Thursday, August 26, 2010

(B.P.U)တကၠသိုလ္( သီရိလကၤာ)
သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ၿမန္မာသံဃာေတာ္ အမ်ားစုတက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ တကၠသုိလ္ၾကီးေလး ခု ရွိပါသည္၊၊ ထုိတကၠသုိလ္ၾကီးမ်ားမွာ ေကလနိယတကၠသုိလ္၊ ေပရာဒနိယတကၠသိုလ္၊ ကိုလမ္ဘုိ တကၠသုိလ္ႏွင့္၊ (B.P.U)တကၠသိုလ္တုိ႔ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

တကၠသိုလ္ေလးခုဟုဆုိေသာ္လည္း ေကလနိယတကၠသုိလ္ႏွင့့္(B.P.U) တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ အမ်ားဆုံးတက္ေရာက္ေနၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ ေကလနိယတကၠသုိလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ၿမန္မာေက်ာင္းသား (၈၀) ခန္႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ (B.P.U)တကၠသိုလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ၿမန္မာေက်ာင္းသား(၅၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူၾကပါသည္၊၊

ေကလနိယတကၠသိုလ္ၾကီး အေၾကာင္းကို ၿမန္မာေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကၿပီးၿဖစ္ေသာ္လည္း (B.P.U)တကၠသိုလ္ၾကီး အေၾကာင္းကိုသိေသာၿမန္မာၿပည္မွ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ား ေတာ္ေတာ္နည္းေန ေသးသည္ကို သတိၿပဳမိပါသည္၊၊

ၿမန္မာၿပည္မွ သီရိလကၤာသုိ႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိၾကေသာ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္(B.P.U) တကၠသုိလ္ၾကီးအေၾကာင္းေဆာင္းပါးကုိ မိမိေရးသားလုိက္ပါသည္၊၊(B.P.U) တကၠသိုလ္ၾကီး၏ အရွည္စာလုံး ေပါင္းမွာ (BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY OF SRI LANKA)ဟု ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(B.P.U)တကၠသိုလ္ၾကီးကို(22.4.1982)ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္၊၊ B.P.U)တကၠသိုလ္ တည္ရွိေသာ ေနရာမွာ ကိုလမ္ဘုိၿမဳိ႔ေတာ္ႏွင့္(28) ကီလုိမီတာကြာေ၀းေသာ (Pitipana Village, Homagama Township) တြင္ၿဖစ္သည္၊၊ ေ၀ါပိုလာရာဟုလာသည္ ဤတကၠသုိလ္ၾကီးကို ကိုယ္တုိင္တည္ေထာင္ေသာ္လည္း အားလုံး ၿပီးသြားေသာအခါ တပည့္ၿဖစ္သူ Kakkapalliye Anuruddha Nayaka Thera အား တကၠသိုလ္၏ Chancellor တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး၊ ဆရာေတာ္ကမူ ၿပင္ပမွပင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

တကၠသိုလ္ၾကီးကို ဖြင့္လွစ္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ သီရိလကၤာသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ (Traditional Education) မွ (Modern Educations) ပုံစံသစ္တခုကို ပုံေဖာ္ရန္ၿဖစ္သည္၊၊ လူဦးေရသန္း (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလးမွ်သာ ရွိေသာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မွီတကၠသိုလ္ၾကီး (၁၅) အထိရွိပါသည္၊၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ မ်ားစြာပင္ရွိပါသည္၊၊

ထုိတကၠသုိလ္ၾကီးမ်ားတြင္ ေလ့လာရန္နယ္ပယ္အလြန္က်ယ္၀န္းေသာ ပါဠိစာေပကို Departmentတစ္ခု၊ ဌာန တစ္ခုတည္းၿဖင့္ သင္ၾကားေလ့လာေနရသည္ကို လုံေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သီရိလကၤာ ပညာရွင္အမ်ားက သတိၿပဳလာၾကပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုလမ္ဘုိၿမဳိ႔ေတာ္ႏွင့္ ကီလုိမီတာ္(206)ေ၀းေသာ အႏုရာဒပူရၿမဳိ႔ ေဟာင္းတြင္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တခုကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပိဋကတ္စာေပကို ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္၊၊ နာမည္မွာ “ဗုဒၶသာ၀ကတကၠသိုလ္”ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊

တကၠသိုလ္အသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း လုိအပ္ေသာ ပါဠိစာေပကို အဆင့္ၿမင့္ၿမင့္ ေလ့လာသင္ ၾကားတတ္ေၿမာက္ေရးႏွင့္၊ ပါဠိစာေပကမၻာသုိ႔ ၿပန္႔ပြားေရးကိုကား မ်ားစြာအေထာက္ကူ မၿပဳခဲ့ပါ၊၊ အေၾကာင္းမွာ အႏုရာဒပူရတကၠသုိလ္တြင္ အသံုးၿပဳေသာ Language Medium မွာ သီရိလကၤာ ဘာသာၿဖင့္ သင္ၾကားေသာ တကၠသို္လ္ၿဖစ္ေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏုရာဒပူရတကၠသိုလ္ကို English Medium အၿဖစ္ေၿပာင္းလႊဲရန္ တကၠသိုလ္ၾကီးအတြင္း စည္း ေ၀းပြဲမ်ားစြာၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ၿမင္ၾကခဲ့ပါ၊၊ အေၾကာင္းမွာပါဠိစာေပတခုတည္းကိုသာၿမင့္ၿမတ္ေသာ အရိယဘာသာ၊ အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ အၿခားစာေပမ်ားကို ယုပ္နိမ့္ေသာ တိစၧာနကထာၿဖစ္သည္ဟု အစြဲၾကီးလွ ေသာ သီဟဠဆရာေတာ္ၾကီးအခ်ဳိ႔၏ တယူသန္အစြဲေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္၊၊

အစြဲအလန္းၾကီးေသာ သီရိလကၤာဆရာေတာ္ၾကီးအခ်ဳိ႔၏လက္ထဲတြင္္ေရာက္ရွိေနေသာ သီရိလကၤာ သံဃာ့ပညာေရးသည္ မိရုိးဖလာ (ပါဠိ+သီဟဠ) အၿဖစ္မွ ေခါင္းမေမာ့ႏုိင္ မတက္ႏုိင္ဘဲ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ လာခဲ့ပါသည္၊၊ ပညာေရးပုံစံသစ္တခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း အေထာက္ထားတခု ပင္ ၿဖစ္သည္၊၊

အဂၤလိပ္စာႏွင့္၊ ေခတ္သိပၸံပညာရပ္မ်ားကို “တိရစၧာန၀ိဇၨာ”အတတ္မ်ားဟု ဆရာေတာ္ၾကီးအခ်ဳိ႔၏ ဖိႏွိပ္မႈၾကား မွပင္ ေခတ္ပညာကို က်ားကုပ္က်ားခဲ က်ဳိးစားတတ္ေၿမာက္လာေသာ ရဟန္းငယ္မ်ားစြာ ေပၚထြက္ လာခဲ့ ပါသည္၊၊ ထုိရဟန္းငယ္မ်ားအထဲတြင္ ေ၀ါပိုလာရြယ္ငယ္ေလးမွ “အရွင္ရာဟုလာ”သည္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္၊၊

အရွင္သည္ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားတတ္ေၿမာက္ၿပီး (20) ရာစု သီရိလကၤာ၏ အထင္ရွားဆုံးႏွင့္၊ အေတာ္ ဆုံးပညာရွင္ ၿဖစ္လာပါသည္၊၊ ေ၀ါပိုလာရာဟုလာသည္ ေခတ္သစ္ B.A, M.A, Ph. D ဘြဲ႔မ်ားရသည္အထိ ေခတ္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ပါသည္၊၊ (1982)ႏွစ္တြင္ ေ၀ါပိုလာရာဟုလာသည္ Buddhist and Pali University of Sri Lanka(B.P.U) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္၊၊

 တကၠသုိလ္ၾကီးသည္ English Language Medium ၿဖစ္သည္၊၊ သီရိလကၤာသံဃာ့ Traditional Education မွ Modern Education အၿဖစ္သုိ႔ အသြင္ ေၿပာင္းလႊဲေပးေသာ Modern Educational Pioneer အၿဖစ္ ေ၀ါပိုလာရာဟုလာကို သီရိလကၤာသံဃာတရပ္ လုံးက အသိမွတ္ၿပဳခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ေ၀ါပိုလာရာဟုလာတည္ေထာင္ေသာ ထုိတကၠသုိလ္ၾကီး၏အမည္ကို Buddhist and Pali University of Sri Lanka (B.P.U) ဟုအမည္တပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ(B.P.U) တကၠသိုလ္ၾကီးသည္ ႏွစ္သက္တမ္း (28) ႏွစ္သက္ တမ္းသုိ႔ ခ်ည္းနင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္၊၊ တည္ေထာင္စတြင္ ပါဠိ+အဂၤလိပ္ Certificate တမ္းမွ စတင္ခဲ့ ေသာ ဤတကၠသုိလ္ၾကီးမွာ ယၡဳအခ်ိန္တြင္(B.A, M.A, M.Phil, Ph. D) တန္းမ်ားအထိ သင္ၾကားလွ်က္ရွိေပၿပီ၊၊

(B.P.U)တကၠသုိလ္ၾကီးတြင္ (Mediums) သုံးမ်ဳိးအထိ ေက်ာင္းသားတဦးသည္ စိတ္ၾကဳိက္ယူခြင့္ ရွိပါသည္၊၊ English medium, Sinhalese medium, Korea medium တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊ (B.P.U)တကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ Main Departmentsၾကီးႏွစ္ခုရွိပါသည္-
(1) Faculty of Buddhist Study ႏွင့္
(2) Faculty of Language တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

Faculty of Buddhist Study တြင္
(1) Buddhist Philosophy
(2) Inter religious and comparative Philosophy
(3) Buddhist Culture
(4) Buddhist Arts and Archaeology
(5) Buddhist Cosmology
(6) Buddhist Epistemology
(7) Buddhist Ethics
(8) Buddhist Psychology
(9) Buddhist Aesthetics
(10)Buddhist Logic
(11) Buddhist Legal Philosophy
(12)Buddhist Social Philosophy
(13)Buddhist Metaphysics
(14) History of Buddhism တုိ႔ကိုႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္၍ သင္ယူႏုိင္ပါသည္၊၊

Faculty of Language- တြင္
(1) Pali Language and Literature
(2) Sinhala Language and Literature
(3) English Language and Literature
(4) Sanskrit Language and Literature
(5) Korean Language and Literature တုိ႔ကိုႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္၍ သင္ယူႏုိင္ပါသည္၊၊

(B.P.U)တကၠသုိလ္ၾကီးတြင္ အတန္း(6)မ်ဳိးကို ဤတကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ပါသည္၊၊
(1) B.A Diploma class (one year)
(2) B.A degree class (three years)
(3) M.A Diploma class (one year)
(4) M.A Degree class (one year)
(5) M.Phil (two years)
(6) Ph.D (three years) တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

B.A Diploma Class one year အတြက္ ေက်ာင္း၀င္ေက်းမွာ ႏုိင္ငံၿခားသားအတြက္ US ေဒၚလာ (100)ၿဖစ္သည္၊၊ B.A Degree Class three years အတြက္ စုစုေပါင္း US ေဒၚလာ(500)ၿဖစ္ပါသည္၊၊ M.A Diploma Class one year အတြက္ US ေဒၚလာ(100)ၿဖစ္ပါသည္၊၊ M.A Degree Class one year အတြက္ US ေဒၚလာ (100)ၿဖစ္သည္၊၊ M.Phil two years အတြက္ သီရိလကၤာရူပီး(27000)ၿဖစ္ပါသည္၊၊ Ph.D three years အတြက္ သီရိလကၤာရူပီး(42000)ခန္႔ၿဖစ္သည္၊၊

ႏွစ္စဥ္ January လတြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို လက္ခံပါသည္၊၊ ၿမန္မာၿပည္မွလာေရာက္ ေက်ာင္း တက္ လ ုိေသာ ေက်ာင္းသားတဦးသည္ ဤတကၠသိုလ္ Register ဌာနတြင္ ဓမၼာစရိယမူရင္းႏွင့္ English Translation (သုိ႔မဟုက္)မထမၾကီး ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ English Translation တခုခုကို ၿပသရပါသည္၊၊

ယၡင္ကၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဤေအာင္လက္မွတ္ႏွစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ လက္ခံေသာ (B.P.U) တကၠ သိုလ္သည္ ယၡဳအခါ (2007)ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမဳိ႔ေတာ္တြင္က်ဥ္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ၾကီး မ်ား စည္းေ၀းပြဲ (International Association of Buddhist Universities (IABU)၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈၿဖင့္ ၿမန္မာၿပည္တကၠသိုလ္ငါးခုမွ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကိုပါ လက္ခံေနၿပီ ၿဖစ္သည္၊၊ ၄င္းဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားမွာ---
(1) ရန္ကုန္သာသနာ့တကၠသုိလ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊
(2) မႏၱေလးသာသနာ့တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊
(3) ေထရာ၀ါဒကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာၿပဳတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊
(4) သီတဂူကမၻာဗုဒၶတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္၊
(5)ဆရာၾကီး ဦးၿမင့္ေဆြ တည္ေထာင္ေသာ ရန္ကုန္/မႏၱေလး ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္၊၊

(မွတ္ခ်က္/ သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ အၿခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ဤဘြဲ႔ငါးမ်ဳိးလုံးကို လကၡံေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္)

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတကၠသုိလ္မ်ား Systems ႏွင့္ ၿမန္မာၿပည္ Buddhist Universities မ်ား၏ Systems မွာမ်ား စြာကြာၿခားပါသည္၊၊ သီရိလကၤာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ အတန္းတုိင္းအတြက္ (Subjects) မ်ားစြာထားရွိပါသည္၊၊ ထုိအထဲကမွ မိမိႏွစ္သက္ရာဘာသာရပ္ ရွစ္ခုခန္႔ကို စိတ္ၾကဳိက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ တက္ ေရာက္ ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊ စာေမးပြဲေၿဖေသာအခါတြင္လည္း အတန္းအလိုက္ လုံး၀က်ရႈံးသည္ဟူ၍မရွိပါ၊ ေအာင္ၿမင္ေသာ ဘာသာကို Result Paper တြင္ေၾကၿငာၿပီး၊ ေအာင္မွတ္မမွီေသာ ဘာသာရပ္ကို ေဂဇတ္တြင္ ထည့္မေၾကၿငာဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္၊၊ ထုုိဘာသာကို ေနာင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ တတိယႏွစ္စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ထပ္မံ ေၿဖဆုိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

တခ်ဳိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သုံးႏွစ္ၿပည့္၍ (B.A) တန္းၿပီးသြားသည့္တုိင္ လက္က်န္ဘာသာရပ္မ်ားစြာ က်န္ေန တတ္ပါသည္၊၊ ထုိက်န္ေနေသာ ဘာသာရပ္အားလုံးအတြက္ ေနာက္ထပ္(၂)ႏွစ္ထပ္ၿပီး အခြင့္ေရးေပးထား ပါသည္၊၊ ေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ ဘီေအတန္းကို (၅)ႏွစ္အတြင္းဘာသာရပ္အားလုံး ၿပီးၿပတ္ေအာင္ ေၿဖဆုိရ မည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

 ငါးႏွစ္ႏွစ္ၿပည့္သည့္တုိင္ ဘာသာရပ္အားလုံး ၿပီးဆုံးေအာင္ မေၿဖဆုိႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား အား တကၠသိုလ္မွ အလုိေလ်ာက္ပယ္လုိက္ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဆုိလုိသည္မွာ ဘီေအတန္းၿပီးသြားေသာ္လည္း ဘီေအဘြဲ႔လက္မွတ္ မရဟုၿဖစ္ပါသည္၊၊ ဤစႏွစ္မွာ ၿမန္မာၿပည္ပညာေရးပုံစံႏွင့္မတူေသာ သီရိလကၤာပညာ ေရး စႏွစ္တခုၿဖစ္ပါသည္၊၊

ၿမန္မာၿပည္မွ သီရိလကၤာသုိ႔ၾကြေရာက္၍ ေက်ာင္းတက္လုိေသာ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္၊၊ လုံး၀ၿပည့္စုံသည္ဟုကား မဆုိႏုိင္ေသးပါ၊၊ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ား စိတ္ရွည္ ဇြဲသန္ သည္းညည္းခံ သတၱိရွိရွိၿဖင့္၊ သီရိလကၤာကို ၾကြေရာက္ ပညာသင္ေတာ္မူၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚရင္း တပည့္ေတာ္ရဲ့ ေဆာင္းပါးကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါသည္၊၊


အရွင္ေက၀လ
( 3.6.2010 )

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP