Monday, March 24, 2014

“ေကသိသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္”ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်မ်ားစြာတုိ႔ကို ဆုံးမရာတြင္သူမတူေအာင္ ကြ်မ္းကြ်င္ေတာ္မူ သည့္အတြက္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးတြင္ “အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ”ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ခ်ီးမႊန္း ထုိက္ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်တုိ႔ကို ဆုံးမပုံနည္းလမ္းမ်ားကို “ေကသိသုတ္”တြင္ အက်ယ္တ- ၀င့္ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ “အလင္းစက္”စာဖတ္ပရိသတ္အမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ တင္ျပ လိုက္ရပါသည္၊၊ 

လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ ဆုိဆုံးမ၍လြယ္ကူသူျဖစ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏အဓိကအေၾကာင္းတစ္ မ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “အလင္းစက္”စာမ်က္ႏွာတြင္ ယၡင္လကလည္းစာတမ္းတစ္ခုျဖင့္ သီးျခားေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္၊၊ မိမိ၏ဘ၀တြင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္လုိသူသည္ ျပန္လည္ေလ့လာ မွတ္သားျပီးက်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳရပါသည္၊၊

(25/09/2013-ေန႔ကတင္ျပခဲ့ျပီးသည့္ “ေအာင္ျမင္မႈကို မဂၤလာျဖင့္ ရယူျခင္း”စာတမ္းကို ျပန္လည္ေလ့ လာၾကပါရန္-- http://www.ko-thitsar.blogspot.com/2013/09/blog-post.html) 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ “ပါဠိစာေပ”ဟုေခၚသည့္ ပိဋကတ္သုံးပုံတြင္ သုတ္ေပါင္း(၄၀၀၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ကမၻာေလာကၾကီးအတြင္း အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည့္ သတၱ၀ါမ်ားအားလုံးတုိ႔အတြက္ ေဟာေျပာ သင္ျပလမ္းညႊန္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္၊၊ 

ဗုဒၶစာေပတြင္ လူသိအမ်ားဆုံးသုတ္ျဖစ္သည့္ “မဂၤလသုတ္”တြင္ မိမိထက္ပညာ ဂုဏ္ အသက္ၾကီး သည့္သူမ်ားမွ အၾကဳိးအေၾကာင္းျဖင့္ေျပာဆုိဆုံးမျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္းကို လြယ္လြယ္ကူကူနားေထာင္ တတ္ျခင္း၊ လက္ခံက်င့္သုံးတတ္ျခင္းကို “ေသာ၀စႆတာ ဧတံမဂၤလမုတၱမံ”ဟု မဂၤလာတစ္ပါးအ ျဖစ္ျဖင့္ သင္ျပထားပါသည္၊၊ 

ယၡဳတင္ျပမည့္ “ေကသိသုတ္”တြင္မူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔အား မည္သည့္နည္း မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ဆုံးမသည္ စည္းရုံးသည္ စေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ Buddhist Sociology, Buddhist Management, Buddhist Social Science ေလ့လာ သူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ သုတ္ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဆဌသဂၤါယနာတင္ ပါဠိစာေပကြ်မ္းက်င္ေတာ္မူၾကသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ “ေကသိသုတၱံ”ကုိ သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ စတုကၠနိပါတပါဠိ၊ ေကသိ၀ဂ္၏ပဌမဆုံးသုတ္အျဖစ္ က်မ္းေနရာခ် ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ေကသိသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ေကသိျမင္းထိမ္းဆရာၾကီးတုိ႔၏ အေမးအေျဖဇာတ္သြားအျဖစ္ ေလ့လာရသည္၊၊

“ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ျမင္းမ်ားကိုမည္သည့္နည္းမ်ဳိးျဖင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမသနည္း”ဟုေမး ျမန္းေတာ္မူသည္ကို ေကသိျမင္းဆရာၾကီးမွ ျမင္းထိမ္းနည္း(၄)မ်ဳိးကို ေလ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္၊၊

         (1)  အႏုနည္း
         (2)  အၾကမ္းနည္း
         (3)  အႏု၊ အၾကမ္းနည္း
         (4)  သတ္ျပစ္ျခင္း

သာမန္သင္ျပျခင္းမ်ဳိးကို “အႏုနည္း”ဟုေခၚပါသည္၊၊ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းသင္ျပရျခင္းကို “အၾကမ္းနည္း”ဟု မွတ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အႏုအၾကမ္းနည္းေရာျပြမ္း၍ သင္ျပျခင္းမ်ဳိးကုိ “အႏုအၾကမ္းနည္း”ဟုေခၚတြင္ျပီး၊ လုံး၀သင္ျပ၍မလိမၼာေသာျမင္းမ်ဳိးကို အသားစားျမင္းအျဖစ္သားသတ္ရုံပို႔ျခင္းမ်ဳိးကို “သတ္ျပစ္သည့္ နည္း”အမ်ဳိးအစားဟု ဆုိလိုဟန္ရွိပါသည္၊၊

မယဥ္ေက်းမလိမၼာသည့္ျမင္းမုိက္မ်ဳိးကို ဆက္လက္ေမြးျမဴထားျခင္းအားျဖင့္ ေရွးဆရာမ်ား၏ျမင္းထိမ္း ကြ်မ္းက်င္မႈဂုဏ္ကုိက်ေစျပီး၊ အျခားျမင္းမ်ားအားလည္း ျမင္းဆုိးစရုိက္ကူးစက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သင္- ျပ၍လုံး၀မရေသာျမင္းကို သတ္ျပစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း “အကထာႏွင့္ဋီကာ”မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္၊၊

ေကသိျမင္းဆရာၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား သတၱ၀ါအမ်ားအျပားကို မည္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆုံးမေတာ္မူပါသနည္းဟု ျပန္၍ေမးေလ်ာက္ပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ သတၱ၀ါအမ်ားကိုနည္း(၄)- မ်ဳိးျဖင့္ပင္ဆုံးမသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္၊၊

          (1)  အႏုနည္း
          (2)  အၾကမ္းနည္း
          (3)  အႏုအၾကမ္းနည္း
          (4)  သတ္ျပစ္ျခင္း

ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္အမူအရာေကာင္းျခင္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္အမူအရာေကာင္းျခင္းတုိ႔၏ အက်ဳိးကိုျပ၍ဆုံးမ ျခင္း၊ လူဘုံ-နတ္ဘုံဟူေသာ ေကာင္းသည့္ဘုံအမ်ဳိးအစားတုိ႔ကုိျပသ၍ဆုံးမျခင္းကို “အႏုနည္း”ဆုံးမ- သည္ဟု ေခၚပါသည္၊၊

ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္အမူအရာ မေကာင္းျခင္းႏွင့္၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္အမူအရာ မေကာင္းျခင္းတုိ႔၏အျပစ္ကိုျပ၍ ဆုံးမျခင္း၊ ငရဲ-တိရစၧာန္-ျပိတၱာဘုံ၀ဋ္ဆင္းရဲမ်ားကိုျပသ၍ဆုံးမျခင္းကို “အၾကမ္းနည္း”ဆုံးမသည္ဟု ေခၚပါသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းႏွစ္မ်ဳိးကို ေရာျပြမ္း၍ဆုံးမျခင္းကို“အႏုအၾကမ္းနည္း”အသုံးျပဳ၍ ဆုံးမသည္ဟု ေခၚပါသည္၊၊

မည္သည့္နည္းမ်ဳိးႏွင့္မွလုံး၀ဥႆုံ ဆုိဆုံးမ၍မရေတာ့ေသာသတၱ၀ါအမ်ဳိးအစားကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ဓမၼသံေ၀ဂျဖင့္ဆုံးမမႈမျပဳေတာ့သည္ကို “သတ္ျပစ္သည္”ဟုဆုိလိုပါသည္၊၊
ဦးဇင္းတုိ႔ရြာတြင္ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ဘ၀ျဖင့္ ေက်ာင္းသားလုပ္စဥ္က ရြာဦးဆရာေတာ္မွ“မင္း တုိ႔အေကာင္ေလးေတြ ဘုရားသတ္နည္း အသတ္ခံရမယ္ေနာ္”ဟု က်ိန္း၀ါးခံရေလ့ရွိသည္ကို အမွတ္ရ မိပါေသးသည္၊၊

ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားမွလ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အေကာင္းအဆုိးႏွင့္၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို လုံး၀သင္ျပ လမ္းညႊန္ျခင္းမျပဳၾကေတာ့ဘဲ ဓမၼသံေ၀ဂယူၾကျခင္းမွာလူမုိက္အတြက္ အသတ္ခံရသည္ႏွင့္တူေသာ ေၾကာင့္ “သတ္ျပစ္သည့္နည္း”ဟု အဂုတၳဳိရ္အကထာ(မေနာရထပူရဏီ)တြင္ ဖြင့္ျပထားပါသည္၊၊

ေကသိျမင္းထိမ္းဆရာၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စကားေျပာကြ်မ္းက်င္ပုံႏွင့္ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်တုိ႔ အားဆုံးမနည္းကြ်မ္းက်င္ပုံကို အားရႏွစ္သက္လ်က္ သာဓုေခၚဆုိသည့္ေနရာမွာပင္ ေကသိသုတ္ကို အဆုံးသတ္လုိက္သည္ကို မူရင္းပါဠိက်မ္းတြင္ ေလ့လာရပါသည္၊၊

ေကသိသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ မူရင္းပါဠိက်မ္းႏွင့္ အဖြင့္က်မ္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေရး- သားေပးရန္ ဒါယိကာမၾကီးတစ္ဦးမွေတာင္းပန္လာသည့္အတြက္ ဓမၼဒါနျပဳလိုက္ရပါသည္၊၊ အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ ျပည့္စုံမွန္ကန္သည္ဟုလည္း ယူဆပါသည္၊၊

“ေကသိသုတ္”ကို ေရးသားတင္ျပရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းမႈႏွင့္ မူရင္းျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာ- ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ အံမ၀င္သည္မ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးႏုိင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ား ဘ၀တြင္ ဆုိဆုံးမလြယ္ကူသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေအာင္ျမင္တုိးတက္၊ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစေၾကာင္း “ေကသိသုတ္”အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိေရးသားလ်က္ ဆုမြန္ေျခြလိုက္ရပါသည္၊၊         ၊၊

                                                      ေမတၱာျဖင့္---

                                                                အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                       {B.A-Eng, M.A-Buddhist Philosophy}
                                              မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                       ကိုလံဘိုျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ (24/03/2014)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP