Monday, September 24, 2012

တရားရရွိျခင္း၊၊ ၊၊
ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ေပေတဆုိးသြမ္းေနသည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ အသိတရားရျပီးလိမၼာလာခဲ့လ်င္ “ဒီလူေတာ့ တရားရသြားျပီ”ဟုေျပာေလ့ရွိပါသည္၊၊

“တရားရရွိျခင္း”ဟူေသာေ၀ါဟာရတြင္ “တရား”ဆုိေသာစကားလုံးကို တိက်သည့္အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ရန္လုိအပ္ပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ေလာကုတၱရာတရား(၉)မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရရွိသြားျခင္းကို တရားရ ရွိသည္ဟု ေခၚရပါသည္၊၊

     (၁) ေသာတာပတၱိမဂ္၊
     (၂) သကဒါဂါမိမဂ္၊
     (၃) အနာဂါမိမဂ္၊
     (၄) အရဟတၱမဂ္၊
     (၅) ေသာတာပတၱိဖုိလ္၊
     (၆) သကဒါဂါမိဖုိလ္၊
     (၇) အနာဂါမိဖုိလ္၊
     (၈) အရဟတၱဖုိလ္၊
     (၉) နိဗၺာန္၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မဂ္(၄)မ်ဳိး၊ ဖုိလ္(၄)မ်ဳိးႏွင့္နိဗၺာန္ကို ဗုဒၶဘာသာတြင္ အထြဋ္အျမတ္ တရားမ်ားဟုေခၚဆုိျပီး၊ ထုိတရားမ်ားအထဲမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးရရွိျခင္းကို “တရားရသည္”ဟုေခၚပါသည္၊၊

သာမန္အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္အသိညာဏ္ကင္းမဲ့ေနရာမွ အသိညာဏ္ရွိလာျခင္းႏွင့္၊ မုိက္မဲဆုိးသြမ္း ေပေတေနရာမွ လိမၼာလာျခင္းမ်ားကို“တရားရရွိသည္”ဟု မေခၚႏုိင္ဘဲ၊ “အသိစိတ္”ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဟုသာ ေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္၍ မုိက္မဲဆုိးသြမ္းသူျဖစ္သြားႏိုင္ပါေသးသည္၊၊

ေလာကုတၱရာတရား(၉)မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုရရွိသူသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ ျပန္လည္၍မုိက္မဲသူ သာမန္အသိရွိသူမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊ အစဆုံးျဖစ္သည့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ကုိ ရရွိသူသည္ဧကန္မုခ် ေရွ႔သုိ႔တဆင့္ျခင္းစီတက္ျပီး၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုေနာက္ဆုံး ရရွိစံစားရပါသည္၊၊

“တရားရရွိရန္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို ေလ့လာသင္ယူရမည္ဟု၄င္း၊ ေတာၾကဳိေတာင္ၾကား သစ္သပ္ရင္းတြင္ က်င့္စဥ္မ်ားကို အစာငတ္ခံျပီးက်င့္သုံးရသည္ဟု၄င္း ေျပာဆုိေရးသားေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊” မွားပါသည္၊၊ လူတစ္ဦးသည္ တရားရထိုက္သည့္အခ်ိန္က်လာလ်င္ တရားတစ္ပုဒ္မွ်နာယူရုံႏွင့္ပင္ တရားရရွိ သြားၾကသည့္ သာဓကမ်ားရွိပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေရွးေခတ္အိႏၵိယတုိက္၏ျပင္းထန္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားစြာကိုနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာေတာင္ထဲတြင္ေနလ်က္ က်င့္ၾကံခဲ့ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ တကယ္တန္းဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိ ေတာ္မူသည္မွာ သာမန္အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊

အရွင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနစဥ္က နာမည္ၾကီးရိပ္သာတစ္ခုတြင္ ဆယ္ရက္စခန္း၀င္ခဲ့ပါသည္၊၊ တရားျပသူမွ “၀ိသုဒၶိ္ခုႏွစ္ပါး”ကိုျပည့္စုံေအာင္မက်င့္ႏုိင္လ်င္ တရားရရွိရန္မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေၾကာင္းေဟာေျပာသည္ကို နာယူရပါသည္၊၊
 
ေယာဂီတစ္ဦးမွ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္မ်ဳိးလုံးကိုျပည့္စုံေအာင္က်င့္ရန္ မ်ားစြာခဲယင္းေၾကာင္းႏွင့္ သူတုိ႔လိုလူသာ မန္မ်ားအတြက္ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္မ်ဳိးကိုစုံေအာင္အားထုတ္ျပီးမွ တရားရရွိႏုိင္သည္ဆုိလ်င္ ဒီဘ၀တရားရရွိ ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့၍ အားငယ္မိေၾကာင္းကို ေျပာပါသည္၊၊

၀ိသုဒၶိ(၇)မ်ဳိး---
   (၁) သီလ၀ိသုဒၶိ၊
   (၂) စိတၱ၀ိသုဒၶိ၊
   (၃) ဒိဌိ၀ိသုဒၶိ၊
   (၄) ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ၊
   (၅) မဂၢါမဂၢညာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ၊
   (၆) ပဋိပဒါညာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ၊
   (၇) ညာဏဒႆန၀ိသုဒၶိ၊

၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါးျပည့္စုံျပီးမွ တရားရသည္ဆုိသည္မွာ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ပါဠိေတာ္ သာဓကမ်ားစြာတြင္မူ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကိုနာယူရုံမွ်ျဖင့္ ရဟႏၱာျဖစ္သြားသူမ်ားႏွင့္၊ တရားအနည္းငယ္ က်င့္ရုံမွ်ႏွင့္ တရားရရွိသူမ်ားစြာတုိ႔၏အေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ ဟင္းခ်က္ရင္း တရားထူးရသြားသည့္ ပါဠိစာေပသာဓကမ်ားပင္ ရွိပါသည္၊၊

ထုိသို႔တရားအနည္းငယ္မွ်ကို နာယူရုံျဖင့္တရားရရွိျပီး၊ ရဟႏၱာျဖစ္သြားသူမ်ားမွာ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါးဆုိ သည္ကို ျပည့္စုံေအာင္က်င့္ျပီးသူမ်ားမဟုတ္ၾကရုံမွ်မက၊ နာမည္မွ်မၾကားဖူးသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က “အရွင္စူဠပဏ္မေထရ္”ဟူ၍ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊၊

မေထရ္ျမတ္သည္ ရဟႏၱာမျဖစ္မွီကစာေၾကာင္းေရ ေလးေၾကာင္းသာပါရွိသည့္ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို တစ္၀ါတြင္းက်က္မွတ္ေသာ္လည္း ရရွိရန္မစြမ္းႏုိင္သည့္ညာဏ္အဆင့္မမွီသူ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္၊၊ အကုိၾကီးျဖစ္သည့္“မဟာစူဠပဏ္မေထရ္”မွ ဤမွ်အထိညာဏ္အဆင့္မမွီလ်င္ သာသနာေတာ္တြင္မ ေနသင့္ေၾကာင္းႏွင့္၊ လူထြက္ရန္ ေက်ာင္းတုိက္မွႏွင္ထုပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

လူထြက္ရန္ျမဳိ့ထဲသို႔သြားေနသည့္ စူဠပဏ္မေထရ္ကိုျမတ္စြာဘုရားရွင္ေတြ႔ေသာအခါ အေၾကာင္းစုံကုိ ေမးျမန္းေတာ္မူ၍ စာက်က္၍မရလ်င္မက်က္ေတာ့ဘဲ အ၀တ္ပုိင္းစတစ္ခုကုိေပး၍ “ရေဇာဟရနံ”ဟု အၾကိမ္မ်ားစြာရြတ္ေနရန္ လမ္းညြန္ေတာ္မူခဲ့ျပီး၊ ျမဳိ့တြင္းသုိ႔ဆြမ္းစားၾကေတာ္မူပါသည္၊၊

စူဠပဏ္မေထရ္သည္ “ရေဇာရဟနံ”ဟုရြက္ဆုိလ်က္ အ၀တ္ပုိင္းစကိုအၾကိမ္မ်ားစြာဆုပ္နယ္ေနေလရာ အ၀တ္ပုိင္းစသည္ လက္ဆီျဖင့္တျဖည္းျဖည္းျခင္းညစ္ႏြမ္းသည့္အေျခအေနသို႔ေျပာင္းလဲ သြားပါေတ့ာ သည္၊၊ 

ထုိအျခင္းအရာသည္ပင္ စူဠပဏ္မေထရ္အားရဟႏၱာျဖစ္ေစျပီး တရားရရွိသြားပါေတာ့သည္၊၊ ဤဇာတ္ လမ္းကိုသုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါးစသည့္တရားမ်ား မပါရွိသည္ကိုသိႏုိင္ပါသည္၊၊ ယၡင္ဘ၀မ်ား စြာတြင္ ျဖည့္က်င့္ဖူးခဲ့သည္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္၊၊

အျခားထင္ရွားသည့္ ပဋာစာရီဇာတ္လမ္းစသည္မ်ားတြင္လည္း အထက္ပါသေဘာမ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါးကိုယၡဳဘ၀တြင္တစ္ပါးျခင္းျပည့္စုံေစျပီးမွ တရားအားထုတ္ရမည္၊ တရားရရွိႏုိင္သည္ဟုမမွတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္၊၊

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ဗုဒၶဘာသာတြင္တရားထူးမ်ားရရွိေစရန္ အလြန္တရာခက္ခဲသည့္ အက်င့္မ်ားကိုက်င့္သုံးျပီးမွ ရရွိႏုိင္သည္၊ လူသူမနီးသည့္ေတာေတာင္အရပ္တြင္ေနထုိင္ျပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား က်င့္စဥ္မ်ားကိုက်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္မွ တရားထူးမ်ားကိုရရွိႏုိင္သည္စသည့္ အခက္ကုိေရွးဦး စြာေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္မ်ားကို အစြဲမထားဘဲ၊ သာမန္က်င့္စဥ္ေလးတစ္ခုသည္ပင္ တရားထူးတရား ျမတ္ကိုရရွိေစႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာမ်ားတြင္ “ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတြင္ တရားထူးတရားျမတ္ရရန္ လြယ္ ကူလြန္းေနသည္”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိေထာက္ဆ၍ ဂါထာတစ္ပုဒ္ျဖင့္ရဟႏၱာျဖစ္သည္ကုိ အထင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊
အမွန္မွာ ဘ၀အဆက္ဆက္ ပါရမီမ်ားစြာကိုက်င့္သုံးခဲ့ျပီး တရားထူးရရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ဘ၀ျဖစ္သျဖင့္ ဂါထာတစ္ပုဒ္မွ်နာယူျပီး ရဟႏၱာျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးကိုရရွိသည္ကုိ မဟာယာနဗုဒၶစာေပပညာရွင္ တုိ႔မသိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာတြင္ တရားထူးတရားျမတ္ကိုရရွိရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲသည္၊ ၀ိသုဒၶိခုႏွစ္ပါးစသည့္ တရားမ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျပီးမွ တရားရရွိႏုိင္သည္စေသာအစြဲမ်ားျဖင့္ စိတ္အားငယ္ ေနသူမ်ားကို အားေပးလုိသျဖင့္ဤစာတမ္းကို ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ညြန္ျပေတာ္မူထားသည့္ တရားထူးရရွိေစရန္နည္းလမ္းမ်ားမွာ လြန္စြာမွလြယ္ကူျပီး၊ က်င့္သုံးရန္လည္း ရုိးစင္းသည့္သဘာ၀ရွိေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ က်င့္သုံးႏုိင္ျပီးတရားထူး တရားျမတ္၏အက်ဳိးကို စံစားႏုိင္ေၾကာင္းမွတ္သားရပါသည္၊၊

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတြင္ သီလအက်င့္တစ္ခု၊ ဒါနအနည္းငယ္ႏွင့္၊ ဘာ၀နာအက်င့္ေလးတစ္ခုသည္ ပင္က်င့္သုံးသူကို တရားထူးတရားျမတ္ရရွိေစျပီး၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုစံစားႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါ မည္၊၊ ေလးနက္သည့္ သီလအက်င့္ႏွင့္၊ အလွဴဒါန၊ ကမၼဌာန္းဘာ၀နာမ်ားကိုက်င့္သုံးႏုိင္လ်င္မူ အထူး ဆုိဖြယ္ မရွိေတာ့ပါေပ၊၊ တရားထူးကို ရရွိမည္သာျဖစ္ပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာက်င့္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်က်ဳိးစားအားထုတ္ ျပီး၊ ေလာကုတၱရာတရားထူးမ်ားကို အလြယ္ကူဆုံးေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ရရွိၾကပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳ လ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသတ္အပ္ပါသည္၊၊              ၊၊အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကိုလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP