Tuesday, July 30, 2013

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ၊၊ ၊၊


ပါဠိစာေပတြင္ သတၱ၀ါတို႔အသက္ရွည္ေနထုိင္သည့္ “ဘုံ”အေရအတြက္(၃၁)ဘုံရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္၊၊ “ဘ၀သံသရာ”ဆုိသည္မွာလည္း လူအပါအ၀င္သတၱ၀ါတုိ႔ (၃၁)ဘုံတြင္ လည္ပတ္ျဖစ္တည္ ေနရျခင္းကုိ ေခၚပါသည္၊၊

သတၱ၀ါတုိ႔သည္ (၃၁)ဘုံထဲတြင္ လည္ပတ္ျဖစ္တည္ေနၾကရပါသည္၊၊ “ဘ၀သံသရာလည္သည္”ဟု လည္း ေခၚႏုိင္ပါသည္၊၊ အဓိကအေနအားျဖင့္ လူတုိ႔သည္သာမန္သတၱ၀ါမ်ားထက္ အသိာဏ္ပိုပါ သည့္အတြက္ မိမိတို႔လည္ပတ္ျဖစ္တည္ေနရမည့္ ဘုံအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ သိသင့္လွပါသည္၊၊

(၃၁)ဘုံထဲတြင္ ေကာင္းသည့္ဘုံဘ၀မ်ားႏွင့္၊ မေကာင္းသည့္ဘုံဘ၀မ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ အားျဖင့္ အသိဉာဏ္ပိုရွိသည့္လူသားတုိ႔အေနျဖင့္ ဘုံဘ၀ေကာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္တည္ခြင့္ရရွိေရးသည္လည္း အထူးလိုအပ္လွပါသည္၊၊

ယၡဳစာတမ္းထဲတြင္ (၃၁)ဘုံအမ်ဳိးအမည္မ်ားႏွင့္၊ မတူညီသည့္ဘုံဘ၀မ်ားသုိ႔ လူတုိ႔လားေရာက္ရျခင္း ၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးပါမည္၊၊ ဘုံဘ၀မ်ားစြာတြင္ လုံး၀မလုိလားအပ္သည့္အေျခ အေနဆုိး၀ါး ဘုံဘ၀မ်ားရွိပါသည္၊၊ ဘုံဘ၀ဆုိးမ်ားသုိ႔ လားေရာက္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာ သုံးသပ္သိရွိျခင္းျဖင့္ အထက္တန္းက်သည့္ဘ၀မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ပါမည္၊၊

(၃၁)ဘုံထဲတြင္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးျပီး၊ ဆင္းရဲမႈမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုခံစားရသည့္ဘုံမ်ားကုိ ပါဠိေ၀ါ ဟာရျဖင့္“ဒုဂၢတိ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ အဆင့္အတန္းျမင့္မားျပီး၊ ခ်မ္းသာကိုစံစားရသည့္ဘုံမ်ားကို “သုဂတိ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ ဒုဂၢတိ(၄)ဘုံတည္ရွိျပီး၊ က်န္ဘုံမ်ားမွာ“သုဂတိ” ျဖစ္ပါသည္၊၊

သုဂတိဘုံႏွင့္ ဒုဂၢတိဘုံတုိ႔သည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ သုဂတိဘုံကမ်ားေသာ္လည္း လူအပါအ၀င္ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ အေရအတြက္နည္းသည့္ဒုဂၢတိဘုံမ်ားသုိ႔ က်ေရာက္ရသည္ကပိုမ်ားသည္ဟု ပါဠိစာ ေပက်မ္းၾကီးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔သည္(၃၁)ဘုံသုိ႔ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္တည္ၾကရပါသည္၊၊ “ကံ”ဟူသည္မွာ လုပ္ရပ္ႏွင့္၊ စိတ္ရင္းကိုဆုိလိုပါသည္၊၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုျပဳလုပ္စဥ္ထားရွိသည့္ စိတ္အေျခအ ေနမ်ားသည္“ကံ”အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ျပီး၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ(၃၁)ဘုံမွ အဆင့္အနိမ့္၊အျမင့္ဘုံဘ၀မ်ားသုိ႔ ျဖစ္တည္ လားေရာက္ၾကရပါသည္၊၊

ဘ၀အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးျပီး၊ ဆင္းရဲမ်ဳိးစုံကုိခံစားရသည့္ မေကာင္းသည့္ဒုဂၢတိ(၄)ဘုံ ရွိပါသည္၊၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတစ္စုံတရာကို ျပဳခြင့္မရေသာေၾကာင့္ “အပါယ္(၄)ဘုံ”ဟုလည္း ေခၚတြင္ပါသည္၊၊ 

          (၁) ငရဲဘုံ၊
(၂) တိရစၦာန္ဘုံ၊
(၃) ျပိတၱာဘုံ၊
(၄) အသုရကာယ္ဘုံ၊

ငရဲဘုံတြင္ ငရဲၾကီး(၈)ထပ္ရွိပါသည္၊၊ 

(၁) ဆင္းရဲမႈျပင္းထန္လ်က္၊ ေ၀ဒနာဆုိးမ်ားကိုခံစားေနရျပီး အကုသိုလ္ကံမကုန္မျခင္း ေသလိုက္၊ အသက္ျပန္ရွင္လုိက္ျဖစ္တည္ေနရသည့္ငရဲကုိ “သဥၹဳိးငရဲ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

(၂) ခႏၶာကုိယ္ကို ၾကဳိးျဖင့္တုိင္းတာျပီး၊ ပုဆိန္ျဖင့္ခုတ္ထစ္ခံေနရသည့္ငရဲကုိ “ကာဠသုတ္ ငရဲ” ဟု ေခၚပါသည္၊၊

(၃) သံေတာင္ျဖင့္ ဖိၾကိတ္ထားသည္ကိုခံေနရသည့္ငရဲမ်ဳိးကို “သဃၤာတငရဲ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊
(၄) ခႏၶာကုိယ္တြင္ပါသည့္ ပါးစပ္၊ ႏွားေခါင္းစေသာ အေပါက္(၉)ခုတြင္ မီးေလာင္ခံေနရသည့္ ငရဲမ်ဳိးကို “ဇာလေရာရု၀ငရဲ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

(၅) ခႏၶာကုိယ္တြင္ပါသည့္ ပါးစပ္၊ ႏွားေခါင္းစေသာ အေပါက္(၉)ခုတြင္ မီးခုိးေငြ႔မ်ားေလာင္ခံ ေနရသည့္ငရဲမ်ဳိးကိုဓူမေရာ႐ု၀ငရဲဟု ေခၚပါသည္၊၊ 

(၆) “သံတံက်င္”ဟုေခၚေသာ“မီးကင္”ေပၚတြင္ အသားကင္သကဲ့သုိ႔ အကင္ခံေနရသည့္ငရဲ ကုိ“တာပန ငရဲ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

(၇) သံေတာင္ေပၚမွ သံတံက်င္ေပၚသုိ႔က်ေစျပီး၊ မီးပူတြင္အကင္ခံေနရသည့္ငရဲမ်ဳိးကို မဟာ တာပနငရဲဟု ေခၚပါသည္၊၊

(၈) သံအမုိး သံအကာ သံအခင္းမ်ားျဖင့္ အျမဲတန္းပူေလာင္မႈဒဏ္မ်ားကို ခံစားေနရျပီး၊ ဆင္း ရဲျခင္း၏အ ၾကားတြင္ ခ်မ္းသာမႈအနည္းငယ္ခန္႔မွ် အၾကားအလပ္မရွိသည့္ငရဲမ်ဳိးကို “အ၀ီစိင ရဲ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ငရဲအၾကီး(၈)ထပ္မွ ငရဲတစ္ထပ္တုိင္းတြင္ ငရဲအေသးစား(၅)မ်ဳိးစီ တည္ရွိေနပါေသးသည္၊၊

(၁) မစင္ငရဲ၊
(၂) ျပာပူငရဲ၊
(၃) လက္ပံဆူးငရဲ၊
(၄) သန္လ်က္ေတာငရဲ၊
(၅) ၾကိမ္ပုိက္ေခ်ာင္းငရဲ၊ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

ငရဲျပည္သည္ ေျမေအာက္တြင္တည္ရွိပါသည္၊၊ ငရဲသက္တမ္းသည္ အနည္းဆုံးႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)မွ၊ ႏွစ္ေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ မေကာင္းသည့္အျပဳမူ(အကုသုိလ္)အလုိက္ ခံစားၾကရပါသည္၊၊

ေခြး၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္၊အစရွိေသာတိရစၦာန္တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ပင္ “တိရစၦာန္ဘုံ”ျဖစ္ပါသည္၊၊ တိရစၦာန္တုိ႔အတြက္ ဘုံသီးျခားမရွိဟု က်မ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

အိမ္သာ၊ ေခ်ာင္းေျမာင္း၊ လမ္းအၾကဳိအၾကား၊ အမႈိက္ပုံ၊ စေသာေနရာမ်ားမွ စြန္႔ျပစ္ထားသည့္ မသန္႔ရွင္းေသာအစားအစာမ်ားကို စားသုံးလ်က္အသက္ရွင္ရသည့္ သတၱ၀ါအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ျပိတၱာဟု ေခၚပါသည္၊၊ တေစၦ၊ သရဲ၊တုိ႔သည္ ျပိတၱာအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္၊၊

အစိုးရမႈ၊ ေတာက္ပမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိေသာ သတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးကို အသုရာဟုေခၚပါသည္၊၊ အသုရာ(၃)မ်ဳိး ရွိပါသည္၊၊

(၁) နတ္အမ်ဳိးအစား အသူရာ၊
(၂) ျပိတၱာအမ်ဳိးအစား အသုရာ၊
(၃) ငရဲအမ်ဳိးအစား အသုရာ၊၊

“ေ၀ပစိတၱိအသုရာ”သည္ တာ၀တိ ံသာနတ္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္၊၊ သိၾကားမင္းႏွင့္ပင္စစ္ တုိက္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းရွိပါသည္၊၊ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ေအာက္တြင္ေနထုိင္ျပီး၊ အသုရာစစ္သူၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေ၀ပစိတၱိအသုရာႏွင့္၊ ပဟာရာဒအသုရာၾကီးတို႔က ဦးေဆာင္ၾကပါသည္၊၊

“၀ိနိပါတိကအသုရာ”သည္ စတုမဟာရာဇနတ္အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္၊၊ တန္ခုိးအေသးစားမ်ား ပိုင္သည့္ အသုရာတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊ တေစၦ၊ သရဲ၊ ေျမဘုတ္ဘီလူး၊စသည္မ်ားသည္ ဤအသုရာအမ်ဳိး အစားတြင္ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္၊၊

“ေ၀မာနိကအသုရာ”မ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ခ်မ္းသာမႈကို တလွည့္စီခံစား၊ စံစားေနရသည့္အမ်ဳိးအစား မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ တစ္ခါတရံ နတ္စည္းစိမ္ကိုရရွိျပီး၊ တစ္ခါတရံ ငရဲဆင္းရဲကိုခံယူေနရသည့္ သတၱ၀ါ အမ်ဳိးအစားမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ည စံ၊ ေန႔ ခံ၊ သတၱ၀ါမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ငရဲမင္းၾကီးႏွင့္ တေစၦအခ်ဳိ႔သည္ ဤအသုရာတြင္ပါ၀င္ၾကပါသည္၊၊ ေ၀မာနိကအသူရာအခ်ဳိ႔သည္ တရားထူးရႏုိင္သည့္ အစြမ္းရွိၾကပါေသးသည္၊၊

“ေလာကႏၱရိတ္အသူရာ”မ်ားသည္ စၾကၤာ၀ဠာၾကီးမ်ား၏နံရံကုိ တြယ္ဖက္လ်က္အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾက ရပါသည္၊၊ စၾကာ၀ဠာကမ္းပါးနံရတြင္ လင္းႏုိ႔မ်ားကဲ့သုိ႔ေဇာက္ထုိး တြဲေလ်ာင္းခ်လ်က္ အသက္ရွင္ ေနၾကရပါသည္၊၊ အလင္းေရာင္လုံး၀မရ၊ အစားအေသာက္မရွိသည့္ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္၊၊ 

လက္မျမဲသည့္အခါ ေျခာက္ၾကီးမ်ားထဲသို႔ျပဳတ္က်သည့္ဆင္းရဲကို ခံစားရေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံ မကုန္မျခင္း မေသႏုိင္ဘဲ၊ နံရံမ်ားတြင္တြယ္ဖက္ တက္ေနၾကရပါသည္၊၊ တခ်ဳိ႔အသုရာတုိ႔သည္ ျပဳတ္ က်သျဖင့္ေက်မြေသဆုံးျပီး၊ ေသသည့္ေနရာတြင္ပင္ ထပ္မံေမြးဖြားၾကရျပီး ဆင္းရဲခံၾကရျပန္ပါသည္၊၊

“ကာလကဥၥိကအသူရာ”မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အစာမစားရဘဲ၊ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲဒဏ္ကိုခံယူ ေနရသည့္ အသူရာအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊ ပင္လယ္တြင္းဆင္းလိုက္လ်င္ ေရမ်ားခမ္းသြားျပီး၊ ေရေသာက္ခြင့္မရသည့္သတၱ၀ါမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

(မွတ္ခ်က္/ အပါယ္ေလးဘုံတြင္ပါ၀င္သည့္ အသုရကာယ္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အသုရာ (၅)မ်ဳိးထဲမွ တတိယႏွင့္ပဥၥမတို႔ျဖစ္ပါသည္၊၊)

“ကာမသုဂတိ(၇)ဘုံ”

လူႏွင့္သတၱ၀ါတုိ႔သည္ အျပဳအမူ(ကုသုိလ္)ေကာင္းေကာင္းျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ဘုံဘ၀(၇)မ်ဳိး ရွိပါသည္၊၊ ကာမသုဂတိ(၇)ဘုံဟု ေခၚတြင္ပါသည္၊၊

(၁) လူ႔ဘုံ၊
(၂) နတ္ျပည္(၆)ထပ္၊ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊

လူသားတုိ႔ေနရာထုိင္ရာ အရပ္သည္ “လူ႔ဘုံ”ျဖစ္ပါသည္၊၊ စီးပြားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအစရွိေသာအ ေျခအေန ဆင္းရဲသည့္လူမ်ားသည္ပင္ ယခင္ဘ၀မ်ားစြာမွအျပဳအမူ(ကုသိုလ္)ေကာင္းေကာင္းရွိဖူး ေသာေၾကာင့္ လူ႔ဘ၀ကိုရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

(၃၁)ဘုံတြင္တည္ရွိေသာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္အတန္းမ်ားကို လူ႔ဘ၀တြင္ျပဳလုပ္သည့္အျပဳအမူ(ကု သိုလ္)မ်ားျဖင့္သာရရွိႏုိင္ျပီး၊ အျခားေသာဘ၀မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ မရရွိႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္လူ႔ဘုံလူ႔ဘ၀ကို ဘ၀အားလုံးထက္သာလြန္ျပီး၊ ျမင့္ျမတ္ေသာဘ၀ဟု ေခၚဆုိပါသည္၊၊

လူ႔ဘုံသည္“အေကာင္းဘုံ”ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမြးတြင္းပါ ‘ဆြံ႔အနားမၾကားသူမ်ား၊’ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႔ယြင္း သူမ်ား၊ ဘ၀အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ နိမ့္ပါးလြန္းသူမ်ားစြာပင္ ရွိပါသည္၊၊ ထုိသူမ်ားသည္ ဘုံဘ၀၏ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျပဳအမူ(အကုသိုလ္)မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္းအဆုံးတြင္ ေဆြး ေႏြးတင္ျပထားပါသည္၊၊

“နတ္ျပည္(၆)ထပ္”

(1)နတ္မင္းၾကီးေလးဦးတုိ႔ ေနထုိင္သည့္ဘုံ=စတုမဟာရာဇဘုံ၊
(2)ပရဟိတနတ္သား (၃၃)ေယာက္ႏွင့္ အျခံအရံတုိ႔ေနထုိင္သည့္နတ္ဘုံ=တာ၀တိ ံသာဘုံ၊
(3)ခ်မ္းသာျခင္းသီးသန္႔သာ ရွိေသာဘုံ=ယာမာနတ္ဘုံ၊
(4)ဘုရားအေလာင္းေတာ္နတ္သားတုိ႔သာ ေနထုိင္သည့္နတ္ဘုံ=တုသိတာဘုံ၊
(5)သဘာ၀အေလ်ာက္ ခ်မ္းသာျပီးသည့္စည္းစိမ္ထက္ပိုလြန္ျပီး၊ တန္ခုိးျဖင့္ဖန္ဆင္း၍၊ ထူးကဲ ေသာခ်မ္းသာကိုစံစားႏုိင္ေသာနတ္ဘုံ=နိမၼာနရတိဘုံ၊
(6)မိမိလိုခ်င္သည့္အရာကုိ အေစခံနတ္မ်ားအားေစခုိင္းျပီး၊ စံစားႏုိင္သည့္နတ္ဘုံ=ပရနိမၼိတ၀သ ၀တၱိဘုံ၊

နတ္(၆)ဘုံသည္ လူ႔ဘုံထက္ခ်မ္းသာပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ နတ္မွဘုရားျဖစ္သည့္ထုံးစံ မရွိဘဲ၊ လူစင္စစ္မွသာ ဘုရားျဖစ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ နတ္ျပည္ထက္လူ႔ျပည္က ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊ 

“တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္”သည္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ထိပ္တြင္တည္ရွိသည္ဟု က်မ္းမ်ားတြင္ဆုိေသာေၾကာင့္ အထက္ေကာင္းကင္တြင္တည္ရွိသည္ဟု သိမွတ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ပန္းျခံၾကီးမ်ားႏွင့္၊ မ႑ပ္ၾကီးမ်ား၊ ေစတီႏွင့္၊ ေရကန္အၾကီးမ်ား၊ တည္ရွိပါသည္၊၊ နတ္ျပည္မ်ားတြင္ အသက္(၁၀၀၀)မွ ႏွစ္သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္ရွည္ၾကပါသည္၊၊

နတ္ျပည္တြင္ ကာမဂုဏ္(၅)မ်ဳိးကို စိတ္ၾကဳိက္စံစားေနၾကျပီး၊ တစ္စုံတရာအေကာင္း(ကုသုိလ္)ဟူ၍ျပဳရန္ ခြင့္မသာေသာေၾကာင့္ ကုသုိလ္ျပဳလိုေသာနတ္မ်ားသည္ လူ႔ဘုံသုိ႔လာေရာက္ျပီး ကုသိုလ္ျပဳေလ့ ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

သုဂတိဘုံဘ၀မ်ားထဲတြင္ “ျဗဟၼာျပည္(၂၀)”လည္း ပါ၀င္ပါသည္၊၊ ျဗဟၼာၾကီးမ်ားသည္ နတ္ျပည္ထက္ ပိုမုိခ်မ္းသာပါသည္၊၊ အသက္လည္းအလြန္ရွည္ပါသည္၊၊

“ရူပျဗဟၼာ(၁၆)ဘုံ”

ျဗဟၼာမ်ားသည္ နတ္တုိ႔ကဲ့သို႔ ရုပ္နာမ္အစုံ မရွိၾကပါ၊၊ ဆုိလိုသည္မွာ ျဗဟၼာမ်ားသည္ ‘စိတ္’လုံး၀မရွိဘဲ ‘ရုပ္ကိုယ္ထည္’သက္သက္ျဖင့္ အခ်ဳိတည္ရွိေနၾကပါသည္၊၊ အခ်ဳိ႔မွာ ရုပ္ကိုယ္ထည္မရွိဘဲ ‘စိတ္၀ိညာဥ္’သက္သက္ျဖင့္သာတည္ရွိသည့္ ျဗဟၼာအမ်ဳိးအစား မ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊

ရူပျဗဟၼာဘုံတြင္ တည္ရွိသည့္ျဗဟၼာမ်ားသည္ ရုပ္နာမ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံး တည္ရွိၾကပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ “အသညသတ္ျဗဟၼာ”မ်ားသည္ လူျဖစ္စဥ္အခါက နာမ္(စိတ္)ကိုမျဖစ္ေပၚေစ ရန္ဘာ၀နာတစ္မ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရုပ္ကုိယ္ထည္သက္သက္တည္ ရွိသည့္ ျဗဟၼာမ်ားအျဖစ္သုိ႔ လားေရာက္ၾကရပါသည္၊၊

(၁) ျဗဟၼပါရိသဇၹာဘုံ
        (၂) ျဗဟၼပုေရာဟိတဘုံ
(၃) မဟာျဗဟၼာဘုံ
(၄) ပရိတၱဘာဘုံ
(၅) အပၸမာဏာဘ
(၆) အာဘႆရာဘုံ
(၇) ပရိတၱသုဘာဘုံ
(၈) အပၸမာဏာသုဘာဘုံ
(၉) သုဘကိဏွာဘုံ
(၁၀) ေ၀ဟပၹိဳလ္ဘုံ
(၁၁) အသညသတ္ဘံု

သုဒၶါ၀ါသျဗဟၼာ(၅)ဘုံ၊ 

(၁) အ၀ိဟာဘုံ
(၂) အတပၸါဘုံ
(၃) သုဒႆာဘုံ
(၄) သုဒႆီဘုံ
(၅) အကနိ႒ာဘုံ 

“အ႐ူပျဗဟၼာ(၄)ဘုံ”

အရူပျဗဟၼာမ်ားသည္ ရုပ္ကုိယ္ထည္မရွိ၊ နာမ္သက္သက္ျဖင့္ျဖစ္တည္ေနၾကေသာ ျဗဟၼာၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

(၁) အာကာသာနဥၥာယတနဘုံ
(၂) ၀ိညာနဥၥာယတနဘုံ
(၃) အာကိဥၥညာယတနဘုံ
(၄) ေန၀သညာနာသညာယတနဘုံ

ဤတြင္စုေပါင္းေရတြက္လ်င္ (၃၁)ဘုံတိတိျဖစ္ပါသည္၊၊ (၃၁)ဘုံတြင္ အပါယ္(၄)ဘုံမွ “အ၀ီစိငရဲဘုံ” သည္အနိမ့္ပါးဆုံးႏွင့္၊ ဆင္းရဲမႈအမ်ားဆုံးဘုံျဖစ္ျပီး၊ ရူပျဗဟၼာ(၁၆)ဘုံထဲမွ “ေ၀ဟဖၹဳိလ္ျဗဟၼာ”မ်ား သည္အျမင့္ဆုံးႏွင့္၊ အခ်မ္းသာဆုံး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ကုသုိလ္အမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိးရွိပါသည္၊၊

(၁) ကာမာ၀စရကုသိုလ္၊
(၂) ရူပါ၀စရကုသိုလ္၊
(၃) အရူပါ၀စရကုသိုလ္၊
(၄) ေလာကုတၱရာကုသိုလ္၊ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊

“ကာ၀စရကုသိုလ္”ဟူသည္မွာ သာမန္ေန႔စဥ္ျပဳေနၾကသည့္ အျခားသူကိုကူညီမႈ၊ ေပးကမ္းမႈ၊ ေထာက္ပံ့မႈ၊ အားေပးမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အလွဴဒါနမ်ဳိးစုံျပဳလုပ္မႈႏွင့္၊ ကုိယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိမ္းမႈ၊ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကာမာ၀စရကုသုိလ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကာမသုဂတိ(၇)ဘုံသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ျပီး၊ စည္းစိမ္ကိုစံစားႏုိင္ၾကပါသည္၊၊ 

“ကာမာ၀စရကုသုိလ္(၈)မ်ဳိး”မွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပဳေနခ်ိန္တြင္ အသိညာဏ္ပါပါျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျခားသူက မတုိက္တြန္းဘဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ကုသိုလ္၏အက်ဳိးကိုရရွိခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္သည့္အက်ဳိးမ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္၊၊

ထုိ႔အျပင္ ရလုိမႈျဖင့္မျပဳျခင္း၊ ေမတၱာျဖင့္ျပဳျခင္း၊ အသိညာဏ္ရွိရွိျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို “တိဟိတ္ကုသုိလ္” ဟုေခၚတြင္ျပီး၊ အက်ဳိးကိုရရွိခ်ိန္တြင္ အမ်ားတကာႏွင့္မတူသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို စံစားရရွိႏုိင္ပါ သည္၊၊

ရလုိမႈျဖင့္ “ကာမာ၀စရကုသုိလ္”ကုိျပဳျခင္း၊ အျခားသူတုိက္တြန္းသျဖင့္ျပဳျခင္း၊ စိတ္မပါဘဲျပဳျခင္း၊ အ သိညာဏ္မပါဘဲျပဳျခင္းမ်ားကို ေငြကုန္ျခင္း၊ လူပင္ပမ္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ျပဳေသာ္လည္း အေျခခံမေကာင္း ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္(ကုသိုလ္)ဟု ေခၚဆိုရပါသည္၊၊

အက်ဳိးကိုရရွိခ်ိန္တြင္ ခ်မ္းသာသူျဖစ္ပါလ်က္ မိမိစီးစိမ္ကိုမခံစားရျခင္း၊ သားသမီးႏွင့္၊ အေခြ်အရံနည္း ပါးျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္ျခင္းစသည့္ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေရာျပြန္းေနတတ္ပါသည္၊၊ 

“ရူပါ၀စရကုသုိလ္(၅)မ်ဳိး”ရွိပါသည္၊၊ ရူပါ၀စရကုသုိလ္ကိုျပဳလ်င္ “ရူပျဗဟၼာျပည္”သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္၊၊ “အရူပါ၀စရကုသိုလ္(၄)မ်ဳိး”ရွိပါသည္၊၊ အရူပါ၀စရကုသုိလ္ကိုျပဳလ်င္ “အရူပါ၀စရျဗဟၼာ”ျပည္ သုိ႔ ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္၊၊ 

လူအျဖစ္ျဖင့္ အနာဂါမ္တည္လ်င္ “သုဒၶါ၀ါသျဗဟၼာျပည္”သုိ႔ ေရာက္ရပါသည္၊၊ ဆုိလုိသည္မွာ ရဟန္း သံဃာမဟုတ္ဘဲ၊ လူအ၀တ္အစားျဖင့္“အနာဂါမ္”ျဖစ္လ်င္ “ရဟႏၱာ”အဆင့္သို႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ဘဲ လူ႔အျဖစ္မွ သုဒၶါ၀ါသျဗဟၼာျပည္သုိ႔လားေရာက္ျပီး၊ ထုိဘုံတြင္ေရာက္မွ ရဟႏၱာျဖစ္ရပါသည္၊၊

“မဂ္ကုသုိလ္(၄)မ်ဳိး” ရွိပါသည္၊၊ “ေလာကုတၱရာကုိသုိလ္”ဟုလည္း ေခၚပါသည္၊၊ မဂ္ကုသုိလ္ကိုျပဳလုပ္ (ပြားမ်ား)လ်င္ “ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာ”ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ဤမဂ္ကုသုိလ္ကိုျပည့္စုံ ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ပင္လ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ ၏ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ “နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ”ကို ရရွိႏုိင္ ပါသည္၊၊ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္(ကုသုိလ္)မ်ားျဖင့္ မရႏိုင္ပါ၊၊

အဘိဓမၼာတြင္ “အကုသုိလ္စိတ္(၁၂)မ်ဳိး”ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ အကုသုိလ္စိတ္အေျခခံျဖင့္ မွားယြင္း သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၁၀)မ်ဳိးကိုျပဳလုပ္လ်င္ အပါယ္(၄)ဘုံသုိ႔က်ေရာက္ရျပီး၊ ဆင္းရဲမ်ဳိးစုံကုိျပစ္ဒဏ္ မ်ားအျဖင့္ ခံစားၾကရပါသည္၊၊ အျပစ္ဒဏ္ကိုတစ္စုံတေယာက္က ေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တုိင္ျပဳ လုပ္ခ်က္၏အက်ဳိးအျဖစ္ျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

တိရစၦာျဖစ္ရျခင္း၊ လူ႔ဘ၀တြင္ ပညာမတတ္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ အနာေရာဂါမ်ားျခင္း၊ အထီးက်န္ဆန္ျခင္း၊ ရုပ္ ဆုိးျခင္း၊ လူစဥ္မမွီျခင္း၊ ျပႆနာမ်ဳိးစုံ၏အၾကားတြင္ေရာက္ေနရျခင္း၊ စသည္စသည္တုိ႔သည္ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာအလုိအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ျခင္း၏ ကိုယ္တုိင္အျပဳအမူ(အကုသိုလ္)ေၾကာင့္သာျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ လူအပါအ၀င္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ဘ၀ျဖစ္တည္မႈသည္ အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အျပဳအမူေကာင္း (ကုသုိလ္)၊ မေကာင္း(အကုသိုလ္)တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္၊၊

ဤတြင္ Buddhist Cosmology ဟုေခၚေသာ ဗုဒၶစာေပတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ (၃၁)တစ္ဘုံႏွင့္၊ (၃၁)ဘုံသုိ႔ေရာက္ျခင္း၏အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တင္ျပမႈစာတမ္းသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအ ထိျပည့္စုံျပီဟု ယူဆပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ား (၃၁)ဘုံမွ ခ်မ္းသာျခင္းျပည့္၀သည့္ ဘုံဘ၀မ်ားတြင္ျဖစ္ခြင့္ရျပီး၊ ကမၻာ ေလာကအက်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳလ်က္ စာတမ္းကိုအဆုံး သတ္လုိက္ရပါသည္၊၊                  ၊၊

{က်မ္းညြန္း/ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၊ သျဂဳိဟ္ဘာသာဋီကာက်မ္း၊ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဴပ္ (မဟာစည္)}
 ဤစာတမ္းကုိ စာေရးသူ၏ (၂၆-၀၇-၂၀၁၃)ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ေမြးေန႔အမွတ္တရအျဖစ္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{B.A-Eng, M.A-Phil-Sri Lanka}
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (26/07/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP