Wednesday, July 16, 2014

ပညာ၊၊ ၊၊လူတုိ႔သည္ ဘ၀၏ပထမအရြယ္တြင္ ပညာသင္ယူေလ့ရွိပါသည္၊၊ ဒုတိယအရြယ္တြင္ မိသားစုတည္ ေဆာက္ေလ့ရွိျပီး၊ တတိယအရြယ္တြင္ တရားဘာ၀နာက်င့္သုံးေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊


ဤသုိ႔ဆုိလုိက္သျဖင့္ “လူဘ၀တြင္ ပညာသင္ယူျခင္း၊ အိမ္ယာတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္၊ တရားဘာ၀နာ က်င့္သုံးျခင္းကို မလိုက္နာမေနရ အခ်ိန္စည္းကမ္းခ်မွတ္ထားသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူႏုိင္ေပ၊” အေၾကာင္း မွာ ပညာဟူသည္ကို အသက္ရွင္ေနသမွ်အားထုတ္ေနရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


တရားဘာ၀နာက်င့္သုံးမႈသည္လည္း သိတတ္စအရြယ္မွစတင္ျပီး အသက္ရွင္ေနထုိင္သမွ် က်င့္သုံး ရန္ လိုအပ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ ဘ၀တစ္ခုမည္သည့္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ရမည္ဟူ၍ မသိ ႏုိင္ဘဲ၊ ေကာင္းမႈမရွိဘဲလည္း အနာဂတ္ဘ၀ မေကာင္းစားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


အရြယ္လြန္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္မွလူအမ်ားတုိ႔ ကဲ့ရဲ့အတင္းဆုိေလ့ရွိပါသည္၊ အမွန္စင္စစ္ လူတုိင္းနီးပါးမွ် အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ရွိျပီး မည္သည့္က်မ္းတြင္မွ “ငယ္ရြယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သာ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ အသက္ၾကီးကာမွ အိမ္ေထာင္မျပဳရ”ဟု တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေပ၊၊


မည္သည့္အရြယ္တြင္ အိမ္ယာတည္ေထာင္သည္ျဖစ္ေစ လူသားဆန္သည့္အျပဳအမူတစ္ခုကို ျပဳသည္ ဟုပင္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္၊၊ ကဲ့ရဲ့အတင္းဆုိျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတည္ေဆာက္ သည့္အိမ္ယာကိုမူ ရႈေထာင့္စုံမွစည္ပင္သာယာေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္၊၊


သုိ႔ေသာ္“တစ္တခါတရံ လူသားႏွစ္ေယာက္၏ဘ၀သည္ ေ၀းစဥ္ကခ်စ္ၾကည္လ်က္ရွိျပီး၊ အတူနီးလိုက္ ကာမွ သူ႔ဘ၀လည္းပ်က္၊ ကိုယ့္ဘ၀လည္းမလွ ျဖစ္တတ္ပါေသးသည္၊၊” အဆိပ္မိသည့္ ခ်စ္ျခင္းမ်ား သည္ ပ်ဳိးေထာင္မိသည့္ဥယ်ာဥ္မွဴးကို ေလာင္ျမဳိက္ေစတတ္ပါသည္၊၊


အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံးလုပ္ငန္းတာ၀န္ၾကီး(၃)ခုကို မည္သည့္အခ်ိန္ တြင္မဆုိ ျပဳႏုိင္ခြင့္ရွိျပီး၊ ၾကီးပြားတုိးတက္ေစရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသတိျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ပညာသင္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာေရးသူကိုယ္တုိင္ ငတ္မြတ္လြန္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္ကိုဂရု မျပဳမိဘဲ ျဖစ္ရပါသည္၊၊ မ်ားစြာေသာပညာေရးသမားတုိ႔သည္လည္း နည္းတူျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆရပါ သည္၊၊ 


စာေရးသူ၏ အကုိဆရာတစ္ေယာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က စာေပပါရဂူဘြဲ႔ကို ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရ ရွိသြားပါသည္၊၊ အသက္(၅၀)၀န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာသင္ယူမႈႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး သူ၏စကားသည္ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


“က်ဳပ္ကို ဒီအရြယ္အထိစာသင္ေနတာ၊ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလားလုိ႔ လူေတြအမ်ားၾကီးက ခဏ ခဏေမးတာ ခံရတယ္ဗ်၊ ေမးခံရတဲ့အခါတုိင္း က်ဳပ္ျပန္ေျဖလိုက္တာကေတာ့- စာသင္ေနျခင္းသည္ပင္ ငါ့ အလုပ္ပဲ၊”လုိ႔ ျပန္ေျဖလုိက္တယ္၊၊


မွန္ပါသည္၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခါးေတာင္းၾကဳိက္ျပီး တစ္စုံတရာကိုလုပ္ကိုင္မွ အလုပ္ဟု ထင္ျမင္ ေနတတ္ၾကပါသည္၊၊ အမွန္စင္စစ္ ပညာသင္ယူျခင္းသည္ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံး တာ၀န္ၾကီး သုံးခုထဲက ပို၍အေရးအပါဆုံးအလုပ္ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊


ပညာသင္ယူေနရင္း အကယ္၍ေသဆုံးသြားလ်င္ပင္ အလုပ္မလုပ္လိုက္ရဘဲ ေသဆုံးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အထူးအေရးပါသည့္အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ရင္းဘ၀တစ္ခု အဆုံးသတ္သြားသည္ဟု မွတ္သားရပါမည္၊၊ သင္ယူျခင္းသည္ ဘ၀၏အေရးအပါဆုံးအလုပ္ဟု တိတိက်က်ဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


သင္ယူမႈမရွိေတာ့သည့္ ဘ၀တစ္ခုသည္ အသက္ရွင္လ်က္ေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိသူ အလြန္နည္းပါသည္၊၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔တက္ေရာက္ျပီးပညာသင္ယူမွ သင္ယူသည္ ဟု ေခၚဆုိသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို မွတ္သားေနျခင္းသည္ပင္ ပညာသင္ယူ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊


လူသည္ အျခားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္စာလ်င္ ပညာကိုအားကိုးရသည့္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္၊၊ အျခားသတၱ ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အင္အားဆုိင္ရာအစြမ္းတစ္မ်ဳိးစီရွိေသာေၾကာင့္ ပညာမလို အပ္ေခ်၊ လူတြင္မူ ပညာမတတ္လ်င္ စားေန၀တ္အတြက္အျခားအားကိုးဖြယ္ရာမရွိ၍ အထူးလိုအပ္လွ ပါသည္၊၊


ထုိ႔အျပင္ ပညာမရွိသူမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္၊ ေနရာေဒသ၊ အေျခအေနမ်ားသည္ တုိးတက္မႈတစ္စုံတရာကို လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ၊ ျပႆနာမ်ဳိးစုံသာတစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊


သေဘာထားအလြန္ေကာင္းသူမ်ားသည္ပင္ ပညာေရးအေျခခံမရွိပါက ေကာင္းသမွ်စိတ္သေဘာထား မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆုိးက်ဳိးေပးဖုိ႔ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနျခင္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေန တတ္ပါသည္၊၊


ပညာေရးသည္ သည္မွ်အထိအေရးပါလွ ပါသည္၊၊ မိတ္ေဆြၾကီးတစ္ေယာက္သည္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရျပီး၊ မိသားစုႏွင့္စီးပြားေရးေျပလည္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္၊၊ တစ္ေန႔တြင္ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာျပီး ဖတ္ၾကည့္ ေသာအခါ Ph.D တန္းအၾကဳိ၊ M.Phil တန္းတက္ရန္တကၠသိုလ္မွ အေၾကာင္းၾကားသည့္စာ ျဖစ္ေနပါ သည္၊၊


အသက္(၅၆)၀န္းက်င္ျဖစ္ပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္ M.Phil တန္းဆက္လုပ္မယ္ဟု ဆုိပါသည္၊၊“ခမ်ား ဒီအ ရြယ္ေရာက္ေနတာ ဆက္သင္ယူအုံးမလိုလား”ဟု ေမးလုိက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာတည္သြားျပီး၊ “ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔ဘာအတြက္ အသက္ရွင္ေနၾကတာလဲ”ဟု ေမးခြန္းျပန္ထုတ္သည္ကို ခံရဘူးပါသည္၊၊


မိတ္ေဆြၾကီးကို မည္ကဲ့သို႔ အေျဖျပန္ေပးရမည္ကိုမသိေတာ့ဘဲ သူ၏ေမးခြန္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ဆင္ျခင္ ေနမိပါသည္၊၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ လူဘ၀သည္ပညာသင္ယူရန္ အသက္ရွင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာ တစ္ခုခုကို မသင္ယူေတာ့သည့္ေန႔သည္ ေသဆုံးသြားသည့္ေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ရန္ကုန္ျမဳိ့မွ အထူးထင္ရွားသည့္ အဂၤလိပ္စာဆရာၾကီး ဦးျမၾကဳိင္သည္ ေက်ာင္းသား(၁၀၀၀)ခန္႔တက္ သည့္ သူ၏သင္တန္းခန္းထိပ္တည့္တည့္တြင္ စာတမ္းတစ္ခုကိုေရးသား ခ်ိပ္ဆြဲထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ ရပါသည္၊၊


“သင္, အစာမစားလ်င္
ရုပ္ခႏၶာေသမည္၊
စာမသင္ေတာ့လ်င္
အေတြးအေခၚ ေသမည္၊၊”


“ဆရာၾကီး၏ အေတြးအေခၚကို သင္တန္းတက္ေနခဲ့စဥ္က ေကာင္းေကာင္းသေဘာမေပါက္ခဲ့”ဟု ၀န္ခံရပါမည္၊၊ မိမိကိုယ္တုိင္ ဘ၀အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းေနရျခင္းႏွင့္အတူ၊ ပညာေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚတြင္အေတာ္အတန္မွ် အေျခခ်မိလာျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္မူ ဆရာၾကီးကုိ အထူးေလးစား ေနမိပါေတာ့သည္၊၊


အစားမစားသျဖင့္ ရုပ္ခႏၶာေသဆုံးျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ခုကိုအဆုံးသတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဘ၀သစ္တစ္ခုကို စတင္လုိက္ရုံပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ဟု မေခၚႏုိင္ေပ၊၊


စာမသင္ေတာ့သျခင့္ အေတြးအေခၚေသလ်င္မူ ဘ၀ျပႆနာအၾကီးစား ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အရြယ္ရွိလာသည့္လူတုိင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုခုကို ေခါင္းေဆာင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူကိုယ္တုိင္က အေတြးအေခၚေသေနသူျဖစ္လ်င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံး အမွားပင္ လယ္၊ အမွားသမုဒၵရာတြင္ ေမ်ာရုံသာျဖစ္ပါေတာ့သည္၊၊ တုိးတက္မႈတစ္စုံတရာလည္း ရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာမ်ားသာတုိးပြားေနပါေတာ့သည္၊၊


ပညာသည္ ေခါင္းေဆာင္တြင္မွလိုအပ္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ ေနာက္လိုက္မ်ားတြင္လည္း အထူးလိုအပ္ ပါသည္၊၊ မိဘတြင္မွလိုအပ္သည္မဟုတ္ဘဲ သားသၼီးမ်ားတြင္လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္၊၊ ပညာမရွိ သည့္မိသားစုသည္ ခဏပိုင္းအဆင္ေျပေနသည့္တုိင္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကုန္လြန္ျပီးေသာအခါ မြဲျပာက် သည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရပါသည္၊၊


တစ္ေခတ္တခါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူေဌးၾကီး “ဆာဦးသြင္ႏွင့္၊ ျဗိတိသွ်-ဗားမား ဦးညြန္႔”ဟူ၍ ႏုိင္ငံ ေတာ္မွပင္ ေငြေခ်းရေလာက္ေအာင္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ သူေဌးၾကီးႏွစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊၊ သူေဌးၾကီး ႏွစ္ဦးထဲမွတစ္ေယာက္သည္ သူ၏မ်ဳိးဆက္ကုိ ပညာအေမြမေပးႏုိင္ခဲ့ေပ၊၊


သူ၏ျမစ္မ်ားလက္ထက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အဘုိးအဘြားမ်ားပုိင္ခဲ့သည့္ ဧရာမတုိက္ႏွင့္ျခံကို အျခား သူထံအပ္ႏွံခဲ့ရျပီး၊ အလုပ္သမားတန္းလ်ားတြင္ အေစခံဘ၀ျဖင့္ေနေနရသည္ကုိ စာေရးသူ၏အရင္း ႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သျဖင့္ သိခဲ့ရပါသည္၊၊


“သူေဌးၾကီး၏မ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လူလိမ္ခံရေသာေၾကာင့္ ယၡဳကဲ့သို႔ဆင္းရဲသြားၾကရသည္”ဟု အခ်ဳိ႔က ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း ပညာအေမြမရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဘုိးဘြားအေမြကို မစံစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမည္သူမွ မေျပာၾကေခ်၊၊


တစ္ကိုယ္ေရ ဆင္းရဲျခင္း၊ မိသားစုဆင္းရဲျခင္း၊ ေက်းရြာဆင္းရဲျခင္း၊ ျမဳိ့နယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွာ “အရင္းစစ္လ်င္ အျမစ္ေျမမွ”ဆုိသကဲ့သို႔ ပညာမတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၀န္ခံၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္၊၊


“ေဒသတစ္ခုတြင္ ပညာရွိတစ္ေယာက္ရွိလ်င္ပင္၊ ထုိေဒသ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ႏုိင္ေၾကာင္း”ကို ဓမၼပဒ က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ အျခားေသာ ပညာရွိမ်ားစြာကလည္း ေထာက္ခံ၍နည္းတူပင္ ေျပာဆုိေရး သားၾကပါသည္၊၊


ျမန္မာေနာက္ဆုံးမင္းႏွင့္၊ သီရိလကၤာ ေနာက္ဆုံးမင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ တူညီ သည့္အခ်က္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ပညာမတတ္တာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာမတတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ အမတ္မ်ားကို အားကိုးခဲ့ရျပီး၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ႔ကြ်န္ဘ၀သုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး က်ေရာက္ခဲ့ၾကရပါေတာ့ သည္၊၊


ပို၍ဆုိးသည္မွာ ပညာမတတ္ေသာမိဘမ်ားျဖစ္သည့္ နန္းက်ဘုရင္မ်ားသည္ သားေတာ္ သၼီးေတာ္မ်ား ကိုလည္း မည္သို႔မည္ပုံသင္ျပရမွန္းမသိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ထီးေသြး နန္းေသြးမ်ားသည္ အိႏၵိယ ကုလား၊ မုတ္ဆိပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္၊၊


ဇာတ္နာေစရန္ရည္ရြယ္၍ သည္မွ်အထိေရးသားသည္ မဟုတ္ပါ၊ ပညာသည္ လူ႔ဘ၀ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကိုသတိျပဳၾကေစရန္ ထင္ရွားသည့္သာဓကမ်ားကို ေဖာ္ျပရျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈကို အၾကီးမားဆုံးျပဳေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္၊၊ အမိျမန္မာႏုိင္ငံသူ/ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ ပညာတတ္ၾကလ်င္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ ျမင္ႏုိင္ျပီး၊ ပညာမဲ့သည့္အေလ်ာက္ လူမုိက္တုိ႔လမ္းေၾကာင္းကို ေလ်ာက္ၾကလ်င္မူ ဧကန္မုခ် “ေရနက္ နစ္ၾကမည္” ျဖစ္ပါသည္၊၊


ျမန္မာစကားပုံတြင္ “ေရတိမ္ နစ္သည္”ဟူ၍သာ အဆုိရွိျပီး၊ “ေရနက္ နစ္သည္”ဟု အဆုိမရွိပါ၊၊ အမွန္ စင္စစ္ ေရတိမ္တြင္ပင္ နစ္ႏုိင္ေသးလ်င္၊ ေရနက္တြင္ ဆုိဖြယ္ရာမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဆုိရုိးမျပဳခဲ့ၾက ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ 


ပညာမတတ္လ်င္ လူ႔ဘ၀တြင္ ေရနက္နက္တြင္နစ္သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲတြင္းနစ္ျပီး၊ ဘ၀ျမဳပ္ကြယ္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အထူးသတိျပဳ မွတ္သားၾကရန္လိုပါသည္၊၊ စာေရးသူ၏ဘ၀တြင္ ေရနက္တြင္ နစ္လုနီးနီး အခ်ိန္တစ္ခုရွိခဲ့ဖူးပါသည္၊၊


ထုိအခ်ိန္က အားမာန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ တြင္းအားေပးခဲ့သည့္ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိ တင္ျပလ်က္စာ တမ္းကို အဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္၊၊


“သမုိင္းရုပ္တု ကဗ်ာ”

လူတုိင္းလူတုိင္း
သမုိင္းရုပ္တု၊ ကိုယ္တုိင္ထုသည့္
ပန္းပုဆရာမ်ားခ်ည္းသာ၊၊

လူတုိင္းလူတုိင္း
သမုိင္းရုပ္တု၊ ကိုယ္တုိင္ထုမွ၊
သမုိင္းရုပ္လုံး၊ ကိုယ္တုိင္မႈန္းမွ၊
သမုိင္းရုပ္ၾကြ၊ ကိုယ္တုိင္သမွ၊၊

ကိုယ့္သမုိင္းရုပ္၊ ကိုယ္မလုပ္ဘဲ၊
မ်က္ႏွာလႊဲထား၊ သူတစ္ပါးကို၊ ငွား၍မရ၊၊               ၊၊


                                               (အမည္မသိ စာေရးဆရာ)
(မွတ္ခ်က္/ 26/07/2014-ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ စာေရးသူ၏ေမြးေန႔ အထူးေဆာင္းပါးအျဖစ္ ယၡဳ စာတမ္းကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္၊၊)

                                                                       အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                             M.Phil (Thesis)
                                                                        {မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ}
                                                                    www.ko-thitsar.blogspot.com

အျပည့္အစံုသို႔....

Monday, May 12, 2014

“သီရိလကၤာဘုရားဖူး မွတ္တမ္း”“သီရိလကၤာဘုရားဖူး မွတ္တမ္း”

(ဦးျမင့္လြင္+ေဒၚခင္ခင္ေမ)


+…………………+…………………+……………………+………………………+………………………+


“(5)ရက္ ဘုရားဖူးခရီး အစီအစဥ္”


(4/5/2014) ေန႔ (12)နာရီ ကုိလံဘိုမွ စတင္ထြက္ခြါ၊ အႏုရာဓပူရေဟာ္တယ္တြင္ ညအိပ္ရန္၊၊

(5/5/2014) မဟိ ံတေလႏွင့္၊ အႏုရာဓပူရလွည့္လည္ျပီး အႏုရာဓေဟာ္တယ္တြင္ညအိပ္ရန္၊၊

(6/5/2014) နံနက္၊ အာ၀ုကန၊ ေပါလြႏၷရု၀၊ စိဂီရိယ၊ မဟိယဂၤဏ လွည့္လည္ ကႏၵီညအိပ္ရန္၊၊

(7/5/2014) ကႏၵီစြယ္ေတာ္၊ မာတေလ၊ စရိပါဒ လွည့္လည္၊ စရီပါဒတြင္ ညအိပ္ရန္၊၊

(8/5/2014) ကုိလံဘိုျမ့ဳိ <ကာလုတၱရေစတီ၊ ဂဂၤါရာမ၊ ေစ်းသြား၊ စာအုပ္ဆုိင္၊ ကလ်ာဏီ၊ 


+…………………+…………………+……………………+………………………+………………………+


ရတနာျမတ္သုံးပါးႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူးအနႏၱကုိ ဦးထိပ္ထား၍ သီရိလကၤာဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိလူဦးေရ(25)သန္း၀န္းက်င္ရွိျပီး၊ အေရွ႔မွအေနာက္ (225)ကီလုိမီတာ ႏွင့္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္(436)ကီလုိမီတာက်ယ္၀န္းသည့္ ကြ်န္းႏုိင္ငံငယ္ေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အ- ေရွ႔ေတာင္အစြန္ အိႏၵိယ-သမုဒၵရာထဲတြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊ 


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည့္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွ “၀ိဇယမင္းသား”သည္ စစ္ ရႈံး၍ထြက္ေျပးလာရာမွ သီရိလကၤာကြ်န္းသို႔ေရာက္လာျပီး စစ္တပ္စခန္းခ်ေနထုိင္ရာမွ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ 


လက္ရွိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြင့္ျဖဳိးမႈရေစရန္ အင္အားႏွင့္ၾကဳိးစားေနသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး၊ လၻက္ေျခာက္ႏွင့္၊ ရာဘာလုပ္ငန္းသည္ သီရိလကၤာ၏အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ေႏြႏွင့္ မုိးဟု ဥတုႏွစ္မ်ဳိးသားရွိျပီး၊ ရာသီဥတုမွ်တသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


ဗုဒၶဘာသာကို အဓိကကိုးကြယ္ျပီး၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာတုိ႔ကိုလည္း ကိုးကြယ္ၾကပါသည္၊၊ “သီဟဠလူမ်ဳိး”ႏွင့္ “တမီးလ္လူမ်ဳိး”ဟု ေဒသခံလူမ်ဳိးစုႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔ေနထုိင္ျပီး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အလြန္ေကာင္းျပီး၊ ဖုံး၊ အင္တာနက္၊ လ်ပ္စစ္မီးလည္း လုံေလာက္စြာ ျပည္သူ သုိ႔ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာေရးဘက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရျပီးသူ မ်ားပင္ လာေရာက္၍၊ တဖန္ဘြ႔ဲထပ္ယူေလ့ရွိၾကျပီး၊ ပညာေရး သင့္ျမတ္သည့္ႏုိင္ငံဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊


“အေနာ္ရထာမင္း”လက္ထက္မွစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သာသနာေရး၊ စစ္ေရးအဆက္အသြယ္ေကာင္း ခဲ့ျပီး၊ မင္းသၼီးအခ်ဳိ႔ကုိပင္ ျမန္မာမင္းမ်ားထံသို႔ ဆက္သဖူးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္၊၊ သာသနာေတာ္ဆုိင္- ရာအကူအညီအျပန္အလွန္ရယူေလ့ရွိျပီး၊ လက္ရွိသမၼတေခတ္အထိ ဆက္ဆံေရးေျပလည္သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊


“ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ”ႏုိင္ငံဟု ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကုိးကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံငါးခုရွိရာတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအျမင့္မားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ ပါသည္၊၊ 


သည္၍သည္မွ် ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုး ကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ လူတုိင္းလူတုိင္းလာေရာက္ေလ့လာသင့္သည္ဟု အရွင္ ထင္မိပါသည္၊၊ ဘုရား ဖူးလာၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရွင္ကိုယ္တုိင္ လိုက္ပို႔ကူညီခဲ့ေသာ ဘုရားဖူးခရီး တစ္ခုအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္၊၊


သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိလူဦးေရ(25)သန္း၀န္းက်င္ရွိျပီး၊ အေရွ႔မွအေနာက္ (225)ကီလုိမီတာႏွင့္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္(436)ကီလုိမီတာက်ယ္၀န္းသည့္ ကြ်န္းႏုိင္ငံငယ္ေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေရွ႔ေတာင္အစြန္ အိႏၵိယသမုျဒာထဲတြင္ တည္ရွိပါသည္၊၊


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည့္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းမွ “၀ိဇယမင္းသား”သည္ စစ္ ရႈံး၍ထြက္ေျပးလာရာမွ သီရိလကၤာကြ်န္းသို႔ေရာက္လာျပီး စစ္တပ္စခန္းခ်ေနထုိင္ရာမွ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

လက္ရွိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြင့္ျဖဳိးမႈရေစရန္ အင္အားႏွင့္ၾကဳိးစားေနသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး၊ လၻက္ေျခာက္ႏွင့္၊ ရာဘာလုပ္ငန္းသည္ သီရိလကၤာ၏အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ေႏြႏွင့္ မုိးဟု ဥတုႏွစ္မ်ဳိးသားရွိျပီး၊ ရာသီဥတုမွ်တသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ဗုဒၶဘာသာကို အဓိကကိုးကြယ္ျပီး၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာတုိ႔ကိုလည္း ကိုးကြယ္ၾကပါသည္၊၊ “စီဟဠလူမ်ဳိး”ႏွင့္ “တမီးလ္လူမ်ဳိး”ဟု ေဒသခံလူမ်ဳိးစုႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔ေနထုိင္ျပီး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊


လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး အလြန္ေကာင္းျပီး၊ ဖုံး၊ အင္တာနက္၊ လ်ပ္စစ္မီးလည္းလုံေလာက္စြာ ျပည္သူ သုိ႔ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပညာေရးဘက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရျပီးသူ မ်ားပင္ လာေရာက္၍၊ တဖန္ဘြ႔ဲထပ္ယူေလ့ရွိၾကျပီး၊ ပညာေရး သင့္ျမတ္သည့္ႏုိင္ငံဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္၊၊


“အေနာ္ရထာမင္း”လက္ထက္မွစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သာသနာေရး၊ စစ္ေရးအဆက္အသြယ္ေကာင္းခဲ့ျပီး၊ မင္းသၼီးအခ်ဳိ႔ကုိပင္ ျမန္မာမင္းမ်ားထံသို႔ ဆက္သဖူးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္၊၊ သာသနာေတာ္ဆုိင္- ရာအကူအညီအျပန္အလွန္ရယူေလ့ရွိျပီး၊ လက္ရွိသမၼတေခတ္အထိ ဆက္ဆံေရးေျပလည္သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊


“ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ”ႏုိင္ငံဟု ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကုိးကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံငါးခုရွိရာတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈအျမင့္မားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


သည္၍သည္မွ် ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုး ကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ လူတုိင္းလူတုိင္းလာေရာက္ေလ့လာသင့္သည္ဟု အရွင္ ထင္မိပါသည္၊၊ ဘုရား ဖူးလာၾကမည့္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရွင္ကိုယ္တုိင္ လိုက္ပို႔ကူညီခဲ့ေသာ ဘုရားဖူးခရီး တစ္ခုအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္၊၊


4/5/2014-ေန႔၊ နံနက္(12:50 am) ေလယာဥ္ျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္၊ ဇနီး-ေဒၚခင္ ခင္ေမတုိ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသို႔ ဘုရားဖူးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အဖြားေဒၚသီတာေဆြ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ခရီးစဥ္ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္၊၊

အသက္(65)အဘုိးအဘြားတစ္စုံကို ဘုရားဖူးပို႔ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ထဲအေတာ္အတန္ပင္ ၀န္ေလးေနခဲ့မိသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ နန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဘုရား ေစတီမ်ား၊ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္၊ ေလ့လာဖြယ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ လမ္း ခရီးတြင္ က်န္းမာေရးတစ္စုံတရာျဖစ္ခဲ့လ်င္ ျပႆနာၾကီးထြားႏုိင္သည္ကို ေတြးေတာပူပင္ေနခဲ့မိသည္၊၊


ဤသို႔ပူပင္စိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာ အဘြားေဒၚသီတာေဆြပို႔ေပးထားသည့္ “ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ ခင္ေမ”တုိ႔ ဓာတ္ပုံေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ဓာတ္ပုံထဲတြင္ အေတာ္ေလးအုိစာေနသည့္ ဖုိးၾကီးအုိဇနီးေမာင္ႏွံ ပုံျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ ေလဆိပ္တြင္ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ တရုပ္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကားမွ “ဘုန္းဘုန္းတပည့္ေတာ္-ကိုျမင့္ လြင္နဲ႔ မခင္ခင္ေမပါဘုရား”ဟု ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကိုေတြ႔လိုက္ရေသာအခါ (65)ဘုိးဖြားေတြျဖစ္ေပမယ့္ လူငယမ်ားထက္ပိုမုိဇြဲေကာင္းႏုိင္ျပီး၊ သန္မာၾကံ့ခုိင္ေသးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သုံးသပ္လုိက္မိေတာ့သည္၊၊

ဦးျမင့္လြင္တုိ႔ မလာေရာက္မွီကပင္ (5)ရက္ခရီးစဥ္အတြက္ ျမန္မာ-Driver ကုိ၀င္းျမင့္အား ၾကဳိတင္ငွား ထားလိုက္သည္၊၊ ခရီးစဥ္အတြက္ အေသးစိတ္သြားလာရန္ေနရာမ်ားကိုလည္း ကားသမားႏွင့္ၾကဳိတင္ ေဆြးေႏြးထားခဲ့ပါသည္၊၊ 

(3/5/2014)ေန႔တြင္ ၾသဇီမွလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စကၤာပူမွတဆင့္, သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကုိလံဘုိႏုိင္ငံ တကာေလဆိပ္သုိ႔ (4/5/2014)နံနက္ေစာေစာ (12)နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေလယာဥ္ဆုိက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါ သည္၊၊

ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔အား ေရာက္သည့္နံနက္တြင္ Colombo City Hotel-တြင္ နံ- နက္(10)နာရီအထိတည္းခုိေစျပီး၊ “မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္”ၾကီးသုိ႔လာေစရန္ ကားသမားကို ၾကဳိေစလုိက္ပါသည္၊၊

(4/5/2014)ေန႔တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ယူေနၾကသည့္ ျမန္မာ-သံဃာေတာ္မ်ားအားလုံးအား ဦးျမင့္လြင္+ေဒၚခင္ခင္ေမႏွင့္သၼီးႏွစ္ဦး-မိသားစုတုိ႔မွ ေန႔ဆြမ္းဆက္ ကပ္လွဴဒါန္းၾကမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေန႔လ(12)နာရီတြင္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္၊၊ 

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ပညာသင္ယူေနသည့္ ျမန္မာသံဃာေတာ္ေပါင္း (320)ခန္႔ရွိျပီး၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္မႈအတြက္ USA dollar (450)ကုန္က်ပါသည္၊၊ မကုဋာရာ မျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီး၏ အလွည့္က်နာယကဆရာေတာ္မွ ၀မ္းေျမာက္သ၀ဏ္လႊာကို အလွဴရွင္ မိသားစုသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲသုိ႔ သံဃာေတာ္မ်ားစုံစုံညီညီၾကြေရာက္ၾကသည့္အျပင္၊ ျမန္မာသံရုံးမိသား စုမ်ားႏွင့္၊ “ဒါနသီရိလကၤာအသင္း”မွ ေဒၚသက္သက္ႏြယ္ႏွင့္၊ ေဒၚတင္တင္ျမင့္တုိ႔လည္း ေရာက္ရွိေန ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမရွိဘဲသံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္တုိင္ခ်က္ျပဳပ္စားေသာက္ရသည့္ ေက်ာင္း- တုိက္ၾကီးတြင္အထူးစည္ကားေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ဧည့္သည္မ်ားကို ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္၊ ေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းအျပီး၊ ေန႔(12)နာရီတြင္ မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊ ကိုလံဘုိျမဳိ့ေတာ္မွစတင္ျပီး ဘုရားဖူးခရီးစဥ္စတင္ ခဲ့ပါေတာ့သည္၊၊
အႏုရာဓပူရျမ့ဳိသုိ႔ အသြားလမ္းေဘးတြင္ “ကုရုေနဂလျမ့ဳိ”မွ ေတာင္ထိပ္တြင္တည္ထားသည္“ကုရုေန ဂလဆင္းတုေတာ္”ၾကီးကို လမ္းေဘးမွပင္ကားရပ္၍ ဖူးေျမွာ္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

"ဓမၻဴလေတာင္"

               “ဓမၻဴလေတာင္”သုိ႔ ညေန(4)နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိပါသည္၊၊ ဓမၻဴလျမဳိ့သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ အလည္တည့္တည္တြင္တည္ရွိျပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားထူထပ္သည့္ ျမဳိ့ေတာ္ငယ္ ေလးျဖစ္ေသာ္လည္း၊(BC-1)ရာစုခန္႔ကသီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ျမဳိ့ေတာ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္၊၊ 

“၀ဂါမဏိမင္း”ၾကီးသည္ ‘တမီလ္က်ားသူပုန္’မ်ား၏တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ နန္းစြန္႔ျပီးေတာအတြင္း ထြက္ ေျပးတိန္းေရွာင္ေနရစဥ္ ဓမၻဴလေက်ာင္ေတာင္မ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္သလုိေတာရေက်ာင္းငယ္ေလး မ်ားျဖင့္ တရားအားထုတ္ေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ မင္းၾကီးကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးထားျပီး၊ သံဃာ ေတာ္မ်ား၏ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ပင္ ‘အႏုရာဓပူရနန္းေတာ္’ၾကီးကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါ သည္၊၊

သံဃာေတာ္မ်ားအား ေက်းဇူးတဖန္ျပန္လည္ဆတ္သည့္အေနျဖင့္ “မင္းၾကီး”သည္ ဓမၻဴလေက်ာက္ ေတာင္ၾကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ ေက်ာက္လႈိဏ္ဂူေက်ာင္းေတာ္ၾကီး(5)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ ပါသည္၊၊

ဧရာမၾကီးမားျမင့္မတ္သည့္ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီး၏အေျခမွ အတြင္းတြင္ေပ(40)ခန္႔က်ယ္၀န္းသည့္ လႈိဏ္ေခါင္းေက်ာင္းေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္မွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ သီရိလကၤာလူ မ်ဳိးမ်ားမည္မွ်အထိေက်ာက္ဆစ္ပညာကြ်မ္းက်င္သည္ကို ျပသရာေရာက္ပါသည္၊၊

ေက်ာက္လႈိဏ္မ်ားတူးစဥ္ အလည္တည့္တည့္တြင္ ေက်ာက္သားမ်ားခ်န္လွပ္ထားျပီး၊ ထုိေက်ာက္ သားမ်ားကို ထုိင္ေတာ္မူႏွင့္၊ ေလ်ာင္းေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ား ထြင္းထုထားသည္မွာလည္း အံ့မ ခမ္းေက်ာက္ဆစ္ပညာကုိ ျပသရာေရာက္ေနပါေတာ့သည္၊၊

ခရစ္ယန္ဘာသာမေပၚမွီ ႏွစ္(100)က တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဓမၻဴလေက်ာက္သားေက်ာင္း ေတာ္(5)လုံးႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း(2500)ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေျခလ်င္ခရီး(1)နာရီခန္႔တက္ရျပီး၊ ၀င္ေၾကးသီရိလကၤာရူပီး(1500)ေပးရပါသည္၊၊

ဓမၻဴလေက်ာက္ေတာင္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္မ်ားကုိ ေလ့လာဖူးေမွ်ာ္အျပီး၊ အႏုရာဓပူရျမ့ဳိ ေတာ္သုိ႔ ခရီးဆက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ည(7)နာရီခြဲခန္႔တြင္ Ceylon Hudge Hotel, အႏုရာဓပူရျမ့ဳိသုိ႔ဆုိက္ ေရာက္တည္းခုိ ညအိပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

(4/5/2014)နံနက္ (7)နာရီတြင္ေဟာ္တယ္မွ ေကြ်းေမြးသည့္နံနက္စာ စားသုံးျပီး၊ “မဟိ ံတေလတာင္” သုိ႔သြားခဲ့ပါသည္၊၊ မဟိ ံတေလေတာင္သည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ အေရးအ ပါဆုံးေနရာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အႏုရာဓပူရျမ့ဳိမွ (1)နာရီခန္႔ ကားေမာင္းရပါသည္၊၊
လူရုိင္းဆန္ဆန္အဆင့္မွ်သာရွိျပီး၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ နတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုးကြယ္ေနၾကသည့္ သီရိလကၤာကြ်န္းသုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ “အရွင္မဟာမဟိႏၵ” ၾကြေရာက္လာျပီး၊ “ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္း”ႏွင့္ မဟိ ံတ ေလေတာင္ေပၚတြင္ေတြ႔ျပီး၊ အရွင္ဟာမဟိႏၵ၏တရားေတာ္ကိုနာယူျပီး ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္းၾကၤးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဗုဒၶဘာသာကိုယုံၾကည္လက္ခံၾကခဲ့ပါသည္၊၊

ထုိအခ်ိန္မွစတင္ျပီး သီရိလကၤာကြ်န္းသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊၊ (BC-3)ရာစု၊ တတိယ သံဂၤါယနာပြဲၾကီး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကုိးတုိင္းကိုးဌာနသုိ႔ သာသနာျပဳအစီအစဥ္ျဖင့္ အရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ သီရိလကၤာကြ်န္းသုိ႔ ၾကြေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း(2900)ခန္႔က ျဖစ္ပါသည္၊၊

မဟိ ံတေလေက်ာက္ေတာင္သည္ မဟိ ံတေလျမ့ဳိတြင္တည္ရွိျပီး၊ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတြင္ ေလ့လာ ရန္ေနရာေလးခုရွိပါသည္၊၊ 

(1) သုမနေတာင္ထြဋ္
(2) အရွင္မဟာမဟိႏၵ သမာပတ္၀င္စားသည့္ေက်ာက္လႈိဏ္ဂူ
(3) အမၺလတၳိက ေစတီ
(4) ေသလေစတီ
(5) ဆင္းတုေတာ္ၾကီး၊

ေရွးယခင္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံကုိ တမၺပဏၰိကြ်န္း၊ လကၤာဒီပကြ်န္း၊ ယကၡဒီပကြ်န္း၊ နာဂဒီပကြ်န္း၊ စသည္အားျဖင့္ နာမည္မ်ားေခၚတြင္ခဲ့ပါသည္၊၊ အရွင္မဟာမဟိႏၵႏွင့္အတူ တူအရင္းေတာ္စပ္သည့္ “သုမနကိုရင္” အတူပါလာခဲ့ပါသည္၊၊

ကိုရင္သုမနသည္ ဦးရီးေတာ္ အရွင္မဟာမဟိႏၵ တရားေဟာေတာ္မူမည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္လ်င္ အလြန္ ျမင့္မတ္သည့္ ေက်ာက္ေတာင္အထြဋ္ေပၚသို႔တက္ျပီး၊ တရားေတာ္လာေရာက္နာယူၾကရန္ လူအမ်ား ႏွင့္ နတ္ေဒ၀တာမ်ားကိုဖိတ္ေခၚသည့္ေတာင္ကို “သုမနကူဋေတာင္”ဟု ေခၚပါသည္၊၊
တက္ရသည္မွာ အလြန္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာေကာင္းပါသည္၊၊ ေတာင္အေပၚဆုံးမွ ပတ္၀န္းက်င္ရႈခင္းမ်ား ကုိၾကည့္ရသည္မွာ မဟိ ံတေလေတာေတာင္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္အျဖစ္ ျမင္- ရသည့္အလား အလြန္လွပေနပါေတာ့သည္၊၊

အရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ ရဟႏၱာျဖစ္ျပီးသည့္ မေထရ္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္၊၊ အရွင္ျမတ္၏ စ်ာန္၀င္စားရာ၊ သမာပတ္၀င္စားရာ၊ တရားအားထုတ္ရာေနကုိ အရွင္မဟာမဟိႏၵေက်ာက္ဂူဟု ေခၚပါသည္၊၊ 


မဟိ ံတ ေလေတာင္၏ အေနာက္ဘက္ခ်မ္းေအာက္ေျခသုိ႔ နာရီ၀တ္ခန္႔ေျခလ်င္သြားရျပီး၊ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ေျခတြင္ ခြ်န္ေနသည့္ဧရာမေက်ာက္တုံးၾကီး၏ အလည္တည့္တည့္သုိ႔ သံေလွခါးငယ္ေလးႏွင့္တက္ျပီး ၾကည့္ရပါသည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ဳိက္ထီးရုိးဘုရားအံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသကဲ့သုိ႔ “မဟိႏၵဂူ”သည္လည္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ မဟိ ံတေလေတာင္၏ ေတာင္ဘက္အခ်မ္းတြင္ ေျမာက္ဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ထုိင္ေတာ္မူေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္ကုိထြင္းထုထားျပီး၊ သီရိလကၤာတြင္ရွိသမွ်ဆင္းတုေတာ္ၾကီးမ်ားအ ထဲတြင္ အလွဆုံးေခတ္သစ္လက္ရာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေတာင္ကုန္းေပၚသုိ႔ (15)မိနစ္ခန္႔တက္ျပီး ဆင္းတု ေတာ္ၾကီးကို ဖူးရပါသည္၊၊

မဟိ ံတေလေတာင္၏ေျမာက္ဘက္အခ်မ္း ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတြင္ “ေသလေစတီ”ေတာ္ကို တည္ ထားပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဥဏွလုံေမြ႔ရွင္ေတာ္ျမတ္ကိုဌာပနာထားသည့္ ေစတီေတာ္ျဖစ္ျပီး၊ အနည္းငယ္မတ္သည့္ေက်ာက္ေတာင္ေပၚသုိ႔ မိနစ္(၂၀)ခန္႔တက္ျပီး ဖူးရပါသည္၊၊

“မဟိ ံတေလေတာင္”၏ အလည္တည့္တည့္တြင္ “အမၺလတၱိက=သရက္ကုံးေစတီေတာ္”ကို ေတြ႔ရပါ သည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္၊ အရွင္မဟာမဟိႏၵ၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာထား သည့္ေစတီေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္သည္ အရွင္မဟာမဟိႏၵႏွင့္ ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္းၾကီးတုိ႔စ တင္ျပီးေတြ႔ဆုံရာေနရာျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ အရွင္မဟာမဟိႏၵ တရားေဟာေတာ္မူသည့္ေနရာတြင္ တည္ ေဆာက္ထားပါသည္၊၊

မဟိ ံတေလေတာင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ အုပ္ျမစ္အုပ္ရုိးမ်ား၊ ေစတီေတာ္ အျပဳိအပ်က္မ်ားႏွင့္၊ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာအၾကီးစားႏွစ္ခ်ပ္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊ 

မဟိ ံတေလ ေတာင္ေပၚသုိ႔ ေက်ာက္ေလွကားအထစ္ေပါင္း(2000)ျဖင့္ တက္ရပါသည္၊၊ ေက်ာက္ေလွခါးသည္ အ လြန္လွျပီး၊ တရုပ္စကားပန္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္၀န္းရံထားပါသည္၊၊ 

မဟိ ံတေလေတာင္ေပၚတြင္ ေလ့လာသည္မွာ အခ်ိန္(2)နာရီခန္႔ကုန္ပါသည္၊၊ အႏုရာဓပူရသုိ႔ မဟိ ံတ ေလေတာင္မွျပန္လည္လာခဲ့ျပီး၊ ျမ့ဳိႏွစ္ျမ့ဳိအၾကားမွ လမ္းေဘးထမင္းဆုိင္တစ္ခုတြင္ ေန႔လည္စာစား သုံးခဲ့ပါသည္၊၊ 

အႏုရာဓပူရျမ့ဳိသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးမင္းေနျပည္ေတာ္ဆုိက္ရာ ေရွးေဟာင္းအက်ဆုံးျမ့ဳိ ေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ (BCE-3)ရာစုက တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမ့ဳိေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ႏွစ္သက္တမ္း(2400) ခန္႔ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

 အႏုရာဓပူရျမ့ဳိ့ေတာ္ကုိ “ပ႑ဳကာဘယမင္း”မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္၊၊
“ပ႑ဳကာဘယမင္း”သည္ သီဟိုဠ္ကြ်န္း၏ ပဥၥမေျမာက္မင္းဆက္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

“အႏုရာဓ”အမည္ရွိ ေသာအမတ္ၾကီးေနသည့္ေနသည့္ရြာမွ အႏုရာဓပူရျမ့ဳိေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္၊၊ 
 အမတ္ၾကီး၏အ မည္ကိုပင္ယူ၍“အႏုရာဓပူရျမ့ဳိ”ဟု အမည္မွည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

အႏုရာပူရျမ့ဳိေတာ္တြင္ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား စြာပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ (2)ရက္အျပည့္ေလ့လာမွ အားလုံးစုံႏုိင္ပါသည္၊၊ 

(1) မဟာေဗာဓိပင္
(2) ေလာဟပါသာဏေၾကးျပသာဒ္
(3) မဟာေစတီ
(4) ေရကန္ညီေနာင္
(5) ထူပါရာမေစတီ
(6) သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္
(7) ေဇတ၀နေစတီ
(8) အဘယဂိရိေစတီ
(9) အစၥဳရုမုနိယေစတီ
(10)           မရီစိ၀တၱိေစတီ

တတိယသဂၤါယနာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ သီဟုိဠ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာႏုိင္ငံ)သုိ႔ ၾကြေရာက္ျပီး သာသနာျပဳခဲ့ပါသည္၊၊ အရွင္မဟိႏၵ၏အားထုတ္မႈေၾကာင့္ သီရိလကၤာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ အမ်ဳိးသားအမ်ားအျပား ရဟန္းျပဳခဲ့ၾကပါသည္၊၊


အမ်ဳိးသၼီးမ်ားသည္လည္း သာသနာေတာ္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ ဘိကၡဳနီ၀တ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း အရွင္မဟိႏၵကို ေလ်ာက္တင္ၾက ပါသည္၊၊

အရွင္မဟိႏၵသည္ ညီမအရင္းေတာ္စပ္သည့္ သဃၤမိတၱာကိုေခၚခဲ့ပါသည္၊၊ သဃၤမိတၱာေထရီမႏွင့္အ တူ“ခမည္းေတာ္-သီရိဓမၼာေသာကမင္း”ၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည့္ မဟာေဗာဓိပင္ ၾကီးမွေတာင္ဘက္ကုိင္းကို ေဆးျဖင့္အစီအမံျပဳ၍ ျဖတ္ေပးလိုက္ပါသည္၊၊

သဃၤမိတၱာေထရီမသည္ ေဗာဓိပင္အကုိင္းကိုေဆာင္ယူလ်က္ သီရိလကၤာသုိ႔ၾကြလာခဲ့ျပီး၊ ေဒ၀ါနံပီယ- တိႆမင္းၾကီး၏မရီးေတာ္စပ္သူ “အႏုလာမင္းသမီး”ဦးေဆာင္ေသာ သီရိလကၤာအမ်ဳိးသၼီးအမ်ားအ ျပားကို ဘိကၡဳနီမအျဖစ္ ၀တ္ေပးခဲ့ပါသည္၊၊


 ေထရီမသယ္ေဆာင္လာသည့္ မဟာေဗာဓိပင္ၾကီးမွ ေတာင္ဘက္ကုိင္းကို စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္မဟာေဗာဓိပင္သည္ ယေန႔တုိင္သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနပါသည္၊၊
(အႏုလာမင္းသမီးသည္ ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္း၏ မိဗုရားငယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊)

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ မဟာေဗာဓိပင္ကို သဃၤမိတၱာေထရီမ သယ္ေဆာင္လာသည့္ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “သဃၤမိတၱာေဗာဓိပင္”ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္၊၊

 “သီရိမဟာေဗာဓိပင္”ဟု လည္းေခၚၾကပါသည္၊၊ သီဟုိဠ္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မဟာေဗာဓိပင္ကို အသက္တမွ်တန္ဖုိးထားၾကျပီး၊ ေဗာဓိ ပင္မွ အသီးမ်ားကိုစုစည္းျပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ေဗာဓိပင္မ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးထားၾကပါသည္၊၊

မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည့္ ေဗာဓိပင္မွကိုခုပ္ခြင့္မရွိေပ၊ ေဗာဓိပင္အကုိင္းကိုခုပ္လ်င္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒျဖင့္ ၾကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေပးပါသည္၊၊ 

“ေၾကးျပသာဒ္”
ေလာဟပါသာဒေၾကးျပသာဒ္ၾကီးကို “ဒုဂါမဏိမင္း”ၾကီးမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္၊၊ ေက်ာက္ တုိင္ေပါင္း(1600)ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး၊ တစ္ထပ္တြင္အခန္းေပါင္း (1000)ရွိပါသည္၊၊ တစ္ထပ္ တြင္ ျပတင္းေပါက္ေပါင္း(100)တပ္ထားျပီး၊ (9)ထပ္အျမင့္အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္၊၊  

သာသနာေတာ္အတြက္ စာေပရႈေဒါင့္တြင္အလြန္တရာအေရးပါသည့္ အကထာက်မ္းမ်ားကုိ က်မ္းေရးသူ “အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသမေထရ္”သည္ ေလာဟပါသာဒျပသာဒ္ၾကီးေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း ပါဠိစာေပသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

ေၾကးျပသာဒ္ၾကီးကို သံဃာေပါင္း (3000)သီတင္းသုံးသည့္ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ၾကီး၏ ဆြမ္း စားေက်ာင္းအျဖစ္၊ ဥပုသ္ေက်ာင္းအျဖစ္၊ သိမ္အျဖစ္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊

ဒုဂါမဏိမင္းၾကီး၏ညီေတာ္“သဒၶါတိႆမင္း”လက္ထက္တြင္ ဆီမီးပူေဇာ္ထားသည့္ဆီမီးမွ မီးေလာင္ ကြ်မ္းခဲ့သျဖင့္ ယၡဳအခါတြင္ျပသာဒ္ၾကီးကုိ မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္သာလ်င္ တစ္ထပ္တည္းမူလ ေက်ာက္တုိင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပသထားသည္ကိုသာ ေလ့လာရရွိႏုိင္ပါေတာ့သည္၊၊


“မဟာေစတီ”

                  ဟာေစတီၾကီးကို ဒုဂါမဏိမင္းၾကီးမင္းၾကီးမွ (BC-140)တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ေစတီ ေတာ္ၾကီးသည္ အလြန္လွပျပီး၊ UNESCO-၏အကူအညီျဖင့္ မူလပုံစံအတုိင္းျပန္ လည္ျပဳျပင္ထား သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တည္ေထာင္ေတာ္မူသည့္ သာသနာေတာ္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ကိုး ကြယ္မႈမျပဳၾကေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဟာေစတီေတာ္ ၾကီးတြင္ စုေပါင္းေရာက္ရွိလာၾကမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓိာန္ေတာ္မူခဲ့သည့္အတုိင္း “ဓာတု- ပရိနိဗၺာန္”စံေတာ္မူၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

မဟာေစတီေတာ္ၾကီးကို သီရိလကၤာဘာသာျဖင့္ မဟာေ၀လိစယဟု ေခၚပါသည္၊၊ (91)မီတာ အျမင့္ရွိျပီး၊ အခ်င္းမီတာ (90)ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္ၾကီးျပီးခါနီးအခ်ိန္တြင္ ဒုဌဂါမဏိမင္းၾကီးသည္ က်န္း မာေရးခြ်တ္ယြင္းလာသျဖင့္ နန္းအေမြဆက္ခံသူ ညီေတာ္သဒၶါတိႆမင္းမွ မျပီးေသးဘဲက်န္ရွိေန သည့္ ေစတီေတာ္အထြက္ပုိင္းကို အ၀တ္ျဖဴမ်ားျဖင့္ေစတီေတာ္ၾကီး ျပီးစီးေနသည့္ဟန္ ပုံစံျပဳျပီး ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီးကို ဖူးေျမွာ္ၾကည္ညဳိေစပါသည္၊၊

ဒုဌဂါမဏိမင္းၾကီးသည္ သူတည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသည့္ ေစတီေတာ္ၾကီးအျပီးဆုံးေအာင္ျမင္ျပီဟူေသာ အမွတ္သတိျဖင့္ပင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့ပါသည္၊၊ အိႏၵိယမွ “ဆန္ခ်ီေစတီေစတီ”ႏွင့္ အခ်ိန္အတူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေစတီေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ (6400,000)ေငြသား ကုန္က်သည္ခဲ့ပါသည္၊၊

မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္၀င္းၾကီးအတြင္းတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ေရသုံးရန္တည္ေဆာက္ထားသည့္ “ေရကန္ညီေနာင္”ကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊ ေျမထဲတြင္ အုပ္စီ၍တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရကန္ မ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊ Twin Ponds-ဟုေခၚပါသည္၊၊


ကန္ညီေနာင္သည္ (8 century)တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ အၾကီးကန္ကုိ အလ်င္ေဆာက္ျပီး၊ ကန္အ ေသးကုိ ေနာက္က်မွတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ကန္အၾကီးသည္ မီတာ(40)အရွည္ရွိျပီး၊ ကန္ငယ္သည္ မီတာ(28)ရွည္ပါသည္၊၊ ႏွစ္ကန္စလုံး (16)မီတာ အက်ယ္ရွိပါသည္၊၊

မဟာေစတီေတာ္ၾကီးအပါအ၀င္ မဟာေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေၾကးျပသာဒ္ၾကီးတုိ႔သည္ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္း တုိက္ၾကီးအတြင္းတြင္ တည္ရွိၾကပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ ပိဋကတ္သုံးပုံဟုေခၚသည္ ပါဠိစာေပမ်ားကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ သီရိလကၤာသုိ႔ေဆာင္ယူလာခဲ့ျပီး၊ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ တြင္ အိႏၵိယဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပါဠိဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


“မဟာ၀ိဟာရ” ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးသည္ Hectare 40-က်ယ္၀န္းပါသည္၊၊
သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔ စုစည္းထားသည့္ ပါဠိမူ တိပိဋကတ္သုံးပုံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာျပီး၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ သင္ယူခြင့္၊ ေလ့လာခြင့္၊ က်င့္သုံးခြင့္ရေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊


“အဘယဂီရိေစတီ”
ဒုဂါမဏိမင္းၾကီးသည္ တမီက်ားသူပုန္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ နန္းေတာ္ကိုစြန္႔လႊတ္ျပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရဘူးပါသည္၊၊ မင္းၾကီးနန္းေတာ္မွထြက္ေျပးရစဥ္ “ဂ်ိန္းဘုန္းၾကီးတစ္ပါးမွ ငမဲၾကီးေတာ့ ေျပးျပီ”ဟု ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိသံကို မင္းၾကီးၾကားလိုက္ရပါသည္၊၊

အႏုရာဒနန္းေတာ္ကို မင္းၾကီးျပန္လည္တုိက္ခုိက္၍ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ယၡင္အေရးနိမ့္စဥ္က “ငမဲၾကီး ထြက္ေျပးျပီ” ဟုေျပာဆုိ ေျပာင္ေလွာင္ခဲ့သည့္ ဂ်ိန္းဘုန္းၾကီးမ်ားေနသည့္ေက်ာင္းမွ ဂ်ိန္း ဘုန္းၾကီးမ်ား အားလုံးကို လူ၀တ္လဲေစျပီးစစ္တပ္ထဲထည့္လုိက္ပါသည္၊၊ ေက်ာင္းတုိက္ကိုလည္းမင္း ပုိင္သိမ္းဆည္းျပီး၊ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ Hectare 121-က်ယ္၀န္းပါသည္၊၊

ဂ်ိန္းဘုန္းၾကီး၏ေက်ာင္းကုိ သိမ္း၍တည္ေဆာက္ထားေသာေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “အဘယဂီရိ ေက်ာင္း”ဟု အမွည့္မွည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ မင္းၾကီးထြက္ေျပးရစဥ္ကကူညီခဲ့သည့္ “မဟာတိႆမ ေထရ္”အား ေက်ာင္းတုိက္ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္၊၊ သံဃာေတာ္ေပါင္း (7000)သီတင္းသုံးခဲ့ေၾကာင္း ပါဠိ- စာေပက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္ၾကီး၏ အလည္တည့္တည့္တြင္ အဘယဂီရိေစတီေတာ္ၾကီးကိုလည္း တည္ ေဆာက္ထားျပီး၊ ယေန႔တုိင္ ေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေရႊတိဂုံေစတီထက္ မ်ားစြာထုထည္ၾကီးမားပါသည္၊၊ အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္၏ အုပ္ရုိး အုပ္တုိက္ ေက်ာင္းပ်က္မ်ားကိုလည္း ယေန႔တုိင္ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္၊၊

ေစတီေတာ္ၾကီးကုိ (1st century BCE)တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္(454)ျဖစ္ ပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္လုံးပတ္ေပ (900)ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊ ျမင့္မီတာ(72), အခ်င္းမီတာ(94)ျဖစ္ ပါသည္၊၊ 

ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္ကုိ သာသနာ့ပပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျပသျပီး၊ ၀ိနည္း စည္းကမ္းမရွိေသာေက်ာင္းတုိက္ဟု ေျပာဆုိေလ့ရွိပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ တရုပ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ထုိေခတ္က ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ားတြင္မူ အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္သည္ ပညာေရးသာလြန္လ်က္ ရွိျပီး၊ အခ်ိန္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ပညာရပ္တုိ႔ကို သင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးစင္ တာၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကပါသည္၊၊

“မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္”မွ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္က်မ္းသည္ ပညာေရးရႈေဒါင့္မွေလ့လာသုံး သပ္လ်င္ အလြန္ေကာင္းသည့္ တရားက်င့္သုံးနည္းက်မ္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ “အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္”မွ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ၀ိမုတၱိမဂ္က်မ္းသည္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈရႈေဒါင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္လ်င္ လက္ေတြ႔ ဆန္သည့္က်မ္းျဖစ္ပါသည္၊၊

The Theravada’s Visuddhimagga presents meditation from a more academic perspective, while the Abhayagirin’s Vimuttimagga is a more practical manual. (Sacred Island, ps 41)


“ေဇတ၀နေစတီ”
ဒုဂါမဏိမင္းၾကီး၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ မဟာေသနမင္းသည္ အႏုရာဒပူရနန္းေတာ္ကိုရရွိခဲ့ ပါသည္၊ ေဘးစကားကိုယုံၾကည္မိျပီး၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟာ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ၾကီး ႏွင့္ အဘယဂီရိေက်ာင္းတုိက္ၾကီးႏွစ္တုိက္ကုိ မီးရႈိျဖက္ဆီးရုံတြင္မက၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ ခဲ့ပါသည္၊၊

ေဇတ၀နေစတီေတာ္ၾကီးကုိ (BCE-4)အကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ မီတာ(160)ျမင့္ပါ သည္၊၊ အုပ္ခဲအေရအတြက္ (62)မီလီယံအသုံးျပဳထားျပီး၊ တရုပ္ျပည္မွ Great Wall-ျပီးလ်င္ အုပ္ခ်ပ္ အေရအတြက္ ကမၻာ့အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳထားသည့္ ေစတီေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္၊၊

မင္းၾကီးအသက္ၾကီးခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ သူေတာ္ေကာင္းအမတ္ပညာရွိမ်ား၏ ဆုံးမသြင္သင္မႈကို လိုက္နာျပီး၊ ျဖက္ဆီးခဲ့သည့္ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးႏွစ္တုိက္အစား ေဇတ၀နေက်ာင္းတုိက္ၾကီးကို တည္ ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္၊၊

ေက်ာင္းတုိက္ၾကီး၏အလည္တြင္ ေဇတ၀နေစတီေတာ္ၾကီးလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ေစတီ ေတာ္ၾကီးသည္ “အီဂ်စ္မွ ပိရမစ္”ၾကီးတစ္ခုျပီးလ်င္ ကမၻာ့အၾကီးဆုံးေရွး ေဟာင္းလက္ရာတစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
 မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္၊၊


“သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္”
သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ကို (4 century)တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ (8)ေပ အျမင့္ရွိပါသည္၊၊

 ေဇတ၀နေစတီအနီး မဟာေမ၀ဏဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး တည္ရွိပါသည္၊၊ တရား ထုိင္ေနဟန္ စ်ာနမုျဒာျဖစ္ပါသည္၊၊ သာမန္လူႏွစ္ကိုယ္စာမွ် ၾကီးမားသည့္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

 အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏သမၼတၾကီး‘ေနရူး’သည္ သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္ကို အလြန္ၾကည္ညဳိလွသျဖင့္ သူ၏အခန္း ထဲတြင္ သမာဓိရုပ္ပြားေတာ္ပုံတူကို ေသသည့္တုိင္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး၏မ်က္ႏွာႏွစ္ဘက္မွ ဘယ္ဘက္မ်က္ႏွာေတာ္သည္ အနည္းငယ္မဲ့ေနသေယာင္ရွိျပီး၊ ညာဘက္မ်က္ႏွာေတာ္သည္ ျပဳံးေနသေယာင္ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ လူသားတုိ႔၏ ခ်ီးမႊန္းဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားကို ခ်ီးမႊန္းေတာ္မူဟန္ႏွင့္၊ ကဲ့ရဲ့ဖြယ္အျပဳအမူမ်ားကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွကဲ့ရဲ့ေတာ္မူဟန္ မ်က္ႏွာေတာ္အ ေနအထားထုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊


 “ထူပါရာမေစတီ”
ထူပါရာမေစတီကို ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္းၾကီးမွ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘု- ရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားလွည့္တစ္စီးတုိက္မွ် ဌာပနာထားသည္ဟု ေစတီေတာ္သမုိင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး၊ အႏုရာဒပူရတြင္ ေရွးအက်ဆုံးေသာ ေစတီေတာ္လက္ရာလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ထူပါရာ မေစတီသည္ ဆုေတာင္းအလြန္ျပည့္၀သည္ဟု သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ား ယံုၾကပါသည္၊၊ 

ေရွးအခါက ထူပါရာမေစတီေတာ္ကုိ ဆရာေတာ္ၾကီး “ေဇာတိပါလမေထရ္ျမတ္”မွ “အဂၢေဗာဓိ မင္း”အားျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ဘူးပါသည္၊၊ မင္းၾကီးသည္ အရွင္ျမတ္မိန္႔ ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ေစတီေတာ္အတြင္းမွ ဌာပနာတုိက္ကိုျပဳျပင္ရာတြင္ ညာဘက္ပခုံးရုိးဓာတ္ေတာ္ ျမတ္(ညွပ္ရုိးဓာတ္ေတာ္)ျမတ္ကုိ နန္းေတာ္သို႔ပင့္ျပီး ေခတၱပူေဇာ္ထားခဲ့ပါသည္၊၊
မင္းၾကီးသည္ ဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကုိပူေဇာ္ရင္း ေစတီေတာ္ကိုျပဳျပင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ပါသည္၊၊ 


လအတန္ၾကာသည္အထိ ေစတီေတာ္ကိုမျပဳျပင္ဘဲ ဓာတ္ေတာ္ကိုသာပူေဇာ္ေနသည့္အခါ ေစတီ ေတာ္ကုိေစာင့္ေရွာက္သည့္ နတ္မ်ားမွမင္းၾကီးအား အိပ္မက္ထဲတြင္ခ်ိန္းေျခာက္ျပီး အျမန္ဆုံးေစတီ ေတာ္ကိုျပဳျပင္၍ ဓာတ္ေတာ္အားမူလေနရာတြင္ ျပန္လည္ထားရန္တုိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္၊၊

မင္းၾကီးသည္ နတ္မ်ားမွအိပ္မက္ထဲတြင္ ခ်ိန္းေျခာက္သည့္အခါမွသာ ေစတီေတာ္ကိုျပဳျပင္ျပီး ညာဘက္ပခုံးရုိးဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကို မူလဌာပနာတုိက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဌာပနာျပီး၊ ေစတီေတာ္ ပူေဇာ္ပြဲၾကီးကို တခန္းတနားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း “မဟာ၀ံသက်မ္း”တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

“Moon Stone”
          အျခားဗုဒၶဘာသာ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွမရွိသည့္ ဘာသာေရးသရုပ္ေဖာ္ပုံစံတစ္ခုမွာ Moon Stone ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေရွးေခတ္ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ Moon Stone-ကုိ ေစတီေတာ္ႏွင့္၊ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းမ်ား၏ အ၀င္၀ေျခနင္းခုံေနရာတြင္ထားေလ့ရွိပါသည္၊၊

မြန္းစတုန္းသည္ လျခမ္းသႏၱာျဖစ္ျပီး၊ အတြင္းတြင္ စက္၀ုိင္းအျခမ္းေျခာက္ခု ပါ၀င္ထုဆစ္ထားပါသည္၊၊ အစြန္ဆုံးစက္၀ုိင္းျခမ္းတြင္ အျမိတ္အဆာမ်ားေရးဆြဲထားျပီး၊ ပူေလာင္ျပင္းျပသည့္မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ကို သေကၤတျပဳပါသည္၊၊

ဒုတိယေျမာက္စက္၀ုိင္းခ်မ္းတြင္ ဆင္၊ ျမင္း၊ ႏြားႏွင့္ ခ်ေသၤ့ရုပ္တုိ႔ကို ထြင္းထုထားျပီး၊ ဇာတိ ဇရာ ဗ်ာဓိ မရဏတုိ႔ကို သေကၤတျပဳပါသည္၊၊ တတိယစက္၀ုိင္းခ်မ္းတြင္ စိန္းစိုလွပသည့္ သစ္ရြက္ပုံေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္းရစ္ပတ္ေနပုံမ်ားကိုထုဆစ္ထားျပီး၊ တပ္မက္မႈတဏွာကုိ သေကၤတျပဳသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊

စတုတၱေျမာက္စက္၀ုိင္းခ်မ္းတြင္ ၾကာႏြယ္ၾကာဖူးပန္းမ်ားကုိ ဘဲငန္းမွကုိက္ခ်ီေနပုံကို ထြင္းထုထားျပီး၊ ကိေလသာကိုထိမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ငံပုံႏွင့္၊ ကိေလသာမတင္ ျဖဴစဥ္သန္႔ရွင္းမႈကို သေကၤတျပဳသည္ဟုဆုိပါသည္၊၊

ပဥၥမစက္၀ုိင္းခ်မ္းတြင္ သစ္ရြက္ေသးေသးေလးမ်ားကို ထြင္းထုထားျပီး၊ ကိေလသာမ်ားနည္းပါးလာပုံကို သေကၤတျပဳပါသည္၊၊  ပထမစက္၀ုိင္းအခ်မ္းတြင္ အလြန္လွပသည့္ၾကာပန္းမ်ားကို ထြင္းထုထားျပီး၊ အပူအားလုံးမွလြတ္ျငိမ္းရာ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ သေကၤတျပဳသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊


“မရီစိ၀တၱိေစတီ”
ဒုဂါမဏိမင္းၾကီး ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘႏွစ္ပါး၏ဆုံးမမႈကိုနာယူလ်က္ ရတရာသုံးပါးသုိ႔ အလ်င္ ဦးမခ်ဘဲတစ္စုံတရာကို စားေသာက္ေလ့မရွိခဲ့ေပ၊၊ တစ္ေန႔တြင္ ဘုရင္ၾကီးစစ္ပြဲအၾကီးအက်ယ္တုိက္ ခုိက္ေနစဥ္ ‘ငရုပ္သီးတစ္ေတာင့္’ကို ရတနာသုံးပါးသုိ႔မကပ္လွဴဘဲ စားသုံးမိသျဖင့္စစ္ပြဲျပီးဆုံးေသာအခါ “မရီစိ၀တၱိေစတီ”ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္၊၊ 
“ငရုပ္သီးေတာင့္ေစတီ”ဟု ျမန္မာလို ေခၚႏုိင္ပါသည္၊၊

အခ်ဳိ႔ေသာ သီရိလကၤာဘုရားေစတီသမုိင္းက်မ္းမ်ားတြင္မူ
 ငရုပ္သီးတစ္ေတာင့္’မဟုတ္ဘဲ၊ “ငရုပ္သီး ဟင္း”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ ယေန႔ေခတ္အထိ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ငရုပ္သီးအစိမ္းကုိဟင္း ခ်က္စားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ‘ငရုပ္ဟင္း’ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္ၾကီးသည္ မီတာ(59)ျမင့္ျပီး၊ အခ်င္းမီတာ (51)ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔ကုိ ဘုရားသမုိင္းရွင္းျပျပီး၊ ေဟာ္တယ္တြင္ထမင္းစားၾကေသာအခါ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ငရုပ္သီးစိမ္းကို သီးသန္႔ဟင္းအျဖစ္ခ်က္ထားသည့္ ဟင္းပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ “အခုနေစတီေတာ္သမုိင္းမွာပါတာ ဒီဟင္းမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ စားၾကည့္ပါ”ဟုေျပာဆုိျပီး “အရွင္”ကိုယ္ တုိင္ပန္းကန္မ်ားထဲသုိ႔ ထည့္ေပးခဲ့ပါေသးသည္၊၊

မရီစိ၀တၱိေစတီေတာ္ၾကီး၏သမုိင္းတြင္ ရင္ခုံဖြယ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ခု ရွိပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္ျပီးစီး၍ ေရစက္ခ်အခန္းအနားတြင္ ခုႏွစ္လခုႏွစ္လီ စတုဒီသာမ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ ျပီး အစားအေသာက္မ်ဳိးစုံကို မင္းႏွင့္ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွလွဴဒါန္းမႈ ျပဳၾကပါသည္၊၊

(7)ႏွစ္သားအရြယ္ ကုိရင္ငယ္ေလးတစ္ပါးသည္ စတုဒိသာမ႑ပ္မွ အလြန္ပူသည့္ဆန္ျပဳပ္မ်ားကုိ သပိတ္အျပည့္ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါသည္၊၊ လမ္းတြင္ ခလုပ္တုိက္မိရာမွ ဆန္ျပဳပ္မ်ားဖိတ္က်ျပီး ကိုရင္ေလး လဲက်ပါေတာ့သည္၊၊

ခပ္လွန္းလွန္းမွ အသက္(7)ႏွစ္ ဘိကၡဳနီမငယ္ေလးတစ္ေယာက္သည္ ကိုရင္ေလးထံလာျပီး၊ ဆန္အ လွဴခံသည့္ လင္ဗန္းငယ္ေလးကို သပိတ္ေအာက္တြင္ခုရန္ ေပးလိုက္ပါသည္၊၊ ကိုရင္ေလးသည္ ဘိကၡဳနီမေလးအားၾကည့္ျပီး ျပဳံးျပလုိက္ခ်ိန္တြင္ ဘိကၡဳနီမေလး ရွက္ေသြးျဖာသြားခဲ့ပါသည္၊၊

ႏွစ္လရာသီတုိ႔ အလီလီေျပာင္းလဲျပီး၊ ကိုရင္ငယ္ေလးသည္ သက္ေတာ္(81)ရွိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ သံ- ဃရာဇာဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္၊၊ စာေပပညာအလြန္ေတာ္ျပီး ၾသဇာတိကၠမၾကီးသည့္ မင္းကိုးကြယ္ခံ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္၊၊

တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အိႏၵယႏုိင္ငံသို႔ ဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူးရန္ ၾကြေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊ သံဃရာ ဇာဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္အတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ၾကဳိဆုိ ဖူးေျမွာ္သူအလြန္မ်ားျပား စည္းကားလွပါသည္၊၊

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ သစ္ပင္တစ္ပင္အနီးလမ္းေလ်ာက္ေနစဥ္ အသက္(81)ခန္႔ ဘိကၡဳနီမၾကီးတစ္ပါး အနားသုိ႔ေရာက္လာျပီး၊ “အရွင္ဘုရား မရီစိ၀တၱိေစတီေတာ္ၾကီးေရစက္ခ်စဥ္က သက္ေတာ္မည္မွ် ရွိပါ ျပီလဲ”ဟု ေမးလုိက္ပါသည္၊၊ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ရုတ္တရက္ ဘိကၡဳနီမၾကီးကိုေငးစုိက္ၾကည့္ျပီး၊ သကၤန္းအတြင္းမွ လင္ဗန္းငယ္ေလးကုိ ထုတ္ျပလုိက္ပါသည္၊၊

ေနာင္တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဘိကၡဳနီမၾကီးတုိ႔သည္ သံသရာေရွးေရစက္၏ ခ်အပ္ရာခ်စ္ သစၥာပႏၷက္ျဖင့္ စုံဖတ္လုိက္ၾကပါေတာ့သည္၊၊ အရွင္သည္ ဤဇာတ္လမ္းေလးကိုေလ့လာအျပီး “ဆရာ ေမာင္စိန္၀င္း၊ ပုတီးကံုး၏ကဗ်ာေလးကို ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔အား ရြတ္ဆုိျပလိုက္ပါေသး 
 သည္၊၊ 

………….ႏြယ္………..


တစ္ပင္တည္း
ရင္ထဲက ႏြယ္၊

ခက္ညြန္႔သန္ႏုသစ္လုိ႔
ရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္၊

သံေယာဇဥ္ဆုိတာရယ္
ႏြယ္ကေလးတစ္ပင္ေပါ့၊၊

ရာသီေတြ ဘယ္လုိေျပာင္းေပမယ့္
ေခါင္းေထာင္လုိ႔ေၾကာ့၊၊               ၊၊


“အိစုရုမုနိေက်ာင္း”
ေဒ၀ါနံပီယတိႆမင္းၾကီးသည္ ကေလးသူငယ္(500)ကို ရွင္ျပဳေပးျပီး၊ ကိုရင္ေလးမ်ားေန ထုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လက္ယာ ေအာက္စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ပထမဆုံး အိစုရုမုနိယေက်ာင္းတြင္ထားရွိခဲ့ဘူးျပီး၊ ယၡဳအခါ ကႏၵီျမ့ဳိ၊ စြယ္ ေတာ္တုိက္ၾကီးတြင္ ထားရွိပါသည္၊၊

အႏုရာဓပူရျမ့ဳိေတာ္တြင္ ေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမ်ား ေလ့လာရန္မ်ားစြာ ပင္တည္ရွိပါသည္၊၊ (2)ညမွ်အိပ္ျပီးေလ့လာလ်င္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ယၡဳ “ၾသဇီမွ အဖြားအုိ ေပါက္စဇနီးေမာင္ႏွံ”သည္ (5)ရက္သာအခ်ိန္ရေသာေၾကာင့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းအရအေရးအပါဆုံး ေသာေစတီေတာ္ႏွင့္ေနရာမ်ားကိုသာ ပုိ႔လုိက္ရပါသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သမုိင္း၀င္ေနရာမ်ားကုိ ေလ့လာျပီးခ်ိန္တြင္ ညပုိင္း(7)နာရီခန္႔ရွိေနျပီ ျဖစ္၍ ေဟာ္တယ္သုိ႔ျပန္ျပီး အနားယူလုိက္ရပါသည္၊၊ 

(6/5/2014)ေန႔ နံနက္ေစာေစာ(5)နာရီတိတိတြင္ အႏုရာဒပူရေရွးေဟာင္းျမ့ဳိေတာ္မွထြက္ခြါျပီး၊ ေပါလြ ႏၷရု၀ ျမဳိ့ေတာ္ေဟာင္းသုိ႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ေပါလြႏၷရု၀မေရာက္ခင္ “အာ၀ုကနရပ္ေတာ္မူရုပ္ ပြားေတာ္”ၾကီးကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္၊၊ (ေပါလြန္နရု၀-ဟုဖတ္ပါ)

ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကို အႏုရာဒပူရေခတ္၊ (AD-5)ရာစုႏွစ္တြင္ “ဓာတုေသနမင္းၾကီး” တည္ေဆာက္ခဲ့ပါ သည္၊၊ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးတစ္ခုလုံးကို ရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ထြင္းထုထားျခင္းျပီး၊ အရပ္ေတာ္(38)ေပႏွင့္၊ ပခုံးအက်ယ္ေပ(10)ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

ဆင္းတုေတာ္ၾကီး၏မ်က္ႏွာေတာ္ အလြန္သပၸါယ္လွပျပီး၊ သကၤန္းအရစ္အရစ္ေလးမ်ား ပုံေဖာ္ထား သည္မွာ သက္ရွိျမတ္စြာဘုရားရွင္ သကၤန္း၀တ္ဆင္ထားသည္ဟု ထင္ရေလာက္ပါသည္၊၊ အာ၀ုကန ရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ၾကီးႏွင့္ ပုံစံတူဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ယၡဳအခါ သီရိလကၤာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ထြင္း- ထုကိုးကြယ္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ေပါလြႏၷရု၀ျမ့ိဳေတာ္ေဟာင္းသုိ႔ နံနက္ (8)နာရီခန္႔တြင္ေရာက္ရွိပါသည္၊၊ (AD-11,12)ရာစုတြင္ “ပရကၠမဗာဟုမင္း”တည္ေထာင္သည့္ ျမ့ဳိေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ပရကၠမဗာဟုမင္းၾကီး၏ ေက်ာက္ သားရုပ္တုကို ယေန႔တုိင္ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္၊၊

ေပါလြႏၷရု၀ျမ့ဳိေတာ္ေဟာင္းတြင္ ေလ့လာရန္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂံေခတ္ ႏွင့္ေခတ္ျပဳိင္ျမ့ဳိေတာ္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

(1) ေရွးေဟာင္းျပတုိက္ 
(2) ပရကၠမဗာဟုမင္း ရုပ္တု
(3) စည္းေ၀းခန္းမေဆာင္
(4) သ်ီ၀ဘုရားေက်ာင္း
(5) စြယ္ေတာ္တုိက္ေဟာင္း
(6) ဂႏၶကုဋီတုိက္
(7) ေဂါ၀ိဟာရ

ေရွးေဟာင္းျပတုိက္ၾကီးထဲတြင္ ေပါလြႏၷရု၀ေခတ္မွ ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္တုအမ်ဳိးအမ်ဳိး ရတနာပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အေကာင္းပကတိနီးပါးမွ် ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပုဂံေခတ္မွ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားမ်ားမေတြ႔ရေတာ့သည္ကုိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏စြယ္ေတာ္အစစ္ကုိ “ေပါလြႏၷရု၀ေခတ္”က ထားရွိကုိးကြယ္သည့္ စြယ္ေတာ္တုိက္ေဟာင္းကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊ မနက္ပုိင္းေနရွိန္တက္ခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ “ဦးျမင့္လြင္” ေက်ာက္သမံတလင္းၾကီးမ်ားေပၚတြင္ ခုန္ေပါက္ေျပးလႊားေနပုံကိုမ်က္ေစ့တြင္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိပါ ေသးသည္၊၊

“ေဂါ၀ိဟာရ”
ေက်ာက္ေတာင္တန္းအရွည္ၾကီးကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ထုိင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္၊ ရပ္ေတာ္ မူဆင္းတုေတာ္ႏွင့္၊ ေလ်ာင္းေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ ပုံစံအခ်ဳိးအစားသုံးမ်ဳိးထြင္းထုထားသည္မွာ ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ၾကီးသည္ လက္ပုိက္လ်က္ေရွ့သုိ႔တည့္တည့္ၾကည့္ေနဟန္ျဖစ္ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွမရွိသည့္ ဆင္းတုေတာ္ပုံဟန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


ဆင္းတုေတာ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ မုျဒာသတ္မွတ္ရာတြင္လည္း လက္ပုိက္ပုံဟန္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံမုျဒာအမည္မွည့္ ရမည္ကို ဗုဒၶစာေပပညာရွင္တုိ႔ေခါင္းကုပ္ျပီး ဦးေႏွာက္ေျခာက္ရသည့္ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္၊၊

မည္သည့္ပါဠိစာေပႏွင့္ ေစတီဆင္းတုေတာ္သမုိင္းက်မ္းတြင္မွ ဆင္းတုေတာ္ၾကီး၏ မုျဒာအမည္ကုိ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးကို “မဟာကရုဏာ-ဒုကၡ သုခမု ျဒာ”ဟုနာမည္ဆန္းဆန္းေပးထားၾကသည္ကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊

သုံးဆယ့္တစ္ဘုံတြင္ က်င္လည္ေနရသည့္သတၱ၀ါ ေ၀ေနယ်တုိ႔၏တသက္တာ ဘ၀ဒုကၡသုခမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ကရုဏာသက္ေနသည့္ဟန္ကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနပုံျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ထြင္း ထုထားသည္ဟု သီရိလကၤာအဘုိးအုိတစ္ေယာက္မွ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးနံေဘးတြင္ ရွင္းျပေသာေၾကာင့္ ဦးျမင့္လြင္မွ အဘုိးၾကီးကုိရူပီး(100) ထုတ္ေပးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

အဘုိးၾကီးမွ သီရိလကၤာဘာသာစကားျဖင့္ရွင္းျပေနခ်ိန္တြင္ အရွင္မွ ျမန္မာျပန္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ဦးျမင့္ လြင္တစ္ေယာက္ သီဟုိဠ္စကားကို နားလည္သေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ေယာေရာင္ေခါင္းညိမ့္ေနသည္ကို ၾကည့္ျပီး အရွင္ ျပဳံးမိပါေသးသည္၊၊

ယၡဳခရီးစဥ္တြင္ မယ္ေတာ္ၾကီး “ေဒၚခင္ခင္ေမ”သည္ အျဖဴေရာင္၀မ္းဆက္၀တ္စုံကေလးျဖင့္ ခပ္ျပဳံးျပဳံး ေခါင္းတညိမ့္ညိမ့္ျဖင့္သာ လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို “ဦးျမင့္လြင္”အား တုိးတုိးတိတ္တိတ္ခုိင္းေစသည္ ကိုၾကည့္ျပီး၊ ေပါလြႏၷရု၀ေခတ္က “ဘုရင္မ-ေပါက္စကေလးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သလားမသိဘူး”ဟု အရွင္ ျပဳံးမိေနသည္ကို သိၾကမည္မထင္ေပ၊၊

ပရကၠမဗာဟုမင္းၾကီးသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကထားျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး တုိးတက္ေအာင္ၾကဳိးပမ္းခဲ့ သည့္မင္းတစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း “မဟာဆည္”ၾကီးကို ေလ့လာေသာအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္၊၊ မင္းၾကီး သည္ ေရရွားပါးသည့္ကုန္းတြင္းေဒသျဖစ္ေသာ ေပါလြႏၷရု၀တြင္ မဟာဆည္ကန္ေတာ္ၾကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျပီး၊ လယ္ယာ(60000)ေက်ာ္ကို ေရလုံလုံေလာက္ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္ခဲ့ပါသည္၊၊

“ပရကၠမဗာဟုမင္းၾကီး”ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပုဂံေခတ္မွ “အေနာ္ရထာမင္းျမတ္”ႏွင့္တင္စားျပီး ျမန္မာသမုိင္း ပညာရွင္တုိ႔ ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ ယေန႔တုိင္ မင္းၾကီးတူးေဖာ္ခဲ့သည့္ “ဆယ္ၾကီး”သည္ ေရတည္ ရွိျပီး၊ ေဒသတ၀ုိက္ႏွင့္ အေ၀းျမဳိ့နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔အထိ ေရျဖန္႔ေ၀ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ေပါလြႏၷရု၀ျမ့ဳိေတာ္ေဟာင္းတြင္ နန္းေတာ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား၊ နတ္ဘုရားေက်ာင္းၾကီးမ်ား၊ နတ္ရုပ္တုၾကီး မ်ား၊ ျမ့ဳိေတာ္တံတုိင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂံမွ“သရပါတံခါး”ကဲ့သုိ႔ျမ့ဳိအ၀င္ တံခါးဂိတ္ေဟာင္းၾကီးကုိ အ ေကာင္းအတုိင္း ေလ့လာရႏုိင္ပါသည္၊၊ ပုဂံေခတ္ႏွင့္ ေခတ္ျပဳိင္ျဖစ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျပီး မည္သည့္ ႏုိင္ငံကလက္မႈပညာႏွင့္ ဗိသုကာပညာ သာလြန္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအျမင္ပိုရွိေၾကာင္းကို သုံးသပ္ႏုိင္ ပါသည္၊၊

ျမ့ဳိေတာ္ေဟာင္းတ၀ုိက္ေလ့လာသည္မွာ (2)နာရီခန္႔ၾကာခဲ့ပါသည္၊၊ ေပါလြႏၷရု၀ ျမ့ဳိေတာ္ေဟာင္းမွ ျပန္ လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကျပီး၊ စိဂိရိယေက်ာက္ေတာင္ နန္းေတာ္ၾကီးသုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊


“စိဂီရိယနန္းေတာ္ေဟာင္း (AD-5)ရာစု”
စိဂီရီယနန္းေတာ္ေဟာင္းၾကီးသည္ မီတာ(200)ခန္႔ျမင့္မတ္သည့္ ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္တြင္ ေတာင္လုံးျပည့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္၊၊ 


နန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူမ်ားေတာ့မည္သုိ႔မည္ပုံ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ၾကသည္မသိ ေလ့လာေရးတက္သည့္သူမ်ားကေတာ့ အသက္အႏၱရာယ္ကုိအံတု ျပီးတက္ေရာက္ ေလ့လာၾကရပါသည္၊၊ (660)ေပ ျမင့္ပါသည္၊၊

၀ါးတစ္လုံးကိုေထာင္ထားသည့္အလား ျမင့္မတ္ေနသည့္ေက်ာက္သီးသန္႔ေတာင္ၾကီးေပၚတြင္ စိဂီရိ- ယနန္းေတာ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ အာ၀ုကနရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဓာတုေသနမင္းၾကီး၏သားေတာ္အၾကီး “ကႆပဘုရင္”မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ သည့္နန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

သည္မွ်ျမင့္မတ္သည့္ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးေပၚတြင္ ေရကန္ၾကီးတစ္ကန္ကိုလည္း တူးေဖာ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီး၏နံရံတြင္ သံတုိင္ငယ္ေလးမ်ားကုိ စိုက္ထည့္ထားျပီး၊ အသဲတ- ယားရင္တုန္တုန္ျဖင့္ တက္ေရာက္ရသည့္နန္းေတာ္ေဟာင္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ေက်ာက္ေတာင္ၾကီး၏ သုံးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးခန္႔တြင္ ေတာင္အတြင္းသုိ႔တူးျပီး ပန္းခ်ီျပခန္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ေက်ာက္လႈိဏ္ေခါင္းျပခန္း ရွိပါသည္၊၊ 
“စိဂီရိလွပ်ဳိျဖဴ”ေလးမ်ားဟု ေခၚတြင္သည့္ နန္းတြင္းသူအပ်ဳိ ေတာ္ေလးမ်ားပန္းမ်ားကိုကုိင္ျပီး ျပဳံးေပ်ာ္ေနသည့္ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားမွာ ယေန႔တုိင္ေဆးသားပကတိ အတုိင္းေတြ႔ရပါသည္၊၊

အနည္းငယ္ေလးမွ် သတိလြတ္မိသည္ႏွင့္ လိမ့္က်ျပီးအရုိးတျခား အသားတျခားျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ ေက်ာက္ေတာင္နန္းေတာ္ေဟာင္းၾကီးကို (65)အဘုိးအဘြားတစ္စုံတုိ႔ တက္မွတက္ႏုိင္ပါ့မလား၊ ေျခ ေျခာ္လက္ေျခာ္ျပီး တစ္စုံတစ္ရာမ်ားျဖစ္ၾကေလမလားဟု ပူပန္စိတ္ေမာရသည္မွာလည္း အလြန္ အကြ်န္ျဖစ္ပါသည္၊၊

သုိ႔ေသာ္ စိတ္အားထက္သန္လြန္းေသာေၾကာင့္ေလလားမသိ၊ လုံး၀ပင္ပမ္းသည့္အမူအရာကို အဘုိး အဖြားႏွစ္ေယာက္စလုံးထံမွမေတြ႔ရသျဖင့္ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ရပါသည္၊၊


 စိဂီရိယနန္းေတာ္ၾကီးသည္ ယၡဳ ခရီးစဥ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေန႔တက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ “ေစတီပါဒေတာင္”သုိ႔တက္ရန္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းကို “ေဒၚခင္ခင္ေမ”တုိ႔အား ေျပာျပမထားေခ်၊၊
ယၡဳမူ အစမ္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေခ်ျပီ၊ ေစတီပါဒသုိ႔ ပို႔ရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ပါေပ၊၊ 


စိဂီရိယနန္းေတာ္ေဟာင္းတည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတြင္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ခရီးသြားေလ့လာသူမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ အျခားခရီးသည္မ်ားလည္း ျပည့္ေနပါသည္၊၊

ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္စဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆင္းသက္စဥ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဘးသုိ႔ငုံ႔မၾကည့္ရန္ အ ေနာက္မွေနျပီး ကေလးငယ္မ်ားကိုဆူပူသကဲ့သုိ႔ ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ရပါသည္၊၊ စိဂီရိယနန္းေတာ္ၾကီးကို ကႆပဘုရင္သည္ ညီေတာ္၏ရန္ကုိေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ 

သုိ႔ေသာ္ ကႆပရွင္ဘုရင္ေၾကာက္လန္႔၍ လူအလြယ္တူမတက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚတြင္ နန္းေတာ္ေဆာက္ျပီးေနသည့္တုိင္ ညီေတာ္မင္းသားမွတုိက္ခုိက္ခံရျပီး ကႆပရွင္ဘုရင္ က်ရႈံးခဲ့ရပါသည္၊၊ 

သမုိင္းဇာတ္လမ္းအစုံကို အရွင္၏- (www.ko-thitsar.blogspot.com)တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊
စိဂီရိယေတာင္ေပၚမွ ေအာင္ျမင္စြာဆင္းလာအျပီးတြင္ ေတာင္ေျခအနီးအပါးမွ ထမင္းဆုိင္တြင္ ၾကက္ သားဟင္း၊ ငါးဟင္းမ်ားျဖင့္ဗူးေဖး ျမိန္ျမိန္ယွက္ယွက္စားသုံးခဲ့ၾကပါသည္၊၊

စိဂီရိယနန္းေတာ္ေဟာင္းမွထြက္ခြါလာခဲ့ၾကအျပီး မဟိယဂၤဏေစတီသုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ေတာ လမ္းခရီးမွ ကားကိုေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘးတေလ်ာက္တြင္ ဆင္ရုိင္းႏွင့္အျခားေသာ သားရုိင္းအႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လ်ပ္စစ္၀ါယာၾကဳိးမ်ားကို တန္းထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊၊ 
 လမ္းနံေဘးခပ္လွန္းလွန္းတြင္ ဆင္ရုိင္းအခ်ဳိ႔ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္၊၊

မဟိယဂၤဏျမ့ဳိသုိ႔ ညေန (5)နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ မဟိယဂၤဏေစတီေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္ၾကီးတစ္ဆူလုံးကို ခ်ည္သကၤန္းအနီျဖင့္ ရစ္ပတ္ပူေဇာ္ထားေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ရဲေတာက္ေနသည့္အလြန္ၾကည္ညဳိဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သီဟိုဠ္ကြ်မ္းသုိ႔ (3)ၾကိမ္တိတိၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ျပီး၊ မဟိယဂၤဏေစတီေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ၾကြေတာ္မူစဥ္က တရားေဟာခဲ့ သည့္ေနရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထုိင္လ်က္ တရားေဟာပလႅင္ေတာ္ႏွင့္၊ ဆံေတာ္မ်ားကိုဌာပနာထား သည့္ေစတီ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးအခ်ိန္တြင္ ရဟႏၱာမေထရ္တစ္ပါးမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏နံရုိးေတာ္တစ္ ဆူကိုပင့္ေဆာင္လာျပီး ေစတီေတာ္အတြင္းသုိ႔ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ဌာပနာထားသည့္ ေစတီေတာ္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

မဟိယဂၤဏေစတီေတာ္ၾကီးကို ပတ္လွဴပူေဇာ္ရန္သကၤန္းၾကီးကို လူအမ်ားအျပားတန္းစီကိုင္ျပီး၊ သီရိ- လကၤာရုိးရာအတီးအမႈတ္ အကအခုန္မ်ားျဖင့္လွည့္လည္လာသည့္ျမင္ကြင္းကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈ ခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္၊၊
မဟိယဂၤဏျမ့ဳိေတာ္မွညေနပုိင္း (6)နာရီခန္႔တြင္ထြက္ခြါခဲ့ၾကျပီး၊ ကႏၵီျမ့ဳိေတာ္သုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ 


ကႏၵီေရာက္ခါနီး လမ္းေဘးမွထမင္းဆုိင္တြင္ ညေနစာ၀င္ေရာက္စားသုံးေစျပီး၊ တည္းခုိရန္စီစဥ္ထား သည့္ေက်ာင္းအနီးေရာက္ကာမွ ကားဘီးေပါက္သျဖင့္ ည(9)နာရီခန္႔ၾကမွ ကႏၵီျမ့ဳိ့၊ ျမန္မာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

“ကႏၵီျမ့ဳိ”
(6/5/2014)ညကို “ကႏၵီျမန္မာေက်ာင္းတုိက္”တြင္ အနားယူအိပ္စက္ခဲ့ပါသည္၊၊ ကႏၵီျမ့ဳိသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဒုတိယျမ့ဳိေတာ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေလ့လာစရာေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါသည္၊၊ 

(1) စြယ္ေတာ္တုိက္
(2) BPS စာအုပ္တုိက္
(3) Botinical Garden
(4) ကႏၵီ View Point
(5) ေပရာေဒနိယတကၠသုိလ္

“ျမတ္စြယ္ေတာ္”
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျပီးအခ်ိန္တြင္ “ေဒါဏ”အမတ္မင္းၾကီးမွ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ ျပည္မွ ရွင္ဘုရင္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ေ၀ခ်မ္းေပးသည့္“ဓာတ္- ေတာ္ေ၀”ရာထူးကို ရရွိခဲ့ပါသည္၊၊

ေဒါဏအမတ္မင္းၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေအာက္လက္၀ဲစြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဓာတ္ေတာ္ခြဲေ၀ ေပးသည့္အထဲတြင္ မထည့္ဘဲ၀ွက္ထားခဲ့ပါသည္၊၊ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ေခမာ သည္ အမတ္မင္းၾကီး၀ွက္ထားသည့္စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ယူေတာ္မူျပီး၊ ကလိဂၤတုိင္း၊ ဒႏၱပူရျပည့္ရွင္ ဘုရင္ျဗမၼဒတၱ၏လက္သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္၊၊

ယၡဳအခါ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ “ၾသဒိႆျပည္နယ္”ကို ကလိဂၤတုိင္းဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ေခၚေၾကာင္း အိႏၵိယေရွးေဟာင္းေျမပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ မင္းအဆက္ဆက္တုိ႔မွ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကျပီး ႏွစ္ေပါင္း(630)ေက်ာ္သည့္အခါ “ဂူဟသီ၀”အမည္ရွိဘုရင္ နန္းတက္ခဲ့ပါသည္၊၊

တုိင္းျပည္မျငိမ္းခ်မ္းဘဲ စစ္ပြဲၾကီးမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ၾကီးမွ သမီးေတာ္ “ေဟမမာလာမင္းသၼီး”အား အကယ္၍ သူက်ရႈံးခဲ့ေသာ္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိုယူေဆာင္ျပီး၊ သီဟုိဠ္ကြ်မ္း သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျပီး၊ သီဟုိဠ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ “မဟာေသနမင္း”ထံ ဆက္သလိုက္ရန္ ညြန္ၾကား ထားခဲ့ပါသည္၊၊

သၼီးေတာ္-ေဟမမာလာသည္ ဖခင္မွာၾကားထားသည့္အတုိင္း တစ္ေန႔တြင္စစ္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး ခမည္းေတာ္ၾကီးက်ရႈံးသည့္သတင္းကို ၾကားသိလ်င္သိျခင္း သူဆင္းရဲအသြင္၀တ္ဆင္ျပီး၊ ၾကင္ယာေတာ္ ဒႏၱမင္းသားႏွင့္အတူ သီဟိုဠ္ကြ်န္းသုိ႔စြယ္ေတာ္ကိုပင့္ေဆာင္ျပီး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ပါေတာ့သည္၊၊

သီဟုိဠ္ကြ်န္းသုိ႔ ေဟမမာလာမင္းသၼီးဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ခမည္းေတာ္ၾကီးမွာထားသည့္ မဟာေသန မင္းၾကီး နတ္ရြာစံခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ သားေတာ္ “သီရိေမဃ၀ဏၰမင္း”၏လက္သုိ႔ စြယ္ေတာ္ ျမတ္ကုိဆက္သခဲ့ရသည္၊၊ (AD-3)ရာစုတြင္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ကိတၱိသီရိေမဃ၀ဏၰမင္းသည္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို အထူးၾကည္ညဳိသူျဖစ္ျပီး၊ တခန္းတနားပြဲေတာ္ၾကီး မ်ားျဖင့္ၾကဳိဆုိျပီး စြယ္ေတာ္တုိက္ၾကီးမ်ားေဆာက္ေစ၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္မွာ မင္းဆက္ေပါင္းမ်ား စြာျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီး ယေန႔တုိင္ျဖစ္ပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို သီဟုိဠ္မင္းအဆက္ဆက္တုိ႔သည္ နန္းေတာ္စုိက္ရာျမ့ဳိေတာ္မ်ားတြင္ စြယ္ေတာ္ တုိက္ၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ပူေဇာ္ထားရွိၾကျပီး၊ ကႏၵီျမ့ဳိေတာ္ၾကီးကိုတည္ေထာင္သူ “၀ိမလသူရိယ- မင္း”မွ(1591)ခုႏွစ္တြင္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ကႏၵီျမ့ဳိသုိ႔ပင့္ေဆာင္ျပီး၊ ပူေဇာ္ထားရွိခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ ဖူးေတြ႔ၾကည္ညဳိ ႏုိင္ပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္တုိက္ခန္းကို တစ္ေန႔သုံးၾကိမ္ဖြင့္ျပျပီး၊ စြယ္ေတာ္ထားရွိသည့္ “ၾကဳပ္”ၾကီးကိုသာလ်င္အ ေ၀းမွျမင္ခြင့္ရၾကပါသည္၊၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိုမူ အနည္းဆုံး(5)ႏွစ္မွတစ္ၾကိမ္သာ ၾကဳတ္အတြင္းမွဖြင့္ လွစ္ျပသပါသည္၊၊

ႏုိင္ငံျခားစြယ္ေတာ္ဖူးလာေရာက္သူမ်ားအတြက္ စြယ္ေတာ္တုိက္အရာရွိမ်ားႏွင့္၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ထံတြင္ ၾကဳိတင္ခြင့္ေတာင္း၍စြယ္ေတာ္တုိက္ခန္းအတြင္းပုိင္းအထိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျပီး၊ စြယ္ေတာ္ထားရွိသည့္ “ၾကဳပ္ေတာ္ၾကီး”ကိုအနီးကတ္ ဖူးေတြ႔ခြင့္ရႏုိင္ပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ျမတ္ထားထားသည့္ ၾကဳပ္ေစတီေတာ္ၾကီးသည္ လူတစ္ရပ္ခန္႔မွ်ျမင့္ပါသည္၊၊ ေသာ့ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္အထပ္ထပ္ခပ္ထားျပီး စြယ္ေတာ္အရာရွိအဆင့္ဆင့္ထားရွိပါသည္၊၊ အရာရွိမ်ားထံတြင္ စြယ္ေတာ္ေစတီေသာ့မ်ားကို အဆင့္အလုိက္အပ္ႏွံထားျပီး ေသာ့တန္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္တစ္နာရီခန္႔ဖြင့္မွ ပြင့္ႏုိင္သည္ဟု သိရပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ျမတ္လုံျခဳံေရးအတြက္ စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္ေစတီေတာ္ၾကီးကို မီးခံေသာတၱာျပဳလုပ္ရာတြင္အ သုံးျပဳသည့္သံအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အတြင္းပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္ထားျပီး၊ လုံျခဳံေရးအစီအမံမ်ားစြာျဖင့္ထိမ္း သိမ္းထားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊

“BPS စာအုပ္တုိက္”
တိပိဋကတ္သုံးပုံဟုေခၚသည့္ ပါဠိစာေပတစ္ရပ္လုံးနီးပါးကို သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ပါဠိပညာရွင္ဆ- ရာေတာ္ ၾကီးမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိျပီးကမၻာသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိပါသည္၊၊ 

BPS-စာအုပ္တုိက္ၾကီးသည္ ပညာရွင္မ်ားကိုငွားရမ္း၍ အဂၤလိပ္လုိဘာသာျပန္မရွိေသးသည့္ ပါဠိ က်မ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ေစျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားမွ တသီးပုဂၢလဘာသာျပန္၍ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျဖစ္ေစ စာအုပ္ထုတ္လုိလ်င္အကုန္အက်ခံ၍ ထုတ္ေ၀ေပးသည့္စာအုပ္ တုိက္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာကိုယ္က်င့္တရား၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တရားထုိင္နည္းဆုိင္ရာ စာအုပ္စာ တမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာမွ BPS စာအုပ္တုိက္ၾကီးႏွင့္ဆက္သြယ္၍ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အ- ျခားေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ေနသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာပါဠိစာေပနယ္ပယ္အ တြက္အေၾကာင္းအရာ စုံစုံလင္လင္ပင္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊

ဘာသာအေၾကာင္းကို ဘာသာျခားစကားျဖင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ BPS မွထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာခုိင္မာသည့္အေလ်ာက္ စာေပအဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္မားေၾကာင္း ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

စာအုပ္တုိက္ၾကီးမွ ထုတ္ေ၀ေပးရန္ေလ်ာက္တင္လာသည့္ စာမူမ်ားကိုပညာရွင္အမ်ားအား အယ္ဒီ တာအျဖစ္ခန္႔အပ္၍ သုံးသပ္စစ္ေဆးေစျပီးမွ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေပးသည့္ စာအုပ္ တုိက္ၾကီးလည္းျဖစ္ ပါသည္၊၊

ဗုဒၶဘာသာ ပိဋကသုံးပုံႏွင့္၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေပးေနျပီး၊ အလြန္သက္သာသည့္ေစ်းႏႈံးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စာအုပ္တုိက္ၾကီးတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဗုဒၶဘာသာကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားျဖင့္ျပည့္ေနသည္ကို အ ျမဲတန္းေတြ႔ရပါသည္၊၊

“ကႏၵီ View Point”
        ကႏၵီျမ့ဳိေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ဦးလြင္ျမ့ဳိႏွင့္တူပါသည္၊၊ ေတာင္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ ထားသည့္ျမ့ဳိျဖစ္ျပီး၊ ကိုလံဘိုျမ့ဳိေတာ္ထက္ ရာသီဥတုတ၀က္ခန္႔ ေအးရုံမွ်မက၊ မုိးမၾကာခဏရြာသ ျဖင့္ ေအးစိမ့္ေနသည့္ျမ့ဳိျဖစ္ပါသည္၊၊

သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားအျမဲတန္းဖူးပြင့္ စိမ္းလန္းေနျပီး၊ သာယာလွပလြန္းသည့္ ျမ့ဳိျဖစ္ပါသည္၊၊ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း”လက္ထက္က ကႏၵီစာအုပ္ခ်ဳပ္ကုိ ယၡဳတင္ျပေနသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယျမ့ဳိေတာ္ “ကႏၵီျမ့ဳိ”တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ကႏၵီ View Point-သည္ ကႏၵီေတာင္တန္းၾကီး၏ အျမင့္မတ္ဆုံးေနရာေတာင္ေပၚတြင္တည္ရွိျပီး၊ တင္ ပလႅင္ေခြ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးတစ္ဆူကို တည္ထားၾကပါသည္၊၊ ဆင္းတုေတာ္ၾကီးရင္ျပင္မွၾကည့္လ်င္ ကႏၵီတစ္ျမ့ဳိလုံးကို ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကိုေရွ့တည့္တည့္တြင္ခ်၍ၾကည့္သကဲ့သို႔ ျမင္ရပါသည္၊၊

“Botanical Garden Or National Park
          ကႏၵီျမ့ဳိေတာ္၏က်က္သေရေဆာင္ဟုတင္စားႏုိင္သည့္ ဥယ်ာဥ္ၾကီးတစ္ခု ကႏၵီျမ့ဳိတြင္ရွိပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံကုိ အဂၤလိပ္ကိုလုိနီျပဳစဥ္က အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

ကမၻာ့ပန္းမ်ဳိးစုံကိုစုစည္းျပီးစုိက္ပ်ဳိးျပသထားသည့္အျပင္ ကမၻာ့သစ္ပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ဳိးစုံကို အကန္႔လုိက္ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးမွသစ္ပင္ႏွင့္ ပန္းပင္မ်ဳိးစုံကိုတစ္ေနရာတည္းတြင္ ေလ့လာႏုိင္ သည့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူခ်စ္သမၼတၾကီး“ဦးေန၀င္း”သီရိလကၤာကိုလာစဥ္က စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ပန္းပင္၊ “ဦးႏု” စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ပန္းပင္ႏွင့္၊ ကမၻာ့လုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ “ဦးသန္႔”စုိက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ပန္းပင္တုိ႔ လည္းရွိၾကပါသည္၊၊ 

ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီးထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီးထဲမွ သစ္ပုပ္ပင္ၾကီးထက္အဆမ်ားစြာၾကီးေသာ သစ္ပုပ္ပင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း တန္းစီလ်က္ေတြ႔ရပါသည္၊၊ သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ သစ္- ပင္ခုပ္ရမည္ကို အေတာ္ကို၀န္ေလးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ သာမန္သစ္ပင္မ်ဳိးျဖစ္ေစကာမူ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာေသာအခါ အခက္အလက္တုိ႔ၾကီးမားျပီး က်က္သေရတစ္ခု ျဖစ္လာရပါသည္၊၊

ကႏၵီျမဳိ့တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးတကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခုလည္း ရွိပါသည္၊၊ “ေပရာေဒနိယ တကၠသိုလ္”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ အလြန္က်ယ္၀န္းျပီး သစ္ၾကီးပင္မ်ဳိးစုံတုိ႔ျဖင့္၀န္းရံထားသျဖင့္ လွပသည့္ “တကၠသုိလ္”ၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကႏၵီျမ့ဳိသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဒုတိယျမ့ဳိေတာ္ျဖစ္သည့္အ တြက္ စနစ္တက်ျပည့္ျပည့္စုံ ေလ့လာသင့္သည့္ျမ့ဳိျဖစ္ပါသည္၊၊

(7/5/2014)ေန႔၊ နံနက္(5)ခြဲတြင္ ကႏၵီျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ “ဦးအာစိဏၰ”အား ဒကာၾကီး ဦးျမင့္လြင္+မယ္ေတာ္ၾကီး ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔မွ န၀ကမၼအလွဴေငြႏွင့္မုန္႔ဆြမ္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျပီး စြယ္ေတာ္တုိက္(Daladamalikava)သုိ႔ စြယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညဳိရန္ ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ထားသည့္ စြယ္ေတာ္တုိက္ၾကီး၏အထူးလ်ဳိ႔၀ွက္ခန္းထဲအထိ၀င္ခြင့္ရရန္ ၾကဳိတင္စီစဥ္ထား သည့္အတြက္ စြယ္ေတာ္တုိက္ေပါက္၀တြင္ (1)နာရီခန္႔ေစာင္းဆုိင္းျပီးသည္ႏွင့္ စြယ္ေတာ္အတြင္းခန္း တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ျပီး၊ စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္ေစတီေတာ္ၾကီးကို အနီးကပ္ဖူးခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ မေတြ႔ရသည့္တုိင္ စြယ္ေတာ္ျမတ္အားပူေဇာ္ထားရွိသည့္ စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္ေတာ္ၾကီး ကိုဖူးေတြ႔ခြင့္ရလ်င္ပင္ ကုသုိလ္ကံအလြန္႔အလြန္ထူးကဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ စြယ္ ေတာ္တုိက္ၾကီး၏ အထူးလ်ဳိ႔၀ွက္အတြင္းခန္းႏွင့္ စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္အစစ္ၾကီးကို သီရိလကၤာလူမ်ဳိးမ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္အေ၀းမွသာ ဖူးခြင့္ရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္ျမတ္ကိုဖူးေျမွာ္ျပီး စြယ္ေတာ္တုိက္ျပခန္းႏွင့္၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း (20)ခန္႔ စြယ္ေတာ္ျမတ္အားပခုံးထက္တြင္တင္ျပီး စြယ္ေတာ္လွည့္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ရတနာ“ဆင္ေတာ္”ျမတ္ကို ၾကည့္ရႈ႔ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ရတနာစြယ္စုံဆင္ေတာ္ၾကီးသည္ ယၡဳအခါ အသက္ရွိဆင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ အဆာသြတ္ထားသည့္ ဆင္ရုပ္ၾကီးမွ်သာျဖစ္ပါသည္၊၊ ဆင္ေတာ္ၾကီး ေသဆုံးျပီးေသာအခါ ဆင္မင္းျမတ္၏အေရကို စနစ္တ က်ရယူျပီး၊ က်န္သည့္ အသားအရုိးမ်ားကိုမဂၤလာအခန္းအနားျဖင့္ မီးသျဂဳိဟ္ျပီး၊ ရတနာဆင္ေတာ္ၾကီးႏွင့္ အလုံးအရပ္တူညီသည့္ ဆင္ရုပ္ကုိသံမဏိမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ျပီး၊ ဆင္ၾကီး၏အေရကုိ အေပၚမွပတ္ ေပးထားသည္မွာ ဓာတ္ပုံရုိက္လ်င္ ဆင္အစစ္ႏွင့္ခြဲမရေအာင္တူလွပါသည္၊၊

စြယ္ေတာ္တုိက္ၾကီး၀င္းအတြင္း ေလ့လာစရာရွိသည္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလ့လာျပီး၊ မယ္ေတာ္ၾကီး ေဒၚခင္ခင္ေမမွ သီရိလကၤာအစားအစာစားမည္ဆုိသျဖင့္ သီရိလကၤာထမင္းဆုိင္သို႔ သြားေရာက္ျပီး၊ သီရိလကၤာရုိးရာအစားအစာျဖစ္သည့္ ခ်ပါတီ၊ သီရိလကၤာ-လဘက္ရည္၊ ကုလားဘယာေက်ာ္တုိ႔ကို ျမိန္ယွက္စြာ စားသုံးခဲ့ၾကပါသည္၊၊

စကၤာပူမွလာေရာက္ၾကသည့္ ျမန္မာဘုရားဖူးအဖြဲ႔ႏွင့္ “မဟိ ံတေလ”မွ စတင္ဆုံဆည္းခဲ့ၾကျပီး၊ စြယ္ ေတာ္တုိက္ၾကီးကုိေလ့လာအျပီးတြင္ ေနာက္ဆုံးလမ္းခြဲခဲ့ၾကပါသည္၊၊


“အာေလာကလႈိဏ္ဂူ”
မနက္ပုိင္း(8)နာရီခန္႔တြင္ ကႏၵီျမ့ဳိမွ “စတုတၱသဂၤါယနာ”တင္ခဲ့သည့္ ‘မာတေလျမ့ဳိ’အာလု၀ိ- ဟာရသုိ႔ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ အာလု၀ိဟာရသုိ႔ (9)ခန္႔တြင္ေရာက္ရွိျပီး၊ စတုတၱသဂၤါယနာတင္ခဲ့သည့္ အာေလာကလႈိဏ္ဂူၾကီးမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ သာသနာေတာ္ႏွစ္(450)၀န္းက်င္က စတုတၳသဂၤါယနာသာ မတင္ခဲ့လ်င္ ယေန႔- အခ်ိန္ထိ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ကမၻာအတြင္းတည္ရွိရန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


 ထုိ႔ေၾကာင့္ စတုတၱသဂၤါယနာသည္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္အထူးေရးပါသည့္ တာ၀န္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊၊
စတုတၱသဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ “အာေလာကလႈိဏ္ဂူ”ေတာင္စဥ္ ေတာင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ အေလးထားေလ့လာသင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊၊ 

မာတေလျမ့ဳိမွ ကႏၵီျမ့ဳိသုိ႔ျပန္လာခဲ့ၾကျပီး ေန႔လည္စာထမင္းစားခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ကႏၵီျမ့ဳိမွတဆင့္ “စရိပါဒေတာင္”ျမတ္သို႔ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကပါေတာ့သည္၊၊


“စရီပါဒေတာင္”အရွင္ႏွင့္ တကၠသုိလ္အတန္းထဲတြင္ တူတက္သည့္ သီရိလကၤာအမ်ဳိးသၼီးတစ္ေယာက္က ဆုိဖူးပါသည္၊ “ျမန္မာဦးဇင္း,  ငါေလ ‘စရိပါဒ’ဆုိတဲ့အ သံၾကားရင္ နားထင္ေတြ အရမ္းတုန္တာပဲ”တဲ့၊၊ 

မွန္ပါသည္၊၊ စရိပါဒေတာင္သည္ မီတာ(2243)နီးပါးျမင့္ျပီး၊ မည္သည့္ေနရာအတက္လမ္းတြင္မွ ေျပ ေျပျပစ္ျပစ္တက္ရသည္မဟုတ္ဘဲ ေဇာက္နက္ၾကီးမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေက်ာက္ၾကမ္းေလွကား- ထစ္နက္နက္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေပ(7359)ျမင့္ပါသည္၊၊

အသက္အႏၱရာယ္ကို ပမာမထားမထားဘဲ ဘာသာေရးၾကည္ညဳိစိတ္သက္သက္ျဖင့္ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း တက္ရသည့္ေတာင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ စရိပါဒေတာင္ထိပ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သီဟုိဠ္ကြ်မ္းသုိ႔ တတိယအၾကိမ္ ၾကြေတာ္မူစဥ္က ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူကို ေနာင္လာေနာင္သားတုိ႔ကုိးကြယ္ရန္ ထားရစ္ ေတာ္မူပါသည္၊၊

ထူးျခားသည္မွာ စရိပါဒေတာင္ေပၚသုိ႔ “ခရစ္ယန္၊ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ”ဘာသာၾကီး(4)- ခုမွ ဘာသာ၀င္တုိ႔ယုံယုံၾကည္ၾကည္တက္ျပီး ဘုရားဖူးေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ခရစ္ယန္ ဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ စရိပါဒေတာင္ထိပ္မွ ေျခေတာ္ရာကုိ အာဒံ၏ေျခရာဟု ယုံၾကည္ေနျပီး၊ “အာဒံ”၏ ေျခေတာ္ရာကုိလာဖူးၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္၊၊

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တုိ႔ကလည္း “ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား”ၾကီး၏ေျခေတာ္ရာဟု ယုံၾကည္ျပီး၊ တက္ေရာက္ဖူး ေမွ်ာ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ “မြတ္စလင္”တုိ႔ကမူ “တမန္ေတာ္မုိဟာမက္”၏ အထိမ္းအမွတ္ေျခေတာ္ ရာျဖစ္သည္ဟုဆုိျပီး၊ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“စရိပါဒ”ေတာင္ေပၚသို႔ေန႔ခင္းတက္လ်င္ ေနရွိန္ေၾကာင့္ညပုိင္းတက္သည္ထက္ ႏွစ္ဆပင္ပမ္းေသာ္လည္း ဘာသာၾကီးေလးခုမွ မတူညီသည့္လူေလးမ်ဳိးတုိ႔ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွလာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေနၾက သည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ထူးျခားသည့္ခံစားမႈျဖစ္ရပါသည္၊၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို ျပႆနာတစ္စုံ တရာမျဖစ္ၾကဘဲ ယုံၾကည္ရာကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပူေဇာ္ပသေနသည္မွာလည္း ထူးျခားမႈျဖစ္ပါသည္၊၊

စရီပါဒေတာင္ထိပ္မွ ေျခေတာ္ရာၾကီးတစ္ခုကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႔မွ အဦးဆုံးေတြ႔ၾကေသာေၾကာင့္ စရိပါဒေတာင္ကို Adam’s Peak ဟု အမည္မွည့္ေခၚထားပါေသးသည္၊၊ စရိပါဒေတာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး၊ ေလ့စာစရာႏွင့္ သုံးသပ္ဆင္ျခင္စရာမ်ား မ်ားစြာပင္ရွိသည္ဟု အရွင္ ထင္မိပါသည္၊၊

စရီပါဒေတာင္ေပၚမွ ေျခရာသႏၱာန္အရာၾကီးကို သီရိလကၤာလူမ်ဳိးဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ (BCE-1st) တြင္စတင္ေတြ႔ရွိသည္ဟုလည္း ဆုိပါေသးသည္၊၊
ဦးျမင့္လြင္+ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔သည္ အသက္(65)၀န္းက်င္ အဘုိးအဘြားတစ္စုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 


ဤေတာင္သုိ႔တက္ရန္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ အရွင္၏ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၾကည့္ ေသာအခါ မည္သူကမွသေဘာမတူၾကဘဲ၊ မတက္ရန္ကိုသာ အၾကံျပဳၾကပါသည္၊၊

ေျခေျခာ္လက္ေျခာ္ျဖစ္ရန္ လြယ္ကူျပီး၊ အသက္အႏၱရာယ္အလြန္ၾကီးေၾကာင္းကို အရွင္ ကုိယ္တုိင္လည္း သိထားသည္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေမာေဖာက္ျပီး တစ္ခုခုျဖစ္လ်င္လည္း ေအာက္ျပန္သယ္ရန္ လြယ္ကူသည့္ေတာင္မဟုတ္ေပ၊၊ မုိးကလည္း ရြာေတာ့မည့္ဟန္ျပင္ေနျပန္ပါေသးသည္၊၊ 

ညဘက္တက္မွာမုိ႔ အေပၚတြင္လ်ပ္စစ္မီးမ်ားထြန္းထားသည့္တုိင္ အဘုိးအဘြားတုိ႔အတြက္ မီးအကူလုိ အပ္ေလာက္သည္ကိုသတိျပဳမိျပီး၊ လ်ပ္စစ္လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွစ္ခုကုိလည္း ေတာင္ေပၚမတက္မွီ ခက္- ခက္ခဲခဲေစ်းၾကီးၾကီးေပး၍ ၀ယ္ရပါသည္၊၊ 

မုိးကာကြယ္ရန္ မူလကထီးယူၾကမည္ဟု ေတြးေတာထားေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚတြင္ေလတုိက္ႏုိင္သ ျဖင့္ ထီးျဖင့္တက္လ်င္ေလထဲထီးႏွင့္ေရာျပီး လူပါလြင့္ပါသြားႏုိင္သည္ဟု တဖန္သုံးသပ္မိျပီး၊ ပလပ္စ- တစ္မုိးကာအိက်ၤ ီ(3)ကိုရွာေဖြျပီး ၀ယ္ရျပန္ပါသည္၊၊

ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆးႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔ဖူးအလုံအေလာက္ကုိထမ္းျပီး စရိပါဒခရီးၾကမ္းကို စတင္လိုက္ ၾကပါေတာ့သည္၊၊ ေျခေတာ္ရာေတာင္ေပၚသုိ႔ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ေရာက္ေအာင္တက္ၾကမည္ဟု အျပီးအျပတ္ဆုံးျဖတ္ထားၾကေသာေၾကာင့္ေလလား မသိ၊ မယ္ေတာ္ၾကီး “ေဒၚခင္ခင္ေမ”သည္ “လုံမ ငယ္”တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ တက္ၾကြေနသည္ဟု ထင္မိသည္၊၊

စြယ္ေတာ္တုိက္သို႔၀င္စဥ္က ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္အျဖဴေရာင္၀မ္းဆက္ကို ဆက္လက္၀တ္လာသည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ျမင့္ျမင့္ေလထန္ထန္တြင္ “ဥစၥာေစာင့္မကေလး”တစ္ေယာက္ႏွင့္လည္း တူလွပါ သည္၊၊ ဘုိးေတာ္ “ဦးျမင့္လြင္”ကမူ ဒူးမွျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္မည္ကို စုိးရိမ္ဟန္တူပါသည္၊၊

မည္သုိ႔ဆုိေစ သည္၍သည္မွ် ပင္ပမ္းခက္ခဲသည့္ စရိပါဒေတာင္ေတာ္ၾကီးကို စတင္တက္ခဲ့ၾကပါေတာ့ သည္၊၊ ညေန (4)နာရီခြဲခန္႔တြင္စတင္တက္ျပီး ေတာင္ထိပ္ေရာက္ခ်ိန္အထိ (4)နာရီခန္႔ၾကာပါသည္၊၊ 

ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို အစအဆုံးတာ၀န္ယူထားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရွင္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာလ်င္ မည္ပုံေျဖရွင္းရမည္ကို တလမ္းလုံးေခါင္းထဲထည့္မိေနေသာေၾကာင့္ (60)ေက်ာ္တုိ႔ထက္ (30)ေက်ာ္၏ မ်က္ႏွာက ပိုမုိရင့္ေရာ္ေနမည္ဟု ထင္မိပါသည္၊၊

သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ စရိပါဒေတာင္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဆုိရုိးစကားတစ္ခု ရွိပါသည္၊၊ “စရိပါဒေတာင္ကုိ မတက္ဘူးလ်င္ လူအ၊ ႏွစ္ၾကိမ္တက္လ်င္ လူန၊၊”ဟု ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ‘လူေတာ္’လား ‘လူအလား’ဟု မသိေသးေသာအရွင္သည္ သည္တၾကိမ္တြင္မွ “လူန”ျဖစ္ေနျပီမွန္း သိရေတာ့သည္၊၊ 
 အေၾကာင္းမွာ အရွင္သည္ စရီပါဒကို ႏွစ္ၾကိမ္တိတိတက္မိျပီ ျဖစ္၍ပါတည္း၊၊

စရိပါဒေတာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်ဳိက္ထီးရုိးထက္ အဆမ်ားစြာတက္ရန္ခက္ခဲျပီး၊ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိသည့္ေတာင္တက္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေတာင္၏သုံးခ်ဳိးႏွစ္ခ်ဳိးအထိကို ခက္ခက္ခဲခက္တက္ခဲ့ရျပီး မူလ ေတာင္ထြက္သို႔တက္ရခ်ိန္တြင္မူ ၀ါးလုံးကိုဒီဂရီကြက္တိေထာင္ထားသည့္အလား ေက်ာက္ေလွကား ၾကမ္း အထစ္က်ဲၾကီးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔တက္ရပါသည္၊၊

ေဘးႏွင့္ေအာက္သုိ႔ ငုံ႔မၾကည့္ရန္အတန္တန္ေအာ္ေနရပါသည္၊၊ ေနာက္ဆုံး စရိပါဒေတာင္ထိပ္သုိ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့သည္၊၊ ႏွင္းမုိးမ်ားရြာသြန္းေနျပီး အရုိးတြင္းမွေအးစိမ့္ေန သည္အထိ ေအးခ်မ္းလွပါသည္၊၊

ေျခေတာ္ရာကို ေစတီေတာ္ငယ္ေလး၏မုခ္အတြင္းတြင္းဖူးေတြ႔ရခ်ိန္တြင္မူ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ ေမတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးမွ “ဦးဇင္း တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဒီဘ၀ ေသေပ်ာ္ျပီ၊ လူျဖစ္က်ဳိး နပ္ျပီ”ဟု ဆုိၾကပါသည္၊၊

 သည္မွ်ခက္ခဲသည့္ေတာင္ကို အခက္ခဲဆုံးနည္းျဖင့္တက္ခဲ့ရျပီး၊ ေျခေတာ္ရာကိုငုံေဆာက္ထားသည့္ ေစတီေတာ္ေလးကို သုံးေခါက္ပတ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုအာရုံျပဳဦးတုိက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ေတာင္ေပၚတြင္ (1)နာရီခန္႔ေနျပီး ေတာင္ေအာက္သို႔ျပန္လည္ ဆင္းသက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ေတာင္ ေအာက္သုိ႔ ဆင္းသက္သည့္အခါတြင္လည္း မသက္သာလွပါ၊၊ 
အလြန္မတ္ေစာက္သည့္ေက်ာက္ ၾကမ္းေလွကားထစ္က်ဲက်ဲၾကီးမ်ားတြင္ ခႏၶာကုိယ္၀ိတ္ကိုထိမ္းျပီးဆင္းရေသာေၾကာင့္ အတက္ထက္ ပင္ပိုမုိပင္ပမ္းျပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ထင္ရပါသည္၊၊

အဆင္းတြင္ ဒကာၾကီးဦးျမင့္လြင္သည္ ကိုယ္ကိုေဘးတုိက္ဆင္းျပီး၊ မယ္ေတာ္ၾကီး ေဒၚခင္ခင္ေမသည္ တည့္တည့္ဆင္းၾကပါသည္၊၊ ဦးျမင့္လြင္က ဒူးနာသူျဖစ္၍ ေဘးတုိက္ဆင္းေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဘြားေတာ္ ေဒၚခင္ခင္ေမကမူ ပုံမွန္ဆင္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊၊

အဘုိးအဘြားတစ္စုံႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ သည္ေတာသည္ေတာင္ကို အတူတက္ေနရစဥ္ လူ- သားတုိ႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာၾကပုံကုိလည္း ေတြးေတာသုံးသပ္ေနမိပါသည္၊၊ 


 ငယ္စဥ္က“ခ်စ္သူခ်စ္”
အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀“မိသားစုခ်စ္”
အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ “ေမာင္ႏွမခ်စ္”ဟု
လူသား၏သက္တမ္းတုိတုိေလးအတြင္းတြင္ ျဖစ္တည္ေျပာင္းလဲလာပုံကို “ခ်စ္ျခင္းနိယာမ”အျပဳသ ေဘာျဖစ္မည္ဟု နားလည္လာမိသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ ဦးျမင့္လြင္သည္ ေဒၚခင္ခင္ေမကို ႏွမေလးတစ္ ေယာက္ကုိျပဳစုသည့္အလား ျပဳမူဆက္ဆံေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊၊

ေတာင္ေအာက္သုိ႔ဆင္းရာတြင္ အခ်ိန္(3)နာရီမွ်ၾကာပါသည္၊၊ အရွင္တုိ႔ စီးနင္းေမာင္းႏွင္လာသည့္ ကားငယ္ေလးဆီသုိ႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ည(2)နာရီနီးပါးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကားသမားမွ ညဘက္ေမာင္း ရန္အဆင္ေျပသည္ဟုဆုိသျဖင့္ ကိုလံဘုိျမ့ဳိေတာ္သို႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ေတာလမ္းတြင္ သမင္၊ ဆင္၊ ေတာ၀က္၊ ဖြတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္းသန္းရွာေပးေန သည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊၊ ေတာပန္းေတာင္ပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္စိန္းလန္းေနျပီး၊ သာယာလွပသည့္ ကြ်န္းအလွကို ခံစားရပါသည္၊၊ 

ကိုလံဘိုျမ့ဳိေတာ္သုိ႔ နံနက္(9)နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ျပီး၊ ေဟာမဂါမျမ့ဳိမွ တည္းခုိခန္းတစ္ခုတြင္ ေရခ်ဳိး အနားယူခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ေရခ်ဳိးအပမ္းေျဖျပီးေသာအခါ ကိုလံဘုိျမ့ဳိေတာ္မွ BCC-စာအုပ္တုိက္ၾကီးသုိ႔ သြားျပီး၊ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ စြယ္ေတာ္ၾကဳပ္ေစတီ၊ သာသနာ့အလံ၊ စာအုပ္ႏွင့္ ပန္းကလပ္မ်ားကို မယ္ေတာ္ၾကီး“ေဒၚခင္ခင္ေမ”၀ယ္ယူသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊

စာအုပ္ဆုိင္ၾကီးမွထြက္ခြါလာခဲ့ၾကျပီး Ceylon Tea Wrold-သုိ႔သြားျပီး၊ သီရိလကၤာျပန္လက္ေဆာင္-လ ဘက္ေျခာက္မ်ဳိးစုံကို ၀ယ္ယူၾကပါသည္၊၊ ျပီးေသာအခါ “မက္ေဒၚနယ္”သုိ႔ဦးတည္ခဲ့ၾကျပီး၊ ေန႔လည္စာ စားသုံးၾကပါသည္၊၊ ကားသမား“ကို၀င္းျမင့္”အားလည္း ထမင္းဆုိင္ထဲမွာပင္ လမ္းခရီးစရိပ္ကားခေပး ၾကပါသည္၊၊

(5)ရက္ခရီးစဥ္အတြက္ ကားေမာင္းခ်ိန္မီတာ(1134)ရွိျပီး၊ (1)မီတာကို(50)ႏႈံးျဖင့္ စုစုေပါင္းကားခ (56700)က်ပါသည္၊၊ မယ္ေတာ္ၾကီး “ေဒၚခင္ခင္ေမ”မွ (60000)ေပးလုိက္ပါဟုဆုိသျဖင့္ ေပးလိုက္ပါ သည္၊၊ လမ္းခရီးတြင္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မပါသည့္တုိင္ ကားသမားကို ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ေဒၚခင္ခင္ ေမတုိ႔မွ ထမင္းကိုအဆင့္တူစားသုံးျပီး၊ ကုန္က်သေလာက္ရွင္းသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ေန႔လည္စာစားသုံးျပီးခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ရေသာေၾကာင့္ ကိုလံဘိုျမ့ဳိေတာ္၏ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ “ကာလုတၱရေစတီ”ေတာ္ၾကီးသို႔ ဖူးေမွ်ာ္ေလ့လာရန္ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ကာလုတၱရေစတီသုိ႔ ကား(2)နာရီခန္႔ေမာင္းရပါသည္၊၊

ေစတီေတာ္ၾကီးသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ေစတီေတာ္လက္ရာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေစတီေတာ္ၾကီး သည္ အတြင္းတြင္ေစတီေတာ္ၾကီးႏွင့္ပုံစံတူ ေစတီငယ္တစ္ဆူကိုတည္ေဆာက္ထားျပီး၊ ေစတီေတာ္ ၾကီး၏အတြင္းသုိ႔၀င္ျပီး ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညဳိႏုိင္ပါသည္၊၊ ကာလုတၱေစတီေတာ္ၾကီးသုိ႔ အသြားတြင္သာမန္ လမ္းမွသြားခဲ့ၾကျပီး၊ အျပန္တြင္မူ အျမန္လမ္းျဖင့္ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ကုိလံဘုိျမ့ဳိေတာ္ၾကီးသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီး ျမန္မာေက်ာင္းအနီး Twon Hall-မွ Bread Talk-ဆုိင္တြင္ အဆာေျပအေမာေျပ အိပ္ငုိက္ေျပျဖစ္ေစရန္ သီရိလကၤာလဘက္ရည္ႏွင့္ မုန္႔စားၾကပါသည္၊၊
ေန႔လည္(4)ခန္႔တြင္ ကိုလံဘိုျမ့ဳိေတာ္အလယ္တည့္တည့္မွ “ဂဂၤါရာမ”ေရွးေဟာင္းပစၥည္းျပတုိက္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသုိ႔ သြားခဲ့ၾကပါသည္၊၊ 


ဂဂၤါရာမေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေခတ္အ ဆက္ဆက္မွအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရတနာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အ၀တ္အစား၊ အသုံးအေဆာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ဳိးစုံကို ျပသထားပါသည္၊၊
  
ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံအားလုံးမွ ေၾကးဆင္းတု၊ ေက်ာက္ဆင္းတု ဘုရားဆင္းတုမ်ဳိးစုံကိုလည္း ႏုိင္ငံအလုိက္ ဂဂၤါရာမတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္ၾကီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ မေတြ႔ႏုိင္သည့္ ေရွးေခတ္“တြင္ခုံ”စကမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ ထူးျခားသည့္ဘုရား ဆင္းတု“မုျဒာ”မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ဂဂၤါရာမေရွးေဟာင္းျပတုိက္ၾကီးတြင္ ဘုရားဖူးျခင္းႏွင့္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ေလ့လာအျပီးတြင္ ေငြလဲလွယ္သည့္ဌာနသုိ႔သြားၾကျပီး၊ သုံးစရာမရွိေတာ့ဘဲက်န္ေနသည့္ သီရိလကၤာရူပီးေငြမ်ားကို ၾသဇီ ေဒၚလာသုိ႔ ျပန္လည္လဲယူၾကပါသည္၊၊

 
ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔စတင္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ၾသဇီေဒၚလာ (1400), (1)Dollar-ကို သီရိလကၤာရူပီးေငြ(120)ႏွင့္ သီရိလကၤာရူပီးအျဖစ္ လဲခဲ့ပါသည္၊၊ 


စတင္ ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ “မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္”မွ သံဃာအကုန္ဆြမ္းကပ္သည့္အတြက္ ဆြမ္း အလွဴေငြ US Dollars-(470)ကုန္က်ပါသည္၊၊
ၾသစတီရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ စကၤာပူမွတဆင့္ ယၡဳည(12)ခြဲတြင္ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြါၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 


ခရီးစဥ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေလ့လာဖူးေျမွာ္ရန္က်န္ေနသည့္“ကလ်ာဏီ ေစတီ”ေတာ္သို႔မသြားခင္ Galle Face, Sea Sides သုိ႔သြားျပီး၊ ပင္လယ္ေလညွင္းခံရင္း ပင္ပမ္းမႈကို ေျဖေျဖာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

(8/5/2015)ညေနပုိင္း (6)နာရီခန္႔တြင္ ကလ်ာဏီေစတီေတာ္ၾကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္၊၊ “ကလ်ာ- ဏီ”တြင္ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၊ ကလ်ာဏီရုပ္စုံေက်ာင္း၊ ကလ်ာဏီသိမ္၊ ကလ်ာဏီေစတီႏွင့္ ကလ်ာဏီျမစ္တုိ႔ကို ေလ့လာရပါမည္၊၊

(AD-15)ရာစုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဓမၼေစတီမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္၊၊ ဓမၼေစတီေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာသည္ မသန္႔မရွင္းျဖစ္ေနျပီး၊ သံဃာအတုအေယာင္မ်ားသာ လႊမ္းမုိးေနပါသည္၊၊ ရဟန္း သံဃာအစစ္ မရွိသေလာက္ရွားပါးသည့္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

သာသနာေတာ္ပ်က္စီးလုနီးပါးမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေနပါသည္၊၊ ဓမၼေစတီမင္းၾကီးသည္ သာသနာ ေတာ္ကိုအသက္တဖန္ ျပန္လည္သြင္းသည့္အေနျဖင့္ သံဃာေတာ္အပါး(20)ခန္႔ကို သီဟုိဠ္ကြ်မ္းသုိ႔ ရြက္သ ေဘၤာၾကီးမ်ားျဖင့္ေစလႊတ္ျပီး ရဟန္းခံေစပါသည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံမွေရာက္လာသည့္ သံဃာငယ္မ်ားကို လူ၀တ္လဲေစျပီး၊ သီဟုိဠ္သံဃာရာဇာဆရာေတာ္ၾကီး မ်ားကိုယ္တုိင္ ကလ်ာဏီျမစ္ထဲတြင္ေရသိမ္ျပဳ၍ ရဟန္းခံေပးျခင္း၊ သံဃာတပါးသိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကို သင္ျပဆုံးမျခင္းႏွင့္၊ စာေပသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳေပးခဲ့ပါသည္၊၊

ကလ်ာဏီျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသာသနာေတာ္၏ မိခင္ဖခင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ(2) ခ်ပ္ကုိလည္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာေလာကတြင္ အလြန္တန္ဖုိးၾကီးသည့္ ေက်ာက္စာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္၊၊ 


ကလ်ာဏီျမစ္ကမ္းေျခတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေရခ်ဳိးေတာ္မူသည္ဟုလည္း မွတ္တမ္းရွိပါသည္၊၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၀ါေတာ္(8)၀ါအရတြင္ သီရိလကၤာသုိ႔ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ၾကြေတာ္မူစဥ္က ကလ်ာ ဏီကုန္းထိပ္ေပၚတြင္ တရားေဟာေတာ္မူခဲ့ျပီး၊ ျမတ္စြာဘုရားတရားေဟာေတာ္မူသည့္ ေနရာတြင္ ပလႅင္ေတာ္ကိုေနရာမေရြ႔ေစဘဲ ကလ်ာဏီေစတီေတာ္ၾကီးကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဆံေတာ္မ်ားကိုပါ ဌာပနာျပီးတည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊

ကလ်ာဏီတြင္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားသမုတ္ခဲ့သည္ “သိမ္”ရွိပါသည္၊၊ ျမန္မာသံဃာေတာ္အခ်ဳိ႔သည္ ထူးျမတ္သည့္ကလ်ာဏီသိမ္သို႔သြားျပီး သိမ္ထပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ ကလ်ာဏီသည္ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔၏ သီရိလကၤာဘုရားဖူး(5)ရက္ခရီးစဥ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေလ့လာစရာေနရာျဖစ္ပါသည္၊၊

ကလ်ာဏီအရပ္မွ ဖူးေျမွာ္စရာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာစရာမ်ားကို ေလ့လာျပီးခ်ိန္တြင္ ညပုိင္း (7)ခန္႔ရွိပါျပီ၊၊ ေလယာဥ္ကြင္းခ်ိန္း ညဦးပိုင္း(10)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကလ်ာဏီမွ ေလဆိပ္သို႔ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါေတာ့ သည္၊၊ ေလဆိပ္သုိ႔ (8)နာရီနီးပါးတြင္ ေရာက္ၾကျပီး၊ (5)ငါးရက္တာ ငွားရန္းထားသည့္ကားေလးေပၚမွ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ၾကီးေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔ စြန္႔ခြါၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊

အရွင္၏စိတ္ထဲတြင္ ခြဲခြါမႈအတြက္ မည္သို႔မွ်ခံစားမႈမျဖစ္ေပၚဘဲ၊ ခရီးစဥ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆုံးျပီ ျဖစ္၍ ေက်နပ္မိပါသည္၊၊ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ၾကီးတုိ႔မွ ပညာေရးအတြက္ န၀ကမၼ၀တၳဳေငြလွဴ သည္ကိုလည္း လက္ခံခဲ့ပါသည္၊၊

အစီအစဥ္မရွိဘဲ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဘုရားဖူးေရာက္လာၾကသည့္ ပါရမီရွင္ႏွစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းအားခ်ိန္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရားဖူးႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာစီစဥ္ေပးလိုက္ရသည့္အတြက္ အရမ္း၀မ္းသာမိသည္၊၊ အနည္းငယ္ အခ်ိန္လြဲမွားမႈအခ်ဳိ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းကင္း ရွင္းရွင္းျဖင့္၊ ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔ ေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္၊၊ 

ေရွးဘ၀ေရစက္ရွိသျဖင့္ (5)ရက္တာအတူစားအတူေနခရီးအတူသြားျဖစ္ၾကျခင္းျဖစ္၍ မိဘႏွစ္ဦးျဖစ္ သည္ဟု မေရာက္လာမီွကပင္ သေဘာထားျပီးျဖစ္၍ အက်ဳိးတစ္စုံတစ္ရာကိုမေမွ်ာ္ကိုးဘဲ ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ခရီးစဥ္ကိုစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဒကာၾကီးဦးျမင့္လြင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ၾကီးေဒၚခင္ခင္ေမတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ျမတ္စြယ္ေတာ္ႏွင့္ ေျခေတာ္ရာ အပါအ၀င္ သီဟုိဠ္ကြ်န္းမွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္၊ ေစတီပုထုိးမ်ားကို ဖူးေျမွာက္ ၾကည္ညဳိၾကရေသာကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္၄င္း၊
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ၾကီးတြင္ သံဃာေတာ္(320)တုိ႔ကုိ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ရေသာကုသိုလ္ ေၾကာင့္၄င္း လူ႔ဘ၀မွရႏုိင္သည့္ ခ်မ္းသာခ်မ္းမ်ဳိးစုံကို စံစားႏုိင္ၾကျပီး၊ ျမတ္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိၾကပါ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေျခြသလုိက္ရပါသည္၊၊


ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ……………………..! {References/ History of Buddhism in Ceylon by Dr. Walpola Rahula-1993. Sri Lanka Pilgrim’s Guide by Pub-BPS. Sacred Island: A Buddhist Pilgrim’s Guide to Sri Lanka. www.ko-thitsar.blogspot.com}


(မွတ္ခ်က္/မိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားေရးသားရာတြင္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတရာေတြ႔ရွိပါက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾက ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊၊)


ေမတၱာျဖင့္---


           အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)

           B.A (English), M.A (Buddhism),

           www.ko-thitsar.blogspot.com


           (12/5/2014)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP