Thursday, December 26, 2013

သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအျမင္၊၊ ၊၊
ယေန႔ေခတ္ကမၻာသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအလြန္တုိးတက္သည့္ ေခတ္ဟုဆုိၾကပါသည္၊၊ ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ၏အျပဳအမူအေနအထုိင္ပုံစံတုိ႔ အျခားတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္႔ပြားကူးစက္ လြယ္သည့္ေခတ္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊
 
ေခတ္တုိးတက္လာေသာေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားသည္ဟု ဘာသာေရးဆရာတုိ႔က ဆုိၾကပါသည္၊၊ အမွန္တကယ္ ယေန႔ေခတ္လူတုိ႔ ကုိယ္က်င့္တရားခြ်တ္ယြင္းမႈရွိ၊ မရွိကုိမူေရွးေခတ္လူတုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀ေနထုိင္ၾကပုံကုိ သုေတသနျပဳၾကည့္မွ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္၊၊

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရခြံေဟာင္းကိုခြ်တ္လုိက္သည့္အလား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္၊ က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔သည္လည္း ယခင္ထက္တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္၊၊

ျမန္မာအမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသၼီးတုိ႔၏ လူေန႔မႈပုံစံအဆင့္ႏွင့္ တုိးတက္လာသည့္ႏုိင္ငံအေျခအေနအေပၚ လက္ခံက်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ားသည္လည္း ယခင္ႏွင့္မတူအထူးေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္၊၊ ေခတ္ေပၚပစၥည္းဆန္းမ်ဳိးစုံကို အသုံးျပဳခြင့္ရသျဖင့္ ၀မ္းသာၾကရေသာ္လည္း ၀င္ေငြမေလာက္ငသည့္ ျပႆနာကို အေျဖရွာရာမွ မလုိအပ္သည့္ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆုိင္လာၾကရပါသည္၊၊ 

ယခင္ႏွစ္က မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဆရာ၀န္မတစ္ဦးမွ “အမ်ဳိးသၼီးမ်ား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်လ်င္ မည္သုိ႔အျပစ္ျဖစ္ပါသလဲဘုရား”ဟု ေမးခဲ့ပါသည္၊၊ လူအမ်ားေရွ႔မွာမုိ႔ “မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ”ဟုသာ အေျဖေပးခဲ့မိပါသည္၊၊ ယၡဳတစ္ခါ “သားဖြားဆရာ၀န္မတစ္ဦး”မွပင္ အလားတူေမးခြန္းကုိ ေမးျမန္းလာေသာေၾကာင့္ ယၡဳစာတမ္းျဖင့္အေျဖေပးလုိက္ရပါသည္၊၊

အမ်ဳိးသၼီးတုိ႔၏ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပဋိသေႏၶ(၄)မ်ဳိးကုိ တိတိက်က် ေဆြးေႏြးထားပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ေဟာေျပာမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ေဆးသိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း အတုိင္းအတာအမ်ားစုတူညီသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

“ပဋိသေႏၶ=ကုိယ္၀န္(၄)မ်ဳိး”

(၁) သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶ၊
(၂) ၾသပပါတိက ပဋိသေႏၶၶ၊
 (3) အ႑ဇ ပဋိသေႏၶၶ၊
(၄) ဇလာဗုဇ ပဋိသေႏၶ၊  

ပုိးေလာက္လန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေရညႇိ၊ ရႊန္႔ညႊန္အစရွိသည့္စုိစြက္သည့္အရာမ်ားတြင္ကိုယ္၀န္ယူျခင္းႏွင့္၊ သစ္ပင္၊ အမႈိက္ပုံတုိ႔တြင္ သေႏၶတည္ျခင္းကုိ “သံေသဒဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ 

နတ္တုိ႔သည္ မိခင္၏၀မ္းဗုိက္တြင္ ကုိယ္၀န္မယူၾကဘဲ အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္ပုံစံျဖင့္ နတ္ျပည္တြင္ နတ္သား နတ္သၼီးျဖစ္ၾကရပါသည္၊၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖင့္ သေႏၶယူျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ “ၾသပပါတိကပဋိ သေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊

ၾကက္ငွက္စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဥမွကုိယ္၀န္ေဆာင္ယူျခင္းကုိ “အ႑ဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ ဥ-သေႏၶ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္၊၊ 

လူတုိ႔သည္ မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ပဋိသေႏၶေနၾကရပါသည္၊၊ မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရ ေသာေၾကာင့္ “ဇလာဗုဇပဋိသေႏၶ”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူတစ္ေယာက္ မိခင္၏၀မ္းတြင္းကုိယ္၀န္စတင္တည္ေနပုံကို အေသးစိတ္ေဟာေျပာထားပါသည္၊၊ ယေန႔ေခတ္ေပၚ Embryology ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း မ်ားစြာပင္ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

Buddhist Cosmology ဗုဒၶဘာသာမွလက္ခံထားသည့္ သက္ရွိသတၱ၀ါတုိ႔၏ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ဘုံအမ်ဳိးအစား(၃၁)မ်ဳိးထဲတြင္ “လူဘုံသည္ ရရွိရန္အခက္ခဲဆုံးႏွင့္၊ အျမင့္ျမတ္ဆုံးဘုံဘ၀”ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ လူဘုံသုိ႔လူသားမ်ဳိးဆက္တစ္ဦးေရွာက္ရွိလာမည္ကို ေႏြးေထြး စြာလက္ကမ္းၾကဳိဆုိသင့္လင့္ကစား ျဖက္ဆီးျပစ္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားစြာရွိေနပါသည္၊၊

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္၊၊

= ပညာမတတ္ျခင္း၊
= အသုိင္းအ၀ုိင္း ဆင္းရဲမႈ၊
= စီးပြားေရးမေျပလည္မႈ၊
= စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေန၊
= အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပမႈ၊
= မိသားစုအေျခအေန၊
= ကုိယ္က်င့္တရား မေစာင့္ထိမ္းမႈ၊
= အသက္ငယ္ျခင္း၊
= ဗလကၠာရအျပဳခံရျခင္း၊ စသည္စသည္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊

အေနာက္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ Family Plan-၏ေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားအေနျဖင့္ အလုိမရွိေသးလ်င္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်သည့္အတြက္ ဘာသာေရးအျပစ္ႏွင့္၊ ဥပေဒဆုိင္ရာျပစ္မႈမရွိဟု ယူဆၾကပါသည္၊၊ အိႏၵိယႏွင့္ တရုပ္ျပည္ကဲ့သုိ႔ လူဦးေရးမ်ားလြန္းေနသည့္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းမွာျပစ္မႈဟူ၍ မယူဆေတာ့ေပ၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ 1883-ခုႏွစ္မွစတင္၍ “Abortion=ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း”ကုိ ျပစ္မႈၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး၊ မိခင္၏အသက္ကိုကာကြယ္ရန္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရျခင္းမွတပါး ကုိယ္၀န္ျဖက္ခ်ျခင္းမျပဳ- ရန္ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္၊၊

သေႏၶတားျခင္း၊ သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးမွတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အမ်ဳိးသၼီးတုိင္းနီးပါမွ် ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ သေႏၶတားဆီးျခင္းသည္ အခန္႔မသင့္လ်င္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ရုံမွ်ခံစားရျပီး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဥပေဒအရအျပစ္မရွိဟု ေလ့လာရပါသည္၊၊ သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္းမွာမူ ဘာသာေရးအရႏွင့္၊ ဥပေဒအရပါ အျပစ္ၾကီးလွပါသည္၊၊ (အခ်ဳိ႔ဘာသာတြင္မူ အျပစ္မရွိဟု သိရပါေသးသည္၊၊)

ပါဠိစာေပတြင္ (သေႏၶ)ကိုယ္၀န္တစ္ခုေအာင္ျမင္ေစရန္ အဂၤါ(၃)ခုမွ်လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္၊၊ 

(၁) အမ်ဳိးသား+အမ်ဳိးသၼီး သံ၀ါသျပဳျခင္း၊
(၂) အမ်ဳိးသၼီး၏ ရာသီပန္းပြင့္ျပီးစျဖစ္ျခင္း၊
(၃) သေႏၶသားျဖစ္လာမည့္ သတၱ၀ါတစ္ဦးဦး၏ မိခင္၀မ္းတြင္းသုိ႔သေႏၶယူရန္ အဆင္သင့္ရွိ ေနျခင္း၊

အနည္းဆုံး အထက္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အေျခအေန(၃)မ်ဳိးျပည္စုံလ်င္ အမ်ဳိးသၼီးတြင္ ကုိယ္၀န္ရႏုိင္ပါသည္၊၊ ဤေနရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာအလုိအရ “ကုိယ္၀န္တည္ျခင္း=conception” ဆုိသည္မွာ “သားသေႏၶႏွင့္အတူတကြ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း”ကို ဆုိလုိပါသည္၊၊

ဆုိလုိသည္မွာ “မိခင္၏၀မ္းတြင္းတြင္ ကေလးငယ္၏သားတစ္(Fetus)ႏွင့္အတူတကြ အသိစိတ္ (Cousciousness)ပါျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိ ကိုယ္၀န္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေခၚပါသည္၊” အသိစိတ္၏ပံ့ပုိးမႈ- ျဖင့္ သားတစ္မွတဆင့္ထက္တဆင့္ လူသားရုပ္သြင္ပီျပင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

သေႏၶေအာင္ျပီး တခဏအတြင္းမွာပင္ အသိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျပီး သတၱ၀ါ(သုိ႔မဟုတ္)လူသားဟု ေခၚဆုိ ႏုိင္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္  သေႏၶပ်က္ေဆးတမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သေႏၶဖ်က္နည္းတစ္နည္းနည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ Abortion=ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်လ်င္ လူသတ္မႈေျမာက္ျပီျဖစ္ပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာေရးအျမင္ျဖင့္ၾကည့္လ်င္ “ပါဏာတိပါတ”ကံ ထုိက္ပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ မိသားတစ္စုတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္တေယာက္ရရွိလာျခင္းမွာ မဂၤလာတစ္မ်ဳိးဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္၊၊ 
 သုိ႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာထဲမွ အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Birth Control=ကိုယ္၀န္တားဆီးရျခင္း၊ သားေၾကာျဖတ္ရျခင္း(Sterilization)ႏွင့္၊ Abortion=ကိုယ္၀န္ျဖက္ခ်ရျခင္းမ်ားကုိ ျပဳေနၾကပါသည္၊၊

ဘာသာေရးအရ အျပစ္မရွိသည့္ “ကိုယ္၀န္တားေဆး”သုံးျခင္းသည္ပင္လ်င္ က်န္းမာေရးအရဆုိးက်ဳိး မ်ားလွသည့္အတြက္ တစ္ခဏတာစိတ္ခံစားမႈကိုအလုိမလုိက္ၾကဘဲ တန္ဖုိးရွိသည့္အပ်ဳိစင္ဘ၀ကုိ ထိမ္းသိမ္းသင့္လွပါသည္၊၊ 

အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသၼီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း အရြယ္တိတိက်က်ေရာက္ျပီးမွ လက္ထက္သူမ်ားျဖစ္- ၾကလ်င္ မိမိရင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သား/သၼီးကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပီး၊ မိဘတာ၀န္ေက်သင့္ လွပါသည္၊၊ 

အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီးကို သံ၀ါသမျပဳရ၊ ျပဳမိခဲ့လ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္လွပါသည္၊၊ ေစာင့္ေရွာက္ မႈေအာက္တြင္တည္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီး(၂၀)မ်ဳိးမွ်ရွိေၾကာင္းပါဠိစာေပတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္၊၊

(၁) မိခင္ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (မာတုရကၡိတ)
(၂) ဖခင္ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ပိတုရကၡိတ)
(၃) မိဘႏွစ္ပါး ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (မာတုပိတုရကၡိတ)
(၄) အစ္ကုိ၊ ေမာင္ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဘာတုရကၡိတ)
(၅) အစ္မ၊ ညီမ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဘဂိနီရကၡိတ)
(၆) ေဆြမ်ိဳး ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဉာတိရကၡိတ)
(၇) အမိ်ဳးအႏြယ္ ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ေဂါတၱရကၡိတ)
(၈) တရားက်င့္သူအခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ထိမ္းမႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ဓမၼရကၡိတ)
(၉) မဖြားမွီကတည္းက ကတိထားျပီးေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (သာရကၡ)
(၁၀) မင္းမိန္႔ထုတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (သပရိဒ႑)
(၁၁) ၀ယ္ယူထားေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (ဓနကၠီတ)
(၁၂) အလိုတူ၍ အတူေနေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (ဆႏၵ၀ါသိနီ)
(၁၃) ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ေပး၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ေဘာဂ၀ါသိနီ)
(၁၄) အ၀တ္အစားလက္ေဆာင္ေပး၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ပဋ၀ါသိနီ)
(၁၅) ေရခြက္၌ လက္ဆံုခ်၍လက္ထပ္ထားျပီးေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ၾသဒပတၱကိနီ)
(၁၆) အလုပ္မခုိင္းဘဲ ေခါင္းခုကိုခ်ေစ၍ အတူေနေသာအမ်ဳိးသၼီး၊ (ၾသဘဋစုမၺဋာ)
(၁၇) ကၽြန္မ၊ (ဒါသီ)
(၁၈) အလုပ္သမ (ကမၼကာရီ)
(၁၉) စစ္သုန္႔ပန္းမ၊ (ဓဇာဟဋာ)
(၂၀) အခေငြျဖင့္ ခဏအငွားခံထားရေသာ အမ်ဳိးသၼီး၊ (မုဟုတၱိကာ)

ေဖာ္ျပထားသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီး(၂၀)တြင္ နံပတ္(၁)မွ (၈)အထိအမ်ဳိးသၼီးမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳမိလ်င္ အမ်ဳိးသားတြင္သာ “ကာေမသုမိစၦာစာရကံ”ထုိက္ျပီး၊ က်န္အမ်ဳိးသၼီးမ်ားႏွင့္အလုိတူ သံ၀ါသျပဳလ်င္ ႏွစ္ဦးစလုံး“ကာေမသုမိစၦာစာရကံ”ထုိက္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာၾကည့္လ်င္ အေစာင့္အေရွာက္မရွိေသာ အမ်ဳိးသၼီးဟူ၍ မရွိသေလာက္ရွားသည္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ အေစာင့္အေရွာက္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသၼီးကုိ သံ၀ါသျပဳမိလ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံထုိက္ျပီး၊ သံသရာတြင္ ဘ၀မစင္ၾကယ္ေတာ့မည့္ေဘးကို ေတြးေတာဆင္ျခင္သင့္လွပါသည္၊၊

စာတမ္းကိုအဆုံးမသတ္မွီ “အလင္းစက္စာဖတ္သူမ်ား”ကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္လုိပါသည္၊၊ ယၡဳစာ- တမ္းမ်ဳိးသည္ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ဳိးႏွင့္၊ Conceptual Problem-ကုိအေျဖေပးရဆုံးျဖတ္ရသည့္ စာတမ္း မ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုံးအႏႈံးမယဥ္ေက်းသည္မ်ားကုိေတြ႔ရပါက ခြင့္ျပဳၾကေစလုိေၾကာင္း ခြင့္ေတာင္းရပါသည္၊၊

“Abortion=ကုိယ္၀န္ျဖက္ခ်မႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအျမင္”ကို ေမးျမန္းခဲ့သည့္ဆရာမမ်ားသည္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ႏုိင္ၾကမည္ဟု ယူဆရပါသည္၊၊ အလင္းစက္စာဖတ္ သူမ်ားအားလုံး ယၡဳႏွစ္-တြင္က်ေရာက္ေသာခရစ္မတ္မွသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါ ေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္”မွ ဆုမြန္ေခြ်လိုက္ရပါသည္၊၊         ၊၊(က်မ္းကုိး/ သာေလယ်ကသုတ္၊ မဇ္၊ အႆလာယနသုတ္၊ မဇ္၊  Prof.Dr.Rajatha Pushpakumara’s 2013, Research lectures at University of BPU,Sri Lanka. Suppatheyya, Sangiti Sutra subcommentary. Prof. Dr.Oliver Abenayake’s Research on Five precepts, Buddhist foundation of Ethics)အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{B.A-Eng, M.A-Phil-Sri Lanka}
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
ကုိလံဘိုျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊
 (26/12/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

Wednesday, October 16, 2013

လူ၊၊ ၊၊မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပီးျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း "အလင္းစက္အရွင္"မွ ဆုမြန္ေခြ်လ်က္ "လူ"စာတမ္းကုိ စာဖတ္သူသုိ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပလုိက္ရပါသည္၊၊

လူ၊
လူအဆင့္အတန္း၊
လူဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ၊
"လူ"ဟုေခၚတြင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားစြာကို ဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ အဓိပၸါယ္အသီးသီးဖြင့္ဆုိၾကပါသည္၊၊ 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္မွ ယေန႔တုိင္အတက္အက်မ်ားစြာကိုျဖတ္ေက်ာ္ရင္း ေရွးေဟာင္း ဘာသာစကား(Old Language)တစ္ခုအျဖစ္ ရွင္သန္ေနသည့္ပါဠိဘာသာစကားႏွင့္စာေပတြင္လူကို “မႏုႆ”ဟု ေ၀ါဟာရနာမ္အျဖစ္အသုံးျပဳထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊
စိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ လူ၊
စိတ္ထက္ျမက္ေသာေၾကာင့္ လူ၊
အက်ဳိးရွိ အက်ဳိးမဲ့ကိုသိေသာေၾကာင့္ လူ၊
အမွားႏွင့္အမွန္ကို ခြဲျခားသိေသာေၾကာင့္ လူဟုေခၚသည္ စသည္ျဖင့္“လူ”ဟုေခၚဆုိရျခင္း၏ ပဓာနအေၾကာင္းမ်ားကို ဗုဒၶစာေပက်မ္းၾကီးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊
ေဖာ္ျပထားသည့္လူဟုေခၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းအားလုံးသည္ သဘာ၀ယုတၱိသေဘာအရသင့္ေတာ္ လွပါသည္၊၊ စၾကၤာ၀ဠာထဲတြင္ သက္ရွိသတၱ၀ါအမ်ဳိးအစားေပါင္းမေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကသည့္အထဲတြင္ လူသည္စိတ္အမ်ားဆုံးသတၱ၀ါမ်ဳိးေစ့ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အျခားေသာ သတၱ၀ါမ်ားသည္ လူေလာက္စိတ္မ်ားျခင္း အလုိမ်ားျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သတၱေဗဒပညာရွင္တုိ႔ မွေလ့လာေတြ႔ရွိျပီး သက္ေသျပဳထားၾကပါသည္၊၊
လူသည္အျခားသတၱ၀ါမ်ားထက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမင့္မားဆုံးႏွင့္ အထက္ျမက္ဆုံးလည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို လူမွအျခားသတၱ၀ါၾကီးမ်ားကို လုိသလုိပုံသြင္းေစခုိင္းႏုိင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတရားတုိင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးရာထူးျဖစ္သည့္“ဘုရား”အျဖစ္ကို လူသတၱ၀ါမွပင္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္၊၊
လူသည္ အက်ဳိးရွိ အက်ဳိးမဲ့ကိုခြဲျခားသိတတ္ေသာ ညာဏ္ပညာရွိျခင္းမွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဤစြမ္းရည္ေၾကာင့္ပင္ လူတုိ႔သည္ စက္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံကိုတီထြင္ႏုိင္ၾကျပီး အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားထက္ စီးစိမ္ကိုစံစားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊
လူသတၱ၀ါသည္ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ေဖ၀န္ပိုင္းျခားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လူ၏အျပဳအမူမ်ားသည္ အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ အမွားအနည္းဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္၊ အက်ဳိးအျဖစ္ ဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏုိင္သူလည္းျဖစ္ပါသည္၊၊ လူသည္အမွားမကင္းသည့္ သတၱ၀ါျဖစ္သည့္တုိင္ အျခားသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ အမွားနည္းျပီး၊ အက်ဳိးမ်ားမ်ားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္စြမ္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္၊၊
ေဖာ္ျပထားသည့္ လူ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို ေန႔လူဘ၀ျဖစ္တည္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ မည္သုိ႔ေသာသူသည္ စာေပတြင္လာသည့္လူႏွင့္တူညီသည္၊ မတူညီသည္ကို ေလ့လာရရွိႏုိင္ ျပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ဘုံဘ၀အားျဖင့္လူဘုံတြင္ ပုံသႏၱာသေဘာအရျဖစ္ခြင့္ရေသာ္လည္း လူစင္စစ္မမည္ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊
လူတို႔သည္အျခင္းျခင္းဆက္ဆံၾကရာ၌ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းကို မ်ားစြာမုန္းတီးေလ့ရွိၾကပါသည္၊၊ အမွန္စင္စစ္ လူမ်ားအျခင္းျခင္းအၾကားတြင္ အဆင့္အတန္းမတူညီသည္မွာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ သဘာ၀တည္မႈျဖစ္၍ လက္ခံရမည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊
အဆင့္အတန္းနိမ့္သူႏွင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္သူဟူ၍ခြဲျခားရာတြင္ အတုိင္းတာ(၅)မ်ဳိးခန္႔ျဖင့္ခြဲျခား ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္၊၊
(၁) ကိုယ္က်င့္တရား၊
(၂) စီးပြားေရး၊
(၃) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊
(၄) ပညာေရး၊
(၅) ရာထူး၊
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ Dimension(၅)မ်ဳိးသည္ လက္ခံလုိသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ မခံလုိသည္ျဖစ္ေစ လူအျခင္းျခင္းအၾကားတြင္ အဆင့္အတန္းမတူျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မျဖစ္မေနလက္ခံရမည့္ “စံ”မ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊ ေဖာ္ျပပါအဆင့္အတန္းမ်ားကြာျခားသည့္အေလ်ာက္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေနရာအသာစီးရမႈ၊ ဦးစားေပးခံယူရရွိမႈႏွင့္ လူရာ၀င္မႈတုိ႔ကြာျခားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊
အခ်ဳိ႔လူတုိ႔သည္ မိမိအားဦးစားေပး မခံရျခင္း၊ ေနရာမရျခင္းႏွင့္၊ တစ္ပါးသူမ်ားမွာမူ ဦးစားေပးခံရျခင္း၊ ပြဲလယ္တြင္ေနရာရရွိျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည့္အခါစိတ္ဆုိး စိတ္ေကာက္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္း၊ အျငဳိးအေတးထားျခင့္စေသာ မရင့္က်က္အမူအရာမ်ားကို ျပေလ့ရွိပါသည္၊၊ မိမိႏွင့္အျခားသူတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကြာျခားေနသည္ကိုမူ သတိျပဳဆင္ျခင္သုံးသပ္သူ နည္းပါးလွပါသည္၊၊ 
လူလူျခင္းအဆန္းအတန္းကြာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း(၅)မ်ဳိးကို ယၡဳစာတမ္းတြင္ေယဘုယ်သ ေဘာအရသာ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ “ေနရာႏွင့္အေျခအေနအေလ်ာက္ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားသူျဖစ္ပါလ်က္ ဦးစားေပးခံရျခင္းႏွင့္ ေနရာအသာစီးရေနျခင္းမ်ားလည္း ရံခါမ်ားစြာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္၊၊” 
မည္သို႔ဆုိေစလူဘ၀တြင္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသူျဖစ္ျပီး၊ အမ်ား၏ေနရာေပးမႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ လူရာ၀င္သူအဆင့္ရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အတြက္ “ကိုယ္က်င့္တရား၊ စီးပြားေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ရာထူးတုိ႔ တုိးတက္သည္ထက္တုိးတက္ၾကီးပြားေအာင္ၾကဳိးစားရန္”မွာလူသား တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္၊၊
ၾကဳိးစားခြင့္မရရွိျခင္း၊ အေျခအေနမေပးျခင္းႏွင့္ ၾကဳိးစားခ်င္စိတ္မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အဆင့္မရွိလ်င္မူ ဧကန္မုခ်မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အဆင့္အတန္းခြဲျခားခံရျခင္းကို ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံရန္ပင္ ရွိပါေတာ့သည္၊ မည္သူ႔ကိုမွ အျပစ္ဆုိရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါေပ၊၊
လူအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈႏွင့္ လူ႔ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈတုိ႔သည္ အတူတကြတည္ရွိေနသည့္ရ လာဘ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ပန္းတုိင္အထိေအာင္ျမင္မႈတြင္ ေအးျငိမ္းမႈႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈတုိ႔ပါ၀င္ေနျပီး၊ သာမန္လူ႔အဆင့္အတန္းတစ္ခုခ်င္းဆီေအာင္ျမင္မႈတြင္မူ အတုိင္းအတာ တစ္ခုမွ်အဆင့္ရရွိျခင္းသာျဖစ္ျပီး၊ အဆုံးစြန္ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈဟု မဆုိသာပါေခ်၊၊
ဘ၀တစ္ခုတြင္ “ေအာင္ျမင္မႈ”ဟုဆုိရာတြင္လည္း တည္ရွိရာနယ္ပယ္အလုိက္ ကြာျခားႏုိင္ပါသည္၊၊ ဥပမာ-သံဃာတစ္ပါးအတြက္ေအာင္ျမင္မႈမွာ မဂ္ဖုိလ္တရားဓမၼျဖင့္ ေအးျငိမ္းစြာေနႏုိင္ ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ လူသာမန္တစ္ဦးအတြက္ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္မွာ မိမိတြင္ၾကဳိးစားရရွိထားသည့္ ကုိယ္က်င့္တရား၊ စီးပြား၊ ပညာတုိ႔ျဖင့္ ဘ၀တြင္မေၾကာင့္မက် အထက္တန္းက်က်ျဖင့္ ဘ၀ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာ အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္၊၊
အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့့ျပီးသည္မ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ လူပီသသူျဖစ္ေရး၊ လူ႔အ ဆင့္ျမင့္မားရန္ စံ(၅)မ်ဳိးကိုၾကဳိးစားရန္ႏွင့္၊ လူဘုံဘ၀၏ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိရန္မဆုတ္နစ္ေသာလုံ႔လျဖင့္ ရယူရန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္၊၊
“အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ား မိမိတုိ႔၏အေျခခ်ရာနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူပီသသူမ်ား၊ လူရာ ၀င္အဆင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ လူ႔ဘ၀ပန္းတုိင္ကိုကိုယ္တုိင္ၾကဳိးစားပိုင္ဆုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳ လ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္၊၊                    ၊၊                                                                        အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                    {B.A-Eng, M.A-Phil-Sri Lanka}
                                                                      မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                ကိုလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (16/10/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

Wednesday, September 25, 2013

ေအာင္ျမင္မႈကုိ မဂၤလာျဖင့္ရယူျခင္း၊၊ ၊၊


ဗုဒၶစာေပတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ သင္ျပထားပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္လုိၾကေသာ္လည္း ဘ၀တြင္က်ရႈံးေနရသည္က မ်ားပါသည္၊၊ ေအာင္ျမင္မႈ၏အနီးအနားသုိ႔aရာက္ျပီးကာမွ လြဲရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္၊၊

အစစအရာရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းသျဖင့္မေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ မထူးဆန္းဟုသုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္၊ ထက္ ျမက္သူျဖစ္ပါလ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမရျခင္းမွာမူ ထူးဆန္းသည္ဟုယူဆရပါမည္၊၊ ထက္ျမက္သူအ မ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္စိတ္အေျခခံမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရပါသည္၊၊

မာနၾကီးျခင္း၊
ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊
မနာခံတတ္ျခင္း၊
ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း၊စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္၊၊

“မာနၾကီးျခင္း”သည္ ရန္သူမ်ားျခင္း၊ လူမုန္းမ်ားျခင္းႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားျခင္းတုိ႔၏ အဓိကအ ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္၊၊
“ဘ၀င္ျဖင့္ျခင္း”သည္ အမ်ားတကာမွအျမင္ကပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့ကိုျပဳခံရျခင္းမ်ား၏အေၾကာင္း ရင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း”ဟုဆုိရာတြင္ အေျခအေနမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနပါသည္၊၊ ဘ၀ေမ့ျခင္း၊ ေက်းဇူး ကန္းျခင္း၊ ေက်းဇူးရွိသူကုိေစာ္ကားျခင္း၊ မိမိ၏အစစ္အမွန္အဆင့္အတန္းႏွင့္ တျခားသူ၏အ ဆင့္အတန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္နားမလည္ျခင္းစသည္တုိ႔သည္ “ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း”ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္၊၊

ေအာက္ေျခလြတ္သူသည္ လက္တေလာမည္မွ် အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနေစကာမူ ဧကန္မုခ်ဒုကၡ ေတြ႔မည့္သူျဖစ္ပါသည္၊၊ ထိုသူမ်ဳိးမ်ားသည္ အနီးအေ၀းပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း လမ္းမွားသုိ႔ ဦးတည္ေစတတ္ျပီး၊ ဒုကၡေပးတတ္သူျဖစ္ပါသည္၊၊ ေလာကၾကီးကို ရႈပ္ေထြးေစသူ၊ အမွန္ကို အမွား၊ အမွားကိုအမွန္ျဖစ္ေစသူဟူသည္ ဘ၀င္ျမင့္ဘ၀ေမ့တတ္သူမ်ားကို ဆုိလိုဟန္ရွိပါသည္၊၊

ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထက္ျမက္သည့္တုိင္ ပညာမျပည့္၀ျခင္း၏သေကၤတ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ဆုိသျဖင့္ ေအာက္ေျခလြတ္သူတုိင္း ထက္ျမက္သူမ်ားဟု မဆုိလိုပါ၊၊ မည္သည့္အရည္အေသြးမွ်မရွိဘဲ အသားလြတ္ေအာက္ေျခလြတ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိ တတ္ပါေသးသည္၊၊

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္ “မာနၾကီးျခင္း၊ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း” တုိ႔သည္ လူတစ္ဦး၏ဘ၀တြင္ အရည္အေသြးျပည့္ထက္ျမက္သည့္တုိင္ ထိပ္ဆုံးတုိင္မေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္း၏အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊၊

မာန္မာနမရွိ ဘ၀င္မျမင့္ ေအာက္ေျခမလြတ္ပါဘဲ ေအာင္ျမင္မႈကိုရထုိက္သူျဖစ္ပါလ်က္ တုိးတက္မႈမရွိ က်ရႈံးရသူမ်ားကိုလည္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔တတ္ရပါသည္၊၊ ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ “မနာခံတတ္ေသာေၾကာင့္” ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

မွန္ပါသည္၊၊ အခ်ဳိ႔ေသာလူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္မွေပးေသာ အၾကံညာဏ္ႏွင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈ ကုိတူးတူးခါးခါး ျငင္းဆန္တတ္ၾကပါသည္၊၊ လူတေယာက္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မ်က္စိမ်ားစြာႏွင့္ နားမ်ားစြာတုိ႔၀န္းရံေနသည္ကို သတိျပဳရပါမည္၊၊ “တစ္တခါတရံ မိမိကအမွန္ကိုလုပ္သည္ ေျပာသည္”ဟု အထင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိမိထက္အသိညာဏ္ရွိသူမ်ားက အမွားဟုေထာက္ျပသုံးသပ္သည္မ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္၊၊

ထုိသုံးသပ္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္း အျပစ္ျမင္ျခင္းႏွင့္မည္မွ် ကြာျခားသည္ကုိသတိမျပဳဘဲ ေျပာဆုိ အၾကံျပဳသမွ်ကို စိတ္ဆုိးေဒါသျဖစ္ျပီး ျငင္းဆန္ေနျခင္းမ်ဳိးကို “မနာခံတတ္ျခင္း”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ “မဂၤလသုတ္”တြင္ နာခံတတ္ျခင္း၊ ေျပာဆုိရလြယ္ကူသူျဖစ္ျခင္းကို “ေသာ၀စႆတာ ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူပါသည္၊၊

လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ပတ္၀န္းက်င္မွ သုံးသပ္ေ၀ဖန္အၾကံေပးမႈ ေျပာဆုိလမ္းညြန္မႈမ်ားကုိျငင္းဆန္ျခင္း၊ နာခံတတ္ျခင္းမဂၤလာမရွိလ်င္ ဘ၀တြင္မည္သုိ႔မွတုိးတက္မႈမရႏုိင္ဘဲ က်ရႈံးမႈမ်ားကိုသာ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ဆုိသျဖင့္ တခ်ိန္လုံးပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုစုိက္ေနရမည္ဟု မဆုိလုိပါ၊၊ 

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိထက္အေတြ႔အၾကဳံပိုမုိရွိသူမ်ားႏွင့္၊ အသိပညာေတာ္သူထက္သူမ်ားစြာ ရွိပါသည္၊၊ အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားႏွင့္ အသိပညာထက္ျမက္သူမ်ား၏ သုံးသပ္ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသည္ မ်ားကိုသာသတိမူ လက္ခံႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

ဘ၀တစ္ခုတြင္ထိပ္ဆုံးအထိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္အရည္ေသြးထက္ အၾကံ ညာဏ္ေကာင္းေပးသူ အုပ္စုေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုိထုိပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ကိုယ္ တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊

တစ္ေန႔က မဟာမကုဋေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ငယ္ဆရာသမားႏွင့္စကား ေျပာဆုိမိခိုက္ “နာခံတတ္ျခင္း=ေသာ၀ႆတာ”သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္မည္မွ်အထိအေရး ပါေၾကာင္းေမးမိေသာအခါ ဆရာအရွင္မွ“ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့တံသည္ နာခံတတ္ျခင္း မဂၤလာျဖစ္သည္”ဟုေျပာဆုိသည္ကို မွတ္သားရပါသည္၊၊

အရွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသာသာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ “အဓမၼ၀ါဒ”ဟုေၾကျငာ ျခင္းကိုခံထားရသည့္ ဂုိဏ္းၾကီးတစ္ဂုိဏ္းတည္ရွိရာ သမုိင္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါ သည္၊၊ ထုိဂုိဏ္းၾကီးသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံမွ “အဘိဓမၼာပိဋကတ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္ႏွင့္၊ အျခားေသာသုတ္မ်ားစြာကို”ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု လက္ခံယူဆထားေသာဂုိဏ္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊
 
ဂိုဏ္းၾကီးတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းကုိးဆယ္ခန္႔ကပင္ “အဂၤ လိပ္စာအပါ၀င္ ဘာသာစကားေပါင္းဆယ့္ႏွစ္ခုခန္႔ကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ထားျပီး”၊ ပါဠိစာေပအရာတြင္လည္း ဆဌသဂၤါယနာပြဲၾကီး၌ “ပိဋကတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႔”ၾကီးတြင္ပင္ ပါ၀င္ ရသည့္ဆရာေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိဂုိဏ္းၾကီးတြင္ ပါဠိစာေပက်မ္းမ်ားကို ဘုရားေဟာအစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္စီစစ္ရန္အတြက္ ေပတံ(၃)ခုထားရွိျပီး၊ ေပတံႏွင့္ညီညြတ္မွ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအျဖစ္လက္ခံသည္ဟု ေလ့လာခဲ့ ရပါသည္၊၊ ေပတံသုံးခုမွာ---

(1)  မဂၤလာ၊
(2)  ေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္နိယာမ၊
(3)  ဓမၼစၾကၤာ၊ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊

မဂၤလာေပါင္း(၃၈)မ်ဳိးရွိျပီး “မဂၤလသုတ္”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေဟာေျပာသင္ျပထားပါသည္၊၊ “ေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္နိယာမ”ကို ‘ပဋိစၥသမုပၸါဒေဒသနာ’တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရွင္းလင္းေ၀ဖန္ ေတာ္မူထားပါသည္၊၊ “ဓမၼစၾကၤာ”တြင္ အစြန္းႏွစ္ပါးႏွင့္၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို ေဟာေျပာသင္ျပထားျပီး၊ “ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေဟာေတာ္မူထားပါသည္၊၊

လူတုိ႔အတြက္ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားကုိ “မဂၤလသုတ္”တြင္ တိတိက် က်အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ “နာခံတတ္ျခင္း”သည္ မဂၤလာတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္၊၊ စာေပႏွင့္ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ယူဆနည္းႏွင့္၊ အလားတူယူဆနည္းမ်ားကို အသုံးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္းစာဖတ္သူ သိျပီးျဖစ္ပါမည္၊၊

မဂၤလာ(၃၈)မ်ဳိးသည္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ၾကီးပြားေၾကာင္းဟုဆုိလိုက္လ်င္ မဂၤလာအတုိင္းမျပဳမူ၊ မေျပာဆုိ၊ မေနထုိင္တတ္လ်င္ “ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေၾကာင္း”ျဖစ္သည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ နားလည္ၾကရပါမည္၊၊ အရွင္၏ဘ၀တြင္ ပညာေရးထက္ျမက္ျပီးတုိးတက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းသည့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊၊

ေတာ္ထက္သူမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမရၾကဘဲ လမ္းေခ်ာ္ၾကရသည္မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးေရာက္ၾကရသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ေသာအခါ “နာခံျခင္းမဂၤလာ”မရွိၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ယၡဳစာတမ္းကိုေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိထက္အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားႏွင့္ အသိပညာပိုမုိသူ မ်ား၏ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကိုလက္ခံနာယူျပီး၊ မိမိထက္အစစျပည့္စုံသူမ်ားႏွင့္ အလ်င္းသင့္တုိင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ အၾကံေကာင္းေပးသည္မ်ားကို နာခံလြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းရပါ သည္၊၊ 

“ေသာ၀စႆတာ ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ” နာခံတတ္ျခင္းသည္ တုိးတက္ၾကီးပြားရန္အေကာင္းဆုံး မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသင္ျပေတာ္မူသည္ကို ေလ့လာမွတ္သားျပီး၊ မဂၤလာမ်ားျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္”မွ ဆုမြန္ပန္သလ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသပ္လုိက္ရပါသည္၊၊                      ၊၊


                                                                အရွင္ေက၀လ (အလင္းစက္) 
                                                              {B.A-Eng, M.A-Phil- Sri Lanka}
                                                                မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္
                                                                ကုိလံဘုိျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊  (25/9/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

Thursday, September 12, 2013

သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာေလ့လာေရးအဖြဲ႔(SLABS) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း၊၊ ၊၊(SLABS)ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကုိ (06/09/2013)မွ (08/09/2013)အထိသုံးရက္တုိင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊၊ ကုိလံဘုိ(05)၊ ‘ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စာအုပ္ဆုိင္(BCC)’ခန္းမၾကီးမ်ားတြင္ က်င္းပပါသည္၊၊ 

ေဆြးေႏြးပြဲၾကီး၏အမည္ကုိ ( International Sri Lanka Association of Buddhist Studies Conference.SLBAS: 5th International Conference=SLABS)ဟု အမည္ေပးထားပါသည္၊၊ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးသည္ (2)ႏွစ္၊ တစ္ၾကိမ္က်င္းပပါသည္၊၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ အေမရီးကား၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထုိင္၀မ္၊ တိဘက္၊ နီေပါ၊ လာအုိ၊ တရုပ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဘီယက္နမ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊  ျမန္မာစသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ၊ ပညာရွင္မ်ားတက္ေရာက္ျပီး၊ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကပါသည္၊၊ 

ယၡဳႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ “သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး”မွ တြဲဖက္အလွဴ ရွင္(co-sponsored)အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္၊၊ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူ ေဒါက္တာပညာသီဟာလကၤာရ၊ ဦးဓမၼိကႏွင့္၊ ဦး၀ိသုတတုိ႔ လုိက္ပါလာၾကပါသည္၊၊

သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ေနၾကသည့္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၃၀) ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးသုိ႔တက္ ေရာက္ၾကပါသည္၊၊ စည္းေ၀းတက္စားရိပ္အျဖစ္တက္ေရာက္သူတုိင္း သီရိလကၤာရူပီး(၂၅၀၀)တိတိ ေပးၾကရပါသည္၊၊ အနည္းဆုံး(M.A)ဘြ႔ဲရျပီးသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ပညာရွင္သီး သန္႔ကိုသာပါ၀င္ေစခ်င္သည့္စည္းေ၀းပြဲၾကီး ျဖစ္ဟန္ွရွိပါသည္၊၊

စာတမ္းဖတ္မည့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အျခားသူမ်ားဖတ္သည့္က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ ေရာက္ခြင့္ရရန္အတြက္ သီရိလကၤာရူပီး(၂၅၀၀)ေပးၾကရပါသည္၊၊

လေပါင္းမ်ားစြာစာရင္း ၾကဳိတင္ေပးသြင္းထားၾကသည့္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ (M.A)ဘြဲ႔အတြက္ က်ဳိးစားသင္ယူဆဲရဟန္းအခ်ဳိ႔လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္၊၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္က် မွသိရသည့္အတြက္ စားရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားကုိ နားလည္မႈျဖင့္တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္၊၊
စည္းေ၀းပြဲၾကီးကို နံနက္(8:30)မွစတင္ျပီး၊ ညေန(6)နာရီခန္႔တြင္ ျပီးဆုံးပါသည္၊၊ စည္းေ၀းပြဲၾကီးတြင္ စာတမ္းဖတ္မည့္သူမ်ားကုိ ေဟာ္တယ္တြင္သုံးရက္အတြက္ ေနရာေပးပါသည္၊၊ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္၊၊


(၁) တက္ေရာက္သူမ်ားအားလုံး စာရင္းေပးသြင္းျခင္း၊
(၂) ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခန္းမအတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္၊ အလံေတာ္စုိက္ထူျခင္း၊
(၃) ဆီမီးထြန္းျခင္းႏွင့္၊ ပရိတ္ေတာ္ရြတ္ဆုိျခင္း၊
(၄) အတြင္းေရးမွဴး Prof. Asanga Tilakaratne မွ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊
(၅) ဥကၠဌ Prof. P.D. Premasiri မွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း
(၆) Prof. G.A. Somaratne မွ Keynote Speakerအား မိတ္ဆက္ျခင္း၊
(၇) သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးမွ Keynote Speech ေျပာၾကားျခင္း၊
(၈) ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီး Dr. Hon.Jagath Balasuriyaမွ ႏႈတ္ဆက္စကား   ေျပာၾကားျခင္း၊
(၉) ပရိသတ္မ်ားမွ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၾသဘာေပးျခင္း၊
(၁၀) ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားျပီးဆုံးျခင္း၊၊


ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကုိ Sessions (3)ခုျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ Sessions (A.B.C)တုိ႔ျဖစ္ျပီး၊ Session-တစ္ခုအတြက္စာတမ္းဖတ္၊ ေဆြးေႏြးရန္(၂)နာရီ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားပါသည္၊၊ စာတမ္းမ်ားကုိေဖာ္ ျပပါပညာရွင္မ်ားမွ ဖတ္ၾကားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ တစ္ေန႔တာအတြက္ Sessions(၂)ၾကိမ္စီ စာတမ္း ဖတ္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္၊၊ Sessions မစတင္မွီ နံနက္စာေကြ်းေမြးျပီး၊ ပထမအခ်ိန္အျပီးတြင္ ေန႔လည္စာေကြ်းပါသည္၊၊ 

ပထမေန႔တြင္ အခန္းအနားမဖြင့္မွီ နံနက္စာလၻက္ရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ားကိုခန္းမေဘးတြင္ သင့္ေတာ္သလုိ ေကြ်းေမြးပါသည္၊၊ အခန္းအနားဖြင့္ျခင္းအျပီးတြင္ ေန႔လည္စာထမင္းကို သီရိလကၤာရုိးရာငါးဟင္းမ်ား ျဖင့္ လူမ်ားႏွင့္သံဃာမ်ားအားလုံးကုိ (ဘူးေဖးစနစ္)ျဖင့္သင့္ေတာ္သလုိခုံမ်ားတြင္ ႏွစ္သက္ရာထုိင္ ေစျပီးေကြ်းပါသည္၊၊ ေန႔လည္စာစားသုံးျပီး၊ ေန႔လည္(၁)နာရီတိတိတြင္ Session(1)ကုိ စတင္ပါသည္၊၊ 

Sessionတုိင္းတြင္ ၾကီးၾကပ္သူပါေမာကၡၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ စာတမ္းဖတ္သူ ငါးဦးခန္႔ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္၊၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးနားေထာင္သူမ်ားသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာအခန္းသုိ႔ေရြးခ်ယ္ျပီး တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါသည္၊၊  Session(1)တြင္ ေဖာ္ျပပါပညာရွင္မ်ားမွ စာတမ္းဖတ္ၾကပါသည္၊၊ မည္ သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္လည္းရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ သက္ရာေဆြးေႏြးခမ္းမသုိ႔လြတ္လပ္စြာ သြားလာကူးသန္းႏုိင္ၾကပါသည္၊၊

6th Sept. 2013,
Session(1): 1:00pm
Section(A): Doctrinal and Philosophical
Chair: Prof. Y. Karunadasa
 1. Pandita,Rev.U: if intention is Karma: Buddhist Ethics and Social Justice
 2. Hewamanage, Mr. Wimal: afterlife and non-self in Theravada Buddhism
 3. Kim, Ki Wook: Review of the explanations regarding Pacakkhandha presented by some eminent modern scholarssil
 4. De Silva, Dr. Basil J: Discussion on ‘Dependent Origination’(Paticcasamuppada)
 5. Wimalagnana, Ven. Miriswaththe: Search for Foundations of Buddhist Culture by redefining Kalamasutta Justification of Emergence of Mahayana


Section(B): Doctrinal and Philosophical
Chair: Prof. Oliver Abenayake
 1. Dhammarathana Thero, Ven. Ilukewela: The Prapti of Sarvastivada Abhidhamma and its relation to Bhavanga in Theravada Abhidhamma
 2. Sirimane, Yuki: Who is the first noble person-the one practicing for the stream-entry fruit?
 3. Rajapaksha, Dilshan Manoj: Limits of Knowledge from a Buddhist perspective
 4. Lasantha, N.S: Arguments from language to combat personalism: A Study of the methodology of the Kathavatthu
 5. Chandawimala, Rev. Kalundewe: “The Theravada Rahath monks were not selfish”: an inquiry based on their lives 

Section(C): Doctrinal and Philosophical
Chair: Prof. P.D. Premasiri
 1. Barua, Bhikkhu Sajal: An early Buddhist perspective of the evolution of the world
 2. Das.Dr Binodini: Nirguna(Non-Attributed) and  Saguna(Attributed) vada of the Panchasakha: An evaluation from the Buddhist perspectives
 3. Siriniwasa Thero, Ven.Dr. Lenagala: Origin of the life and the universe-from the Vedic era to modern scientific investigation
 4. Marasinghe, Prof. M.M.J: Buddhist teaching to Buddha religion
 5. Ananda,Rev. Uduhawara: Does Buddhism offer solutions for problems related to social diversity?
 6. Endo, Prof. Toshi ichi: Buddhaghosa’s contribution to Theravada Buddhism: Re-appraisal
 7. Fernando, Dr.Sheila M: The meeting point between Pali and Biblical teachings: Paradigmatic approach to a comparative study of Buddhism and Christianity
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑(၃)ခုအျပီးေန႔လည္(၃)နာရီတြင္ ေန႔လည္ပုိင္းအဆာေျပ အေမာေျပအျဖစ္ လကၻက္ရည္ႏွင့္မုန္႔ေကြ်းပါသည္၊၊ နာရီ၀တ္အနားယူျပီး ဒုတိယေျမာက္က႑မ်ားကို အစဥ္အတုိင္း စတင္ပါသည္၊၊

Session(2): 3:00pm
Section(A): Art and Architecture
Chair: Prof. Chandra Wickramagamage and Pro. Anura Manatunga
 1. Bhagat, Dr.Yojana: Symbolism in early Buddhist art and its reflection on the ancient coinage of India
 2. Dilrukshi, W.S.T: Ranaweera, Dilan.C. and Breuste, Jurgen: Environmental sensitivity of ancient Buddhist monastaries in Sri Lanka: A case study of Ritigala Phadhanaghara Parivena complex
 3. Hemalatha,R.D Sriyani: Monastic architectural features influencing the development of mental and physical well-being
 4. Wijetunge, Ms. Deepika Udayangani: Buddhist archaeological Management in Sri Lanka: Challenges and Problems
 5. Patnaik, Dr.Sunil Kumar: Buddhism and Buddhist monuments of Odisha: A study of Philosophy and religion of ancient Kalinga

Section(B), Peace and harmony
Chair: Prof. Pradyumna Dubey
 1. Bhattacharya, Dr.Bandana: Buddhism: World peace and harmony
 2. Bhattacharya, Prof.Bela: Buddhist contributions to building a peaceful human society
 3. Bongsa, Tajay: Buddhism for peace and Buddhist in cristis
 4. Roboum, Dr.Thierry Jean: Global challenges to the maintenance of peaces and harmony in society
 5. Rathnasiri,R.M: The universal potentiality of Buddhist discourses for the restoration and maintenance of peace and harmony in the contemporary society
 6. Singh, Prof.Ravi Shankar: Peace ecology as reflected in the Vinayapali
 7. Tayade,Ms. Truptirani: Corruption- Its root cause and solution through the teachings of the Buddha
 8. Pandey, Satyendra Kumar: Buddhist approach to maintain peace and harmony in society

Section(C): Human condition
Chair: Mr.Ariyawansa Ranaweera
1.    Tilakarate, Prof. Asanga: Quest for immortality: Gilgamensh and Sidhartha
2.    Senadheera, Dr.D.D: Two Buddhist perspectives on death
3.    Ly, Ms. Brenda: Relevance of Buddhist meditation for healthcare professionals
4.    Gamage, Aruna K: Kapa and kodha in the Pali canon: A semantic study
5.    Devi, Bhikkhuni Anula(Keyong-Hee Yoo): is the mind creating our world today with all its problems? If so, can the mind re-create a problem-free world?
6.    Kar, Dr.Sasmita: Intervention of Vipassana meditation for management of stress and improvement of mental health in students


An evening with Pali songs and music: (6:30 to 8:30pm)
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ ဒရမၼာဆန္ဆန္သီခ်င္းမ်ား တင္ဆက္မႈျပကြက္မ်ားကို ျပပါသည္၊၊ ေဖာ္ျပထားသည့္က႑ၾကီးမ်ားအျပီး ညေန(8:30)နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးပထမေန႔(06/ 09/2013)ကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္၊၊ 


စည္းေ၀းပြဲၾကီး၏ပထမေန႔တြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္မွ စုေပါင္းငွားထားသည့္ ဘင္ကား(၂)စီးျဖင့္စည္းေ၀းက်င္းပရာ Buddhist Cultural Centerသုိ႔ သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဒုတိယေန႔တြင္မူကိုယ္ပုိင္ငွား Three Wheelေလးမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊၊
ေဆြးေႏြးပြဲၾကီး၏ ဒုတိယေန႔တစ္ေန႔တာက႑မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အစီအစဥ္တက် က်င္းပပါသည္၊၊

7th Sept. 2013
Session(3): 8:30am. Invited Lecture
Chair: Most Venerable Dr. Ashin Nyanissara Maha Thera
Karunadasa, Prof.Y: The Buddhist response to religious fundamentalism: what it implies for modern studies on the nature of Buddhism as religion


သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ပါဠိစာေပဆိုင္ရာ ‘ျခေသၤ့ၾကီးတစ္ေကာင္’ဟု တင္စားရေလာက္သည့္ ပါေမာကၡၾကီး ‘၀ုိင္-ကရုဏာဒႆ’၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအျပီး(၉)နာရီခြဲတြင္ နံနက္စာလၻက္ရည္ႏွင့္မုန္႔မ်ားကို ေကြ်းေမြး ပါသည္၊၊ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ယၡဳက႑တြင္ ဥကၠဌတာ၀န္က်ေသာ္လည္း မလာေရာက္ႏုိင္ သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေနရာတြင္ သီရိလကၤာပါေမာကၡၾကီး ‘ေပမသီရိ’ မွတာ၀န္ယူပါသည္၊၊

ပါေမာကၡၾကီးမ်ား၏အသြင္အျပင္မွာ ဗုဒၶစာေပပါေမာကၡၾကီးမ်ားဆုိသည္ထက္ အမွန္စင္စစ္ ပညာစုံ ကြ်ယ္၀သည့္ စြယ္စုံရစာေပပညာရွင္မ်ားအျဖစ္က ပိုမိုျမင္သာခန္႔ျငားေနသည္ကို ေတြ႔ရျပီးအားက်အ တုယူလိုသည့္ စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚမိပါသည္၊၊ နံနက္စာစားသုံးအျပီး ေခတၱအနားယူျပီးေနာက္ ဒုတိယေန႔ ၏က႑မ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပပါသည္၊၊

Session(4):  10:00am
Section(A): Psychology and Psychotherapy
Chair: Prof. Dilipkumar Mohanta
 1. Kusalagnana Thero, Rev. Derangala & Job, Remo: Mindfulness, (methodologies involving the self-regulation of attention and the orientation toward one’s experiences in present moment) and its link to self-perception
 2. Lee, Hyeon seok: what it happiness? A conceptual and philosophical study from the Theravada perspective
 3. Molligoda, S.P and Somarathna, K.I.W.K: A Comparative study of psycholotherapy principles in Buddhism & Ayuveda
 4. More, Mr. Gautam: Psychological depression and mind

Section(B): Psychology, Psychotherapy
Chair: Dr. Bhikkhuni Suvimali
 1. Padmasiri, Ven. Raluwe: Buddhism for anger management: a study on Buddhist rationale
 2. Padungpongsa, Khemwipa: Buddhism and psychotherapy
 3. Priyadarshana,Dr.Wasantha: Adoption of early Buddhist teachings for counseling purposes

Section(C): Psychology and Psychotherapy
Chair: Bhagyashri Baware
 1. Samitha Thero, Ven. Rathmalwetiye: Psychological depression and mental health: A study Buddhist perspective
 2. Shelar, Lakshami: A counselor
 3. Welitota,Dr. W.A: Hiri and Ottappa: The Guardings of the world
 4. Halgaswatta, Dr. G: Mental disorders, spiritualism and Buddhism
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑ၾကီးမ်ားအျပီး(၁၁)နာရီခြဲတြင္ ဒုတိယေန႔၏ေန႔လည္စာကို Sea foodမ်ားျဖင့္ ေကြ်းေမြးပါသည္၊၊ စာေရးသူသည္ သီရိလကၤာအစားအစာကို အလြန္အင္မတန္ၾကဳိက္ ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏွစ္ပန္းကန္ခန္႔ကို သင္တန္းခန္းထဲအတြင္း အိပ္ငုိက္သည္အထိ စားသုံးခဲ့ပါသည္၊၊
ေန႔လည္စာမ်ားစားသုံးအျပီးတြင္ ဒုတိယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲၾကီး၏ အစီအစဥ္မ်ားကိုက႑အလုိက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊၊

Session(5): 1:30pm
Section(A): Textual Studies
Chair: Prof. Toshi Ichi Endo
 1. YIT, Prof. Kin-Tung: The Digha Nikaya/ Dirgha Agama group texts’ position on Jhana issue
 2. Somaratna, Prof. G.A: Identifying Pali Tipitaka manuscript families of Sri Lanka and Southeast Asia
 3. Chandawimala, Ven. Kattakaduwe: The proper calassification for sutta and vinaya as depicted in the ‘four great References’
 4. Jagdish, Shinde: Pali Commentators
 5. Sugatasiri, Rev. Madihe: Vinaya outside Vinayapitaka: The case of Palimuttakavinayavinicchaya
 6. Gunasena, Deshapriya, W.M .: Pali Commentators’ distinctive identity in the Magadhian exegetical(Vyakhyana)tradition

Section(B): Management and Education
Chair: Ven. Prof. Madavachchiye Dhammajoti Thero
 1. Lankamulla, K. and Weerasinghe, T.D.: The Buddhist perspective of organization management: a solution for current management crises
 2. Piyananda, Rev. Wilgamuwe: An Inquiry into the Buddhist approach to human resources management
 3. Tayade, Megha: Leadership qualities (Nayaka Guna) as seen in Jataka Atthakatha
 4. Cresswell, Jamie: Golobal citizenship and Buddhist humanist education
 5. Dhammasiri, Ven. Kirimetiyawe: Ananda Chandrakirti, Ven. Balangoda” Buddhist education: life education

Section(C): Buddhist Social Philosophy
Chair: Prof. Chandra Wickramagamag & Mr. Sanath Nanayakkara
 1. Singh, Prof. Siddharth: Buddhism and the UN Declaration of Universal Human Rights
 2. Dubey, Prof. Pradyumna: Human rights and good governance in the light of Buddhism
 3. Ranaweera, Ariyawanna: Good Governance: Advocacy of the Buddha and Machiavelli’s approach.
 4. Mohanta, Dillipkumar: Buddhism and the principles of good governance
 5. Mate, Mr. Suresh: Democratic values and their implementation
 6. Kamble, Sunil: Utilitarian approach to Buddhism
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းက႑ၾကီးမ်ားအဆုံး(၃)နာရီတြင္ ေန႔လယ္ပိုင္းအဆာေျပ လၻက္ ရည္ႏွင့္မုန္႔မ်ားကို စိတ္ၾကဳိက္ေကြ်းပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ယၡဳေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတြင္ ဧည့္ခံသည့္လၻက္ရည္သည္ ျမန္မာလက္ရာႏွင့္ အလြန္ဆင္တူပါသည္၊၊ စာေရးသူသည္ႏွစ္ခြက္မွ် ေသာက္သုံးလိုက္ပါသည္၊၊

ျမန္မာဆန္ဆန္လၻက္ရည္သုံးေဆာင္အျပီး ညေနပုိင္းတစ္ေန႔တာ၏ဒုတိယေဆြးေႏြးပြဲက႑ၾကီးမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါသည္၊၊

Section(A): Buddhist Social Philosophy
Chair: Prof. Russell Bowden
 1. Abeynayake, Prof. Oliver: Misinterpretation of two traditional references in relation to the Buddhist concept of good governance
 2. Kumarihamy, Sanju: The universal monarch (Raja Cakkavatti) and the presence of his forces
 3. Sumitta Thero, Ven: Buddhist approach to politics
 4. Baware, Bhagyashri: An understanding of Buddhist ethics in view of economic ethics
 5. Palit, Prof.Projit Kumar: The Buddhist moral code towards ecological problems and changes in Indian society: A historical study
 6. Ranpise, Vivek B: Current global challenges to environmental preservation and the philosophy of Buddhism
 7. Kadam, Janakara K: Precept(Sila)and its impact on existing law

Section(B): Enviroment
Chair: Dr. Yuki Sirimane
 1. Ven. Mulandiyawala: The Buddhist applications for modern environmental issues
 2. Dasgupta, Prof. Sanghamitra: the teachings of the Buddha and the feeling of ecospheric Belinging
 3. Murari,Dr. Krishna: Buddhist outlook with regard to environmental problems
 4. Singh, Dr. Anand: Buddhist environmentalism: locating space for Jatakas
 5. Vijitha, Ven. Moragaswewe: Buddhist enology for current global environmental preservation
 6. Lohani, Meenakshi: Current global environmental challenges

Section(C): Social issues
Chair: Dr. Nishadini Peris
 1. Kumar, Ujjwal: Anti-Caste slogan: Gotama’s reference to foreign customs
 2. Tennakon, T.M.W.P: Patriarchal victimization of the man
 3. Howatthanasuk, Onanong: Buddhist perspective on social discrimination in Thailand
 4. Kirtiraj, Dr.D.C: Globalization, New social movements (Applied Buddhism) and the question of social discrimination: A study of OBC movement in Maharashtra (India)
 5. Mahinda, Ven. Wetara: An observation of the Dhamma desana tradition in Sri Lanka
 6. Sumana, Athale: Standars for Dhamma Talks
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ က႑ၾကီးမ်ားအဆုံးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီး၏ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္၊၊

{8th Sept. 2013}
Session(7): 8:00am
Section(A): Gender, Sexuality and Unrest
Chair: Dr.Yojana Bhagat
 1. Dilani,M.N.S: Women in the early Buddhist society and the modern Society: with special reference to the female characters in a selection of Jataka Stories
 2. Pal, Ms. Sulagna: Knowing the body: Seeing it through ‘their’eyes
 3. Modke, Mr. Namdeo: Current unrest in the youth- a global problem
 4. Kumara, Rajitha P: Moral ethical foundations of sexuality from a Buddhist perspective

Section(B): Contemporary Issues of Buddhism
Chair: Prof. Sanghamitra Dasgupta
 1. Lakshman, B. Venura: Mobile applications: Novel tool in propagation of Buddhism
 2. Pdmasiri, Ven. Raluwe: The Buddha beside the Rodes: A study on the new trend of erecting Buddha status and its utility
 3. Karunarathna, Lokeshwari Sandamali: Buddhist Influence on windscreen Literature: A study on shreds posted on the three wheel taxies in Sri Lanka
 4. Parent, Emilie: Culture and the special relationships of Quebecers with Buddhism

Section(C): Challenges, Libraries and Nagas
Chair: Prof. Asanga Tilakaratne
1.    Dhammajoti, Ven.Prof. Medavachchiye: New global challenges to Sri Lanka Buddhist scholarly tradition
2.    Bowden, Prof. Russell: A “Dark Period”- an “Imperfectly known period of transmission”
3.    Lwin, U Thein: Libraries of Theravada Buddhist universities in Myanmar: past and present
4.    Misalkar, Dayanand: The Divine Naga-As depicted in Pali Literature

ေဖာ္ျပျပီးက႑ၾကီးမ်ားအျပီးတြင္ နံနက္စာလၻက္ရည္ႏွင့္ မုန္႔တို႔ကိုတည္ခင္း ဧည့္ခံပါသည္၊၊ သီရိ လကၤာႏုိင္ငံ၏ ၾကီးက်ယ္သည့္အခန္းအနားၾကီးမ်ားအားလုံးတြင္ ေန႔လည္စာစသည္မ်ားကိုေကြ်းေမြး ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကဲ့သို႔က်က်နန စားပြဲ၀ုိင္းၾကီးေပၚတြင္ဟင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္တည္ခင္းျခင္းမ်ဳိး မည္သည့္ အခါတြင္မွ အစဥ္အလာမရွိပါ၊၊ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ခုံတန္းမ်ားေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ထမင္းႏွင့္ဟင္း၊ အခ်ဳိပြဲစသည္မ်ားကိုလုိအပ္ သေလာက္ ကိုယ္တုိင္ယူစားရေသာအစဥ္အလာမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊၊ ထုိင္ခံုမ်ားစီစဥ္ရာတြင္လည္း လူႏွင့္ သံဃာဟူ၍သီးျခားစီမထားဘဲ သင့္ေတာ္သလိုလူမ်ားႏွင့္တစ္ခုံတည္းတြင္ ထုိင္စားရသည့္စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊၊ ၀ိနည္းထုိရ္သည့္ သံဃာအခ်ဳိ႔အတြက္မူ အလြန္ခက္ခဲသည့္ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

စာေရးသူတုိ႔ထုိင္ေနသည့္ ခုံ၀ိုင္းၾကီးသုိ႔ဟိႏၵဴလူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာမ်ားလာေရာက္ျပီး တစ္ခုံတည္းတြင္ ထမင္းစားၾကေသာအခါ အနည္းငယ္မွ်အံ့ၾသမိေသာ္လည္း၊ အျခားခုံမ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္၊ တရုပ္ အမ်ဳိးသၼီးမ်ားႏွင့္ သီရီလကၤာပါေမာကၡဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအတူတူစားေနၾကသည္ကိုျမင္လိုက္ေတာ့မွ ႏုိင္ငံ တကာအေနျဖင့္မထူးဆန္းပါလားဟု ေတြးမိပါေတာ့သည္၊၊

Session(8): Studies in Lali (Session Conducted in Pali Language) 09:45am
Chair: Ven.Prof. N. Gnanaratana Thero
 1. Gamage, Aruna K: Bojjhanga-bhavanayaadhippayo: Bojjhangasamyuttassaparivi- mamsana
 2. Kusalagnana Thero,Rev. Derangala: Buddhippasadaninama padasadhanatika
 3. Pannaratana, Bhikkhu Gonadeniye: Kim Acariya Dhammapalatthero Buddhagos- amahatherassa Unapurako?
 4. Samarasinghe, Hasantha Wasana: Dinacarittasangaho samanerasikkhadisahito: Ganthavimamsanam
 5. Vijithadhamma, Rev. Medagampitiye: Sattannam sammasambuddhanam sankhit- apatimokka-subhasitani
 6. Ranpise, Vinek: Samaggim pati buddhadhammassa pabha
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းက႑သည္ စာတမ္းဖတ္ရာတြင္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ဖတ္ျပီး၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္လည္း ပါဠိစကားျဖင့္ေမးရေသာ ပါဠိစကားေျပာက႑ျဖစ္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာသားတုိ႔၏ ပါဠိစကားေျပာဟန္သည္ အဂၤလိပ္လုိေျပာသည္ထက္ပင္ ပိုမုိသြက္လက္သည္ ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊

ပါဠိစကားႏွင့္ ဘာသာစကားသည္ ‘dead language’ ဟုေျပာဆုိေနၾကသူမ်ားအတြက္လုံး၀မွားယြင္းသည့္ မ်က္ျမင္သာဓကျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယမွလာေရာက္ၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားမွအံ့ၾသမဆုံး ေျပာဆုိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊  

ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ ပါဠိဘာသာျဖင့္စာတမ္းဖတ္ ေဆြးေႏြးပြဲက႑ျပီးဆုံးေသာအခါ ေနာက္ဆုံးေန႔၏ အေကာင္းဆုံး ေန႔လည္စာကိုေကြ်းေမြးပါသည္၊၊ ပညာရွင္အမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားတုိ႔သည္ေနာက္ဆုံးအ ခ်ိန္ျဖစ္ျပီး၊ ထမင္းစားသုံးျပီးလ်င္ ခြဲခါြရေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းရိပ္ျပေနၾကခ်ိန္တြင္ စာ ေရးသူတုိ႔ကမူ ပုံမွန္အခ်ိန္တြင္လမ္းေပၚမွေမွ်ာ္ၾကည့္ေနရသည့္ ခန္းမၾကီးေပၚတြင္တည္ခင္းသည့္ေန႔ လည္စာမ်ားကို ျမိန္ယွက္စြာစားေကာင္းေနပါေတာ့သည္၊၊

ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးသို႔ ပညာရွင္(၇၀)ခန္႔ႏွင့္၊ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း (၂၀၀)ခန္႔မွ်ရွိမည္ဟု မွန္းဆမိပါသည္၊၊ စာေရးသူတုိ႔သည္ သီရိလကၤာတြင္ ပညာသင္ယူစဥ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း Conferenceမ်ားစြာကို တက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ဖူးပါသည္၊၊ ယၡဳက်င္းပသည့္ေဆြးေႏြးဖလွည္ပြဲၾကီးသည္ ပညာရွင္အစုံဆုံးႏွင့္၊ အမွန္တကယ္ ပညာေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားပီပီသသေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည့္ ပြဲၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္၊၊

သီရိလကၤာသားတုိ႔၏ရုိးရာထုံးစံအတုိင္း အခန္းအနားသည္မည္မွ်ၾကီးက်ယ္ေစကာမူ ပကာသနအ ေဆာင္အေယာင္မရွိ၊ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းျပဳေလ့ရွိၾကသည့္အတုိင္း ယၡဳအခန္းအနားၾကီးသည္ ပညာေရးရႈေဒါင့္မွၾကည့္လ်င္ မ်ားစြာၾကီးက်ယ္ေသာ္လည္း အလြန္ရုိးရွင္းစြာက်င္းပခဲ့သည္ကုိ အတုယူဖြယ္ေလ့လာရပါသည္၊၊

ႏုိင္ငံစုံအတုိင္းအတာျဖင့္က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတြင္ အပိုေငြအေလအလြင့္ လုံး၀မရွိသည့္နီးပါး လုပ္တတ္ၾကသည္ကိုလည္း အတုယူဖြယ္ေတြ႔ရပါသည္၊၊ အခန္းအနားျပင္ဆင္ရာတြင္ တည္ျငိမ္မႈကုိ ဦးစားေပးျပီး၊ မလိုအပ္သည့္ထည္၀ါမႈမ်ဳိးကို လုံး၀မျပသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊၊ “ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္ တင့္”ဆုိသည့္ျမန္မာစကားပုံသည္ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးအေနျဖင့္ ၾကည့္လ်င္သီရိလကၤာသားတုိ႔အ တြက္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္၊၊

ယခင္က သီရိလကၤာတုိ႔သည္ ပါဠိစာေပကိုသင္ၾကရာတြင္ အေပၚယံမွ်ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္သည္လည္း ယၡဳစည္းေ၀းပြဲၾကီးတြင္ လုံး၀မွားေၾကာင္းႏွင့္၊ ပါဠိစာေပကိုအမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ျပီး၊ တက္ေျမာက္ေစရန္က်ဳိးစားေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ ရပါသည္၊၊

ယၡဳConferenceၾကီးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးမွ အဓိကေထာက္ပံ့သူအျဖစ္ အကုန္အက်ခံျပီး က်င္းပေသာေၾကာင့္ သီရိလကၤာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ပညာေရးတန္ဖုိးထားမႈႏွင့္၊ ရက္ေရာမႈမ်ားကို အထူးျပသရာေရာက္ပါသည္၊၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ားမွလည္း တုိက္ရိုက္ျပသည္ဟု သိရပါသည္၊၊

(08/09/2013)ေန႔ညေန ေဆြးေႏြးပြဲၾကီး အဆုံးသတ္အျပီးတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ "ရာမညနိကာယသံဃာဂုိဏ္း"ၾကီးမွ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးအား ဂုိဏ္းအသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ (Certificate)တစ္ခုကိုဆက္ကပ္ျပီး တီဗြီအစဥ္မွ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ ျပသပါသည္၊၊

 ေတြ႔ၾကဳံရန္ခက္ခဲသည့္ “Buddhist Studies Conference”ၾကီးတစ္ခုအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းေရးသား၍ စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအား မွ်ေ၀အပ္ပါသည္၊၊ စာေပခ်စ္သူမ်ား ပညာေရးျဖင့္ဘ၀ကိုအလွ ဆင္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္၊၊         ၊၊


                                                                        အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
                                                                        {B.A-Eng, M.A-Phil- Sri Lanka}
                                                                        မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္၊
                                                                        ကုိလံဘိုျမဳိ့၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊ (11/09/2013)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP