Thursday, November 12, 2015

“အလုပ္ ႏွင့္ အက်ဳိးရရွိမႈ”
လူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနသမွ် အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေနၾကရသည္၊၊ “အလုပ္”ဟုဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ လူ႔ဘ၀တြင္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ သေဘာတူရာစုေပါင္း ၾကည့္ လ်င္မူ ဘ၀အတြက္လုပ္စရာ အလုပ္(၂)မ်ဳိးခန္႔သာရွိသည္ကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊

(၁) ပညာေရး အလုပ္၊
 (၃) ဘ၀ရပ္တည္ေရး အလုပ္၊

မွန္ပါသည္၊ ေဖာ္ျပျပီး အလုပ္ႏွစ္မ်ဳိးထက္ လူတေယာက္၏ဘ၀တြင္ ပိုလုပ္စရာမရွိပါ၊၊ ေအာင္ျမင္ သည္အထိ အားထုပ္ႏုိင္သူအတြက္ “ခ်မ္းသာသူ”ဟုအေခၚခံရျပီး၊ ဘ၀တစ္ခု “ေအာင္ျမင္သူ”အျဖစ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ရပါသည္၊၊ 

လူတုိ႔သည္ မိမိကုိ တစ္ပါးသူမွ အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရသည့္အခါ နာက်င္တတ္ၾကပါသည္၊ အဆင့္ခြဲ သည္ကုိ လူတုိင္းနီးပါးၾကဳိက္ေလ့မရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊ လူတြင္ အျခားခံျပင္းမႈမ်ားထက္ အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ခံျပင္းမႈ နာက်င္မႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈမ်ားက ပိုမုိျပင္းထန္ သည္ကုိ သိရပါသည္၊၊ တခါတရံ ရန္ျငဳိးထားသည့္ အဆင့္အထိပင္ စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းထန္သည္ကုိ ေတြ႔ ရပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ တမင္ႏွိမ္အဆင့္ခြဲဆက္ဆံျခင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ “လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံ” ျဖစ္ေသာ္ လည္း၊ လူအမ်ားကုိ ေလ့လာအကဲခပ္အဆင့္သတ္မွတ္ျပီး၊ ေနရာတက် အေျခအေနတက် ဆက္ ဆံတတ္ျခင္း၊ အသုံးခ်တတ္ျခင္းမွာ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရ ပါသည္၊၊

ပညာမတတ္ အသိညာဏ္မရွိသူကုိ အေလးေပးဆက္ဆံမိ၊ အထူးေနရာေပးမိသျဖင့္ က်ရႈံးရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရွိပါသည္၊၊ ဦးေဆာင္သူကုိ အမ်ားေလးစား တန္ဖုိးထား ႏုိင္ပါလ်က္ႏွင့္ ေဘးတြင္ရံေနသည့္ေနာက္လုိက္မ်ား၏ မုိက္မဲမႈ၊ ပညာမဲ့မႈ၊ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ သာမန္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ က်ရႈံးရသည္ကုိ မ်ားစြာပင္ေတြ႔ ျမင္ရပါသည္၊၊

လူတုိ႔သည္ အဆင့္ခြဲခံရမွာကုိ မႏွစ္မ်ဳိ႔ေသာ္လည္း၊ အဆင့္ရွိေအာင္ အားထုပ္ရန္ကုိမူ ပ်က္ကြက္တတ္ ၾကပါသည္၊၊ စနစ္တက် ေလ့လာၾကည့္လ်င္ အဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံသည္မွာ မွန္ကန္သည့္ “ဆက္ဆံ ေရးပုံစံ”တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဆင့္မတူၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အဆင့္မတူသည့္သူမ်ားကုိ တန္းရည္တူထားဆက္ဆံမိ၊ ေနရာေပးမိလ်င္ အက်ဳိးနည္း ရဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

အလုပ္အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္လူ႔ဘ၀တြင္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ က်ဳိးစားအား ထုတ္ျခင္းမွာ ဘ၀တစ္ခုအတြက္ အလုံးစုံျပည့္စုံမႈျဖစ္ျပီး၊ လူအနည္းစုအတြင္းမွ အနည္းဆုံးအစုတြင္ သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည့္စုံသည္အထိ အဆုံးစြန္အထိမဟုတ္လ်င္ေသာ္မွ အသုံးခ်ျဖစ္သည္ အထိ အားထုတ္က်ဳိးစားရယူႏုိင္လ်င္ပင္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ျပီး အျခားသူ ၏အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရမႈမွကုိ ဂရုျပဳရန္မလုိအပ္ေတာ့ေခ်၊၊

အလုပ္ လုပ္သူတုိင္း အက်ဳိးမခံစားရသည့္ အေျခအေနျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါေသးသည္၊၊ အ မွန္မွာ အလုပ္က အက်ဳိးမေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိကဆႏၵေစာေနျခင္း၊ အက်ဳိးကုိ လက္ငင္းကြက္တိ ရ ယူလုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ အလုပ္အမ်ားစုသည္ ခ်က္ျခင္းအက်ဳိးခံစားရေလ့ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔အ လုပ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးရရွိမႈကၾကန္႔ၾကာေနတတ္ပါသည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စိတ္ဓာတ္ က်ျပီး၊ လမ္းမွားေရာက္ရသူမ်ား၊ ပ်က္စီးေလလြင့္သြားသူမ်ားကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊

အလုပ္တခ်ဳိ႔တြင္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ဆုိင္ဆုံဆည္းေတာ့မွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္ကုိ စိတ္ ရွည္ ေစာင့္စားရန္ႏွင့္ ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲပုိက်ဳိးစားရန္ လုိအပ္ပါသည္၊၊ မ်ားစြာေသာလူတုိ႔သည္ သက္သက္ သာသာျဖစ္ေစ၊ အလကားမတ္တင္းျဖစ္ေစ၊ မရုိးမသားျဖစ္ေစ အက်ဳိးကိုလုိလားေလ့ရွိ ၾကပါသည္၊၊ ဆုိ လုိသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈကို မွားယြင္းစြာရယူလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

မိမိဘ၀တသက္တာတြင္ ရရွိခဲ့ဖူးသည့္အက်ဳိးမ်ားစြာ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ ပ်က္ဆုံးမႈမ်ားကုိ ေလးေလး နက္ နက္ သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ အလကားရသည့္ အရာမ်ားသည္ အလကားနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ပ်က္စီးၾကျပီး၊ မရုိးမသားရရွိထားခဲ့သည့္ အရာမ်ားသည္လည္း စိတ္ကုိမ်ားစြာဖိစီးေစျပီး၊ မယ္မယ္ရရ အေၾကာင္း မရွိ ဘဲ ပ်က္စီးကုန္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ အဂၤလိပ္စာတြင္ “Easy comes, easy goes.”ဟု ဆုိ ရုိးရွိသည္ကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊ 

အားထုတ္မႈအလုပ္ျဖင့္ ရရွိလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးသည္သာ ဘ၀ကုိတည္တန္႔ ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳမိရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

လူငယ္အခ်ဳိ႔သည္ မိမိဘ၀ရပ္တည္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အလုပ္မလုပ္ဘဲ တစ္ပါးသူထံတြင္ ရံေနၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါေသးသည္၊၊ တပည့္ခံျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ တပါးသူကုိမွီေအာင္ျမင္လိမ့္ႏုိး၊ တစ္စုံတ ရာကို ရရွိလိမ့္ႏုိးထင္ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပါးနပ္မႈမပါဘဲ တစ္ပါးသူကုိ၀န္းရံျခင္း၊ တပါးသူ၏ထံမွ တစ္စုံတရာကုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ မိမိ၏အစြမ္းအစကုိ ေျမျမွဳပ္ျပစ္ျခင္း၊ က်ိတ္ေျချပစ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါ သည္၊၊

တပါးသူကုိ၀န္းရံရာ တပည့္ခံရာတြင္ အျမတ္တစ္တစုံတရာကို မည္သည့္အခါတြင္မွ မရႏုိင္ဘဲ၊ အၾကြင္းအက်န္၊ အရုိးအရင္းမွ်ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္လုိ သူသည္ မိမိတြင္ရွိသည့္ အစြမ္းအစ၊ အရင္းအႏွီးျဖင့္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ လုပ္ျခင္းသာလ်င္ အမွန္ကန္ဆုံး အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

အလုပ္ လုပ္ရာတြင္ တပါးသူ၏ျခံထဲတြင္ အပင္စုိက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ျခင္းမွာလည္း မ်ဳိးေစ့သာကုန္ျပီး၊ အသီးအပြင့္ကုိ မပိုင္ႏုိင္သည့္ လုပ္နည္းမ်ဳိးသာျဖစ္ပါသည္၊၊ ကိုယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္အပင္မွ ထြက္ ေပၚသည့္အသီးအပြင့္ကုိ မစားသုံး၊ မပင္ဆင္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းသည့္အလုပ္လုပ္ နည္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိအတြက္အျမတ္ရမည့္နည္းလမ္းကုိ ပါးပါးနပ္နပ္ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ျပီးလုပ္ကိုင္တတ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္၊၊ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ အလုပ္ မလုပ္ ျခင္းသည္ ဘ၀တခုေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္မွားျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးမခံစားဘဲ လြဲမွားျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အသုံးခ်ျဖစ္ေလာက္သည့္ ပညာတစ္ခုခုကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျပီး၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္စီစစ္အလုပ္တခုခုကိုျဖစ္ေစ တစ္ခုထက္ပုိျဖစ္ေစ က်ဳိးစားလုပ္လ်င္မူ ဘ၀တစ္ခု တည္ တန္႔ခုိင္မာ တင့္တယ္မည္မွာ အေသအျခာျဖစ္ပါသည္၊၊


                                                                                အရွင္ေက၀လ (အလင္းစက္)
                                                                                         Ph.D (Thesis)
                                                                                    (မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ)
                                                                                                  (12/11/2015)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP