊
(၄) ေလးနက္တည္ၾကည္မႈစြမ္းအား၊
(၅) ပညာစြမ္းအား၊၊


“ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား”
ယုံၾကည္ခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမွ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ရန္ မၿဖစ္ႏုိင္ေပ၊၊ မိမိတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရည္အၿခင္းႏွင့္၊ စြမ္းရည္အေပၚအေၿခတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ၿမင္ရမည္၊ တုိးတက္ရမည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိၿခင္းကို ယုံၾကည္မႈစြမ္းအားရွိၿခင္းဟု ေခၚပါသည္၊၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ေနရာတုိင္းတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္စြမ္းအား မၿဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္၊၊

ယုံၾကည္ခ်က္မရွိဘဲ “ၿဖစ္မွ ၿဖစ္ပါ့မလား၊ ရႈံးမ်ား ရႈံးေလမလား”စသည္ၿဖင့္ မိမိ၏အစြမ္းအစကို စိတ္မခ်၊ လုပ္ ငန္းအေပၚမယုံၾကည္မႈမ်ားၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်င္ ေသၿခာေပါက္ ရႈံးနိမ့္ဖုိ႔ပင္ၿဖစ္ေတာ့သည္၊၊

 လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ အေၿခခ်လုပ္ကုိင္မည့္သူသည္ မိမိ၏အစြမ္းအစႏွင့္၊ လုပ္ငန္းကို ‘အၾကြင္း မဲ့ေအာင္ၿမင္ရမည္၊ တုိးတက္ရမည္’ဟု ယုံၾကည္ခ်က္ရွိၿခင္းသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္တုိးတက္ေစရန္ အထူး လ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ 

“လုံ႔လစြမ္းအား”
အားထုတ္မႈ‘လုံ႔လစြမ္းအား’သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ၿမင္တုိးတက္ရန္ အေရးအပါဆုံးလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္ပါ သည္၊၊ 

ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုကို အတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးလ်င္၊ အစြမ္းကုန္က်ဳိးစားၿခင္း၊ ကုိယ္ စိတ္ႏွစ္လ်က္က်ဳိးစားၿခင္းကို လုံ႔လစြမ္းအားရွိၿခင္းဟု ေခၚပါသည္၊၊ မည္သည့္အလုပ္တြင္မဆုိ လုံ႔လစြမ္းအားအ ၿပည့္အ၀ၿဖင့္ အခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ပါလ်င္လုံး၀ေသၿခာေပါက္ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီး၊ ဘ၀အေၿခခံခုိင္မာမႈကိုေပး တတ္သည္ခ်ည္းၿဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊


“အမွတ္သတိစြမ္းအား”
နေမာ္နမဲ့ေပါ့ေပါ့ဆဆၿဖင့္ မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မွ ေအာင္ၿမင္သူမၿဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္၊၊ စီး ပြားေရးေလာက ပညာေရးေလာကမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္ၾကသည့္သူမ်ားစြာတုိ႔၏အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ လ်င္ ေလးနက္သည့္သတိစြမ္းအားမ်ားရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္၊၊

ေတြ႔ၿမင္ၾကားသိရသမွ် သတင္းႏွင့္အတင္းအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာသုံးသပ္တတ္ၿခင္း၊ ရန္သူႏွင့္မိတ္ ေဆြကိုခြဲၿခား၍သတိၿပဳတတ္ၿခင္း၊ အေၿခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါတုိ႔၏ေၿပာင္းလဲမႈကို မွတ္သားတတ္ ၿခင္းမ်ားကို သတိစြမ္းအားေကာင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္၊၊

သတိစြမ္းအားကိုသာ ခုိင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္လ်င္ ဘ၀တြင္ေအာင္ၿမင္တုိးတက္ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးအၿဖစ္ႏွင့္ ထုိက္တန္ပါေတာ့သည္၊၊


“ေလးနက္တည္ၾကည္မႈ စြမ္းအား”
ၾကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ေနရာတြင္ ထည္၀ါခန္႔ၿငားစြာေနႏုိင္ၿပီး၊ ေအာင္ၿမင္တုိးတက္လုိသူအတြက္ အေနအထုိင္ တည္ၾကည္ေလးနက္မႈရွိၿခင္းသည္ လုိအပ္သည့္စြမ္းအားတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေလးနက္တည္ၾကည္မႈဟုဆိုရာတြင္ အေတြးအေခၚေလးနက္ၿခင္း၊ လႈပ္ရွားလုပ္ကုိင္ပုံေလးမႈရွိၿခင္း၊ ေၿပာဟန္ ဆုိဟန္ေလးနက္မႈရွိၿခင္းတုိ႔အၿပင္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေလးနက္တည္ၾကည္မႈရွိၿခင္းကိုပါ ဆိုလိုပါသည္၊၊

အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာႏွင့္အေၿခအေနကို မသုံးသပ္ဘဲေၿပာဆုိမိၿခင္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈလြဲမွားၿခင္း၊ ကေလး ကလားဆန္သည့္ၿပဳမူလုပ္ကုိင္ပုံအမူအရာမ်ားမွာ အေသးအမႊားမွ်ပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိ၏မရင့္က်က္မႈကိုေဖာ္ ၿပရာေရာက္သည့္အတြက္ အထူးသတိထားဆင္ၿခင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္၊၊

စကားေၿပာဟန္ဆုိဟန္ ေလးနက္လ်က္၊ ကိုယ္ဟန္တည္ၾကည္ၿပီး အ၀တ္အစားေသသပ္စြာ ၀တ္ဆင္တတ္သူ ကို အမ်ားကအေလးထားၿမတ္ႏုိးတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀တြင္တုိးတက္ေအာင္ၿမင္ၿပီး၊ အ မ်ား၏အေလးထားမႈကိုရရွိလုိသူအဖုိ႔ ေလးနက္တည္ၾကည္မႈစြမ္းအားကို တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွတ္ သားသင့္ပါသည္၊၊

 
“ပညာစြမ္းအား” 
ဘ၀တြင္“ပညာစြမ္းအား”မည္မွ် အေရးပါအရာေရာက္ပုံကုိ အထူးတတည္ေရးသားေဆြးေႏြးရန္ပင္ လိုအပ္ မည္မထင္ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ေနစဥ္ဘ၀တြင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမွ် ပညာမပါဘဲမၿပီးစီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ အေရးအရာ အားလုံးတြင္ ပညာစြမ္းအားသည္ အေရးအၾကီးဆုံးလိုအပ္လွပါသည္၊၊ ရင့္က်က္သည့္ ပညာမပါဘဲေၿပာဆုိသမွ်၊ လုပ္ကုိင္ သမွ်တုိ႔သည္ လုပ္ကိုင္စဥ္တြင္မၿမင္သာေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းေသာအခါ ၿပင္ရန္ခက္ေသာအမွားၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ရတတ္သည္၊၊

ရင့္က်က္သည့္ပညာမပါဘဲ ၿပဳလုပ္ခဲ့မိသည္မ်ားကို ေတြ႔ရေသာအခါၿပဳၿပင္လိုလ်င္ ၿပဳၿပင္ႏုိင္သည္ခ်ည္းသာ ၿဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္“လူဟူသည္ သူတကာအမွားကို ၿမင္တတ္သမွ်၊ ကိုယ္တုိင္၏အမွားကိုမူ လက္ခံႏုိင္ခဲ သည့္စိတ္ အေၿခအေနရွိတတ္ပါသည္၊၊”

ဤသို႔ၿဖင့္ အမွားတစ္ခုကိုၿပဳလုပ္မိၿပီး ေနာက္ထပ္အမွားတစ္ခုၿဖင့္ဖုံးအုပ္ရန္က်ဳိးပမ္းရာမွ အမွားမ်ားစြာကုိဆက္ တုိက္ၿပဳလုပ္မိၿပီး၊ “လူမုိက္ၾကီးမ်ား၊ လူၾကမ္းၾကီးမ်ား၊ ဆုိးညစ္သူၾကီးမ်ား”ဟုကင္ပြန္းတပ္ခံရသည့္“ကမၻာ့ ဆုိးေပၾကီး”မ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါေသးသည္၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ေနရာတကာတြင္ ပညာစြမ္းအားအထူးလုိ အပ္လွေၾကာင္း ဆုိရပါသည္၊၊

အထူးသတိၿပဳသင့္သည္မွာ အရြယ္ႏွင့္ပညာခ်ိန္ခြင္မညီမွ်သူမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိ၏သိမ္ငယ္စိတ္ကိုဖုံးကြယ္ရန္ အတြက္ မရွိသည့္အစြမ္းအစႏွင့္ပညာကိုပိုမုိဟန္ၿပၿပီး၊ အရွိန္လြန္ကာမွ အရွိန္ကိုမထိမ္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ အၿမင့္ မွေလ်ာက်တတ္သည္ကို သတိၿပဳရပါမည္၊၊

အရြယ္ႏွင့္အမွ် တတ္ထုိက္သည့္ပညာကိုတတ္ၿပီး၊ ရသင့္သမွ်ပညာကိုရရွိထားေစရန္ က်ဳိးစားထားသင့္လွပါ သည္၊၊ ရင့္က်က္သည့္ပညာၿဖင့္ေတြးေခၚဆင္ၿခင္ၿပီး၊ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုစနစ္တက်ၿပင္ဆင္၍ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္လ်င္ ေအာင္ၿမင္မႈကိုရရွိရန္ ေသၿခာလွပါသည္၊၊

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ၿပထားသည့္ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္မဆုိထားဘိ၊ တစ္မ်ဳိးႏွင့္အၿပည့္အ၀ၿပည့္စုံ လ်င္ပင္ ဘ၀တစ္ခုအတြက္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ ေအာင္ၿမင္မႈကိုရရွိႏုိင္သည္ဟု ပါဠိစာေပတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္ ကိုေလ့လာရပါသည္၊၊ စြမ္းအားငါးမ်ဳိးလုံးႏွင့္ၿပည့္စုံလ်င္မူ ဆုိဖြယ္ရာမရွိ၊ စိတ္တုိင္းက်သည့္ဘ၀ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတုိင္ကို ရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္၊၊


“အလင္းစက္”စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အစြမ္းငါးမ်ဳိးကုိရရွိၿပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိးစားႏုိင္ၾကၿပီး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္မ်ားကို အလြယ္တကူရယူဖန္တီးႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းအာသီသၿပဳလ်က္“အစြမ္းအစ” စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္၊၊               ၊၊                                                                                  အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                                    {မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}
                                                                                မကုဋာရာမၿမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                                  ကုိလံဘိုၿမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

(မွတ္ခ်က္/ ဗုိလ္(၅)ပါး၊ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၊၊ ကုိကိုးကားလ်က္ ဤစာတမ္းကို ေရးသားအပ္ပါ သည္၊၊)

1 comments:

Maribel Artaste July 23, 2012 at 9:25 AM  

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_martaste&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP