Thursday, October 25, 2012

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ား၊၊ ၊၊

 “စာအုပ္တုိက္ေကာင္းတစ္ခုသည္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုႏွင့္လည္းေကာင္း အလားတူပင္တန္ဖုိးရွိသည္၊၊”ဟု အဂၤလိပ္ဆုိရုိး တစ္ခုတြင္ မွတ္သားရဖူးပါသည္၊၊

ေထရ၀ါဒငါးႏုိင္ငံတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ အထင္ရွားဆုံးႏုိင္ငံၿဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာဗုဒၶဘာ သာ၏ ပါဠိေတာ္၊ အဌကထာႏွင့္၊ ဋီကာက်မ္းစာမ်ားကို ကမၻာသုံးအဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ၿပန္ဆုိၾကၿပီး ကမၻာသုိ႔ၿဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိေသာ စာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

အၿခားအေၾကာင္းတစ္ခုၿဖစ္သည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းထင္ရွားရၿခင္းမွာ သီရိလကၤာပါဠိပညာရွင္တုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒက်မ္းစာမ်ားမွအယူအဆမ်ားကို ဒႆနိကေဗဒ၊ ယုတၱိေဗဒ၊ သိပၸံဆုိင္ရာအယူအဆမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈသုေတသနအားေကာင္းေသာေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ကုိ ကိုးကြယ္သည့္ႏုိင္ငံငါးခုရွိသည္တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ျမတ္စြာဘု ရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကေဟာေၿပာ သင္ၿပထားခဲ့သည့္ပိဋကတ္သုံးပုံကုိအဖြင့္ အဌကထာ ႏွင့္ဋီကာက်မ္းမ်ားေရးသား၍ ခက္ခဲသည့္ေဟာေၿပာသင္ၿပမႈမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူတုိ႔နားလည္ ေအာင္က်ဳိးပမ္းခဲ့ၾကၿခင္းႏွင့္၊ ယၡေန႔ေခတြင္လည္း ပါဠိေတာ္၊ အဌကထာႏွင့္ဋီကာက်မ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာသုိ႔ၿပန္ဆုိ၍ ကမၻာသို႔ၿဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထူးထင္ရွားေနပါသည္၊၊

အၿခားေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားရွိေသာ္လည္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ဗုဒၶစာေပ ဆုိင္ရာေရွ႔တန္းေရာက္မႈကို မ်ားစြာအမွီလုိက္ႏုိင္ရန္ေ၀းကြာေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ စာေပ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍သုံးသပ္လ်င္လည္း အၿခားေသာေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ားသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ ငံမွ ေရးသားထုပ္ေ၀ထားသည့္ ပါဠိစာေပအဖြင့္အဌကထာႏွင့္ဋီကာက်မ္းမ်ားကိုပင္ စာေမးပြဲမ်ားက်ဥ္း ပ၍သင္ၾကားေနရသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊၊

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံၿခင္း ပညာသင္လာေရာက္ၾကရာတြင္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ အၿခားေထရ ၀ါဒႏုိင္ငံအမ်ားမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္ရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္၍ ပညာဆည္း ပူးေနၾကရသည္ကိုေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ဗုဒၶစာေပဆုိင္ရာေရွ႔တန္းေရာက္မႈကို သိသာ ေစပါသည္၊၊

ထုိကဲ့သုိ႔ သီရိလကၤာႏုိင္၏ဗုဒၶစာေပတုိးတက္ရၿခင္းမွာ စံခ်ိန္မွီသည့္စာအုပ္ၿဖန္႔ခ်ီေရးတုိက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေရာင္းဆုိင္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ပါဠိစာေပမ်ားကိုအဂၤလိပ္ ဘာသာၿပန္၍၄င္း၊ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚအယူအဆႏွင့္၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေၾကာင္းကို အဂၤ လိပ္ဘာသာၿဖင့္ ထုတ္ေ၀ၿဖန္႔ၿဖဴးေသာစာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားစြာပင္ ရွိပါသည္၊၊

ထုိအထဲမွ“BPS”ဟုအတုိေကာက္ေခၚတြင္ေသာ“Buddhist Publication Society,Kandy”ႏွင့္ “BCC” ဟုေခၚတြင္ေသာ“Buddhist Cultural Center,Colombo”စာအုပ္တုိက္ၾကီးႏွစ္တုိက္၏အေၾကာင္းကို လကၤာတမန္မဂၢဇင္းစာဖတ္ပရိသတ္သုိ႔ တင္ၿပအပ္ပါသည္၊၊

“BPS”စာအုပ္တုိက္ၾကီးကို(1958)တြင္ စတင္၍တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္၊၊ စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ စတင္ ၍တည္ေထာင္သည္မွ ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း စာအုပ္အမ်ဳိးအစားေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မွ်ထုပ္ေ၀ခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ ေပါင္း(၉၀)ေက်ာ္သုိ႔ၿဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္၊၊

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ BPSစာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားအထဲတြင္ အဓိက က်သည့္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္၊၊ စာအုပ္တုိက္ၾကီးေပၚေပါက္လာရပုံမွာ အလြန္ပင္ရုိးစင္း ပါသည္၊၊

(1957)ခုႏွစ္တြင္၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ဒုတိယၿမဳိ့ေတာ္ၿဖစ္သည့္ကႏၵီၿမဳိ့မွ Mr.A.S.Karunaratnaဆုိ သူသည္ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦး၏အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶဘာသာတရားစာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ၿဖင့္ေရးသားၿပီး ေ၀ငွေလသည္၊၊

ထုိအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ‘ကရုဏာရတန’သည္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္စာအုပ္ မ်ားရုိက္ႏွိပ္၍ၿဖန္႔ေ၀ရလ်င္ေကာင္းမည္ဟု အၾကံၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္၊၊ သူ၏အၾကံကိုသူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူ Mr. Richard Abeyasekera ႏွင့္ Ven.Nyanaponika Thera တုိ႔အားတုိင္ပင္ေသာအခါ သေဘာတူၾကသ ၿဖင့္“BPS”စာအုပ္တုိက္ငယ္ေလးကို တည္ေထာင္လုိက္ၾကေလသည္၊၊

အဖြဲ႔၀င္သုံးဦးသာရွိေသးေသာစာအုပ္တုိက္တြင္ ဂ်ာမန္-ရဟန္းေတာ္ညာဏပုႏၷိကသည္ အတြင္းေရး မွဴး၊ အဘယေဆေကရသည္ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ႏွင့္၊ ကရုဏာရတနသည္ ဘ႑ာေရးမွဴးအ ၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး (1958)ႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ အဖြဲ႔ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္၊၊

“BPS”စာအုပ္တုိက္ကိုစတင္တည္ေထာင္စဥ္က ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစာေပက်မ္းစာမ်ားကိုသာ အဂၤ လိပ္ဘာသာၿပန္ဆုိ၍ ၿဖန္႔ေ၀ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ၿမင့္မားလာေသာစာ အုပ္တုိက္ၾကီးသည္ မဟာယာနဗုဒၶစာေပက်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ သကၠတစာေပက်မ္းစာမ်ားအၿပင္ အၿခား ေသာႏုိင္ငံတကာအေတြးအေခၚစာအုပ္မ်ားအထိပင္ ၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်သည့္စာအုပ္တုိက္ၾကီး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္၊၊

BPSစာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ စာအုပ္ၿဖန္႔ေ၀ရုံမွ်မကဘဲ ရွားပါးသည္ဗုဒၶစာေပက်မ္းစာမ်ားကို တည္းၿဖတ္ သုတ္သင္ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါဠိေတာ္၊အဌကထာႏွင့္ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ၿပန္ဆုိၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပညာရွင္အဖြဲ႔ၾကီးမ်ားဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာစာေပအတြက္ထူးၿခားသည့္ စာေပမွတ္တုိင္ၾကီးမ်ားအၿဖစ္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးမွၿဖန္႔ၿဖဴးထုပ္ ေ၀ခဲ့သည့္ က်မ္းစာမ်ားမွာ--
=The Buddha and His Teachings=Bhikkhu Narada thera
=The Buddhist Ancient Path=Ven Piyadassi thera
=Visuddhimagga translation(The Path of Purification)=Bhikkhu Nanamoli
=Life of the Buddha=Bhikkhu Nanamoli thera
=Digha Nikaya and Majjhima Nikaya, the Dhammapada, the Udana and Itivuttaka; and its commentaries‘ translation=BPS verstion
=A Comprehensive Manual of Abhidhamma=Nanamoli thera စသည္တုိ႔ၿဖစ္ၾကပါသည္၊၊

BPSစာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးႏွင့္အေရာင္းဆုိင္သာမန္မွ် မဟုတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ နယ္ပယ္အလိုက္ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုEditorမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္၍ ပါဠိေတာ္၊ အဌကထာ၊ ဋီကာႏွင့္ အၿခားစာအုပ္အၿဖစ္သို႔မေရာက္ေသးသည့္ ရွားပါးပါဠိေပမူမ်ားကို တည္းျဖတ္သုတ္သင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္၊ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္၊၊

စာအုပ္တုိက္ၾကီးတြင္ အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဘာသာစကားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ သည့္ Editor ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ဂ်ာမန္ဆရာေတာ္ ညာဏပုဏ္ဏိက၊ အေမရီးကားဆရာေတာ္ ဘိကၡဳေဗာဓိႏွင့္ ညာဏတုႆိတဆရာေတာ္တုိ႔မွသီရိလကၤာျပည္တြင္းပါဠိပညာရွင္မ်ားႏွင့္လက္တြဲ လ်က္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

စာအုပ္တုိက္ၾကီးမွက်မ္းစာမ်ားကို တည္းၿဖတ္ထုပ္ေ၀ၿခင္းအျပင္ ျပင္ပစာေရးဆရာအသီးသီးတုိ႔မွ ထုပ္ေ၀လိုသည့္စာအုပ္ႏွင့္က်မ္းမ်ားကိုလည္း စီစစ္လက္ခံထုပ္ေ၀ၿပီး၊ ထုိစာအုပ္မ်ားကိုျပန္လည္ ေရာင္းခ်ၿဖန္႔ဖ်ဴးရာတြင္“Non-Profit System”ကိုအသုံးၿပဳ၍ ေရာင္းေစ်းကိုစာအုပ္တုိက္ၾကီး ထာ၀ရ လည္ပတ္ႏုိင္ရုံမွ်ကိုသာ တန္ဖုိးအၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ထုပ္ေ၀ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈံးအ ထူးခ်ဳိသာလွပါသည္၊၊

ထုိ႔အၿပင္ စာအုပ္တိုက္ၾကီးမွ“Research Journal”ၾကီးႏွစ္ေစာင္ကို လစဥ္ထုပ္ေ၀လ်က္ရွိၿပီး၊ ထုိသု ေတသနမဂၢဇင္းတြင္ပါ၀င္ေရးသားသမွ် စာတမ္းမ်ားမွာလည္းစာေပအဆင့္အတန္း အထူးျမင့္မား သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ သုေတသနမဂၢဇင္းဟု သာမန္ေခၚဆုိထားေသာ္လည္း က်မ္းၾကီးမ်ားအသြင္ ခန္႔ၿငား သည့္စာအုပ္ဆုိက္ ေရးသားပုံမ်ားျဖင့္ ထုပ္ေ၀သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္၊၊

BPS စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာေစတနာရွင္သူေဌးၾကီးမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ သီရိလကၤာ ေစတနာရွင္အမ်ား၏ေထာက္ပံ့မႈ၊ က်မ္းစာအုပ္ေရာင္းရေငြမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရးကုိစနစ္တက် လည္ပတ္ ေနသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲၾကီးမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲၾကီးမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားႏွင့္၊ ပါဠိစာေပႏွင့္အဂၤ လိပ္စာ လပုိင္းသင္တန္းမ်ားကိုသင္ၾကားပုိ႔ခ်ၿခင္းမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ျပည့္စာအုပ္တုိက္ၾကီး၏ ခန္းမၾကီး မ်ားထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္၊၊

စာအုပ္တုိက္ၾကီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေထြေထြလုပ္ သားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပုံမွာ တကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ပင္မၿခား အလားတူၿဖစ္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

“BPS”စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ဒုတိယၿမဳိ့ေတာ္ ကႏၵီၿမဳိ့၏အေရွ႔ေျမာက္အရပ္၊ ေအးျမ ၾကည္လင္သည့္ေရကန္ၾကီးနေဘးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ-ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္အစစ္တည္ရွိရာ ဆြယ္ေတာ္တုိက္ၾကီး၏အေရွ႔ဘက္ မီတာ(၄၀၀)အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊


“Buddhist Cultural Center=စာအုပ္တုိက္”

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ့ဗုဒၶစာေပၿဖန္႔ခ်ီေရး ဒုတိယအၾကီးဆုံးစာအုပ္တုိက္ၾကီးမွာ“BCC”ဟုအတုိ ေကာက္ေခၚတြင္ေသာ“Buddhist Cultural Center”ၿဖစ္ပါသည္၊၊

BCCစာအုပ္တုိက္ၾကီးကို သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ Venerable Kirama Wimalajothi Thero(ဆရာေတာ္ ဦး၀ိမလေဇာတိ)မွ (1992), January-2ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္၊၊

BCCစာအုပ္တုိက္ၾကီးတည္ေထာင္သူ ဆရာေတာ္ ၀ိမလေဇာတိအရွင္ၿမတ္သည္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးကို မတည္ေထာင္ခင္က မေလးရွား၊ စကၤာပူႏွင့္၊ အေမရီးကားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ သာသနာၿပဳသီးတင္းသုံးသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာေကသရီဓမၼာနႏၵသည္ စာအုပ္တုိက္ၾကီး၏ နာယကဆရာေတာ္အၿဖစ္ဦးေဆာင္ လ်က္၊ စာအုပ္တုိက္ဖြင့္ပြဲသုိ႔ အဂၢမဟာပ႑ိတ ေဗလံေဂါဓ-အာနႏၵာေမေတၱယ်ဆရာေတာ္၊ မဒိေဟ-ပညာသီဟဆရာေတာ္ႏွင့္ အဂၢမဟာပ႑ိတေ၀ါပုိလာ-ရာဟုလာတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ ၀ိမလေဇာတိသည္ သီရိလကၤာႏုိင္အေနၿဖင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံၿဖစ္လင့္ကစား ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္၊ ဗုဒၶပိဋတ္စာေပကို ကမၻာသုိ႔ၿဖန္႔ေ၀သည့္စာအုပ္တုိက္ၾကီးၾကီးမား မားမရွိသည္ကို အားရေက်နပ္ၿခင္းမရွိသၿဖင့္ BCC စာအုပ္တုိက္ၾကီးကို ဖြင့္လွစ္ရန္အၾကံၿဖစ္ေပၚခဲ့ ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊

စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကိုၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ်ရုံမွ်မက၊ တုိးခ်ဲ့၍ စာၾကည့္တုိက္ၾကီးကိုပါ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္၊၊ ထုိစာၾကည့္တုိက္ၾကီးသည္ ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဗုဒၶဘာသာ စာၾကည့္တုိက္အၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရပါသည္၊၊

BCC စာေပၿဖန္႔ခ်ီေရးမွ ပိဋတ္ပါဠိေတာ္ အဌကထာႏွင့္ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္း၍ အဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္ၿခင္း၊ တည္းၿဖတ္သုပ္သင္ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၿပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္၊၊ 

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္ပါဠိစာေပမွ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သင္ၿပေဟာေၿပာမႈမ်ားကိုလည္း နားလည္ရလြယ္ကူသည့္ အဂၤလိပ္စကားေၿပမ်ားၿဖင့္ ဘာသာၿပန္လုပ္ငန္းၾကီး က်ယ္ၿပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ ပါသည္၊၊
ေထရ၀ါဒဗုဒၶစာေပပိဋက်မ္းစာမ်ားအၿပင္ မဟာယာနပိဋကတ္က်မ္းမ်ားၿဖန္႔ခ်ီလ်က္ရွိၿပီး၊ အၿခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဘိဓာန္က်မ္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းသက္သာသည့္စာရြက္မ်ားၿဖင့္ ၿပန္လည္ပုံႏွိပ္ၿပီးၿဖန္႔ေ၀ လ်က္ရွိပါသည္၊၊

2011-ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္သည့္ ကုိလမ္ဘိုၿမဳိ့ေတာ္ရွိ“BCC”စာအုပ္တုိက္ၾကီးတြင္ စာအုပ္ ၿဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္အေရာင္းစင္တာ၊ စာၾကည့္တုိက္တုိ႔အၿပင္၊ စာေပေဟာေၿပာပြဲမ်ား၊ ဘာသာေရးအခန္း အနားမ်ား၊ စည္းေ၀းပြဲၾကိးမ်ားႏွင့္၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ“Conference”ၾကီးမ်ားက်ဥ္းပႏုိင္ေလာက္ သည့္ခန္းမၾကီးမ်ားကိုပါ တုိးခ်ဲ႔ထားပါသည္၊၊

သီရိလကၤာျပည္သူတုိ႔အၾကားတြင္ အထူးအေရးပါသည့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ ခုၿဖစ္သည့္ “ဒဟံပါစလ(ေခၚ)Sunday School”သင္ရုိးစာအုပ္မ်ားကိုလည္း BCCစာအုပ္တုိက္ၾကီးမွပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ တာ၀န္ယူထုပ္ေ၀ပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ေရွးေဟာင္းစာေပမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ က်မ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စီဟဠိဘာ သာၿဖင့္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ ဤစာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ အဦးဆုံးႏွင့္အတြင္က်ယ္ဆုံးေအာင္ျမင္သည့္ စာ အုပ္တုိက္ၾကီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊

“BCC”စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ မူလတည္ေနရာအားၿဖင့္(Dehiwala city)ေဒဟိ၀လၿမဳိ့နယ္တြင္ တည္ရွိ ပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ(Colombo,capital of Srilanka)ကိုလံဘုိၿမဳိ့ေတာ္ႏွင့္၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတ ကာေလဆိပ္ၾကီးအနီး(Katunayaka city)ကတုနာယကၿမဳိ့တုိ႔တြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊

သီဟုိဠ္ၿပည္ဟု ေရွးယၡင္ကေခၚတြင္ေသာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ အႏုရာဓပူရေခတ္ႏွင့္ ေပါလႏၷရု၀ ေခတ္မ်ားတြင္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၊ အရွင္ဓမၼပါလစသည့္မေထရ္အေက်ာ္တုိ႔မွ ပါဠိေတာ္မ်ား၏ အဖြင့္ အဌကထာက်မ္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးမွ ေလးစားရ သည့္အရိယႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး ၿဖစ္ခဲ့ရပါသည္၊၊

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း “BPS”စာအုပ္တုိက္ၾကီးႏွင့္ “BCC”စာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ ကမၻာ့အ ဆင့္မွီသည့္စာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားမွ ပါဠိေတာ္ အဌကထာႏွင့္ ဋီကာစသည့္က်မ္းၾကီးမ်ားကို ပညာရွင္အ ဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္း၍၊ တည္းၿဖတ္သုပ္သင္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အၿခားေသာ ၿပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ တရုပ္၊ ကိုးရီး ယားစသည့္ဘာသာမ်ားသုိ႔ ၿပန္ဆုိၾကီး ကမၻာသို႔ၿဖန္႔ေ၀ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးအင္အား အေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး ၿဖစ္ေနရပါေတာ့သည္၊၊       

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္လည္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ စာအုပ္တုိက္ ၾကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ပါဠိစာေပကိုကမၻာ့သုံး အဂၤလိပ္၊ ၿပင္သစ္၊ တရုပ္၊ ဂ်ပန္စသည့္ဘာသာမ်ားၿဖင့္ေရးသား ၿဖန္႔ခ်ီႏုိင္သည့္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးမ်ားေပၚေပါက္သင့္လွပါေၾကာင္း တင္ၿပလုိက္ရပါသည္၊၊          ၊၊


 အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ} 
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကိုလံဘိုျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
                                              

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP