Thursday, November 12, 2015

“အလုပ္ ႏွင့္ အက်ဳိးရရွိမႈ”
လူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနသမွ် အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေနၾကရသည္၊၊ “အလုပ္”ဟုဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ လူ႔ဘ၀တြင္ အလုပ္အမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊ သေဘာတူရာစုေပါင္း ၾကည့္ လ်င္မူ ဘ၀အတြက္လုပ္စရာ အလုပ္(၂)မ်ဳိးခန္႔သာရွိသည္ကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္၊၊

(၁) ပညာေရး အလုပ္၊
 (၃) ဘ၀ရပ္တည္ေရး အလုပ္၊

မွန္ပါသည္၊ ေဖာ္ျပျပီး အလုပ္ႏွစ္မ်ဳိးထက္ လူတေယာက္၏ဘ၀တြင္ ပိုလုပ္စရာမရွိပါ၊၊ ေအာင္ျမင္ သည္အထိ အားထုပ္ႏုိင္သူအတြက္ “ခ်မ္းသာသူ”ဟုအေခၚခံရျပီး၊ ဘ၀တစ္ခု “ေအာင္ျမင္သူ”အျဖစ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ရပါသည္၊၊ 

လူတုိ႔သည္ မိမိကုိ တစ္ပါးသူမွ အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရသည့္အခါ နာက်င္တတ္ၾကပါသည္၊ အဆင့္ခြဲ သည္ကုိ လူတုိင္းနီးပါးၾကဳိက္ေလ့မရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္၊၊ လူတြင္ အျခားခံျပင္းမႈမ်ားထက္ အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ခံျပင္းမႈ နာက်င္မႈႏွင့္ မုန္းတီးမႈမ်ားက ပိုမုိျပင္းထန္ သည္ကုိ သိရပါသည္၊၊ တခါတရံ ရန္ျငဳိးထားသည့္ အဆင့္အထိပင္ စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းထန္သည္ကုိ ေတြ႔ ရပါသည္၊၊

အမွန္စင္စစ္ တမင္ႏွိမ္အဆင့္ခြဲဆက္ဆံျခင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ “လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံ” ျဖစ္ေသာ္ လည္း၊ လူအမ်ားကုိ ေလ့လာအကဲခပ္အဆင့္သတ္မွတ္ျပီး၊ ေနရာတက် အေျခအေနတက် ဆက္ ဆံတတ္ျခင္း၊ အသုံးခ်တတ္ျခင္းမွာ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရ ပါသည္၊၊

ပညာမတတ္ အသိညာဏ္မရွိသူကုိ အေလးေပးဆက္ဆံမိ၊ အထူးေနရာေပးမိသျဖင့္ က်ရႈံးရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရွိပါသည္၊၊ ဦးေဆာင္သူကုိ အမ်ားေလးစား တန္ဖုိးထား ႏုိင္ပါလ်က္ႏွင့္ ေဘးတြင္ရံေနသည့္ေနာက္လုိက္မ်ား၏ မုိက္မဲမႈ၊ ပညာမဲ့မႈ၊ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ေၾကာင့္ သာမန္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ က်ရႈံးရသည္ကုိ မ်ားစြာပင္ေတြ႔ ျမင္ရပါသည္၊၊

လူတုိ႔သည္ အဆင့္ခြဲခံရမွာကုိ မႏွစ္မ်ဳိ႔ေသာ္လည္း၊ အဆင့္ရွိေအာင္ အားထုပ္ရန္ကုိမူ ပ်က္ကြက္တတ္ ၾကပါသည္၊၊ စနစ္တက် ေလ့လာၾကည့္လ်င္ အဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံသည္မွာ မွန္ကန္သည့္ “ဆက္ဆံ ေရးပုံစံ”တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ လူတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဆင့္မတူၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အဆင့္မတူသည့္သူမ်ားကုိ တန္းရည္တူထားဆက္ဆံမိ၊ ေနရာေပးမိလ်င္ အက်ဳိးနည္း ရဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

အလုပ္အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္လူ႔ဘ၀တြင္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ က်ဳိးစားအား ထုတ္ျခင္းမွာ ဘ၀တစ္ခုအတြက္ အလုံးစုံျပည့္စုံမႈျဖစ္ျပီး၊ လူအနည္းစုအတြင္းမွ အနည္းဆုံးအစုတြင္ သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည့္စုံသည္အထိ အဆုံးစြန္အထိမဟုတ္လ်င္ေသာ္မွ အသုံးခ်ျဖစ္သည္ အထိ အားထုတ္က်ဳိးစားရယူႏုိင္လ်င္ပင္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ျပီး အျခားသူ ၏အဆင့္ခြဲဆက္ဆံခံရမႈမွကုိ ဂရုျပဳရန္မလုိအပ္ေတာ့ေခ်၊၊

အလုပ္ လုပ္သူတုိင္း အက်ဳိးမခံစားရသည့္ အေျခအေနျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရပါေသးသည္၊၊ အ မွန္မွာ အလုပ္က အက်ဳိးမေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိကဆႏၵေစာေနျခင္း၊ အက်ဳိးကုိ လက္ငင္းကြက္တိ ရ ယူလုိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ အလုပ္အမ်ားစုသည္ ခ်က္ျခင္းအက်ဳိးခံစားရေလ့ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔အ လုပ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးရရွိမႈကၾကန္႔ၾကာေနတတ္ပါသည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စိတ္ဓာတ္ က်ျပီး၊ လမ္းမွားေရာက္ရသူမ်ား၊ ပ်က္စီးေလလြင့္သြားသူမ်ားကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊

အလုပ္တခ်ဳိ႔တြင္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ဆုိင္ဆုံဆည္းေတာ့မွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည္ကုိ စိတ္ ရွည္ ေစာင့္စားရန္ႏွင့္ ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲပုိက်ဳိးစားရန္ လုိအပ္ပါသည္၊၊ မ်ားစြာေသာလူတုိ႔သည္ သက္သက္ သာသာျဖစ္ေစ၊ အလကားမတ္တင္းျဖစ္ေစ၊ မရုိးမသားျဖစ္ေစ အက်ဳိးကိုလုိလားေလ့ရွိ ၾကပါသည္၊၊ ဆုိ လုိသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈကို မွားယြင္းစြာရယူလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

မိမိဘ၀တသက္တာတြင္ ရရွိခဲ့ဖူးသည့္အက်ဳိးမ်ားစြာ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ ပ်က္ဆုံးမႈမ်ားကုိ ေလးေလး နက္ နက္ သုံးသပ္ၾကည့္လ်င္ အလကားရသည့္ အရာမ်ားသည္ အလကားနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ပ်က္စီးၾကျပီး၊ မရုိးမသားရရွိထားခဲ့သည့္ အရာမ်ားသည္လည္း စိတ္ကုိမ်ားစြာဖိစီးေစျပီး၊ မယ္မယ္ရရ အေၾကာင္း မရွိ ဘဲ ပ်က္စီးကုန္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ အဂၤလိပ္စာတြင္ “Easy comes, easy goes.”ဟု ဆုိ ရုိးရွိသည္ကုိ ေလ့လာရပါသည္၊၊ 

အားထုတ္မႈအလုပ္ျဖင့္ ရရွိလာသည့္အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးသည္သာ ဘ၀ကုိတည္တန္႔ ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳမိရန္ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

လူငယ္အခ်ဳိ႔သည္ မိမိဘ၀ရပ္တည္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အလုပ္မလုပ္ဘဲ တစ္ပါးသူထံတြင္ ရံေနၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါေသးသည္၊၊ တပည့္ခံျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ တပါးသူကုိမွီေအာင္ျမင္လိမ့္ႏုိး၊ တစ္စုံတ ရာကို ရရွိလိမ့္ႏုိးထင္ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ပါးနပ္မႈမပါဘဲ တစ္ပါးသူကုိ၀န္းရံျခင္း၊ တပါးသူ၏ထံမွ တစ္စုံတရာကုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ မိမိ၏အစြမ္းအစကုိ ေျမျမွဳပ္ျပစ္ျခင္း၊ က်ိတ္ေျချပစ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါ သည္၊၊

တပါးသူကုိ၀န္းရံရာ တပည့္ခံရာတြင္ အျမတ္တစ္တစုံတရာကို မည္သည့္အခါတြင္မွ မရႏုိင္ဘဲ၊ အၾကြင္းအက်န္၊ အရုိးအရင္းမွ်ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္၊၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္လုိ သူသည္ မိမိတြင္ရွိသည့္ အစြမ္းအစ၊ အရင္းအႏွီးျဖင့္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ လုပ္ျခင္းသာလ်င္ အမွန္ကန္ဆုံး အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္၊၊ 

အလုပ္ လုပ္ရာတြင္ တပါးသူ၏ျခံထဲတြင္ အပင္စုိက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ျခင္းမွာလည္း မ်ဳိးေစ့သာကုန္ျပီး၊ အသီးအပြင့္ကုိ မပိုင္ႏုိင္သည့္ လုပ္နည္းမ်ဳိးသာျဖစ္ပါသည္၊၊ ကိုယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္အပင္မွ ထြက္ ေပၚသည့္အသီးအပြင့္ကုိ မစားသုံး၊ မပင္ဆင္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းသည့္အလုပ္လုပ္ နည္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိအတြက္အျမတ္ရမည့္နည္းလမ္းကုိ ပါးပါးနပ္နပ္ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ျပီးလုပ္ကိုင္တတ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္၊၊ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ အလုပ္ မလုပ္ ျခင္းသည္ ဘ၀တခုေသဆုံးေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္မွားျခင္းသည္လည္း အက်ဳိးမခံစားဘဲ လြဲမွားျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အသုံးခ်ျဖစ္ေလာက္သည့္ ပညာတစ္ခုခုကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ျပီး၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္စီစစ္အလုပ္တခုခုကိုျဖစ္ေစ တစ္ခုထက္ပုိျဖစ္ေစ က်ဳိးစားလုပ္လ်င္မူ ဘ၀တစ္ခု တည္ တန္႔ခုိင္မာ တင့္တယ္မည္မွာ အေသအျခာျဖစ္ပါသည္၊၊


                                                                                အရွင္ေက၀လ (အလင္းစက္)
                                                                                         Ph.D (Thesis)
                                                                                    (မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ)
                                                                                                  (12/11/2015)

အျပည့္အစံုသို႔....

Saturday, April 18, 2015

“မဂၤလာ ႏွစ္ဦး”
ျမန္မာႏွစ္ဦး မဂၤလာအခါမွသည္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံး “အလင္းစက္” စာဖတ္သူ မ်ားႏွင့္၊ ျမန္မာျပည္သူ/ ျပည္သားမ်ားအားလုံး ေဘးရန္ကင္း၍ ခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ဆုမြန္ေခြ် လုိက္ရပါသည္၊၊


ယေန႔သည္ (၁၃၇၇) ခု၊ ကဆုန္လဆန္း (၁) ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၂) ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ လမ္းတုိင္းလမ္းတုိင္းႏွင့္ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္းနီးပါးတုိ႔တြင္ သၾကၤန္တြင္း ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကျပီးေနာက္၊ ပရိတ္တနားေတာ္မ်ား ယူေလ့ရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊၊


အရွင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္၍ပညာသင္ယူေနသည္မွာ (၆)ႏွစ္ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္၊၊ ေျခာက္ ႏွစ္တာလုံးနီးပါးမွ် ဒကာ ဒကာမမ်ားေရွ႔တြင္ တင္ပလႅင္ေခြ၍မထုိင္ခဲ့ရပါ၊ တရားေဟာဖုိ႔ဆုိတာေတာ့ အလြန္ေ၀းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းက သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာျပည္သူ/သား မရွိသေလာက္ရွား၍ ျဖစ္ပါသည္၊၊


တစ္ေန႔က စာေရးေနတုန္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးထံမွ မေခၚသဖူး ဖုံးေခၚလာ ပါသည္၊၊ ေလးေလးစားစားပင္ ျပန္ေျဖလုိက္ပါသည္၊၊ အေၾကာင္းက “အရွင္ဘုရား ဦးေဆာင္၍ သံဃာ ေတာ္ငါးပါး သံရုံးသုိ႔ၾကြေရာက္ျပီး၊ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္၊ တရားေဟာေျပာေပးပါ”ဟု ေလ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊


“ေခါင္းေပၚ အုန္းသီးျပဳပ္က်သည့္အလား” လန္႔သြားပါသည္၊ အေၾကာင္းက-သီရိလကၤာသုိ႔ ေရာက္က တည္းက တရားေဟာဖုိ႔ေနေနသာသာ သကၤန္းပင္ေကာင္းေကာင္း မရုံရဘူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ တရားေဟာရန္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတုန္းက က်က္မွတ္ခဲ့သည့္ တရားဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဂါထာမ်ား၊ ေတးထပ္၊ ရတုမ်ား၊ စကားေျပာအတုိအထြာေလးမ်ား အားလုံးအားလုံးလုိလို ေမ့ေပ်ာက္ကုန္ျပီ ျဖစ္ပါသည္၊၊


ႏုိင္ငံျခားမွာ သင္ယူေနရသည့္စာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သင္ခဲ့ရသည့္စာမ်ားကလည္း အလြန္ကိုကြာျခား သည့္အတြက္ ဗုဒၶစာေပကို ဒီမွာသင္ယူထားသည့္အတုိင္းသာ ပရိတ္သတ္ကို တရားလုပ္၍ေဟာေျပာ မိလ်င္ “ငါတုိ႔ ဦးဇင္းေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းတက္ျပီး, အယူမွားေတြ ၀င္ေနျပီ၊ အဓမၼ၀ါဒေတြ ၀င္ေနျပီ” ဟုအထင္ခံရမွာ မလြဲပါေျခ၊၊ 


သံအမတ္ၾကီးကိုယ္တုိင္ ေလ်ာက္ထားသည္ဆုိေတာ့ ျငင္းဖုိ႔လဲမတတ္သာတာေၾကာင့္ “ဒကာၾကီး, ဟုတ္ကဲ့ပါ”ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္လုိက္ျပီး၊ ထုိေန႔မွစ၍ မိနစ္(၂၀)စာ တရားေဟာဖုိ႔အေရး ေခါင္းေလး ၍သာ ေနခဲ့ပါေတာ့သည္၊၊


သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တုိက္တြန္းေတာ့လည္း “တုိ႔က ၀တၳဳမရခ်င္ေနပါေစဗ်ာ, တရားေတာ့ မလုပ္ရဲဘူး ဗ်ဳိ႔”ဟုသာ ခပ္ေနာက္ေနာက္အေၾကာင္း ျပန္ၾကေလသည္၊၊ သူတုိ႔လန္႔မယ္ဆုိလဲ လန္႔ေလာက္စရာပင္ ယခင္ႏွစ္က “ပညာေတာ္သည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး တရားလည္ေနသည္မွာ သုံးနာရီခန္႔မျပီးေတာ့” ဟု စၾကေျပာင္ၾကသည္ကို ၾကားရပါသည္၊၊


မွန္ပါသည္၊ ဓမၼကထိက-တရားေဟာဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ မုိက္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဟဲရလ်င္ သုံးနာရီခန္႔ မနားတမ္းေျပာေဟာႏုိင္ေသာ္လည္း ပညာေရးသမား ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဦးဇင္းမ်ားအတြက္မူ ဆယ္မိနစ္စာတရားပင္ ေျပေျပလည္လည္မျဖစ္သည္ကမ်ားပါသည္၊၊


 အရွင္ ကို္ယ္တုိင္လည္း မုဒုံျမ့ဳိတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အတင္းတြန္းတင္သျဖင့္ တရားေဟာရာ၊ ပရိသတ္က တေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တရားပြဲအျပီးသတ္၍မရဘဲ၊ တ၀က္ခန္႔တြင္ ခဏနားခ်ိန္ယူမည္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး၊ တရားပြဲမွလစ္ေျပးခဲ့ ဘူးပါသည္၊၊


မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဘုရားဖူးသြားစဥ္ကလည္း၊ ဘုရားဖူးေနစဥ္ ျမန္မာသံဃာမရွိသည့္ နယ္ျမ့ဳိတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား/ အမ်ဳိးသၼီးမ်ား(၅၀)ခန္႔ ကားၾကီးတစ္စီးႏွင့္ ေရာက္လာျပီး၊ ဆုံေတြ႔ေသာအခါ တရားမနာရသည္မွာ အလြန္ၾကာလွျပီျဖစ္၍ “အရွင္ဘုရား တရားတစ္ပုဒ္ ေဟာေျပာေပးပါ”ဟု ၀ုိင္းေလ်ာက္ၾကပါသည္၊၊


“ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဗုိလုိေျပာဆုိေနသည့္ သီရိလကၤာေက်ာင္းတက္ ဦးဇင္း”ဟု အထင္ၾကီးၾကဟန္ ရွိပါသည္၊၊ ေျပးေပါက္မရွိေတာ့သျဖင့္ ေဟာေပးပါ့မယ္ဟု အေၾကာင္းျပန္လုိက္ရပါသည္ “စမုန္ညွင္း” ဘုရား၀ုိင္းၾကီးအတြင္း တရားေဟာပလႅင္စီစဥ္ၾကပါေတာ့သည္၊၊


ပါရမီေတာ္(၁၀)ပါးကို မဟာကပိဇာတ္လမ္း ေနာက္ခံေၾကာရုိးျပဳ၍ တရားေဟာေျပာေပးလုိက္ေသာအခါ မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာျပည္ဖြား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား မ်က္ရည္က်သည့္အထိ ၀မ္းသာေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊၊


ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားသုိ႔လုိက္ပို႔ေပးသူ ဒကာေတာ္မွ တရားေဟာမူဗီကိုေပးသျဖင့္ ျပန္ ၾကည့္ေသာအခါ ပါရီေတာ္ဆယ္ပါးမွ တစ္ပါးေလ်ာ့ျပီးေဟာခဲ့မိသည္ကို သေဘာက်ေနမိပါေတာ့သည္၊၊ သည္မွ်အထိ အဆင္မေျပသည့္အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္၊၊


ယေန႔ေတာ့ျဖင့္ “ႏုိင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ဦးဇင္း”ဟု အထင္ရွိထားၾကသည့္ သံရုံးဒကာ ဒကာမမ်ားေရွ႔တြင္ အရွက္မကြဲရေလေအာင္ ဆရာေတာ္မ်ားေဟာသည့္ တရားအသံဖုိင္မ်ားကို စုစည္း၊ လုိခ်င္သည္မ်ားကို မွတ္စုတြင္ေရးျခစ္၍၊ အႏွီ,တရားတုိေလးတစ္ပုဒ္ကုိ စီစဥ္ထားလုိက္ရေတာ့သည္၊၊ 

တရားတုိေလးတစ္ပုဒ္ကုိ အုိင္ပက္ထဲတြင္ ေရးသားျပီး၊ က်က္ေနခဲ့ရသည္မွာလည္း အေတာ္ေလးရက္ ရွိသြားပါသည္၊၊ ဒီလုိနဲ႔ပဲ ပရိတ္တရားပြဲေလး က်င္းပရန္ဖိတ္မန္ထားသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၂)ရက္ေန႔ သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရေတာ့သည္၊၊


သုံးဆယ့္ခုႏွစ္မင္း ပူးသည့္အလား ရင္ခုံေနခဲ့မိသည္၊၊ သုိ႔ေပသည့္..ဟန္ ကိုယ့္ဖုိ႔…ဆုိသလုိ ခပ္တည္တည္ သူငယ္ခ်င္းဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ပင့္သည့္ကားႏွင့္ သံရုံးဆီသုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၾကေတာ့သည္၊၊


အစီအစဥ္အတုိင္း ျပဳေနၾကအစီစဥ္မ်ားကို ျပဳျပီးေနာက္၊ တရားေဟာရန္အခ်ိန္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ သံရုံးမိသားစုမ်ားမွာ ရာထူးရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ကိုယ့္ကုိခ်စ္ခင္ၾကျပီးသူမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္ တရားေဟာရန္စတုိင္ဖမ္းထားရသည္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔မ်က္ႏွာရဲရဲ မၾကည့္ရဲေပ၊၊


နိဒါန္းအနည္းငယ္ခ်ီျပီးေနာက္၊ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သူ+နာၾကားသူတုိ႔၍ သႏၱာန္တြင္တည္ရွိရမည့္ အရည္ အေသြးအဂၤါရပ္(၆)မ်ဳိးကို ေခတ္အျမင္ေခတ္အေတြးအေခၚေလးမ်ားေရာစပ္၍ တစ္နာရီခန္႔ ေဟာေျပာလုိက္ပါသည္၊၊


အနက္ဆန္လွသည့္ အမႊန္းဂါထာေလးႏွစ္ပုဒ္ကုိလည္း စိန္ေအာင္မင္းေလသံ ဖမ္း၍ရြတ္ဆုိျပီး၊ ပရိတ္ တရားပြဲေလး တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ ျပီးဆုံးသြားပါေတာ့သည္၊၊ နာယူသူပရိတ္သတ္ႏွင့္ သူငယ္ ခ်င္းဆရာေတာ္မ်ားမွ “ငါ့လူအသံက ေအာင္တယ္၊ ေကာင္းတယ္”ဟု ခ်ီးမႊန္းၾကေသာေၾကာင့္ အတန္ ပင္ဘ၀င္ေလဟပ္မိျပန္သည္၊၊


ဦး၀ိစိတၱၾကီးကေတာ့ “ကိုယ့္လူ အသံေကာင္းတယ္၊ ေအာင္တယ္၊ ပြဲခင္းထဲမွာ ဆီးေပါင္းထုပ္ေရာင္းရင္ အေတာ္ေရာင္းရမွာ”ဟု ေထာပနာျပဳပါသည္၊၊ မည္သုိ႔ဆုိေစ သီရိလကၤာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး ၾကီးအတြင္း ပရိတ္ေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခြင့္ႏွင့္၊ တရားေတာ္မ်ားေဟာေျပာခြင့္ကို ရရွိသည့္အတြက္ ေက်နပ္မိပါသည္၊၊ သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ သံရုံးမိသားစုမ်ားကိုလည္း ယၡင္ထက္ပုိ၍ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ ခင္မင္မိသည္၊၊


“အလင္းစက္ ဘုန္းဘုန္း”ဟု ယၡင္ကတည္းကပင္ေခၚၾကသည့္ သံရုံးမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ဦးဇင္း တည္ေထာင္ထားသည့္ “အလင္းစက္”၀က္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာသုိ႔ လာေရာက္၍ စာေပဗဟုသုတယူၾကေသာ စာဖတ္သူမ်ားအားလုံး (၁၃၇၇) ခု၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၂)ရက္ေန႔မွသည့္ တစ္ႏွစ္တာ၊ ဘ၀တစ္သက္တာ က်န္းမာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ကိုယ္စိတ္ ေအးခ်မ္းၾကပါေစေၾကာင္း ႏွစ္ဦးမဂၤလာ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ရပါသည္၊၊                       ၊၊

ခ်စ္ခင္ ေလးစားလွ်က္, 
               အလင္းစက္, အရွင္ေက၀လ
  M.Phil (University of Kelaniya, Sri Lanka)
                {မဟာ၀ိဇၨာ၊ သီရိလကၤာ}
                (Date - 18/ 04/ 2015)

အျပည့္အစံုသို႔....

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP